Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-01-07

— A jégpálya megnyitás. A korcsolya egylet deo. 31-én, ma egy hete nyitotta meg újra szép nagy jégpályáját, melyet az óta a tagok naponként töme­gesen keresnek fel és űzik kedvteléssel a korcsolyázás testedző sportját. — Eljegyzés. Bernscherer Béla n. kátai kir. adóhivatali tiszt eljegyezte Nagy József helybeli szolgabirósági igtatónak kedves leányát Margitot. — A pápai keresk. ifj. önképző­köre f. hó 14 ón tartja évi rendes köz­gyűlését. ­— Köszönet nyilvánítás. A pá­pai önkéntes tűzoltó egyesület választ­mánya ne Vében köszönetét fejezi ki a trieszti általános biztositó társaság buda­pesti vezérügynöksógének, az általa ajándé­kozott "35 azaz harmincöt írtért, mely összeget a nevezett társaság a mult hó­ban volt tizesmalomi tüzveszedelem alkal­mából a tűzoltó egyesület fölszerelésére juttatott — az elnökség. íme ezen adomány a második nyilvános elismerése, a bár megfogyott erőben működő pápai tűzol­tóság önfeláldozó buzgóságának! — Az ág. kit. ev. elemi iskola karácsonyfájára ez évben, a következő adomá­nyok folytakéba. Gyurátz Ferenc 4 frfc. Gyu­rátz Ferencné 1 frt, három öltözet ruhakelme és egy kosár alma. Török Jánosné 3 frt és több drb. ruha. Özv. Klúge Parencné 9 öltö­zet ruhakelme. Paál Jolán 2 frt. Veszter Hen­rikné 1 frt. Özv, Perlaky Gáborné 50 kr. T. J. 50 kr. Özv. .zdúge Sómánó 1 frt, Bognár Gáborné 1 frt. N. N. oO kr. Balogh Ferencnó 30 kr. Id. Horváth Dániel 20 kr Németh Im­rénó 50 kr. Matus György 6 frt. Hauptmann István 1 frt. Németh Ignácné 60 kr. Ifj. Hor­váth Dánielné 20 kr. Regner Jánosné 50 kr. Özv. Tóth Gyulánó 1 frt. Neubauer Ilonka 1 frt. Neubauer József 12 drb tábla és 100 drb pala­vessző. Szvoboda Ede 30 kr. Takács Perencné egy kosár gyümölcs. Krompacher Józsefné 50 kr, Kis Lajosné 50 kr. Singer Mihály 50 kr. Soós Dánielné 1 frt. Matus Györgynó öt leány számára ruhakelme és 5 meleg kendő. Klúge Endréné több drb ruha. Nagy István 1 frt. Doktoritsné 50 kr. Téringer Józsefné 30 kr. Váczy Károlyné 50 kr. Özv. Kakas Józsefné 1 frt. Szakács Dánielné 30 kr. Kovácsics Jó­zsef 20 kr. Szenté Mártonné 30 kr. Tiedge Mária 1 frt és egy kosár gyümölcs. Perlaky Gézánó 50 kr. Berta Mártonná 40 kr. Özv. ülreich Mihaíynó 30 kr. Kalmár Pál 1 frt. Lázár Ilona J0 kr. Lazányi Róza 50 kr. Schneller .Lajosné 40 kr. Vasvár. Jánosné 30 kr. Kovácsics Gábor 10 kr. Hauptmann Sán­dor 50 kr. Barcza Bálint 1 frt. Hammer Ká­rolyné 60 kr. Lukács Dá"id 10 kr. Özv. Pe­lárgus Jánosné 50 kr. St. vi Pálné 30 kr. Tarczy Dezsőnó l frt. Horvát. Izabella 1 frt. Szeifert István 30 kr. Id. Szenté Gábor 50 kr. Schirkhuber Józsefné 40 kr. Kovácsics Gyu­lánó 1 öltözet ruhakelme. Pikkel Jánosnó 20 kr. Vermes András 30 kr. Csik Károlyné 30. Kluge Károlyné 1 frt. Pelárgus Józsefné 40 kr. Dienes Miklósnó 40 *kr. Süle István 20 kr. Balogh Zsófia 30 kr. Berecz János 1 frt. Tompa Sándornó 30 kr. Özv. Gráf Jánosnó 50 kr. Almersdorfer János 30 kr. Hannos Zol­tánná 40 kr. Özv. Polcz Edéné 2 kendő. Ber­müller Alajos 2 frt. Sziiy Adél 30 kr. Siklóssy Jánoa 20 kr. ifj. Paál István 12 palatábla. Ta­más Perencné 50 kr. Brenner Perenc 1 frt. Kakas Ferenc 1 frt 50 kr. Kocsis Pál 50 kr. Patvi József -50 kr. Pintér Józsefné 1 frt. Rumpold Vencelnó 2 Irt és egy kosár gyü­mölcs. Pfaff Lajos süteményeket. Tarczy De­zsőnó egy kosár gyümölcs. Oram Valtemó 2 frt ós több drb ruha. Tóth Jánosnó sütemény. Puzdor Dánielné 6 kendő és egy kosár gyü­mölcs. Iparos ifjúsági egylet 2 frt 48 kr. Ba­ranyai György 50 kr. Hochhold K. sütemény. Deutsch D. sütemény. Szagmeiszter Ignác sü­teményeket. A nagylelkű adakozóknak hálás köszönetét nyilvánítja az egész gyülekezet ne­vében' a gyülekezeti elöljáróság. — Az alsó-városi olvasó-kör saját könyvtára javára, 1894. évi január hó 13*án Hóregi-féle vendéglőben zártkörű táncestélyfc tart. Belépti dij személyenként 50 kr. Kezdete 7 órakor. Pelülfizetesek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. — Á kisutoai kútról. (Bekülde­tett.) Öngyilkossági kisórlet történt Kará­csony szombatján városunknak egyik utoakutjában. JTehér Mari szerencsétlen beteges leány szenvedéseitől szabadulni akarván, a Kis-utca bejáratánál álló nyi­tott utcakutat választotta öngyilkossága helyéül. A kut fenekére jutva felállott, S a viz nem fedvén el száját, segélyért kiáltozott. Ekkor a Kis-utca lakói siettek segítségére, s kiszabadították a mély kút­ból a boldogtalan leányt, s lakására SÍ állították. Ugy tudjuk, hogy a Kis-utca lakóinak már a nyár óta hever a városi hatóságnál egy kéívénye, a melyben ezen, épen nem asphaltos járdával ékített városba, hanem a nagy Hortobágyra illő kutgémes tttcakütnak, seiVatfcyüs kúttá átálakittatá* Bét, Vagy legalább beíodetósét kérelmezek. Az Annatér, a melynek egyik szegletében te. emiilett kut helyet foglal, különben is Vásártéí, ujabban fapiaccá is tétetett és így városunk jövedelmét jelentékeny v)SS*egü helypénz«el gyarapítja, megérde­melné tehát, hogy a nevezett utcakutrá a város részéről is bizonyos áldozat hozat­nék; a városi hatóság még csak a héten intézkedett az iránt is, hogy a fentirt ese­mény után, majd két hót múlva végre a kutat kimerette. — Gazdasági tanácsos figyel­mébe. A várfal mellé elültetett fákban igazán csak gyönyörködni tudunk, de az már igazán nem megy a fejünkbe, miért hagyott meg a tanácsos ur a régi fák közül kettőt, — mikor ez rettenetesen rontja a harmóniát. Nagyon lekötelezné a v. tanácsos ur a közönséget, ha annak a két fának a helyébe is a tatai cseme­tékből ültetne el, — mert bizonyosak va­gyunk még abban is, hogy neki is jobban fog igy a fasor tetszeni. Reméljük, hogy e kérelem meghallgatásra fog találni Szvo­boda bácsinál. — Nyilvános köszönet. Dr Stei­ner József városi főorvos a „"Wahrmann" egyletmult évi kiadásaihoz jelentékenyebb összeggel járult, és azonkívül 1894-re tiz forintot volt kegyes adományozni, mely nagylelkű adományokért hálás köszönetet mond az elnökség. — 01cs5 körutazás Konstan­tinápolyból ós Athénbe. A nagyváradi kereskedelmi akadémia igazgatósága által éven­kint rendezni szokott külföldi tanulmányutat: 1894. évi húsvéti ünnepei alatt Konstantiuá­polyba és Athénbe tervezi, mely alkalommal a lehető legolcsóbban, a legkényelmesebben, a jobb körök tagjai közül bárki is részt vehet ezen körutazáson. A körutazás Budapesten ve­endi kezdetét. 189'. évi március 19-én indul­nak még pedig különvonattal Pragerhof —Lai­bachon át Triesztbe. Trieszt, Zara,Raguza, Oattaro, Korfusziget, Patraszon keresztül már­cius 25-én érkezik a társaság a Lloyd hajó­zási társaság külön első osztályú gőzösén At­hénbe, hol ünnepélyes fogadtatásban részesül a társaság a hatóság részéről. Március 28-án ér el gőzhajón Konstantinápolyba, hol a társaság 5 napig időzik, illetve kirándu­lást tesz az édes vizekhez, Kisázsiába, stb. meg­tekinti Konstantinápoly érdekességeit, műem­keit. Konstantinápolyból a Szuline kikötő érin­tésével Galacig, illetve Brailáig megy a társaság külön hajón s azontúl vasúton folytatja útját Brassó — Kolozsváron át ápril 6-án. — Az utazásban résztvevő urak és hölgyek összes költségei beleértve a vasúti és hajöszállitás dijait az összes elszállásolást s teljes élelme­zési ós ellátást s kalauzulást: összesen 270 frtban állapíttatott meg, amely összeg épen fe­lét képezi: a nyerészkedésre illetve üzleti ha­szonra dolgozó vasúti jegyirodák árösszegónek. A nagyváradi akadémia ifjúsága fejenként ] 00 frtot fizet s öt tanár vezetése, illetve felügye­lete alatt fog állani. Az élelmezés és elszállá­solás ugy a hajón mint a vasutakon rangkü­lönbség n lkül az első osztálynak megfelelőleg van biztosítva. Miután e körutazásban 100 fel­nőtt egyénnél többen nem vehetnek részt, fel­kóretnek mindazon urak és hölgyek, akik e kirándulásban részt venni óhajtanak, hogy tá­jékoztató programért egy levelező lapon for­duljanak: Dr. Propper János kereskedelmi akadémiai igazgatóhoz Nagyváradon. — A pápai izr. hitközség jan. 1-ón választotta 80 tagból álló képviselő­testületét 3 évre. A választás csendben folyt le, 73 tagja a képviselőtestületnek megmaradt a régiből ós csak 7 uj tag lett beválasztva, nóvszerint: Breuer Mór, Gre­stettner Izsák, Kohn Miksa Mihály, Kohn Ignác, Lang Ignác, Schlesinger Jakab lisztk. és Stern Ignác. — A Pallas Nagy Lexikoná­nak füzetes kiadásából megjelent az 53. ós 54. füzet, a IV. kötetnek 8. 9. füzete számos, a szöveg közé nyomott ábrával s több gyönyörű kivitelö melléklettel. E füzetek méltóan sorakoznak az előbbiekhez. A Nagy Lexikon 240, 30 kros füzetben jelenik meg s kapható minden könyv­kereskedésben. — Kimutatás, a pápai irgalmas­rend kórházában 1893 évben felvett bete­gekről. Általános átnézés: 1892. évről maradt 17, 1893. évben felvétetett 415; összeg 432. Ezek közül: Elbocsáttatott gyógyulva 376, javulva 18, javulatlan 9, meghalt 14. Ápolásban visszamaradt 15; összeg 432. Vallást illetőleg: E. k. 311, gör. egy. 2, evang. 50, reform. 57, izr. 12; összeg 432. Illetőség szerinti magyar 405, német 13, csjh 6. sziléziai 3, szász 2, bajor 1, oláh 1, román 1; összeg 432. Állapot szerint: nős 119, nőtlen 300, özvegy 13; összeg432. — Borkereskedőknek és ven­déglősöknek nélkülözhetetlen kéziköny­vét adta ki Fischer János keresk. ós ipar­kamarai irodatiszt Pécsett. A füzet, mely­nek ára 50 kr, magában foglalja a mes­terséges borok készítésének és azok for­galomba hozatalának tílalmazásáról szóló 1893. évi XXIII. törvénycikket, mely 1894. év jan. hó 4-én. lépett életbe ós az ezen törvény végrehajtása iránt deo, hó 7-én megjelent miniszteri rendeletet. Meg­rendelés, a pénznek postautalványon való beküldése mellett, szerzőhöz intézendő ós A füzet postafordultával portómentesen küldetik meg. — Megfagyott. Uj óv napján Vesíprémben a reggeli órákban Szlavik József nevű volt színészt a rendőrség egy fogadó előtt megfagyva találta. — Örök naptár. Az újévi könyv­piacnak egyik legeredetibb ós legérdeke­sebb irodalmi újdonsága a Bacsó Ferenc által szerkesztett n Orök naptár 11 , mely ép­pen most jelent meg. Érvényes a Kr. sz. u. a 2000 óv végóig. Tartalmaz minden lényeges naptári tudnivalót, s a ki ezt megszerzi bátran elmondhatja, hogy „örök időre" ellátta magát naptárral. De talán még ennél is becsesebb az elmúlt időkre vonatkozó része, melyből könnyen meg­állapíthatjuk, hogy mily napra esett bár­mely történelmi esemény, vagy saját életünknek egy-egy nevezetes időpontja. A „Függelék u-ben ezenkívül az uj pénz­rendszer kimerítő ismertetését is adja. Ara fűzve 60 kr, vászonkötósben 90 kr, aranyozott diszkötósben 1 frt 20 kr. Meg­rendelhető szerzőnél (Bácsi Ferenc pénzügy­igazgatósági tisztviselő Szegeden). A pénz előleges beküldése esetén a megrendelt pélányok bárhova gyorsan és bórmentve küldetnek meg — Veszprémi csendélet. Uj óv napján Veszprémben -egy vendéglőben csendörök és pénzügyőrök a polgársággal civakodni kezdtek, a rendőrség azonban nyomban a helyszínén termett, a garáz­dálkodóktól a fegyvert elvette ós igy, esetleg nagy mérveket ölthető verekedés­nek elejét vette. — Három nyelvű vállalat. Dr. Kőrösy László jónevü fővárosi iró uj irodalmi vállalatot alapított, melynek első füzete XTTT. Leo pápa élénken és igazságosan megirt élet­rajzát közli magyar, német és tót kiadásban. A pompás an kiállított füzet cimkópét Eosko­vits Ignác hírneves kópiróművészünk rajzolta zseniálisan. A pápa arcképe Chartran párisi művész világhírű festménye után készült, két sornyi kóziratmással és XIH. Leó aláírásával. A kitűnő irói routinnal kidolgozott füzet ára 30 kr. A „Kortársak", Zeitgenossen" „ Veko­druhovia" bármilyen nyelvű következő öt fü­zetének előfizető ára 1 frt. Az első öt füzet gyors egymásutánban közli XIH. Leo, Ferenc József, Kossuth, Jókai és Vaszary legmoder­nebb életrajzát a legújabb arcképpel. A nagy­érdemű vállalatot rokonszenvesen ajánlhatjuk. Megrendelhető egyenesen a szerkesztőnél, Bu­dapesten, Andrássy-ut 25. sz. alatt. Könyvke­reskedésekben nem kapható. Az életrevaló, hé­zagpótló uj irodalmi vállalatot őszintén ajánl­juk olvasóink figyelmébe. — Meghívó. Özv. Tamasits Jó­zsefné vendéglő helyiségében f. évi jan. 20-án Oláh Pali zenekara közreműködése mellett zártkörű tánces'tóly tartatik. — Belépti dij személyenként 50 kr. Kezdete fél 8 órakor. — A „Szőlőszeti és Borászati Lap" ez óv elsejével a 15-ik évfolyamba lépett s ugy alakban, valamint tartal­milag kibővítve jelent meg Kassán. Ajánljuk e fontos szaklapot olvasóink figyelmébe. Mutatványszámokat kívánatra bárkinek küld a kiadóhivatal. — Szerelmes tehénpásztor. Haas Edéné pápai lakos a mult hót egyik napján esti hót óra tájban ment lakására a fürdőházból. Útközben bizonyos Káló József tapolcaföitehónpásztor megállította Haasnót és minden áron megölelni akarta. Haasné kiálltásaira többen a helyszínére siettek és Káló Józsefet egy rendőr be­kísérte a városházához, hogy heves vérét némileg lecsillapítsák. — Az Athenacum Képes Iroda­lomtörténetéből (szerk. Beöthy Zsolt) megjelent a 14-dik füzet. Nagyobb részét Badies Fereuc, a vállalat segédszerkesztő­jének tanulmánya foglalja el A kurucvílág költészetéről. Az elején vázolja Tököly és Rákóczi Ferenc korát, de nem csak a politikai viszonyokat ismerteti, hanem szor­gosan összegyűjti a társadalmi, közművelő­dési állapotokra, a tudomány, költészet és művészetek ápolására vonatkozó adatoka*, is; ezzel e kor, az u. n. kuruczvilág a nemzeti élet sajátos vonásaival mintegy egész külön világ hiven és érdekesen raj­zolódik az olvasó elé. A tanulmány má­sodik felében a kuruc költészetet ismerteti 1664—1711-ig, sőt hatásában tovább is. Az országos keserv, a protestáns üldözés, a vi­tézség, tényei, a bujdosás nyomora állandó s változatos tárgyat szolgáltattak e nép­nemzeti költészetnek, melynek alkotásai közt valódi remekek találhatók. Badics mindezt oly behatóan vizsgálja, hogy tárgy­szeretettel, hangulatosan irt cikke őt ekor és irodalma egyik legalaposabb ismerőjéül mutatják be. — A füzet második közle­ménye szintén e korra vonatkozik: An­gyal Dávid, Thököly életrajzának jeles szerzője kezdi meg benne történetirodaí­munk ismertetését a XVUL század ele­jén; é füzetben Babocsai Izsákról és Bethlen Miklósról szól azzal a szabatos­sággal és találó kritikával, mely minden munkáját jellemzi. A füzetet ezúttal is számos érdekes illusztráció disziti, külön mellékletül: Eákóczi Ferenc gyönyörű ki­vitelű arczképe, a fejedelem hires udvari festőjének, Mányóky Ádámnak, a szász ki­rály tulajdonában levő eredeti festményéről és Listius Magyar-Marsának címlapja j továbbá a szövegben: Zrínyi Ilona és Thököly Imre, Bercsényi Miklós, Pekryné Petróczi Kata Szidónia arczképei és egy mulató kurucokat ábrázoló kép (egykorú festmények másolatai), a sárospataki Eá­kóczi-vár, Tholnay Vitézek tüköré-nek cím­lapja, Palocsai Györgytől két versszak eredeti kézirata, egy kuruc tábori-dal s a hires Eákóczi-uóta Káldy Gyula átiratában és névaláírások. A tartalom és diszes ki­állítás tekintetében ezen kitűnő vállalat kéthetes füzetekben jelenik meg s- füze­tenként 40 krért minden hazai könyvkeres­kedésben vagy közvetlenül a kiadóhiva­talban (Budapest, IV. Ferencziek-tere 3. sz.) megrendelhető. — Influenza ós más meghűlés­ből eredő betegségek ellen legjobban vé­dekezünk gumicipö (Oalutschni) viselete által. Eredeti gyári áron nagy választók­ban legjobb minőségben kaphatók Kohn Mór fiainál (Kossuth Lajos utca 64. sz.) — A meghűlésekből igen súlyos betegségek keletkezhetnek, ha kellő időben alkalmas szerek nem alkalmaztatnak. Mint rendkívül hathatós szer a 25 év óta Horgony­Pain-Expeller népszerű elnevezés alatt jó hír­névnek örvendő Tinct. Caps. comp, bedörzsö­léa igen jónak bizonyult. Csuz, köszvény, fej­fájás stb. ellen, gyakran már az egyszeri be­dörzsölés elegendő a fájdalmak csillapítására. Ezen rég jónak bizonyult bedörzsölésnek egy háztartásban sem kellene hiányozni, már azért sem, mert majdnem minden gyógyszertárban kapható, 40 kros, 70 kros és 1 frt 20 kros üvegekben, tehát nagyon olcsó! Minthogy ér­téktelen utánzatok is léteznek, ajánlatos a vé­telnél a „ Horgony" védjegyre ügyelni. — Influenza és más katarohalis betegségek felléptével a n. ó. közönség­figyelmébe ajánljuk a legjobbnak ós ha­tásosnak bizonyult „ Wilhelm ßle Schnee­berg K-rauter-Allop" Wilhelm Ferenc gyógy­szerésztől Neuen-kirchen Alsó Ausztria, nemkülönben minden gyógyszertárban is 1 frt 25 krért kapható. — Köhögés rekedtség és elnyál­kásodásnál melegen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe Egger dijjutalmazott biztos­hatású niellpasztilláit. Kaphatók 25 és 50 kros eredeti dobozokban minden neveze­tesebb gyógyszertárban ós drogue üzlet­ben, valamint Egger A. fia gyógyszerkü­lönlegességi gyárában Bócs-Nussdorf. Hála nyilatkozat. Mindazon jó és nemes barátaink­nak, valamint egyesületeknek, melyek elfelejthetelleu nőm, illetve anyánk te­metésén résztvettek, vagy szó, vagy irásbelirészvétuyilatkozatiikáltaliiagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ez uton is leghálásabb köszönetünket nyilvánítjuk. Pápa, 1894. jan. 4. Lang Mayer és családja. ISI yirt-téx-. E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk. Báli selyemszöveteket méterenkint 45 krtól il frt 65 krig, valamint fekete, fehér és színes selyemszöveteket is méterenként 45 krtól 11 frt 65 krig — sima, csíkozott, koczkázott mintázott, damaszolt stb. minőségben (mintegy 200 különböző fajta és 2000 különböző szín s árnyalati)en) postabér és vámmentesen aprivátmegrendelöklakására szal­ut: Henneberg G. (cs. kir. udvari szállító) selyemgyára Zürichben. Minták posta­fordulóval küldetnek. — Svájczba czimzett le­velekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. (4.) Felhívás A pápai kád-> és gőzfürdő rész­vénytársaságnak mult évi december 11-ki üléséből kifolyólag T. dr. Porkoláb Mihály ügyvéd, dr. Hnvasy Béla. orvos és Nóvák Ödön urak kis-celli, valamint Besenbach Károly ur pápai lakos, mint részvényesek, az alapszabályok értelmében ezúttal is felhivatnak, az általuk aláirt részvényeik után hátralékos tartozásnak folyó 1894­január 15-ig le„-ndö kiegyenlítésére. Tisztelettel Az igazgatóság. 2 arany, 13 ezüstérem. 9 disz- és el­ismerő okmány Kwizda-fále Restüutionsfluid Mosóvíz lovaknak. Egy palackkal i frt 40 kr. osztr. ért. 30 év óta udvari, valamint katonai és polgári istállókban is, használatban; nagyobb erőfe­szítések előtt és után prősitésül; továbbá fica­modások, rándul í sok, az inak merevségn s más ily alkalmaknál; k.vesiti a lovat kiváló teljesítményekre idomilásnál. Kapható a gyógyszertárakban és drogistáknál Te.ssék a fenti védjegyre ügyelni s a vételnél határozottan kifejezni: tiwizda­féle Pt.estitu.tionsllu.id. Fő letét: Kwizda Ferencz János soztr. cs. és kir. és román kir. udvari szállító kerületi gyógyszertára Kornenburgban, Bécs mellett. (Ii 40*3. ' 18f )3. Árverési hirdetmény. A devecseii kir. jbiróság mint íkönyvi ha­tóság közhírré teszi, hogy Vogel Frigyes Má­tyás és társainak kérelmére a veszprémi kir. törvényszék és a deveeseri kir. járásbiróság területén fekvő' Doba község 115. és IIB. sz. tjkönyvébeii mindenütt A -j- I. sor 1072. és 1073. hszszám alatt Vogel Kiigyes Mátyás, Vogel Gottlieb, Vogel líeresztély, Vogel Dávid Károly, Vógel- Dávid Henrik, Vógel Gjörgy, Vógel Lajos és Vógcl Katalin tulajdonául fog­lalt szó'lló' birtok 932 frt kikiáltási árban Do­hán a községházánál 1894. évi febr. hó 16-ik napján d. e. 9 órakor tartandó nyilvános árverésen esetleg a kikiál­tási áron alul is a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog. A venni szándékozok kötelesek a kikiál­tási ár tizedrészének megfelelő összeget a ki­küldött kezéhez bánatpénzül letenni. Devecseri kir. jbíróság mint tkvi hatóság 1893. okt. 31. Barátll, kir. aljbiró. Hirdetmény. A pápa-ugodi Mtbizomáii3 r i uradalom tartozékát képező, P«pa városában vasszerkezetre újonnan átalakított u, n. tizes-malom 1894. május 1 -tői írásbeli zárt ajánlat utján a hozzá tartozó épületek és területekkel együtt 6 egymás utáni évre bérbe adatni fog. Ajánlatok 1894. évi március 15-ig beadhatók. Bővebb felvilágosítást alulirt igazgatóságnál nyerhető. Uradalmi igazgatóság. Tea, rum, c o g n a c, kávé. I te •»"5. 6J3 •cs in •i-< 'S *© SS i»­05 *4> CS tD *C8 •a •pH a­OS & 6C V C a Kovács és Mezey tea és rumnagykereskedők ajánlják saját londoni és fiumei ügynökségeik által direct importált elsőrendű és válogatott chinai és orosz karaván tea-nemeket ? szintúgy hamisítatlan jamaika-rumot, utolérhetetlen minőségű braziliai-ru isocx o "t. Francia és belföldi csakis a legkiválóbb cégektől. BL "V ^ válogatott minőségekben 4 3 [ 4 kilós posta-csomagokban bárkova díjmentesen. Kimerítő árjegyzék kívánatra díjmentesen. Budapesten: Fő-üzlet és iroda: Dorottya-utca 13. sz. Mók-üzlet: Kerepesi-ut 6. sz. ezelőtt Bieber Antal. Dreher Antal kőbányai sörfőzdéje palack-söreinek fóelárusitói. Figyelmeztetés! A n. é. közönséget a saját érdekében figyelmeztetjük, hogy bevásárlásainál mindig csak elsőrangú megbizható cégekhez forduljon és magát hangzatos és olcsó árakkal csábító hirde­tések által tévútra ne vezettesse. COGNAC CR et B ti ^~ Sl CD ét­er; © FT CB N » CS-«* r 5 C Vidéki rendelmények pontosan postán vagy vasúton kivánat szerint küldetnek. _

Next

/
Oldalképek
Tartalom