Pápai Lapok. 21. évfolyam, 1894

1894-09-02

— Számadás, A jótékony nőegy­let által rendezett kóstoló mulatság jö­vedelme ós kiadásairól. Beléptidijak. felül­flzetósek, ételek ós italok árából, valamint sorsjegyekből befolyt összesen 939 frt 2-2 kr. Kiadások: Hirsch Náthán 25 frt 40 kr, Hajnóczky Béla 9 irt 62 kr, Kis Tivadar I2 x frt 46 kr, Eisler Mór 8 frt 35 kr, Matus György 29 frt 80 kr, Muck és H'ckmaün 18 frt, Bermüller Alajos 2 frt 99 kr, Szabó Ede 2 frt 97 kr, Brenuer Ferenc 1 frt 86 kr, Pál vas­kereskedő 98 kr, Iglauer János 6 frt 50 kr, Gaál Öyula 5 frt, Pollák Henrik ós Gaál János sörödósekuek 183 frt 27 kr, napszámosoknak 29 frt 72 kr, zené­szeknek 50 frt, Fa Pál és nőegyleti szolgának 10 frt, verseny dijakban 13 frt 50 kr; összesen 410 frt 42 kr. E sze­rint tiszta jövedelem maradt: 528 frt 80 kr. c — Országos vásárunk lesz f. hó 11. és 12 én. Miután a legutóbbi vásárunkat elmosta az eső, valósziuü, hogy ez jobban fog sikerülni. A jövő vásár még arról nevezetes, hogy nagy mennyiségben szállítanak ide lencsét, mert ekkor szokta a lakosság a télre való lencsét beszerezni. — A jótékony nőegylet által f. évi aug. hó 26-án rendezett kóstoló mulat­ságra küldött ételek és italok jegyzéke: Böhm Ignácné 1 pakli vágott cukor. Dr. Fe­renczy Bernárdné 1 tál pecsenye, 1 tál süte­mény, 2 üveg tej. Szily Ignácné 2 kugluupf. Useke Jánosné 1 tál sütemény. 'Kohn Leopold 1 tálca gyümölcs. Schlezinger Jakábné 1 torta, 1 tál sütemény. Tóth Zsófika 2 kenyér. Csillag Máfcyásné 1 tál sonka. Sült Józsefné 1 tál pecsenye, 1 torta. Wellner József 1 tál pecse­nye, 1 kalács. Bermüller Józsefné 2 kalács, 2 üveg lior. Ötv. Csillag Mátyásné 1 tál süte­mény. Heiualer Ignácné 1 tál pecsenye, I tál gyümölcs. Tóth Józsefné 1 tál csirke, 1 tál saláta, 1 tál gyümölcs. Erdő Istvánué 4 üveg bor, 1 tál sütemény. Farkas Alajosné 1 tál pecsenye, 1 tál saláta, 1 tál sütemény. Özv. Lázár Lajosné 1 tál pecsenye, 1 kugluupf. Özv. Pakrócz Ferencné 1 tál pecsenye, 1 tál sütemény. Galamb Józsefné 4 üveg vörös-bor. Özv. Kreisler Józsefné 1 tál pecsenye, 1 tál tészta. Kreisler Manónó 1 tál pecsenye, 1 tál tészta. Örr János 1 sonka. Gaál Gyuláné 1 tál parizer. Singer (divatárusné) 1 tái gyümölcs. Brunnerné 1 torta. Bognár Gáborné 1 tálca gyümölcs. Veazter Heurikné. 2 tál hus. Szeglethy Józsefné 1 tál pecsenye, 1 tál sütemény. Szí­jártó Józsefné 1 tál pecsenye, 1 torta. Kluge Károlyné 4 tál sonka. Lóskay kisasszonyok 1 tál'pecsenye, 1 tál torta. Szvoboda Vencel 1! üveg bor. Özv. Kluge Ferencné 1 nagy tál barack, 6 üveg bor. Kluge Károlyné 3 dinnye, 2 torta. Tóth Dániel 1 tál pecsenye, 1 torta. Matus György 2 tál sütemény, 1 tál torta..Kutrovácz 1 tál pecsenye, 1 tál torta. Dr. Rechnicz 1 tál pecsenye, 1 tál sütemény. Neubauer Józsefné 20 üveg bor. Obermayerné 1 torta, 3 üveg bor. Horváth Mibályné 1 tál - gyümölcs. Kovács István 3 üveg vörös bor. Blau JakaLné 4 üveg vörös bor. Neubauser Örzsike 1 tányér virág. Sült Józsefné 1 doboz " fagylalt. Hajnóczky Béla 9 nagy vekni. Niez­ner 2 kugluupf. Pollálc Henrikné két nagy . doboz fagylalt. Kakas Ferencné 1 tál pecsenye, 1 kalács, 1 kenyér, 2 üveg bor, 1 tál süte­- méuy. Mészáros Károlyné 1 tál pecsenye, 1 torta, saláta. Horváth Károlyné 1 tál pecsenye. . Bognár 4 Gábor 20 üveg szóda. Muck kisasszony " 1 tálca sütemény, Muck Anna egy doboz tej­színhab. Gold Katalin egy kenyér. Galamb Józsefné 2 tál pecsenye. Bermüller Alajosné - 2 tál pecsenye, 2 tál sütemény. Kiss Lászlónó 1 torta, 1 tálca szőlő, 2 tál pecsenye. Pintér Józsefné 2 tál pecsenye, 1 tál tészta. Ajkay Imréné 100 drb barack. Koller Jánosnó 4 táj 'pecsenye. Özv. Kluge Ferercné 3 drb dinnye. — Elmulaszthatlan kötelességemnek ismerem, hogy fent elősorolt adakozóknak ugy az egylet, mint szegényeink és árváink nevében nagylelkű adományaikért hálás köszönetemet nyilvánít­sam. Pápán, 1894. aug, 28 án. Koller Jánosné elnök. — Főgymnáziumuiik a debreczeni tanszeiSciállitáson szintén részt vett. Ki­állíttatott a három iskola épület homlokzati képe egy nagy graphikus lábiázat, inely a 16-ík század végétol tünteti fel, — bár megszakításokkal, — az iskola népességi viszonyait, a pápai iskola tanáraitól irt s nálunk használatban volt gynvnásiumi tan­könyvek, egy rajzgyűjtemény a gymn. 4 alsó osztályában a szabadkézi rajz mód­szeres tanításának feltüntetésére s egy uj és célszerűbb alkotású rajztömb. A kiállí­táson mintegy 700 . kiállító vett részt s 170 jutalom állott rendelkezésre. Iskolánk kiállított tárgyaiért bronz oklevelet kapott. Tanáraink közül a kiállítást megnézték Kis Ernő, Borsos István és Herz Dávid. — Köszönetnyilváiiítás.üKm«er Mór ur szives volt 3 írt tanudijátapápái izr. nőegyletnek ajándékozni, mely ke­gyes adományért hálás köszönetét nyil­vánítja a pénztáros. ' — Részvéttel vettük a köv. gyászjelentést: Alulírottak fájó szív­vel jelentjük, hogy a szeretett hitves, a . jó leáuy és kedves testvér, tisztelendő Szili Lénárdné szül. Magassy Róza f. évi augusztus hó 29-én reggel 8 óra­kor, életének 29-ik, boldog házasságának 4-ik évében, hosszas szenvedés után meg­halt. A boldogultnak bült teteme aug. 30-ikán délután 4 órakor fog az ág. evang. bitvallás szertartása szerint a gergelyi sírkertben örök nyugalomra té­tetni. Gergelyi, 1894. aug. 29. Áldás és béke hamvaira! Özv. Eősze Deszőnó Ma­gassy Ilona. Magassy Lajos és neje Hor­váth Julia, Magassy Miklós és neje Mer­ford Yiola, Magassy Erzsébet és férje Káply István, Magassy Gábor testvérei. Özv. Magassy Györgyné szül. Körmendy Jusztina édes anyja. Özv. Szili Pálné szül. Kiss Mária napa. Szili Lénárd férje. — Nagy vihar Balaton-Ptire­den. A kedd és szerda közti éjjelen Ba­laton-Füreden és környékén rettenetes vi­har dühöngött. A vihart megelőzőleg több nap óta kiállhatatlan hőség uralkodott, csaknem állandó szóicsönd mellett ugy, hogy a balatoni yachtok többnyire ott voltak kénytelenek vesztegelni a kikötő­ben, lehorgonyozva. Mindenki áhítozott a tikkasztó hőséget léhűtő eső után. Végre kedden délután sötét fellegek gyülekeztek a nyugoti égbolton. Éjjel 11 óra tájban egyszerre csak kitört a váratlan vihar. Valami képzelhetetlen felhőszakadás in­dult meg. A viz a szó szoros értelmében zuhatagként omlott le a magasból. Ez á borzasztó vihar több mint egy óra hosz­szat tartott. A vihar után még jó félórai zápor következett. — Megyei vasutügyeink. A veszprém-keszthelyi vasutügyben Yéghely alispán hétfőre értekezletet hívott egybe Balatonfüredre. A zircz-veszprémi vonal kisajátításai most vannak folyamatban. A dombóvári vonalról még semmi ko­moly szó nem lehet. — A szárazság, mely hetek óta tart, sok kárt okoz gazdáinknak. A ku­korica teljesen kiégett, a föld oly ke­mény, hogy alig lebet szántani s igy mi sem kívánatosabb, mint egy jó eső. — A csornai Casino-egylet, a vezkényi tüzkárosultak javára, f. é. szept. hó 8-án, Csornán a Casino helyiségében, táncmulatsággal egybekötött műkedvelői előadást rendez. Kezdete esti 7 órakor. Ülő­hely 80 kr, állóhely 40 kr. Felülfizeté­sek köszönettel fogadtatnak ós hirlapilag nyugtáztatnak. — Műsor: „Huszár sze­relem." Yigjáték 2 felvonásban. Murai Károlytól. Személyek: Barkós Gábor — Halász Vilmos. Barkós Zsigmond —Nagy Zoltán. Anna — Biha Mariska k. a. Hüp­pig Kázmér — Gantz József. Hüppignó—~ Kokas Margit k. a. Sárika — Hajas Esz­tike k. a. Kenéz Mihály — Vadász Bánk. Kálmán — Csontos Ferenc. Dér Pista — Izmosy Aladár. Berényi Pál — dr. Herbszt Lajos. Zsuzsi — Izmosy Mariska k. a. Történik egy vidéki kastélyban. Idő : je­lenkor. ... Színházi hetimüsor: Vasárnap, szept. 2 5 án d. *u. fólhelyá­rakkal „Ripp v. Winkleeste : „Veres­haj u" (Lukácsy S. kitünö népszínműve). Hétfőn, szept. 3-án a bérlet kezdetéül „Valóni nász" világhírű szinmü. Kedden, szept. 4-én „Három testőr" (Herczegh Ferenc kitűnő vígjátéka). Szerdán, szept. 5-ón „Nap és hold" nagy operetté. Csütörtökön, szept. 6-án „Othello" Pénteken, szept. 7-ón „Boszorkány­vár" (Millöcker világhírű nagy operettéje). Szombaton, szépt. 8-án „Boszorkány vár". — Balatoni uj vasút. Augusztus 22-ón adták át a forgalomnak a kapos­vár-mocsoládi vasutat. Az uj vasút 10000 holdnyi répaföldet szel át. Jövő évben a vasút a Balatonig fog kiépülni. — Hová lettek az egyfillére­sek ? A bécsi lapok azon tűnődnek, hogy hová lett a tavaly és az idén vert össze­sen 42 millió drb. egyfilléres és azt Jhiszik a legkisebb pénz eltűnése okának, hogy nincsenek ma már egyfilléres szükségletek, azért nincs a pénz darab sem forgalom­ban. Pedig ez nem igaz. Az egyfillérese­ket egyszerűen a koldusok ós pincérek, kiknek roppant kárt okoztak, szétverik és vagy csatornákba, vagy vizbe hajítják. Ugyanígy tünt el Francia- ós Olaszor­szágban is a legkisebb pénzdarab, mert a közönségnek nagy hajlama van pincér­nek, koldusnak stb. 3 vagy 5 krajcár helyett 3 vagy 5 fillért adni, ami éppen 50 százalék veszteség a borravalóból és járadékból élő embereknek. — Kutyaadó nagyság szerint* Hamburgban, a hol, ugy látszik, nagyon okos emberek vannak, a kutyára nagyság szerint vetik ki az adót, És pedig a 45 centiméter magas eb után husz márkát kell fizetni, a kinek pedig több kutyája van és egyik sem magasabb 45 centimé­ternél, minden eb után harminc márkát fizet. Magasabb kutya negyven márkát fizet, sőt a kinek több ilyen magasabb ebe van, mindegyikért negyvenöt márkával tartozik. Már ez bizony a sokat hangoz­tatott német alaposságnál is több egy kicsit. — Több kocsira való gyümöl­csöt kobozott el mult héten a rendőrség. A gyümölcs éretlen volt. — Paprikatermelés az alföl­dön. Igen fontos termelési ágát képezi az alföldnek a paprilcatermelés. A paprikát rendesen 200 holdnyi területen termelik, melynek terméseredménye körülbelül 15— 20 ezer mélermázsa évenkint. Két év óta a paprikaőrléssel foglalkozó vizi- ós szá­razmalmok mellett már gőzmalmok is fog­lalkoznak a növekvő paprikatermés meg­őrlésóvel. Körülbelül 3000 család foglal­kozik a mezőgazdaság ez ágának műve­lésével, "egy-egy családra rendesen 5 8 métermázsa jut, mely után 100 frttól 240 frtig szerezhet egy-egy család. — Az orosz hirlapcenzura legújabb intézkedése folytán a lapok­nak a cárnő öltözékéről nem szabad többé leírásokat közölniök, a mi a cár birodal­mában az ilyen toiiette-remekek ismerte­tésére sóvárgó s irántuk érdeklődő hölgy­közönséget meglehetősen le fogj a hangolni. S ha kérdjük, hogy mi é furcsa tilalom oka, a válasz rá egyszerűen az, hogy egy szerencsétlen hirlapiró, a ki elég ügyetlen volt valamely udvari ünuepélyen a cárnőt oly ruhában megjelentetni, a mely régóta kiment már a divatból. Vájjon a felség­sértő zsurnal isztát nem küldtók-e e ször­nyű vétke miatt a szibériai ólom bányákba, arról hallgat a krónika. — Vigyázatlan hajtás. Veilland János farkasgyepül lakos mult kedden a főtéren, vigyázatlan hajtás következtében Szabó Mihályné pápai lakost eltipratta. A jelentékenyen megsérült asszonyt ha­zaszállították, — Veilland ellen pedig megindították a vizsgálatot. Plagiosippus. — Nos uram, hogy tetszik önnek vőm drámája. — Oh kitűnő, nagyszerű. Különösen a tolvajok pompásan vannak ecsetelve; még amit beszélnek is, mástól van lopva. — Talált pénz. Nagy József és Bognár József gyermekek mult hó 29-ón állítólag 8 frtot találtak a vonathoz ve­zető uton. Mikor a pénz beszolgáltatására felhiva lettek, — azt mondották a kapi­tányságnál, hogy a pénzt egy rendőrnek adták át, de a rendőrt nem ismerik és az illetőt megjelölni nem is tudják. A vizs­gálat most folyamatban van. — Modern hűségi eskü. Furcsa világot élünk! Azt mondja a férjjelölt: — Esküszöm ében hajadra, gyöngysor fogadra, kebled hó halmára, hogy hű leszek hozzád! — Hallgass szerencsétlen! — Hamissan esküszöl. — Az éber férj. Feleség: De Pista, nem szégyenled magadat, hogy éjfél után ve­tődöl haza a korcsmából. Lásd, én még a sze­memet sem hunytam be miattad. Férj (mosolyogva): Hát azt hiszed lelkem, hogy én behunytam. — Szilaj csikókat hajtott mult héten Medgyessy József vaszari lakos a főtéren. Az idős ember nem birta megfé­kezni lovait, — egy fiatal facsemetét el­gázoltatott. A rendőrség felelősségre vonta Medgyesyt. — Rendőri hir. Németh János takácssegédet feljelentették, hogy a mult héten botrányos módon verekedett néhány iparossegéd társával. -— Lukács Lajost bolrányos csendháborítás miatt a mult héten elzárták. — Oszi felöltők, őszi kelmék, francia, angol ós belföldi különlegességek legnagyobb választókban, csakis Steiner Jgnácnál. — Városunkban meghaltak augusztus 25-tői szeptember l-ig. Merkli Károly fia, r. k.', 20 hónapos, bólhurut.— Barták József leány, r. k., 7 hetes, gör­csök. — Nagy Ferenc tanuló, r. k., 14 éves, hashártyalob. Közgazdaság. Kereskedők és iparosok ügyeimébe. — A győri keresk. és iparkamara közzétételei. — 1. Pályázat különféle anyagok szállítására. A m. kir. államvasutak budapesti­balparti üzletvezetösóge a vonalai részére 1895., esetleg 1896. ós 1897. évekre szük­ségelt különféle anyagok, u. m.: cseme­ték, cserjók, dugványok, magok, palánták, ültetvények, viasz, gyutacs, kanóc, dyna­mit, lőpor, serét, töltény, vasgálic, me­nyezetnád, közönséges nád, állványok, cölöpök, cövekek, ékek, nyelek, oszlopok, rözsók, sövények, stearingyertya, fehér­szappan, homok, kövek, földszurok stb. szállitására pályázatot hirdet. A kellőleg felszerelt ajánlatok f. évi szeptember hó 25-ik napjának déli 12 órájáig nyújtan­dók be. 2. Behozatali tilalom Qalicziából. Galicziának aHorodenka kerületben levő obestyni birói kerületében kolera­fészek létezése hivatalosan megállapitat­ván, a kereskedelemügyi ni. kir. miniszter ur a galicziai borszezovi és zalaszegkii kerületek provenienciái ellen elrendelt behozatali tilalmat a most nevezett birói kerületből származó árukra is kiterjesz­tette. 3. Állutvásárok Szt.-Oálon. A kereskedelemügyi m. kir. minisz­ter ur megengedte, hogy a veszprómme­gyei Szt.-Gaál községben évenként július 16-át magában foglaló hét hétfői napján, és szeptember hónap első hétfőjén orszá­gos állatvásárok tartassanak. 4. Pályázat irodaszerek és eszközök szálli­tására. A komáromi kir. törvényszék s az ennek terülelón levő hat kir. járásbíróság, valamint a komáromi kir. ügyészség ré­szére az 1895. évben szükségelt irodai szerek és anyagok sz.illitásának biztosí­tása végett f. évi -október hó 5. napján d. ti. 3 órakor a komáromi kir. törvény­szék kisebb tanácstermében zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 5. Kiállítás Bordeauxban. A bordeauxi „Societó Philomatigne" XIII. általános kiállítását 1895. évben fogja megtartani, mely bor, szeszek, vil­lamosság és nemzetgazdaságra nézve egye­temes jelleggel fog birni s igy ezen osz­tály minden országra nézve nyitva fog állani. A kiállítás sorrendje és szabályzata a budapesti magyar kereskedelmi múze­umnál betekinthető. Magyarország e ki­állításon nem vesz hivatalos reszt. Ezen közzétételeket a kamara azzal hozza az érdekeltek tudomására, hogy a szállítási pályázatokra vonatkozó részle­tek és feltételek a kamara irodájában megtudhatók. Győr, 1891. aug. 28-án. A karul keresk. és iparkamara. Kivonat: Pápa városának gabona-:'' jegyzőkönyvéből 1894. augusztus hó 31-én. Buza Rozs Árpa. Zab Kukorica Burgonya Széna Zsupp Jó. I Cöz A p. Alsó. 6 ft. 10 kr. 5 ft 80 kr. 5 ft 50 kr. 4 > 60 > 4 » 40 > 4 > 20 » 6 > 40 > 6 . 00 » 5 » 80 > 5 » 80 > 5 » 60 > 5 » 40 . 6 • 60 » 6 > 40 > 6 > 20 » 1 » 60 > 1 > 40 > 1 > 00 » 3 » 20 » 3 : 00 » 1 » 90 « 1 . 60 , Osváld Dániel polgármester. Indulás Pápáról. Győr felé: Indul 6 óra 06 perez reggel (vegyes vonat) és 9 óra 34 perez reszel (gyorsvonat), Budapesten van 1 óra 25 perez délben, Bécsben van 1 óra 55 perc déíbeu (gyv.), 3 óra d. xv. (személyv.) Indul 3 óra 15 perez délután, Budapesten van 7 óra 50 perez este (gyorsvonat), 9 óra 50 perez este (személyvonat), Bécsben van 7 órá 20 perez este. És indul 12 óra 52 perc éjjel, Budapesten van 7 óra 30 perc­kor reggel, Bécsben van G óra 25 perc reggel. Kis-Czell felé: Indul 12 óra 52 perez délben, 6 óra 01 perez délután (gyv.), 7 óra 39 perez este és 3 óra 27 perez éjjel. Érkezés Pápára. Győr felől 12 óra 52 perez délben } óva 01 perez délután, 7 óra 39 perez ste és 3 óra 27 perez éjjel. Kis-Czell felől: 6 óra 06 perez reggel, 9 óra 34 perez reggel, — 3 óra 15 perez délután és 12 óra 52 perez éjjel. -E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk. Henneberg G. (cs.éskir. udvari szállító) selyem gyára Zürichben, a privátmegrendelőknek lakására közvetlenül szállit: fekete, fehér és színes selyemszöveteket, méterenként 45 krtól 11 frt 65 krig postabér- és vámmentesen, sima csíkos, koczkázott és mmtázottakat. damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség és *2Ü00 különböző szín s árnyalatban) Minták postafor­dultával küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ra­gasztandó. (1) Gazdatiszt, ki a gazdálkodávS minden ágában teljesen jártas s nagyobb gazdasá­gokban mint kezelőtiszt működött, felvétetik. Bővebbet e lap kiadóhivatalában. .•srct\ ^mm' ''m A 8>©l<Iog- arc. „Ejnye, — tűnődik a ház asszonya — Miért oly boldog ma Böske arca? Álmodik ternóról, vagy kedvesénél van, Hogy szerencséje — mint látszik — határtalan?! O nem! — A hosszú álmatlan éjek után, Melyeket eltöltött a betek multán, Lelki szemei látják megszűnni a kint: Meghozta a postás a várt — Zacherlint." Hirdetések. Mm ím (ifja Paál István) vaskereskedési üzletébe egy jó házból való fiu, ki 2—3 gimnáziumot, vagy reáliskolát végzett, tanoncul azonnal felvétetik. , |H Magyar tőzeg- és műtrágya-ipar részvénytársaság. j|| Igazgatóság: Budapest, IV., Városház-tér 9. (Haris-bazár). Legbiztosabb óvszer kolera, bagymáz s egyéb fertőző betegségek illen. — Tökéletes fertőtlenítés! — Teljesen szagtalan! Önműködő tőzegszóró clozettek! • Belföldi és külföldi szabadalmak! — Szobai ároyékszékek mindenféle tetszetős alakban. Árnyékszék berendezések, kórházak, laktanyák, iskolák stb. részére. Fertőtlenítő és szagtalanító tözegpor! Mindennemű tőzeg-gyártmány raktára.­Különlegesség':. emberi ós városi hulladékok ipari s gazd. értékesítése. Várostisztitási és elfuvarozási vállalatok szervezése. Műtrágyagyártás. Részletes tervekkel, költségvetésekkel s eredeti bizonyítványokkal szívesen szolgál az igazgatóság. Az orsz. közegészségügyi tanács által többszörösen ajánlva!

Next

/
Oldalképek
Tartalom