Pápai Lápok. 20. évfolyam, 1893

1893-04-16

Szerdán f. hó 12-én Ohnet György­nek „Vasgyáros"-* került színpadra. Oh­netu. k ezen világhírű színmüve már több­ször adatott színpadunkon ós ezúttal is csak dicsérettel emlékezhetünk meg a szereplőkről. Csütörtökön f. hó 13-án „A dolovai nábob leánya", Herczeg jFereneznek igen érdekes és jeles színműve került napi­rendre zsúfolt ház elötfc. Breznay Anua (Yilma) közhelyeslóssel oldotta meg fel­adatát. Egyszerű, de izlésteljea öltözékben olyan volt, hogy semmit sem csodálkoz­tunk azon, mikor a huszártisztek bele­szerettek, — mert hiszen a nézőközönség is ilyen érzelmektől volt áthatva. Maga­tartását ós kedves játékát élvezettel nézte a közönség és többször a lámpák elé szó­lította, a már kedvenczévó vált nábob­leányt. Pártos Etel (Szentirmayné) szere­pében nagyon szép alakítást teremtett. Játéka minden erőltetéstől ment és kerek­dednek mondható. A közönség szívesen látja őt a lámpák előtt, mert nehéz sze­repeit is, rendkívüli ügyességgel szokta megoldani. Gsókáné iDoinakázyné) kifo­gástalanul szerepelt. Lomniczi Béla (Tar­ján i előadása a szó szoros értelmében alapos előtanulmányra vall. Alakítása és hanglejtése, valamint mozdulatai is szín­padi otthonosságra vallanak. Lévay (Mer­lin) kellő gonddal játszott. Nem túlzott semmit és higgadtsága teljesen szerep­körébe illett. Biliczkyt Hidassy Kálmán személyesítette. Megjelenése már derült hangulatra hozta a közönséget. Játéka ezúttal szabatosnak jelezhető. Az előadás maga gördülékeny volt. Mefisztofeles. KÜLÖNFÉLÉK. — Lapunk mai számának hír­rovatából az aktuális czikkek miatt kén ­telének voltunk számos dolgot kihagyni, a mit majd jövőre helyrepótoljuk. — Személyi hirek. Gróf Schlip­penbuch István ezredes dandárparancsuok, gróf Batthiány Béla hadnagy daudár segéd­tiszt kíséretében tegnap városunkba érke­zett a helybeli honvéd-huszárezred meg­szemlélése végett. Ezen alkalommal a hu­szárezred helybeli osztálya liarozászati gyakorlatokat fog végezni holnap azaz hétfőn Boba vidékén. — Esküvők. Hanauer Zoltán, vá­rosunk fiatalságának derék tagja ma tartja eskvőjét Szepes-Beinetén Hoü'mann Aranka kisasszonnyal. — Ugy szintén ma eskü­szik örök hűséget Fürst Sándor hely­beli járásbirós.ígi jegyző Ehrlich Gizella asszonynak Győrött. — Legszívélyesebb üdvözletünk ! — A városi tanács tegnap tar­tott ülésében, a veszprémi szerencsétlen tüzkárosultak részére 150 frt segélyösz­szeget utalványozott ki a városi pénz­tárból ós azt az ottani polgármesternek nyomban el is küldötte. Egyúttal elha­tározta, hogy a lakosság körében gyűj­tést rendez ós annak foganatosításával a jegyzösóget megbízta. — Megvagyunk győződve, hogy a legközelebb tartandó városi közgyűlés az Ínséges városnak anyagi erejéhez mért összeget fog meg­szavazni. — Gyászeset. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Özv. Faiszi Ányos Lászlóné szül. Koltai Vidos Mari ós alulírottak szomorodott szívvel jelentik Faiszi Ányos László,!Veszprémmegye köz­igazgatási bizottsági tagjának folyó évi ápril hó 12-én, életének 56-ik évében hosz­szas szenvedés és a halotti szentségek áj­tatos felvétele után törtónt gyászos elhuny­tát. A boldogult hült tetemei ápril hó 14-ón délután 2'/ 2 órakor fognak a kardos­réti családi sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise ál­dozat pedig ugyancsak e hó 14-ón dél­előtt fog érte a kardosréti kápolnában a Mindenhatónak bemutattatni. Kardosrét, 1893. ápril hó 12-ón. Az örök világosság fényeskedjék neki! Faiszi Ányos Flóra, férje: Enesei Enessey László, Faiszi Ányos Kálmán, Faiszi Ányos Aladár, Faiszi Án. os Elvira, gyermekei. Faiszi Ányos Ilona, mint testvér, férje: Csallóközmegyercsi Szabadhegyi Kálmán. Faiszi Ányos Mik­lós, mostoha fia. Enesei Enessey Zoltán unoka. — Közebéd. A dunántúli ev. ref. egyházkerület tagjai a Székesfejérvárott tartott közgyűlés alkalmából közebódre jöttek össze folyó hó 12-én a „Magyar Király" szálló nagytermébe. A felköszön­tések sorát Pap Gábor püspök nyitotta meg a király és a királyi család éltetésével. Beöthy Zsigmond Tisza Kálmán főgond­nokot, Sárközy Aurel fejérmegyei alispán ! a kerület elnökeit Pap Gábor püspököt és Tisza Kálmán főgondnokot, dr. Da­rányi Ignácz Beöthy Zsigmondot, Molnár Béla Eötvös Károlyt köszöntötték fel. — Véghely Dezső az egyházkerületben ural­kodó egészséges közhangulatra emelte poharát. Eötvös Károly két izben is mon­dott általános helyesléssel kisért áldomást) első izben — politikai vonatkozással is — Fejórvárnipgyót s annak alispánját, má­sodízben az egyház tagjait éltetvén, Kör­mendy Sáudor a pápai főiskolára s an­nak gondnokaira dr. Darányi Ignácz és Őzike Lajosra ürített pohai'at; utóbb pe­dig meleg elismeréssel emlékezvén meg azon áldozatkészségekről, melyek a pápai székhelyhez kötötten, s igy a mai határo­zathoz képest a főiskola javára gyümöl­csözően nyilvánultak, és pedig: gróf Ester­házy Móricz részéről a teleknek kedvez­ményes áron lett átengedésével, Pápa vá­ros, Veszprém megye, a pápai egyházme­gye jelentékeny alapitványaikkal s az egyesek szép adományaikkal tanúsíttat­tak. Élteti tehát mindazon testületeket, egyes adakozókat és mindazon férfiakat) kik ezen áldozatkészség megnyilatkozásá­ban közreműködtek. Pap Gábor püspök a főiskola jóltevöiiv, az uj alapitókra, Tisza Kálmán és ifj. Csorba Ede a komá­romiakra, kik ezután sem fogják meg­vonni áldozatkészségeiket a főiskolától — emeltek poharat. Felköszöntőket mondtak még Kecskeméthy Jenő Tisza Kálmánra, Szabó Kálmán Pap Gáborra, Vályi Lajos Konkoly Thege Bélára, Beöthy Zsigmond Tisza Kálmánra, Konkoly Thege Béla Tisza Kálmán fiaira, Czike és Beöthy Zuber József volt komáromi főispánra, Zuber a komáromiakra, Verbay István a győzők és legyőzöttekre. stb. Pály Zsig­mond ismert humorával villanyozta fel a a társaságot, tréfás képletekben emlékez­vén meg a közgyűlés egye& szereplőiről, illetve az általuk — szerinte — megcse­lekedett tréfáikról. — A jótékony nőegylet ma d. u. 3 órakor a városház nagytermében fogja rendes közgyűlését tartani. — A borzasztó katasztrófa, mely megyénk székvárosát e napokban érte, társadalmunk ismert emberbaráti köreit arra indította, hogy szerencsétlen polgár­társaink segélyezésére egy, május 7-ón, sza­badban tartandó bazárt és szép