Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-04-01

— Komjáthy uj társulata. Kom­játhy virágvasárnapján majdnem teljesen - szervezte társulatát, mely jelenleg a kö­vetkező tagokból áll: Műszaki személyzet: Komjáthy János igazgató, művezető Szi­lágyi Vilmos titkár, Szilágyi Kornél ren­dező, Hajdú István ügyelő, Aranyosi Jó­zsef pénztárnok, Borsodi József sugó Yanda Gusztáv karmester, Beczkóy Jó­zsef festő, Kádár Lajos ruhatáros, Tóth István szertáros. Az előadó személyek: Mk: .Folinűszné Etel, drámai és társalgási anya Komjáthyné Zavodszky Teréz, hősnő és társalgási, H. Csillag Amália, operetté és népszínmű soubrette, Miklósi Ilonka, ope­retté és vigjáték szende naiva, Szilassy Rózsa, komika és társalgási, Szende Anna, opera és operetté coloratur énekesnő, Kendi Boriska, naiva és énekesnő, H Kiss Berta,* énekesnő és társalgási színésznő. Kar- és segédszinésznők: Váradi Margit, Hajdunó Berta, Csanádi Mari, Miklósi Margit ? Bácz Mariska, Schuster' Mariska, Dobozi Lujza, Cserni Adel, Lendvaynó Etel. Férfiak: Komjáthy János, jellem és szerelmes, Sziklay Kornél, operetté buffó és komikus. Szilágyi Vilmos, apa és jel­lem, Bekéssi Gyula operetté és népszínmű" bariton, Beczkói József, kedélyes apa ós komikus, Hídvégi Ernő, szerelmes ós bon­vivánt, .Perónyi József opera ós operetté tenor, Szentes János, társalgó és natur­bursch, Hajdú István, apa szinész. Ara­nyosi József, társalgási. Segédszinészek és kardalosok: Kiss Pál, Rácz Dezső, Lend­vay Ödön, Szentes József, Kotsis Gyula, Irmai Béla, Ungváry Vilmos. Zenekar: Lutz Károly zenekari igazgató, Riedl Ágoston, Schuster Mihály, Thumser Já­nos, Thumser György, Pucher Ferenc, Eeczke Henrik, Büttner Adolf, Zitterbart Vilmos. — A dunántúli gazdasági egye­sületek szövetsége. A Mosonyvármegyei Gazdasági Egyesület igazgató választmánya elé indítványt terjesztettek a dunántúli gazdasági egyesületek szövetségének meg­alkotása érdekében. Az indítványt Bálás Árpád elnök tette. Kiválóan alkalmasnak ígérkezik, ha a természeti ós kulturális viszonyok tekintetében általában véve ha­sonló helyzetű ós a területekre nézve ösz­szetartozó vármegyék gazdasági egyesü­letei egymással tervszerű érintkezésbe lépnek, autonómiájuk, jogaik ós szabad elhatározásaik csorbittatlan fenntartása mellett közös érdekeiket kijelölik, azokat, az e részben tartandó közös tanácskozá­sokon megállapítják ós azok érvényesíté­sére a célravezetőnek látszó eljárást meg­állapítjuk. Azok a gazdasági egyesületek, melyeknek egymással való szövetségbe lé­pése kívánatos volna, következők: Bara­nyamegyei gazdasági egyesület. Eszter­gomvidéki, Fehórvármegyei, Győrvidóki, Komáromvármegyei, Mosonyvármegyei, Somogyvármegyei, Sopronvármegyei, Tol­navármegyei, Vasvármegyei, Veszprémvár­megyei és Zalavármegyei Gazdasági Egye­sület ; továbbá a Deoecservidéki Gazdasági Kör, a Keszthelyvidéki, a Eópceszent­györgyvidéki és a Szentgotthárdvidóki Gazdasági Kör. A Mosonyvármegyei Gaz­dasági Egyesület igazgatóválasztmánya, majd pedig az egyesület közgyűlése az indítványt egyhangúlag elfogadta. — A pápai ipartestület beteg­segélyző pénztára az ipartestület hivatalos helyiségében f. hó 8-án d. u. 3 órakor 48 közgyűlési kiküldött megválasztása cóíjá­ból közgyűlést tart, melyre a biztosításra kötelezett tagok ezennel meghivatnak. — A Veszprém városi kórház or­vosává, dr. Csolnoky Ferenc ós dr. Cseres­nyés Józsefet nevezte ki vármegyénk al­ispánja. — Méhészeti előadás. Abaffy Jó­zsef méhészeti vándortanító Szegszárdról, f. hó 22-én és 23-án Pápán (a földmives iskolánál) méhészeti előadásokat tart. — A „Millennium" e. Budapesten megjelenő szaklap az egyetlen, mely kizárólag a közelgő ezredéves ünnepély és kiállítás ügyé­vel képben és írásban foglalkozik. A „Millen­nium" hozza a kiállításra vonatkozó hivatalos közleményeket, a palyadijfc nyert kiállítási épü­lettervek kitűnően sikerült rajzait; híreket arról, hogy a fővárosban és vidékén hétről hétre mik történnek az ezredéves ünnepségekre vonatkozólag; ezenkívül olvasóinak, iparosok­nak, kereskedőknek, a leendő kiállítóknak díj­talanul felvilágosítást ád.. A „Millennium" legutóbbi száma Munkácsy „Honfoglalás^ 1 c. festményének kitűnő reproductióját közli egy egész oldalon. Szerkesztősége Budapest V. Váci korút 28. Ajánljuk ez egyedüli kiállítási szak­lapot olvasóink becseB figyelmébe. — Verekedés a templom ud­varán. Haas Izrael pápai lakos panaszt tett Schlesinger Ferenc pápai lakos ellen, a ki öt a mult héten állítólag botrányos módon megverte a templom udvarán azért, mert valamelyik szombati napon segéde* ivei dolgoztatott. A tárgyalást legköze­lebb fogják a rendőrségnél megtartani. - — Debrecenben „Kiállítási Érte­sítő^ jelenik még az idei debreczeni or­szágos tanszerkiállitás idejére. Hat hónapra M -aU fizetési díj 3 korona. Szerkeszti Yfatía György. — eljegyzés. Böhm Móric m. hó25­én eljegyezte Guth Rudolf kedves leányát Viktóriát Zala-Egerszegen. ~~ Tánciskola. Kemény Gyula tánctanító iskolájában — mint értesülünk a tavaszi tánctanfolyam mai napon kezdődik, mit a közeledő nyári mulatsá­gokra való tekintetből is különös figyel­mébe ajánlunk az érdelödöknek. A „Lelki ibolyák" Kis Arisztid, veszprémi ferencr.-áldozár oktató-ima­könyve a gyónók számára megjelent dí­szes kiállításban. Fűzött példány ára 80 kr, a diszkötésüé 1 frt 20 kr. — Kéménytüz. Klein Adolf pápai lakosnak a bástya utcai 426. számú házá­nak kéménye f. hó 26-án a délelőtti órák­ban kigyulladt. A kémény melletti gerenda ós padlásdeszka is tüzt?t fogott, — de ideje korán észrevették és szerencsésen eloltották. — Lefoglalt szőlővesszők. Varjú János kupi lakos Szeglet József itteni lakos számára a kupi határból szőlövesz­szőt szállíttatott be. A rendőrség a kér­déses szölővesszöket lefoglalta. — Tuz. Mult hó 27-ón Rátóton az ottani bérlőnél — Angellinél- — tűz tá­madt, leégett egy ököristálló és abban bent veszett 52 darab rideg marha. — A Balatontavi gőzhajózási r.­társaság Badacsony, Eóvfülöp és Boglár között f. hó 1-től rendes gőzhajózási ösz­szeköttetóst létesít. — Veszett eb. Egy veszett kutya kóborolt a napokban Veszprémben, meg­mart egy kis gyermeket és körülbelül 40 kutyát. A kis gyermeket rögtön Buda­pestre a Pastheur intézetbe szállították, a megmart ebeket pedig a hatóság kiirtatta. — Városunkban meghaltak március 24—31-ig. Kis Ferenc, r. k. 85 éves, végelgyengülés.— Limperger Ilka, r. k. 6 hónapos, görcsök. — Szenté Dániel, evang. 38 éves, agyhártyalob. — Terelmes Julcsa, ref. 9 hónapos, tüdőlob. — Hor­váth Katalin, r. k. 17 éves, gümőkór. — Szálai József, r. k. 1 hetes, veleszületett gyengeség. — Maradics Órzse, r. k. 4 hónapos, vérsenyv. — Zemplényi Irén, r. k. 2 és fél hónapos, ránggörcs. — Fok Imre, r. k. 81 éves, végelgyengülés. — Sült Ilona, r. k. 11. éves, hashártyalob. Kivonat: Pápa városának gabona-árjegyzőköuyvéből 1894. március hó 30-án. KözAp. 2187. Buza Rozs Árpa. Zab Kukorica Burgonya Széna Zsupp Jó. ft 00 kr. » 20 » 00 » 00 » 30 . 90 » ?0 » 50 ft70kr. » 00 . > 80 > » 80 » . 00 . . 60 > » 00 . > 20 . Alsó. 6 ft 20 kr. 60 60 60 90 20 E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk. Nyersselyem Bastrizlxáltra alkalmas kelméket öltönyönként 10 frt 50 kr* ért és jobb fajtájukat is — valamint fekete, fehér és szines selyemkelméket métérenkint 45 krtól 11 írt 65 krig — sima, koczkázott, csíko­zott és damaszolt stb. minőségben (mintegy 240 fajtában és 2000 különböző szin s árnyalatban) szállít; postabér- és vámmentesen Henne­h er g G. (cs. kir. udvari szállító) selyem­gyára Zürichben. Minták postafordultával küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. (3) 1894. Hirdetmény. A veszprémi kir. törvényszék köz­hírré teszi, hogy a Rába szabályozási tár­sulat céljaira a kereskedelemügyi m. kir. minister 56043/88«., 58101/890. és 66130/890. sz. rendeleteivel engedélyezett kisajátí­tás tárgyában, a marcaltői kisajátítási tervbe 9., 20/a, 20/b, 30., 68., 60., 61., 62., 63., 64., 66., 67/a, 67/b, továbbá az uj rába­meder pótkisajátitási tervébe 19/b, 20/b, és 62. sorsz. alatt; — végre a vódtöltés pótkisajátitási tervébe 78. 79. és 82. sor­számok á. fölvett területekre vonatkozólag kártalanítási eljárást rendelt, ennek meg­tartására 1894. évi ápril 5. és következő napjainak d. e. 9 óráját határidőül Mar­caltö községbe — a helyszínére kitűzte az eljárás vezetésére birói tagot küldött., a távollevők ügygondnokául pedig Tarczy Dezső pápai ügyvédet nevezte ki. A kitűzött helyre ós napra a kisajá­tító társulatot, továbbá a földterületek tulajdonosait ós az összes telekkönyvi érdekelteket, tehát oly hozzáadással idózij hogy elmaradásuk a kártalanítás- érdemé­ben a határozat hozatalt nem gátolja. Veszprém, 1894. március 16. Dr. HAAN, CSENKEY GÉZA, tanácsjegyző. kir. tszéki elnök. 2 arany, tjláiikX?* 9 **' sz " és e *" 13 ezüst érem. rf^Tn£r^í* ismerő okmány I •» a • « . • M - • - .« 0m • • I Kwizda-féle Restitutionsfluid MOSÓVÍZ lovaknak. Egy palackkal 1 frt 40 kr. osztr. ért. 30 év óta udvari, valamint katonai és polgári istállókban is, használatban; nagyobb erőfe­szítések előtt és után erősítésül; továbbá fica­modások, rándulások, az inak merevségn s más ily alkalmaknál; képesiti a lovat kiváló teljesítményekre idomitásnál. Kapható a gyógyszertárakban és drogistáknál Tessék a fenti védjegyre ügyelni s a vételnél határozottan kifejezni: Kwlzda­féle JR.es ti Lu.tionsfLu.id. Fő letét: Kwizda Ferencz János soztr. cs. és kir. és román kir. udvari szállító kerületi gyógyszertára Kornenbnrgban, Bécs mellett. (I) Van szerencsém a n. közönség b. tudomására hozni, hogy több gyáros meg­bízása ós képviselete folytán a következő cikkeket a legjutányosabb árakhoz részletfizetésre ajánlhatom: gazdasági gépek és szer­számok. Varrógépek szabó és cipé­szek részére. Órák. Inga, kakuk, ébresztő­ós zsebórák. Tükrök minden kivitel ós nagyságban, ugy a rőfös szakmába vágó vászon és szövetáruk. Megrendelésre elfogadok: Brittania ezüst evőeszközök, pecsétnyomók, monogramok, kautschuk-bélyegzök, névjeggek arcképpel és anélkül. Levélpapírok, borítékok cim ós cim nélkül. Vasbutorok. Asztali ós konyha óra mérlegek. Sörösüvegek és töltők, szivattyúk; mind eredeti olcsó gyári árakhoz a leg­jobb kivitelben. Mint biztosító ügynök Élet-biztositáso­kat igen előnyös feltótelek mellett köz­vetitek. » A n. ó. közönség szives rendeímó­nyeit kérve tisztelettel Willner Ignác ügynök. Szt.-László-utca 231. sz. A József főherceg védnöksége alatt álló első biztosító intézet katonai szolgálat esetére m. sz., mely már az első üzletévben rendkivül fényes eredményt (5.372,800 korona tiszta biztosítási állományt) volt képes elérni, Veszprémmegye területén is föügynökséget szándékozik létesíteni. Azon óvadékkópes és teljesen megbízható egyének, a kik ezen állásra reflectálnak, ajánlataikat közvetlenül fenti intézet igazgatóságához szíveskedjenek intézni. Összes gazdasági gépek elsőrangú minőségben sa.1 át hazai gyártmány Kedvező feltételeid Gözcséplőgépek LegJTxtányosatob áralc! Rövidített leveleim: Gazdasági gépgyár Budapest. Első magyar gazdasági gépgyár részvény-társulat. Gyártelep: KÜLSŐ VÁOI-UT 7. (5 Vigyázzunk ha veszünk Z A C H E E L X N X. - •••í-«r-x-v«". v Szobaleány: „Nekem nem kell nyitott rooaipor, mert ón Zacherlint kértem!.. Ezt a különlegességet joggal dicsérik, mint a legjobb szerb, azért csak ; lepecsételt üveget fogadok el „Z a c h e r 1 i n >l felirattal!" KAPHATÓK: Pápán: Bermüller Alajos urnái Kohn Mór hai uraknál Szabó Ede urnái Viz Eerencz urnái Lőwy Ignácz urnái Piaesek Gyula gyógysz. urnái Toch József urnái Koritschoner Fülöp urnái Ajjca: Lázár Antal urnái Devecser: Maufcner Zsigm. urnái K i s-ü z e i 1: Gayei Gyula urnái „ Sáziadik Károly urnái „ JMemes Karoly urnái Kisbér: Koch Béla urnái Sárvár: Donath Móricz urnái t „ Salczmann Emil urnái U r k u t: Steiner József urnái Zírcz : Molnár Ferencz urnái. Építkezési célokra. Érdemdijazott Perliűoosi Portland Cemeut, vizbeni építkezésre mint legjobbnak elismert. Kufsleini Roman Cement, \ vizellenes mész. Avenarius-féle Carbolineum, fatelitőszer, megóv mindenféle fanemüt a korhadástól. Külö­nösen jó eredménnyel használtatik istállók felszerelése, gaz­dasági eszközök, kerítések ós fazsindely tetőknél. Koszén kátrány, fazsindely tetőre ós egyéb fanemüek bemázolására. Asphalttal telitett papir tetőfedlemez, 5 különféle minőségben. Vegytani, fold- és kész olaj-testékek, ezekhez szükséges kencék és fény mázak, legolcsóbban kaphatók: Bermüller Alajosnál Pápán. GYÓGYFORRÁS, R SEL Vegyelemeitvé a budapesti m, kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétel?, kevés szabad, de gazdag, félig kölötl szénsavtartalma kiváló hatásúnak bizonyult, különösen tüdöbáüiahnaknál, a hol a szabad síénsav csekélyebb jetenléle megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beleg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon Iciválö előnyét is, hogy u. hol szabad szénsavtartalom­ban erösebb ásványvizek, minta seitei'si, gleish«i !>argi, tüdöbajokhan, különösentüdövérxé­seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellen folyton használtatik. A tüdöbeteQek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a legláiosatotiabb QärbersäoHbnn a Margit-vií otthonossá vált, — Oivosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Navratil, dr. Poór, dr. Kétly, dr. Barbás; Bécsben: dr. Bamberger. dr. Duschek, stb. a legjobb eredményűvel alkalmazzák a légzö-, amésztö- és húgyszervek általános hurutos IiásiLtimainál. J£ Mint ivóviz praeervativ gyógysEörnek biaonyult a k0ler a-^bete^ell., borral használva a legegészségesebb ita Kizárólagos ioriktár ügy szintén kapható minden gyógyszertárban, í H^gerkereskeílésben és vendéglőkben es. «Ss li. Ös szerb k. u<Iv. ílsvílnyvÍE» sz&lliltfiiálj Budapest. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom