Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-06-03

vonatkozó indokolt véleményét kívánta be, melynek többsége az eltörlés mellett foglalt állást. A bizottság határozatát azzal in­dokolja, bogy Győrött úgyis érdemleges vizsgálatok napokon át tartatnak, mely vizsgálatokon az" iskolai bizottság egy­egy tagja a* nyilvánosság kizárásával a gyermekek előmeneteléről és igazságos osztályozásáról magának biztos, alapos tudomást szerez. Az iskolai bizottság ál­láspontja ez: 1. A nyilvános vizsgálat tág tért nyit a szédelgésre^ a mennyiben vajmi gyakran történik, bogy a tudatlan char­latán, kinek jól pereg nyelve, kifog az alapos műveltséggel bíró lelkiismeretes ta­nítón, ki nem a látszat kedvéért tanított, nem a „parádés gyerekeket" léptette az arénába — banem férfias önérzettel és igazi nevelés-oktatás elveihez képest tett eleget kötelességének. 2. Minél "jobban emancipáljuk az is­kolát, annál nagyobb annak tekintélye. Nyilvános vizsgálat alkalmával, minden jött-ment apa, anya törvényt ül az iskola felett és haragosan távozik, ha az ő drága magzatja nem kitűnő. 3. Azt a sok időt. mit a parádé vizsgára fordit a tanitó, sokkal jobban értékesíthetné, lia tudná, hogy működésé­nek eredményét szakember, és nem laikus közönség itéli. meg. Örömmel üdvözöljük ezen ujitást ós kivánnók, hogy az évi zárvizsgálatok, nem csak a népiskolákban, hanem min­den tanintézetben töröltetnének el. Aust­riában már több mint egy negyed század óta eltörölték* az évi zárvizsgálatot és csak az érettségi vizsgákat tartják fön, a mi igen helyes ós utánzásra méltó eljárás. Városi közgyűlés. Városi közgyűlés tartatott tegnap a városházán. A tárgysorozatnak első pontja Kossuth Ferencnek köszönőlevele "volt, mely fel­olvastatván, — megőrzés végett a levél­tárba helyeztetni rendeltetett. Áz antaiházi-puszta és a városi felső­telki birtoknak bérbeadását a törvényható­ság jóváhagyván, — tudomásul vétetett. Heller József v. bérlő azon kérel­mének, hogy" a Fehérlő vendéglő udvarán lévő koosiszin a város által részére meg­vétessék, — hely nem adatott. A polg. leányiskola ügyében a képv.­testület felterjesztést intéz a kultusz-minis­terhez, — hogy azt vegye állami kezelésbe. A város ingyen telket ád az államnak. A tébolyda ügyében beérkezett je­lentések tudomásul vétettek. A vadászati jog bérbeadására vo­natkozó szerződós, valamint az ebtartás­ról alkotott szabályrendelet jóváhagyása tudomásul vétettek. A Csóka vendéglő és a vasúti indó­ház között elterülő útvonalnak jó karba helyezésére nézve pályázat Íratott ki. Végül a tüzrendészeti szabályren­delet, mely jóváhagyási záradékkal el­látva a ministeriumtól leérkezett, — tudomásul vétetett és annak életbelép­tetése, elrendeltetett. motoszkál a fejemben. Mindenkinek ki­jutott a párja ott a színházban, csak en­nek a Rózsinak nem, már ebből is látszik, hogy olyan paraszt ő, mint jómagam. Már régen öl az anyám, házasodnék meg. Én elveszem ezt a Rózsit. Elnéztem neki, hogy olyan kikapós volt, csak aztán be­csülje meg magát. Azután Kamaráson ügy sem ismerik. Az urfiban meg van lélek, hogy ki nem beszéli . . . És Ferke még mosb is legény, a mi­ért ez a „Rózsi" nem lehetett az övé. A nyomor erdeje. — Szerb népmesei — Sötét éjjelen egy ifjú állott az erdő szélén. Magas fatörzsek és sürü cserjék környezték; előtte mindenfelé keresztezték egymást a köves utak. Majd gyors lép­tekkel sietett az erdő belseje felé, szemét behunyva s egészen elmerülve gondola­taiban. Észre-sem vette, hogy az erdő fái és a cserjók mindinkább sűrűbbekké let­tek, mig végre is az ifjú egy gyökérben felbukott. Osak most vette észre, hogy eltévedt s egy óriási rengetegbe jutott. Gyorsan felemelkedett s tovább sietett, majd ezen, majd azon az uton haladva. Mindhiába. Bolyongásai ^közepette azt "Vette észre, bogy ..mindig ugyanazon helyre ér vissza, ahonnan elindult. Kétségbeesetten a földre "Vetett-e magát, — ereje csakhamar el­hagyta. éj {,g éhség gyötrelmei is jelent­KÜLÖNFÉLÉK. — Kormányválság. A király elfogadta a Wekerle>kormány Irmondá­sát, és gróf Khuen-Héderváry Károly horvát bánt bizta meg az uj kabinet megalakításával. — Személyi hírek, dr. Gränzen­stein Béla min. oszt. tanácsos a héten Pápán volt a dohánygyár és az uj építkezések meg­szemlélése végett. — Mets Béla honv. főhad­nagy hadbíró a mult napokban városunkban időzött a huszárezrednél foganatosítóit hív­vizsgálat teljesítése miatt. — A most székvá­rosában, Veszprémben, időző Báró Bomig Ká­roly megyés püspöknél Steiner Fülöp sz.-fehér­vári püspök már néhány nap óta mint vendég tartózkodik. A két főpap naponta a város kör­nyékén nagyobb sétakocsizást tesz. — Egyházi kinevezések. A ki­rály Sablik Ciprian pannonhalmi főmonostori perjelnek a szt. Anyósról nevezett tihanyi ós Villányi Szaniszló esztergomi főgimnáziumi igazgatónak a szt. Móric és vértanú társairól nevezett bákonybéli apáttá történt kinevezését jóvá hagyta. — Uj hittudor. Hanauer Árpád István a veszprémi papnövelde" lelki igazgatója mult hó 22-én az insbrucki egyetemen hittu­dorrá avattatott fel. Őszintén gratulálunk. — A főiskolai épitőbizottság, melynek tagjai: dr. Darányi Ignác, Gzike Lajos főisk. gondnokok, Antal Gábor ácsi lelkész, Barihalos István főisk. ügyész és Balázs Ernő műépítész, máj. 29-én Budapesten ülésezett a pápai fő­iskola építkezésére nézve a minisztérium által kívánt változtatások tárgyában. Ha­tározatba jött ennek folytán: 1. Az alap­faiaknak 60 cmt helyeit 80 cint. az eme­let falainak 48 cmt. helyett 60 cmt. vastagsággal készítése. 2. A termek pla­fonjainak a vasgerendák közt téglával boltozása. 3. Áz I. emeleten tervezett rajzteremnek olykép építése, hogy dis-z­termiil is szolgálhasson. Elhatároztatott továbbá, hogy a tornaterem építése, mely az udvaron az épület két szárnya közt középre lett tervbe véve, az őszi kerü­leti gyűlés határozatáig elhalasztatik; hogy a volt fehérlő telkén levő kocsiszín és istálló lebontott építési anyaga s Jel­szerelések' nyilv. árverés utján eladatnak. Végre az épités felügyeletére és ellenőr­zésére a főisk. gazd. tanács kéretett fel. — Hymen. Wattá Gyula, vidékünk fiatalságának rokonszenves, derék tagja, május hó 28-án jegyezte el magának faiszi Anyós Elvira kisasszonyt, a megboldogult faiszi Anyós László kardosróti volt földbirtokos és Veszprém­megyei biz. tagnak bájos ós kedves leányát. — A dohánygyári központi igazgatóság a pápai dohánygyári épü­leteknek villámmal leendő megvilágítását elhatározta s e célból a gyár építő-vál­lalkozóját már utasította is, hogy a fel­állítandó gépek számára a tervbe vett épületeken kivül még egyet építsen. — Mit szól ehhez a város és mit szólnak ehhez azok az urak, a kik a várostól egy évi időtartamra ez érdemben conces­siót nyertek ? Anuyí bizonyos, hogy a dohánygyár nélkül, — mely 300 lángot rendelt volna meg, — Pápán alig lesz keztek. Arcát kezeivel eltakarta, hangosan zokogni kezdett. Midőn ismét felemelte fejét, három férfiút látott maga előtt, kik előbb sehol sem valának láthatók ; — az ifjú meg­rémült. Az első fórfiuu arannyal hímzett öltözék volt s derekat drága kövekkel ékesített öv szorította. A másodiknak i.u­hája fekete volt, övo pedig vörös j a har­madik öltözéke egy kék ing volt s bőr övet viselt; izmos keze hatalmas fej szót szorított. — Mit csinálsz to itt ? — kérdó az ifjút mind a három egyszerre. — Végem van, meghalok; — vála­szolt az ifjú, — könyörüljetek rajtami «— Szólj, mit kívánsz ? — Hogy mielőbb kiszabadulhassak ezen rengetegből. — Válassz tehát közülünk -'gyet, az ki fog vezetni. A fiatal embernek az aranyos ruhájú,. drága kövekkel ékesített férfiú tetszett leginkább. Ezt szólította meg tehát, mond­ván : — Téged választalak. Az aranyruhás férfi mosolygott, ke­zét nyujtá az ifjúnak, a másik .kettő pedig eltűnt. Hallgatagon követte az ifjú vezetőjét. Gyors haladásuk dacára, s bárha már néhány órája mentek, —- mégse ju­tottak ki az erdőből. Fáradt vagyok — monda a fiatal ember és megállt —- nem bírom tovább ... — Az ut hosszú, lábaid gyöngék; én tehát neu vezethetlek ki, Áionban valamikor viílamvilágitás. ",Tó lesz ezt meggondolni, — talán most még nem késő. — Esküvő. Szép esküvő folyt le má­jus hó 28-án a helybeli főtemplomban, vittenczi Markíwt Gusztáv az állami vasutak budapesti gépgyárának hivatalnoka vezette ezen napon oltárhoz Tauber Jolán kisasszonyt, Tauber Sándpr, helybeli r. kath. tanítónak szép és ked­ves leányát. Az esketési szertartást a meny­asszony fivére dr. Tauber végezte. Az esküvő után a nászvendégek lakomához ültek a meny­asszony atyja házánál. Az ifjú pár kedden uta­zott állandó lakhelyére Budapestre. Tartós bol­dogságkisórje az ifjú párt az élet rögös pályáján. — Majálisok. A helybeli ev. ref. elemi iskola'nő- és fiu növendékei Kis Mari tanítónő és Jilek Ferenc tanitó vezetése alatt' kedden d. u. majálisra rándultak ki. Nemzeti zászlókkal ós dobszóval vonul­tak a kis iskolásgyermekek a Jókai utcán végig és elsőben Tapolcafőre, hol a for­rást nézték meg, majd az attyai erdőbe mentek. Itt a magukkal vitt ozsonnát jó­étvágy gyal elfogyasztották és csak este 8 óra után tértek vissza a városba. —­Szerdán d. u. pedig a. polg. leányiskola nö­vendékei rendeztek sikerült majálist a ta­nárnők felügyelete alatt a vasúti restau­ratióban. A vendéglő tágas udvara és helyisége zsúfolásig megtelt a kedvesebb­nél kedvesebb leánykákkal, a növendé­kek szülöji, barátai ós ismerőseivel. Játék, ozsonna ós tánc volt a majális főprog­rammja, mely minden tekintetben fénye­sen sikerült ós csak a késő est vetett vé­get a. növendékek kedves mulatságának. — Kedvező jel regále-pörünkre. Az újpesti regale megváltásáért mint a Szabad Szó írja, az állam 177.659 forin­tot fizetett, a melyért azonban három ér­dekcsoport indított port. Hetekig tartott a tárgyalás és nem kevesebb, mint 56 ügyvéd képviselte a peres feleket. A bu­dapesti törvényszék most ítélkezett ez ügyben s a nyertes fél Újpest községe lett, mert a törvényszék a Károlyi grófok alapító levelét vette tekintetbe, mely a regálét a „község összeségé 11-nek adta. Reméljük, hogy városunk regale-pö­fében a veszprémi kir. törvényszék lesz olyan bölcs, mint a budapesti törvény­szók volt az újpestiekében. — A f. évi május hó 24-én tartott népünnepélyen felülfizet­tek: Néger Ágoston apát 5 frt,. Pap Amélia 5 frt, Bauer Antal 5 frt, gróf Esterházy Pál 1 fit 6<> kr, gróf Esterházy Mária 60 kr, Gyu­rátz Ferenc L frt, dr. Scheiber 30.kr, Grosz­her Etelka 20 kr," Horváth. Mari 20 kr, Döb­rösi Imre 30 kr, Kertész József 40 kr, Svoboda Vencel 80 kr, ; Farkas Kálmán 30 kr, Kör­mendy Béla 80 kr, Schulz Vendel 30 kr, Szupics 80 kr, Csillag 30 kr, Siklósy 40 kr, Tóth Lajosné 40 kr, N. N. 80 kr, dr. Réch­niiz Vilmos 80 kr, dr. Antal Géza 1 frt, N. N. 10 kr, Barthalos István 40 kr, Jerfy 40 kr, Hencz Géza 80 kr, Steinberger Lipót 1 frt, N. N. 10 kr, N. N. 10 kr, Krausz József 80 kr, N. N. 40 kr, N. N. 10 kr, Büky Sán­dor 20 kr, Kobera Károly 40 kr, N. N. 80 kr, Tamás István 20 kr, Reizner 40 kr, Flei­ner Albert 20 kr, N. N. 10 kr, Róth Jakabnó 50 kr, Langraff 80 kr, Wittmanu Ignác 40 kr, N. N. 10 kr, N. N. 40 kr, Roizinger Izi­dor 20 kr, Hochhold Ferenc 10 kr, Kellner Vilmos 20 kr, N. N. 30 kr, N. N. 30 kr, Friedmann Jakab 30 kr, Fábián Zsigmond 10 kr, Pintér Gyula 80 kr, N. N. 10 kr, Ber­nóhány perc múlva egy utas fog erre haladni, fogd e kést (mac = görbe török kard) rabold el a lovát, az majd kivisz. — Jaj nekem!-— kiáltott fel az ifjú, kiterjesztvén, karjait — ki vagy te, hogy ilyeneket tanápsolsz ? — „Én a bün vagyok!" — Távozz tőlem! — kiáltotta az ifjú ós földre rogyott. Még egy pokoli kacajt hallott és magára murádt. Midőn ismét felnyitotta szemeit, előtte két férfi állott. — Mit csinálsz te itt ? — kérdezték az ifjút. — Végem van, meghalok, könyörül­jetek rajtam! válaszolá. — Mit kívánsz ? —- Hogy mielőbb kiszabadulhassak ezen rengetegből. — Válasz tehát közülünk egyet, az ki fog vezetni. Az ifjú felpillantott s a vörös Övü és fekete ruhás férfinak monda: — T-'ged választalak. Szó nélkül nyújtotta az. idegen ke­zét s magával vezette őt. Hosszas utazás után egy örvény szélére jutottak, ahon­nan sóhajtás és jajgatás hallatszott fel. — Nem bírom ki tovább, — nyögte az ifjú. — Éppen jó tehát, hogy ide értünk^ — mondta a fekete alak; — csakis ezen az uton át szabadulhatsz ki az erdőből. Ezen örvéuy a halál Unyája, itt majd Í megizabadulu*tss kínjaidtól. müller AÍajos 1 frt 10 kr, Kramaszta J. 30 kr, dr. Nagy Imre 1 frfc,. Kluge Károlyné 1 frt 50 kr, Váczi Károly 20 kr, N. N. 80 kr, N. N. 20 kr, V&radi Lipótné 1 frt 20 kr, N. N. 1 frt, ifj. Kerpel 20 kr, N. N. 30 kr, N. N. 30 kr, Rumpold 20 kr, Polcz Pál 20 kr, Szenté 20 kr, N. N. 10 kr, Orr Margit 50 kr, N. N. 20 kr, báró Wimpffen 80 kr, N. N. 80 kr, Giay 1 frt 80 kr, dr. Fenyvessy Perenc 1 frt 80 kr, Körmendy Sándor 30 kr, .Weber Rezső 20 kr, Gold Kaíalin 40 kr, dr. Rech­nitz Ede 1 frt, Wohlrab János 80 kr, N. N. 30 kr, N. N. 80 'kr, Koller János 80 kr.Vaj­dits Károly 30 kr, N. N. 80 kr, Keim 20 kr, N. -N. 20 kr, N, N. 4 frt r Nagy Károly -3 frt, Lidi néni 50 kr, Hajnóczky 5 frt; összesen 70 frt 70 kr, mely jótékony adakozásokért hálás köszönetet mond a rendezőség. — Köszönetnyilvánítás. Midőn a f. évi május hó 24-ón a pápai plébánia­templom orgonájának kijavítására rende­zett népünnepély tiszta jövedelmét száz­tizenkilenc forintot és 5 krt, ezennel nyugtatom, kedves kötelességemnek is­merem, hogy nagyságos özv. Latinovits Béláné úrnőnek és tekintetes Mészáros Károly rendőrkapitány urnák, mint ren­dezőknek, valamint a helybeli m. kir. hon­védhuszár ezred parancsnokságának és mindazon-t. urnök-, úrhölgyek és urak­nak, kik az ünnepély létesítése és sikere körül buzgólkodni ós fáradozni méltóz­tattak, leghálásabb köszönetemet ez uton is kifejezzem. Kelt Pápán, 1894. május 29-én. Néger Ágoston, apát-esperes-plebános. — Pápa r» t. város képviselő-tes­tületének újjáalakítása céljából, június hó 6 án *d. u. 4 órákor vármegyénk alispánjának elnöklete alatt közgyűlés tartatik. — Emlék-ünnepély. Néh ai Haub­ner Máté, a dunántúli ág. ev. egyházke­rület volt superintendense születésének 100-ik évfordulója alkalmából, a veszprémi ág. ev. egyház május hó 26-án szép ós lélekemelő ünnepélyt rendezett. A mon­dott napon délelőtt 10 órakor leplezték le az ág. ev. gyülekezet templomában el­helyezett emléktáblát, mely alkalommal Horváth Dezső lelkész igen szép és emel­kedett hangon beszédet tartott. Az nap délben pedig a „Látós" vendéglőben társas­ebéd volt; ugy az egyházi ünnepélyen, mint szintén az ebéden Veszprém város előkelősége, valláskülönbség nélkül részt vett. — Színészeink Komáromban. A „Komáromi Lapok" következőkép ir színtársulatunk előadásáról: „Komjáthy Já­.nos, a györ-soproni színházak igazgatója, kiváló erőkből szervezett társulatával a hét elején körünkbe érkezett s mult hó 24-ón a sétatéri színkörben megkezdte elő­adásait „Gasparone"-val, Millöcker- víg ope­rettjével. Jó hír előzte meg Komjáthy társulatát s a csütörtöki bemutató-előadás minden tekintetben megfelelt várakozá­sunknak. Kiváló művészi erőkkel ismer­kedtünk meg; akik egybevágó pontos elő­adásukkal s gyönyörű játékukkal annyira megnyerték mér ez első előadáson közön­ségünk tetszését, hogy nyílt színen szám­talan kihívásban részesültek s a szűnni nem akaró tapsra énekszámaikat többször ismóteltiiök kellett. H. Cs'íllag Amália, Szende Anna, Szilassyüóza,, Kendi Boriska, Békéssy Gyula, Perényi József s a fő-főpO­deszta Szíklay Kornél, csakhamar kedven­ceivé válnak közönségünknek. Nagyon szép uj díszletek emelik az előadások fé­nyét. Kétségtelen dolog, hogy művészet­kedvelő közönségünk nem késik tömeges látogatásával elismeréssel adózni Kom­játhjrnak, hogy ily kitönöen szervezett társulattal látogatott el hozzánk". — Jaj nekem! — kiáltott ismét az ifjú — ki vagy te, hogy ilyet tanácsolsz ? — „Én a kétségbeesés vagyok!" — Távozz tőlem! —kiáltott az ifjú ós ismét a földre rogyott. Midőn ismét felnyitotta szemeit, a kék inges férfi állott előtte fejszéjével s igy szólott az- ifjúhoz : - ,v-_^: Jöjj-velemíimrátöm 1 ! Igaz, 5 hósz­szu ut áll előtted, telve szenvedéssel, de megsegíti Isten a kitartót. Az ifjú kezét nyújtotta neki 1 és kö­vette az idegent, ki előtte ment s fejszé­jével a fákat s sürü bokrokat irtotta. Végy fel egyet ezen tuskó k kö­zül a hátadra, — parancsolá az idegen. - Az ifjú fáradtsága és éhsége dacára engedelmeskedett. Minél tovább haladtak, mindinkább világosabb lett az erdő és a teher mind­könnyebbnek tetszett neki, mivel a re­mény szárnyai segítették a fáradtat.Végre kijutottak az erdőből. Előttük teljes pom­pájában ragyogott a kelő nap "s gyönyörű pázsitos vidék tárult felíelöttük. — íme kiértünk^ — 'monda -az ide­gen. Az erdő, melyen átvezettelek: a nyovnor erdeje volt. Ne feledkezz meg róla soha és most dobd lé terhedet. Az ifjú -ledobva a fatörzset, kordé: — Ki vagy te, ki oly biztosan, (szé­pen) vezettél? — „En a munka vagyok l a — válaszolt az idegen s eltűnt. Szerb eredetiből fordította; ü. 2. ^mmmmm^m — Harcászati lovaglás. A sz.­fehérvári V. honv. kerület tábornokai és törzstisztjei mult hó 25-én Veszprémben találkoztak, hogy onnan Zircen ós Kis­Bóren át vissza Veszprémig, harcászati lovaglást csináljanak. A gyakorlat parancs­noka Say Viktor altábornagy, kerületi parancsnok volt; Hilberth Andor, Bózsa Bertalanj és Gróf ScIüippenbacK István vezérőrnagy dandárparancsnokokpn kivül resztvettek a harcászati lovaglásban a ke­rület Összes törzstisztjei, igy Páp'át-ólJPer­czel József ezredes, br. Wimpfen Iván őr­nagy, Z.rEgerszegről Gyertyánffy Kálmán alezredes, a pápái 7. honvédhuszár-ezred­töl. A harcászati lovaglás 5 napig máj* 27-től 31-ig tartott. — A pápai leány-egyesület mához egy hétre, azaz június 10-ón tartja nyilvános ülését, melyen, Barabás Jenő fögymn. tanár fog felolvasni. Zenében közreműködnek Veisz Teréz ós Spiegel Jozefa úrhölgyek. — Önügyvéd. Ezen, ifj. Nagel Ottó kiadásában megjelenő kiváló gya­korlati hasznú műnek 15 -ik füzete is meg­jelent. A jelen füzet tartalmazza az eljá­rást a magyar földhitelintézet, az osztrák magyar bank, a kisbirtokosok orsz. földhi­telintézete ügyeiben; ugyancsak e füzetben van"előadva az eljárás a szerzői*jog bi­torlása esetében. Iró tárgyalja ezután a házassági válószereket az egyes egyházak jogszabályai szerint s áttér a kisebb peres ügyi eljárásra. Mindezek számos iromány­példával vannak ellátva, a mi a műnek használhatóságát kizárólag emeli: Az ön­ügyvéd 20—24 füzetben jelenik meg s kapható füzetenként 30, krért. minden könyvkereskedésben. — Gazdasági tudósítók. A föld­mivelésügyi minister Karlovicz Miklós bm.­szombathelyi lakost és gazdatisztet Vesz­prém : yárinegye zirci .járására-, Forster Elek. lörintei lakost ós birtok-ln'rlőt a devecseri járásra nézve az állandó g%zda-. sági 'tudósítói tiszttel megbízta. Gróf Csáky Albin és a tan­szerkiállítás. Aeorsz. tanszerkiállitás ren­dező bizottságának küldöttségét m. hó 18-án délelőtt fogadta külön kihallgatáson gr. Csáky Albin vallás és közoktatásügjn mi­niszter. A küldöttség a ministeri kihallga­tásra a képviselőház fogadó-termébe hiva­tott meg. Délben megjelent ott Simonffy Imre kir. tan. polgármester, mint kiállítási rendező bízottsági elnök vezetése alatt Zádor Lajos és Eötvös-Károiy Lajos igazgatósági elnök, kikhez Kőiössy Sándor, Thaly Kál­mán és dr. Király Ferencz orsz. gyűlési képviselők csatlakoztak. A küldöttség ve­zetőjének szóbeli előterjesztése , után át­vévén a miniszter a bizottság memoran­dumát és a „Kiállítási Értesítő" megjelent számait, válaszában a következő nagy fon­tosságú kijelentést tette: „Örömmel és érdeklődéssel kisértem eleitől fogva haza­fias és nemes vállalkozásukat, a mint az a hazai közoktatás hivatalos őrének és vezetőjének kötelessége. Örvendek, hogy ezen országos közművelődési vállalat oly kedvező kilátásokkal rendeztetik. Beismerve országos jelentőségét, nemcsak köszönettel elfogadom a felajánlott védnökséget, ha­nem e megtiszteltetést ugy magamraf mint közoktatásunkra lekötelezönek.tekintem> És, hogy véduöki tisztemnek megfeleljek,..nem csak azt igérem, hogy minden lehető kor­mányi támogatással továbbra is elősegítem ügyöket, hanem kijelentem, hogy minden esetre jelen akarok lenni. Hacsak embe­rileg ki nem számitható akadály közbe nem jő, ott leszek, azért is, hogy közvet­lenül tapasztalhassam a közoktatás terén ama jeleuiókeuy haladást, a miDehreezen­ből a hivatalos jelentések szerint tudomá­somra jött, és hogy magam szerezzek tá­jékozást a további fejlesztésben állami teendőink felöl. Ismételve nagyon köszö­nöm figyelmöket, az átvett emlékiratot pe­dig a lehetőség határai között legkedve­zőbbenin tézendem el." A küldöttség ezután Berzeviczy Albert államtitkárnál, majd Szatmári György miniszteri tanácsosnál tisztelegtek és az utóbbit igazgatósági el­nökül föl is kérték. — Az 1848- 49-iki magyar sza­badságharc történeta cimü és Lam­pel R. cég kiadásában megjelenő illusztrált vállalatból most jelent meg a 13-ik füzet. Gracza György e füzetben élénk és élve­zetes- stílusával az első honvédek tobor­zását mondja el. A vállalat már most is egyik legkedveltebb olvasmánya a magyar közönségnek, a mely olyan világosan és szépen megírva még nem olvasta -^ddig történetünk e dicsőséges korszakát. AB illusztrációk is füzetről füzetre érdeke­sebbek és szebbek. Már eddig mintegy 200 egykorú kép jelént meg. — Elfogott késelő ügynök. Kol­lár Józseí ügynököt a ki f. hó 25-én Schvarcz kereskedősegédet megkéselte, rendőrkapitányunk távirati megkeresésére a pozsonyi rendőrség letartóztatta- és áz­ottan! kir. ügyészségi fogházba kisértette. Kollár Józsefet meggondolatlan tettéért tegnap előtt kisérték Pápára, innen pedig legköselebh Veaipréi&ha íbg ueaeäatetaU

Next

/
Oldalképek
Tartalom