mulatsá­got rendezzen. A részletek falragaszokon és a helyi lapok f. hó 23-án megjelenő számaiban lesznek közzétéve. — Búcsúszó. Mindazon jó barátok ós ismerősöknek, kiktől személyesen bú­csút nem vehettem: ez uton mondok szí­vélyes Isten hozzádat. Schuster Francziska. — Darnay Kálmán, lapunk szel­lemes tárcza írója által irt két színmüvet ad elő ma este Balog Árpád sziutársulata Sümegen. Az egyik három felvonásos dráma „A itabnö" czimmel, melynek tör­ténete a török időkből van merítve, a má­sik egy felvonásos vígjáték; „A Budapesti hírlapból 11 „czimmel. A vígjáték két rész­ből áll: Légyott és Ha vége jó, minden jó. A -vígjáték tárgya egy, a Budapesti Hírlapban megjelent apró hirdetés mulat­ságos félreértésén alapszik. A premierek iránt nagy az érdeklődés auuál inkább is, mert a szerző a sümegi társadalmi élet előnyösen ismert tagja. — A veszprémi tüzkárosultak részére lapunk szerkesztőségének gyüj tő­ivein adakoztak: a „Pápai Lapok" szer­kesztősége 50 frtot, a pápai dohánygyár tisztviselői ós munkás személyzetéül frt, dr. Mathia János, Barthalos István, AVaj­dits Károly, Puzdor Gyula, Szladik János, Bermüller Alajos, Horváth Lajos, Antal Géza, Saáry Lajos, Sült József 5—5 irt, Bottka Jenő, Hajnóczky Béla, Gyurátz Ferencz, Dr. Löwy László 3-3 frt, Be­recz János, Németh Imre, KnobiauchMiksa, Harmos Zoltán, Kis József, Voyta Adolf, Pöck Fausztin, Paál István, Hannig An­tal, ifj. Kunte János 2—2 frt, Doktoncs Samu, Kramaszta Imre, dr. Kövi József, Vikár Kálmánná, Máütslstván ; dr. Makara György, Szeglethy József, Balogh Gyula, Kis Gabor (férfi szabój, Krausz Mór di­vatáru keresk. 1—1 írt. Összesen 163 frt, mely összeget x-endeltetósi helyére jut­tatjuk, s a gyűjtést folytatjuk. — A pápai ipartestület betegse­gélyző pénztárának igazgatósága ma d. e. 10 órakor saját helyiségében ülést tart. — A pápai izr. nőegylet hálás köszönetét nyilvánítja Kapoch Ignáczné úrnőnek (Budapest), ki az egylet czél­jai javára ő frtot volt kegyes adomá­nyozni. — A városi képviselőknek egy része mint tudjuk azt óhajtja, hogy a jár­dák jövőben aszfalt helyett czementbur­kolattal készítessenek. Mint értesülünk most a képviselőknek egy része legköze­lebb indítványozni fogja, hogy ez esetben a város a burkolatot házilag állíttassa elő, — mert igy biztosítva lesz arról, hogy az anyag jó és olcsóbb lesz, mint ha válalkozóval készíttetné. —Veszprém rendezett tanácsú város ápril hó 10-én tartott rendkívüli közgyűlésében a győr-, veszpróm- ós dom­bóvári vasút ügyében megszavazandó 250,000 frtos segély tárgyaltatott. A vi­tában részt vettek: Bezerédy Viktor dr., Kolozsváry József dr., Óváry Ferenoz dr., Kainprecht Antal 03 Szabó Imre. A köz­gyűlés elnapoltatott csütörtökre, miután egy 20 tagu bizottság választatott, mely a polgármester vezetése alatt szerdán a kereskedelemügyi ministerhez fog menni, hogy vele az építési feltételek iránt ér­tekezhessek, illetve általa imformáltassa magát a minister véleménye felöl. — Az április hó 8-án tartott rendkívüli köz­gyűlés a polgármester és főjegyző fize­tését 25 százalékkal, a többi néhány ki­sebb tisztviselő fizetését pedig 10 száza­lékkal emelte fel. — A pápai iparos ifjúság ma d. u. 2 órakor salyát helyiségében köz­gyűlést tart. A gyűlésnek tárgya a békél­tető bizottság és a betogseétyzö pénztár képviselőinek megválasztása. A gyűlésen Mészáros Károly iparkatósági biztos fog elnökölni. — Folytonosan a föld körül. Eddig csak életunt angolok kóboroltak a föld körül és eseményszámba ment egy­egy embernek a föld körül való utazása. Ezentúl nem lesz olyan rendkívüli dolog. Amerikában ugyanis társulat alakult, a mely folytonos körutazásokat rendez a föld körül. Az utazás vonala Southamp­ton—Montreal—Vancouver—Yokakama,— Hongkong— Brindisi—London. Az utazást akármelyik állomáson meg lehet kezdeni. Hatvannégy napig tart. Az egész ut ára 2500 márka. Ajánljuk a nászutazóknak és pénztárosoknak. — A „Veszprémmegyei-Kör" választmánya e hó 12-én tartott ülésén, a kör jövő életében lényeges változást jelentő határozatot hozott, melymél fogva eddigi helyiségéből kiköltözve, azt a kör czóljainak alkalmasabb, megfelelőbb helyi­séggel a „Fiume u kávéház (Belváros, Mu­zeum-körut és gróf Károiyi-utcza sarkán i külön termével cserélte fel. Ezzel a kőid­nek a régi törekvése és óhaja teljesült, mert azon körülmény, hogy egyleti helyi­ségével nem rendelkezhetett szabadon és bármikor, bénitólag hatott szellemi mű­ködésére. Elhánttatván tehát ez akadály, egyidejűleg elhatározta a választmány, hogy a kör fokozottabb íuervu ..itogatása és tovább fejlődése érdekében u-teuként, vagy kéthetenként szavalat-, i'elolvasás­vagy zeneelőadásokkal változatos össze­jöveteleket rendez, melyiv vendégeket is szívesen lát. A ,,Veszprémmegyei-Kör•' összejöveteleit ezentúl is szombaton este tartja. — Jókai Mór Regényei képes kiadásban. Egy magyar nábob 3 füzet. E fényes diszszel kiállított vállalat ha.­madik füzete érkezett most hozzánk. Ezen füzetben ismét egy szines aipiarell képet nyújt a kiadó s emellett két ív szöveget 4 szövegképpel. E diszkiadást, mely ko­szorús írónk jubileumának egyik legszebb ünnepi emlékét képezi, minden irodalom és műkedvelőnek melegen ajánljuk. Egy egy füzet ára 40 kr. Előfizetést 10—10 fűz -tre 4 írttal elfogad a kiadó hí vata 'Athenaeum könyvkiadúhivatala, Buda­pest, Ferencziek tere 3.i és minden hazai könyvkereskedés. — A füzetek minden könyvkereskedésben egyenkint is kap­hatók. — Egy anya kerestetik. Mult héten a csornai szolgabiróság megke­reste a rend őrkapitáirysági hivatalt, hogy egy Tóni nevü gyermeknek az édes any­ját nyomozza ki és feltalálása esetén öt erről értesítse. A megkeresés szerint ez­előtt hat évv.4 egy 7—8 éves izraelita gyermek vetődött az egyedi béresekhez, a kik előtt uem tudott egyebet mondani, mint azt, hogy Tóni-nak hívják és auyja Pápán lakik. A béresek kegyelmükbe fo­gadták a szegény gyermeket és mai na­pig tartották szívesen, mert a reá bízott dolgokat ügyesen és szorgalmasan elvé­gezte. Talán továbbra is ott maradhatott volna a fiu, ha a béreseknek eszébe nem jut, hogy a Tóni gj'ereket jó volna meg­kereszteltetni, mert hát most már egészen közéjük valóvá lett. A csornai rabbi azon­ban meg tudta, hogy miféle merényletet akarnak a gyerekkel /éghez vinni, — rög­tön jelentést tett a szolgabiróságnál, a ki most a gyermeknek anyját keresteti. A rendőrkapitány annyit már megtudott, hogy a Tóni gyerek törvénytelen szár­mazású, anyja pedig bakonybéli illetőségű. — Talált pénz. Freund Adolf ügynök győri lakos, mult pénteken a városház tájékán egy csomó pénzt talált, melyet a rendőrséghez beszolgáltatott. Tulajdonosa jelentkezzék a rendőrkapi­tányságnál. — Kikelet. A főváros nyilvános terei ismét ünneplőt öltöttek, még pedig ezúttal új­szerűt. A minden tekintetben haladás embere, Ilsemann főkertész e tavaszon jáczint és tuli­pánokkal ültette be az Erzsébettér és a többi terek virágrondelláit és e hagymásnövények most készülnek fejteni megragadó szinpompáju virányukat, mely virány csakugyan dicséri mestereit, ugy a főkertészt valamint a Mautkner magkereskedő czéget, e szép vi­rágú hag)'mák szállítóját. A csoportokat hatalmas keretekként gyönyörű bársonyszerü üde-zöld pázsit övezi, melynek magvát vala­mint eddig 15 éven át, ugy ez évben szintén a hírneves Mauthner Ödön dzég szállította, m8ly ezóg ez iráaybaa is utolérhableat nyújt. — A részeg rabok. A st-michelini fogház kétségkívül egyike lehet a konti­nens legkedélyesebb tömlüczópületeinek. Hog3­ne, mikor ott a raboknak olyan ál­dott, jó dolguk van, hogy — berúghatnak! A napokban ebben a kedélyes fogházban a rabok zendülést kísérlettek meg. A fog­lyok, akik nagyobbrészt részegek voltak, köveket hajigáltak az igazgatóra meg a börtüiiőrökre. Csakhamar katonaság lé­pett közbe, mely a rendet ismét helyre­állította. — Köhögés, rekedtség és elnyál­kásodáanál melegen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe Egger dijjutalinazott biztos­hatásu mellpasztilláit. Kaphatók 25 és 50 kros eredeti dobozokban minden neveze­tesebb gyógyszertárban és drogue üzlet­ben, valamint Egger A. fia gyógyszerkü­lönlegességi gyárában Bécs-Nussdorf. — Városunkban meghaltak április S —14-ig. Nemes Mihály gyermeke, Mihály ref, 11 éves, roncsoló toroklob.— Simon János róm. kath., 47 éves, tüdő­vész. — Özeberényi Viktor gyermeke, Gyula róm. kath., 7 hónapos, tüdöszélhü­dés. — Nagy József gyermeke, Lajos ev., 3 napos, rduggörcs. — Klesicz József gyermeke, róm. kath., halva született. — Horváth János róni. kath., 24 éves, tüdő­vész. — Kisovics Béla gyermeke, Károly, róm. kath., 4 éves agjdiártyalob. — Hóri Károly gyermeke, István róm. kath., 1 hónapos, veleszületett gyengeség. — Lá­zár Sámupl gyermeke, Jenő izr. 7 éves, agyvizenyőség. — Kováesics Jánosné róm, kath., 72 éves szívkor. Kivonat: Pápa városának gabona-ár jegyzőkönyvéből 1893. április hó 14-én. ;Buza £ Rozs S Árpa. j? Zab •íj Kukorica. 0 iBurgonya 2 jS.'.éna iZ;upp . Hirdetések. 4*4 •í»4 ÄS*. '<•>' i'4 •*»>• á*4 •*•>• Az Annatéren 984. szánni ház (Vészben uj épület), mely 4 laliásSíÓI, össze­sen S3 SXObá&íéi áll, külön konyha-, pineze-, pad­lás-, faház-, mellékrészekkel, tágas udvarral ós 4 táblára osztott belső kerttel, mely­ben 2 tábla csemegeszőllő, gyümölcsfák és a legszebb rózsafák vannak, szabad kézből eladó. JÁDY JÓZSEF, nyug. tanár. ^4 •«•*>• ás*4 ,X<i. Ss'4 •••ísv 2*4 ä*4 v^X xlg. •Itt" •**x •i'4 •<»> •*»x­Ä a*t Ä«4 •S'í-.i'Ü'i'S'i i'i á?4 i*4 á'i íí*4 i*4 <Jt** <f»>- <r»x i»4X sf^x 5 -rfljtp *iy 5jC• *^F^JF5(jS .ló. Köz^p. Alsó. 7 TI (i0 kr. 7 fl40kr. 7 ft 20 kr. (i » 20 » (i » 10 » 5 » 90 > •i » .S0 > 4 > (iO > 4 . 30 > V, • OÜ » 5 » S0 » 5 » 50 » b . 00 » 4 » 80 > 4 » 40 > 2 » 10 » •1 , 00 > 1 » ;?o » 3 » 20 > 2 » 70 > 1 2 . 00 » 1 > 150 » 1 Osr-úíd Dániel polgármester­JN1 yil-t-tóir. E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk. Henneberg G. (cs. és kir. udvari szállitói í selyem gyára Zűr ich he 11. privátraegren- j delőknek közvetlenül s/állit: iclaHe, fehér és! szines selyemszövetekéi, méterenként 45 krtól j 11 frt 65 krig postabér- é.s vámmentesen, sima { csikós, koczk.'izolt és miiilázoltiikal. damasztot slb. {mi:.li"jy 240 különböző minősén és 2000 kűlönbij.'.ú' s/.iu s árnyalatban > Mint;ík postafor­dultával kiii •< IIK k i '.na ezimzelt levelekre 10 kros és levelezőlapokra í) krus bélyeg ra­gasztandó. (I) szőllővessző A kir. közalap uradalom csilléim amerikai szóllütelepén a következő amerikai szoüővesszők eladók: 1. Herbeinont gyökeres á ezrenként 25 frt. 2. sima 3. Jaipiar gyökeres 4. • sima 5. Ripária portális és 15 i; 15 savogni keverék I. r. á * (5. liipária portális és savogni keverék II. r. á » S .• A sz'">llí'»vesszök ára locó csittéiül telep értetődik, csomagolás és vasúthoz szállítás ezrenként 1 Irt. A megrendelést a »sonilyi'n'aserlielyi kir. közalap pínrzemesteri hivatal fogad el Somlyóvásárhelyen, .— a hová a meg­rendelt vesszők ára is elére beküldendő A telep fekszik Veszprémmegyélien, vasúti állomás Lepsény. Orbán F^mir/,. kir. közalap pinczeni'-ster. m ki P m m 3L Mm Marczalrölc/yi rizitárs. igazgatósága M.-Gencs. Hirdetmény. A marezalvülgyi riziíárs. a vas- és voszpréinmegyei mellék csa­torna és mellék patakjai tisztítását a menuyihen az a társulatot illeti körülbelül a vasmegyei csatorna 23000 méter, a veszprémim-gyei pedig 45188 méter hosszában vállalat llíjáíí adatik kfi. Felhívatnak ennél fogva a vállalkozni kívánók, hog y ajánlataikat, a földmunka értékének 5%-ot tevő bánatpénzzel ellátutt zárt aján­lataikat a társulat igazgatóságához Magyar-Gencs (Vasmegyei f. évi április hó 24-ére adják be. Á beérkezett ajánlatok a társulati választmány elé lesznek ter­jesztve, kinek is szabadságában áll. az ajánlatok közül választani, de ajánlatok esetleg elfogadhatlansága esetére a munkát házi kezelésben is kivitetni. A feltételek és általános tervek Török János mérnök urnái Cápán megtekinthetők. Magyar-Gencs, 1893. ápril hó 9-én. Herl elendv Gyula. társ. igazgató. I - ?; hí hí ki a j) a n := = — ét í RSiájiB** I-(öl y rőíös és divaláru üi ele á p a n a n. é. közönség szíves tudomására hozza, hogy üzletét Kossuth Lajos-utcza 6* szamu 31oisinger-féle házba helyezi át. Miért is az átköltözködés előtt áruit tetemesen leszállított árakban adja el. Raktáron vaunak: nagy választékban fehérnemű és vászonáruk, a legújabb különlegességek, bel- és külföldi mi és női divatkelmékből, melyek szíves megtekintését kéri kiváló tisztelettel StLEtrls: Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom