Pápai Lapok. 19. évfolyam, 1892

1892-11-20

után bizalmi férfiakul kijelöltettek: Sült József kir. közjegyző, Galamb József és Steinberger Lipót ügyvéd urak, a szava­zatszedő bizottság tagjaiul pedig Pap János kir. tanácsos ur elnöklete alatt: Szilágyi József, dr. Makara György és Bánóczy Pál városi képviselő urak lettek megválasztva. Ezen állás elnyeréséért töb­ben is pályáztak, azonban a kijelölő bi­zottság csak bárom egyént candidált, és pedig Yágbó Gyula, Lipka István városi és Dienes Miklós járásbirósági napidíj a­jasokat. Beadatott összesen 78 szavazat, ebből kapott Vágbó Gyula 45-öt, Dienes Miklós pedig 33-at, tebát Vágbó Gyula 12 szavazattöbbséggel megválasztottnak kijelentetett, ki az esküt a közgyűlés előtt azonnal le is tette. — Hangverseny. Ritka műélvezetre van kilátásunk, ha a folyamatban levő tár­gyalások eredményre vezetnek, mely esetben ezen tárgyra bővebben vissza térünk. Ugyanis a hires négy Röder nővérből álló „orosz leány­quartet a , — mely áll hegedű, mély hegedű, gordonka és zongorából, — városunkban is készül fellépni. Nevezett művésznők Angol-, Franczia- és Németországot beutazták s min­denütt a legnagyobb sikerrel hangversenyeztek. Reméljük, hogy városmik zeneértő és kedvelő közönsége is a megérdemelt pártolásban része­sitendi a művésznőket s hoyy a hangverseny sikerülni fog, a mi már csak azért is kívá­natos volna, hogy ?nás művészek is felkeres­sék városunkat, melyben hasonló négyest még ugy sem volt alkalmunk hallani. — A pénzügyminisztérium ér­tesítette a városi tanácsot, hogy az állandó dohánygyár létesitése czéljából, a kisze­melt területet szerezze meg és annak meg­történtét hozza mielőbb tudomására, hogy az építkezéshez szükséges előintézkedések megtehetők legyenek. A városi tanács e czélból még e bét folyamán gyűlést tart, melyen a közgyűlés határideje fog egy­előre kitüzetni. — A „Pápa és vidéke agarász egylet" alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium jóváhagyta. — Iskolák bezáratása. A városi tanács, az egészségügyi bizottság véle­ményezése folytán f. hó 18-án tartott ülé­sében, a difteritisznek járványszerü fel­lépése folytán &x összes elemi és polgári iskolákat 14 napi időre bezáratta. Debu­isset pridem! — Mindenféle járvány meg­szokta látogatni városunkat, a minek oka vizmizóriánban rejlik. Nem tudjuk, össze­ült-e már a kiküldött bizottság, de min­denesetre kívánatos volna, ha jelentését mielőbb nyilvánosságra hozza. — ÄZ Utakat, illetve a szállí­tott fed anyagot vizsgálták meg az elmúlt héten Kolossváry József m. főjegyző és Kruspér Pál, az államépitészeti hivatal főnöke. Mint értesülünk, Koiossváry Jó­zsef m. főjegyzőnek sikerült igen előnyös ajánlatokat szerezni be, ugy hogy ez év­ben az utak fedanyagánál, különösen a pápai és zirczi járásbau néhány ezer fo­rint lesz ez útion megtaharitható. Eh­hez az eredményhez csak gratulálhatunk, annyival inkább, mert az igy megtaka­rított összeg nem az útalapra folyik, ha­nem az utak javítására fog fordíttatni. — Kossuth. Lajos levelére me­lyet hazánk legnagyobb fia f. évi október 15-ón intézett a 48-as kiállítás főrende­zőjéhez — gróf Kreith Bélához — elha­tározta a rendezőség, hogy országos gyűj­tést indit a 48-as ereklye múzeumnak Bu­dapesten való létesítésére. Ugyan e czél­ból külön czimekre is 50,000 felhívást küld szét a rendezőség. E levelek nagy része már postára adatott a felhíváshoz mellékelt Kossuth levelének másolatával együtt. — Komárommegye területén az országos vásárok a további intézkedésig be­tiltattak. — A pápai korcsolyázó egy­let elnöksége kibocsátotta az 189á—93-i évadra tagsági aláírási iveit. Az egyletbe lépés ez iv aláírása folytán történik. Tag­díj ez évadra: rendes tagoknak 3frt. Ked­vezményes idényjegy: tanulóknak sze­mélyenként 1 frt. Idény jegy: Kisérő, nem korcsolyázóknak szintén 1 frt sze­mélyenként. Felhívjuk a korcsolyázó sport kedvelök figyelmét, hogy az egyletbe való minél számosabban belépésük által, az egyletet pártfogolni s igy annak minél nagyobb szabású működését és felvirág­zását előmozdítani szíveskedjenek. Pápa' 1892. november 17. Az egylet elnöksége. — Esküvő. Veszprémben folyó hó lo-en vezette oltárhoz Suly László, a vesz­prómmegyei takarékpénztár pénztárosa Bauer Mili kisasszonyt, Bauer Károly veszprémi lakos nagybirtokos kedves, szép leányát. Násznagyok voltak: Szabó Imre és dr. Óváry Ferencz országgy. képviselő urak. — Bauer Károly a menyegző nap­ján 250 szegénynek — valláskülönbség nélkül — egy-egy kenyeret és egy fél kiló tust osztatott ki. — A Pápán felállítandó hon­véd szobor érdekében Veszprém várme­gye alispánja által kibocsájtott gyüjtő­ivek közül ez ideig ujabban a követke­zők érkeztek be az alább felsorolt ado­mányokkal együtt:Nagy Alásonyból 4 frt 53 kr, Berhida 1 frt 30 kr, Szentgál 3 frt 25 kr, Borzavár 80 kr, Esztergár 90 kr. Nagy-Vázsony 5 frt 85 kr, Kis-Kovácsi 70 kr, Ősi 3 frt 70 kr, Liter 1 frt 78 kr, Szent István 2 frt 55 kr, Mencshely 3 frt 40 kr, Vörösberény 1 frt 84 kr, Almádi 55 kr, Farkasgyepü 1 irt, Jákó 2 frtlO kr. — A fogyasztási- és ital­mérési-adők fölvételénél — mint azt lapunk egyik előbbi számában jeleztük, — a kiküldött biztos helytelen adóalap­ból indult ki, mely körülményt a városi tanács a tárgyalási jegyzőkönyvben is megjegyezte. Az iratok ez okból vissza is küldettek s a veszprémi pénzügyigaz­gatóság részéről Várady József le is jött s uj jegyzőkönyvet vett föl, mely a mi­nisztériumhoz lőn felterjesztve. Reméljük, hogy a minisztérium méltányosan s az igazságnak megfelelve fog dönteni. Agarász verseny. Folyó hó 12-én és 13-án volt meg a „Pápa ós Vidéke agarász egylet" öreg agár-versenye. A verseny a következőkép folyt le: Neveztek agarakat: Pentz József Dákáról, Mihályi Ignácz Kocsról, Halász Zsigmond Dabasról, Br. Vimpfen őrnagy Pápáról, Br. Bothmer százados „ Perczel ezredes „ Összesen 12 agár volt nevezve. Az első dijat nyerte Halász Zsig­mond Maxi nevü agara, a második dijat pedig Mihályi Ignácz Czili nevü agara vitte el. — A versenyeknek gyönyörű idő kedvezett; részt vett benne a dunán-tuli vidék majdnem minden agár sport ked­velő uri embere, ugy, hogy 40 lovas lova­golt a nyul után, de mi főkép élvezetessé tette a napot, az, hogy igen sok szép hölgy volt künt s fogatjainkon szemlélve a versenyt, egész estig részt vettek benne. Jelen voltak: Szabadhegyi Kálmánná leá­nyával, Perczel ezredesné leányával, báró Bothmer Béláné, Veber igazgatónő leá­nyával, Pentz Józsefné leányával, Jeríynó leányával, Barthalos leányával stb. s ami nagyon kedélyessé tette a versenyt, az, hogy a uők 12 órakor a pihenő alatt egész táboriasan plaideken ós pokróczokon te­rítve, kitűnő ételekkel ós borokkal ven­dégelték meg a vadászokat. A verseny alatt egy szerencsével vég­ződött baleset is történt, ugyanis a nyul utáni hajtás közben a legnagyobb sebes futásban Perczel ezredes és Szabadhegyi Kálmán oly erővel lovagoltak egymásnak, hogy mind a kettő lovastul együtt bor­zasztót bukott s mind ez a nők előtt tör­tént, természetesen ezek látva a nagy bu­kást, sikoltoztak, azt hivén, hogy mind­kettőnek legalább is a nyaka törött ki. És ezek pedig felugorva, csontjaikat meg­tapogatva, egymással kezet fogtak s a legkedélyesebben azt mondották egymás­nak, hogy disznóba vagyunk s más pari­pákra ülve, tovább vadásztak. Este 6 órakor a „Grifi" vendéglőben közös ebéd volt, melyet természetesen reg­gelig tartó mulatság követett. — A közszükséglet könyvéből, aminek az Athenaeum „Kézi Lexikou"-át mél­tán elnevezhetjük, immár a 27. és 28. is meg­jelent, melyek az 0 betűig terjednek, ugy, hogy most már csak a P—Z-ig terjedő anyag, összesen 13 füzet van hátra, hogy a teljes mű közkézre kerülhessen. Néhány hónap múlva mindenki, a kinek magyar Lexikonra szüksége van — és ki képezne kivételt? — az Acsády által szerkesztett Athenaeum Kézi Lexikonát teljesen megszerezheti, még pedig ugy értesü­lünk, hogy a könyvkereskedőknek módjukban lesz ezen munkát kedvező részletfizetési feltó­telek mellett is szállíthatni. A most megjelent füzetek az eddigiek mértékét minden tekintet­ben megütik. Czikkeik jeles irályuk, szabatos­ságuk, arányos beosztásuk, valamint alapossá­guk által tűnnek ki. A füzeteket 2—2 mellék­let díszíti. Minden füzet ára 30 kr. Az egész mű 40 füzetben, 2 kötetben jelenik meg és az 1898. óv elején teljesen kapható lesz. Az első kötet már kötve is kapható 8 forintért. Megrendelhető minden könyvkereskedőnél, va­lamint a kiadóhivataltól (Budapest, Ferencziek­tere 3. szám alatt). — Eljegyzés Breuer József vesz­prémi lakos e hó 13-án eljegyezte magá­nak Weltner Fauny kisasszonyt Pápáról, Weltner Dávid pápai lakos kedves le­ányát. — Lelkészválasztás. Száz Kál­mán várpalotai ev. reform, segódlelkészt, Száz Ferencz veszprémi reform, tanitó széptehetsógü fiát, a- kádártai reform, hitközség egyhangúlag lelkésszé megvá­lasztotta. — Érdtkes feljelentés érkezett a rendőrkapitánysághoz. Bizonyos Breier j Teréz gráczi lakos a feljelentő, a ki fel­jelentésében következőket adja elő : Fér­jemet Breier Ignácznak hivták és pápai illetőségű volt, a ki 1884-ik évben meg­halt. Halálos ágyán beszélte el nekem, hogy Gráczban élö nővére Breier férj. Hacker Johanna mintegy 25 évvel ezelőtt Pápán betöréses lopást követett el, mely alkalommal több ezer forint vagyonhoz jutott. Férjem azonban s*ui a károsult nevét, sem pedig a lopott tárgyak érté­két határozottan megnevezni nem tudta. Férjemnek most nevezett nővére a folyó év elején elhalálozván, mintegy 4000 frt értékű vagyont hagyott hátra. Minthogy én a hagyatékra igényt nem tartok, be­jelentem az esetet azon okból, hogy 'ha netalán a károsultak kinyomozhatok vol­nának, azok a hagyatékot követelésük­kel támadják meg. A rendőrség már hosz­szabb idő óta hiába fáradozik ezen ügy­ben, — senki felvilágosítást nem tud adni. — A győri „Erzsébetnapi országos vásár" betiltatott. E helyett legközelebb pót­vcisárt tartanak. — Rosz cseléd. Kössler Mária zvit­taui (Morvaország) illetőségű 17 éves cse­léd mintegy három héttel ezelőtt Pápára jött és itt Kakas József molnáriparoshoz cselédnek beszegődött. Ivót hétig volt itt szolgálatban, minthogy azonban német nyelven kivül mást nem beszélt, felmon­dottak neki és elbocsátották a szolgálat­ból, a ki nyomba Morvaországba utazott vissza. Távozása után néhány hétre vet­ték csak észre, hogy a morva kisasszony 100 forintot ellopott. A rendőrségnél tett feljelentés után vádlott elfogatott, a ki tettének beismerése után a kir. járásbíró­ságnak adatott át. A lopott 100 forintból 1 frt 72 kr. pénzt találtak nála. — Saross-szobor. A győri keres­kedelmi és iparkamarához eddig közvet­lenül a következő adományok érkeztek be a Baross-szobora: Az esztergomi ipartes­tület 50 írt, Ikvai Pfeiffer László beltag 50 frt. A zirczi polgári olvasókör 2 frt. A pápai polgári kör 16 frt. Fábián Sán­dor beltag gyüjtöivén 80 frt. Összesen 198 frt. A pápai polgári kör gyüjtöivén adakoztak: Pápai polgári kör 10 frt, Han­nig Antal 1 frt, Bánóczy Pál 1 frt, Ha­nauer Béla 1 frt, Neuhauzer Imre 1 frt, Piacsek Gyula 1 frt, Kováts István 1 frt. — Az „Elet" legújabb füzete a követ­kező tartalommal jelent meg: liutilus: „.Radi­kális programm, Nonquis: Wagon restaurant (Novella), Morócz Jenő; Húsos fazék (Költe­mény), Hamvainé Kardos Matilda: Még néhány szó a leány-gimnáziumról, liudyard Kipling (Ford. Kaján Ábel): JBimi (Novella), Kisteleki Ede: Gondok (Költemény), Lévai Dezső: Ku­paktauács (Karczolat), Ibsen Henrik: A nép­gyülölő (Szinmü), Anakreon (Fordította Beményi Ede): JBaj mindenkép (Költemény). Irodalom és művészet. Közgazdaság: Gapt. Nemo: Du­nánk jövője. Szerkesztői üzeuotek. — Az „Élet" ára egész évre 6 fit, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. — Öngyilkos kereskedősegéd. Folyó hó 13-án reggel fél nyolcz órakor az a hir volt elterjedve a városbau,hogy Tompos Jenő kereskedösegód Neubauer József itteni vasárusnál meglőtte magát s azonnal szörnyet halt. Tudósitóuk az esetről következőleg számolt be: Tompos Jenő jobbaházi illetőségű jó családból való kereskedősegéd, már több mint egy éve volt Neubauer vaskereskedósóben alkal­mazva. A mulatságnak volt nagy kedve­lője, de költekezése nem tűnt fel, mert hazulról, havonként 50 írt mellékjövedelme volt. Fizetését és mellékjövedelmét ipar­kodott rendesen elkölteni és különösen a nyár folyamán, a vasúti indóház mellett lévő sörcsarnokban búsulta el magát va­sárnap délutánonként a czigáuy zenekar mellett. Ilyen életmód mellett természe­tesen a rendelkezésére állott pénz nem volt elegendő, hogy vágyait kielégíthesse, a bűn Ösvényére tért, a mi azután vég­zetessé lett reá nézve. Gazdájának pén­zes fiókjához kulcsot készíttetett és va­lószínű, hogy már hosszabb idő óta lopta gazdáját, mert ez az utóbbi időben gya­nakodni kezdett reá. Tompost végzete 1. hó 13-án reggel %ti órakor érte el, ami­kor ugyanis, a rendelkezésére álló álkulcs­csal kinyitotta a pénzes fiókot, hogy ab­ból pénzt lopjon. Gazdájának fia épen azon perczben lépett be, mikor ez a fiók­ban manipulált. Kögtön oda ugrott Tom­poshoz ós a dorgáló szavakra, szégyen­érzetében nem volt képes válaszolni ós mentségére felhozni semmit sem. Neubauer József a rendörséghez fordult, honnan Berecz János rendőr ment a helyszínére, hogy az elönyomozást teljesítse. Midőn a rendőr belépett ós ennek a tényállást elő- | adták azon megjegyzéssel, hogy Tompost az üzletben tovább megtűrni nem haj­landók, sőt annak megbüntetését kötvete­iik, — Tompos Jenő felemelte kezét ós egy forgó písztolyiyal, melyet már való­színűleg előbb készen tartott fejbe lőtte magát ós azonnal meghalt. A rendőrség a hullát a hullaházba szállíttatta és más­nap ide érkezett anyja eltemettette. — Öngyilkossági kísérlet- Szu­kob .Károly pénzügyőr, ki csak e napok­ban helyeztetett át Zirczröl Veszprémbe, november hó 18-án a reggeli órákban a veszprémi pénzügyőri laktanyán, ágyban lökve, mellbe lőtte magát. A lövés oly erős volt, hogy a golyó a szalmazsákon és ágyon áthatolva, a padlóba fúródott. A. szerencsétlen fiatal embert még élve szállították a kórházba, de életbe mara­dásához kevés a remény. Hogy mi vitte a boldogtalant ezen lépésre, még eddig nem tudni., — Nyilvános köszönet. A pápai izraelita ,.krajczár-egylet" leghálásabb kö­szönetét nyilvánítja Pollák testvérek urak­nak 6 frt 50 krnyi adakozásukért. — Deák Ferencz gyermek és ifjú­sági életéből czim alatt egy kis füzetke jelent meg Füssy Tamás volt pápai tanár­tól. A kis füzet, melyben Deák Ferenczre pápai tanulóköriből vonatkozó jegyzetek is közölve vannak (Ocsovszky Kázmér igazgató szívességéből) külön lenyomat a „Szabad órákra" cz. ifjúsági kiadványból. — Pénzügyőri szakasz áthe­lyezése. Az eddig Siófokon felállítva volt m. kir. pénzügyőri szakasz Enying községbe helyeztetett át s működését ott f. évi október hó 30-án meg is kezdette. — Halálozás. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Özv. Kapácsy Antalné; Kapácsy Jenő és neje szül. Né­I meth Ida, gyermekük Jenő, Kapácsy De­I zső és neje szül. Huber Teréz, Kapácsy j László és Pál, Kapácsy Sándor és gyer­I mekei, özv. Fördös Györgyné s gyermekei Iiona és Margit, Pauli Miritea, maguk, ugy 1 a számos rokonok nevében is mély fájda­lommal jelentik a forrón szeretett íérjnek, atyának, apósnak, nagyatyának, testvér­nek, sógornak és rokonuknak Kapácsy Antalnak folyó hó 16-án este ö órakor, életének 71-ik, boldog házasságának 38-ik évében történt gyászos elhunytát. A meg­boldogult földi maradványai folyó hó 18-ikán délután 3 órakor fognak a róm. kath. vallás szertartása szerint, a hosszú utczai házából az alsó-városi sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Áldás és béke hamvaira! — Vaspapir. Már az 1851-iki lon­doni világkiállításon volt olyan papir lát­ható, mely vasból volt gyártva ós melyen irni lehetett. Ujabb időben néhány angol vasgyáros az eszmét ismét felvetette, és élénk verseny támadt az iránt, ki tud vé­konyabb vaslemezt előállítani. Az ered­mény az volt, hogy 1800-ad hüvelyk vé­konyságú vaslemezeket sikerült készíteni, holott a legfinomabb irópapirból is csak 1200 ivet lehet egymásra rakni, ós már el van érve a hüvelyknyi magasság. Az uj vaspapir nagyon sima, rajta kitűnően le­het írni, habár a világosság elé tartva, li­kacsosnak látszik. — Sarg „Kalodoiit"-ja, mely most már Német-, Frauczia-, Olaszországban, Bel­giumban stb. a legnagyobb eredménynyel hasz­náltatik, a jelenkor legjobb, legolcsóbb és leg­czélszerübb fogtisztitó szerének bizonyul. E szer épp ugy a legelőkelőbb világforgalmi czik­kó vált, mint a Sarg F. A. fia ós társa által 1858-ban feltalált, ma már mindenütt ismert Giyczerin-szappauok. Lényegesen hozzájárul eh­hez azon körülmény, hogy a „Kalodont" a ké­szítő czégnél tökéletes tisztán állíttatik elő s itt alkatrészei ártalmatlanok s igy a sokféle­képp megkísérelt, egészen értéktelen utánzatok ott, hol öarg „Kalodont"-ja palotákban s pol­gári házakban helyt foglalt, be uem fogadtat­nak. Ma sem eléggé ismeretes-- még, mily fon­tos, különösen járvány idején, a fogak ápolása I ós épségben tartása; mert a veszélyes baczil­lusok a szájüregbeu (elszaporodnak s ha az nem tartatik tisztán, az óteluiaradékok stb. ál­tal előidézett mérges anyagokkal a gyomorba jutnak. Okvetlenül szükséges tehát a száj an­tiszeptikus kezelése ott is, hol a fogak egész­ségesek; s a fogak rendes tisztítása reggel s főkép este s a száj kiöblítése étkezés után az üditő, czélszerü és olcsó „Kalodont"-tal leg biztosabban véd meg a fertőzés veszélye ellen. — Hűtlen cseléd. Szabó János, Gaál Gyula hentesnél mint cseléd volt alkalmazva. Jó dolga volt itt neki, fize­tése is kijárt rendesen, mégis csalta a gaz­dáját, a mennyiben csaknem naponként hust lopott tőle és azt elajándékozta, vagy eladta valakinek. Folyó hó 13-án rájöttek turpisságára, minek folytáu kitették a szű­rét a házból. " — Furcsa háború. A világtörté­nelemből tudjuk, hogy volt 30 éves, 7 éves stb. háború, olvastuk és hallottuk, hogy némely háborúban-a támadó, a má­sikban a védekező fél lett győztessé, de arra még alig volt eset, hogy a támadó önmagát verte volna le, anélkül, hogy a megtámadottnak csak védekezni kellett volna. Elkeresedvén az Esterházy féle angyalföldi cognac gyár ország szerte el­ért nagy sikerein, akadt egy második Don Quisot — igaz ugyan, hogy leeresz­tett sisakrostélylyal, de a sorok közt ol­vasni tudók mégis csak felismerték a ha­mist — a ki nagy haraggal neki ment az említett gyárnak, mint dicső elődje a szélmalomnak — hanem aztán csak ugy hanyatt is esett. Minthogy pedig ugy ér­tesülünk, hogy azóta a közönség még jobban fogyasztja az Esterházy cogna­cot s a közönség elvégre mégis csak leg­jobban tudja mit vesz, idézzük a táma­dónak jazt a hires mondást: „Még egy ily győzelem ós veszve vagyok." -4 Köhögés, rekedtség ós elnyál­kásodáánál melegen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe Egger dijjutalmazott biztos­hatású jmellpasztilláit. Kaphatók 25 ós 50 kros eredeti dobozokban minden neveze­tesebb gyógyszertárban ós.drogna üzlet­ben, valamint Egger A. fia gyógyszerkü­löiilegeeségi gjárálan Bóos-Nussdorf. — Városunkban meghaltak november 12—18-ig. Kardik Hermán gyer­meke. Izidor izr., 4 éves, vörheny. — Mé­száros István gyermeke, Sándor, róm. kath., 5 éves, roncsoló toroklob. — Tom­pos Jenő ev., 19 éves, öngyilkosság. — Tóth István gyermeke, Mária róm. kath., 1 1 , 4 éves, roncsoló toroklob. — Tömbül József gyermeke, József, ref. 10 éves, ron­csoló toroklob. — Kapácsy Antal róm. kath., 71 éves, gutaütés. — Kovács Fe­rencz gyermeke, Mária ref., 3 éves, ron­csoló toroklob. yirt-ter*). E^csx st'.lyem mintázott Foulardokat méterenkint 85 krtól egész 4 frt 75 krig (mint­egy -iäo különböző árnyalatban) megrendeli egyes öltönyökre, vagy egész végekben is szállít ház­hoz szállítva, postabér- és vámmentesen 11 e n­íi eher;; Gr. (cs. kir. udvari szállító) selyem­gyár a Zürich ben. Minták postafordultával küldetnek. Svájezba eziinzelt levelekre 10 kr bélyeg ragasztandó. <G> Hirdetések. 3059. i8«J3.1kT AruTL'si hirdetményi khoiiat. A pápai kir. járásbíróság mini telekkönyvi hatóság közhírré feszi, hogy Xéger A/roston pá­pai lakos végrehajlaíóuak Mész Kerencz és neje Jczemiczky Mária, végrehajtást szenvedők el­leni 20 IVl - kr. tőkekövetelés és jáiulékai iránti végrehajtási ügyében a pápai kii. járás­bíróság területén levő, l'ápa városában lekvő, a pápai 102(i. sz. telekjkvben A. -f í. sotsz.. - (660. hsz. szám alatl (elveti 577. szánni fclülcpiimcnyi házbii tokra az árverést 600 fii­ban ezennel megállapított kikiáltási árban elren­delte, cs hogy a fennebb inegj íiel.. i!;g:i(lau az lö93. évi jan. hó 3-ik n /<: ht d. e. 9 órakor ezen kir. telekjcgyzökönyvi hatóságánál (^l'ápa megyeház földszinté) inegtartandii nyilvános ár­verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az in­gatlan bccsái ának 10", „-ál vagyis 60 forintot készpénzben, vagy az l^til-ik évi LX. törvény-czikk 42. 4j-ábau jelzett árf'o.yainmal számított és az 1881. évi november :i<> 1-en 3333'száui alatt kelt igazságiigyministeri i en­delct 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpa­pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében u bá­natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé­ről kiállitott szabályszerű elismervényt átszol­gáltatni. l'ápáu, 1892. évi október hó lS-án. Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 1892. tk.-^ 1 ' 1701 '^ hirdetményi kivonat. A pápai kir. járásbíróság mint leiekkönyvi halóság közhírré leszi, hogy l'ápa város gyámi cs alapítványi pénztára végiehajtatúnak Cex Mihály és társai végrehajtást szenvedő elleni 400 lil tőkekövetelés cs jáiulékai iiánti vég­rehajtási ügyében, a pápai kir. járásbíróság te­rületén levő, s l'ápa váiosában ickvő, a dápai 405. számú (jegyzőkönyvben A -j- 1. sor 581, a hsz. alatt Iclvctt 1315/asz. í'elülépitményi hás­birtok és téi haszonélvezetre 600 Irt kikiáltási árban; és a pápai 4JS. számú tjegyzőkönyvben f 1. sor 571. hsz. sz. alatt fölvett (302. sz. fdlülcpitményi házbirtok és tcrhaszoiiélvezetre az árverést 900 frtban ezennel megállapított kikiáltási álban elrendelte, és hogy a lentebb megjelölt ingatlanokra az 1893. évi január hó 4. napján d. e. 9 órakor ezen kir. jáiásbiróság telekkönyvi hatóságánál (_ l'ápa, megyeház földszint) megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni lógnak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lanok becsárának 10"/ 0-át, vagyis 60 forintot es 90 Irtot készpénzben, vagy az 1881. évi LX. törvényezikk 42-ik §-ában jelzett árfolyammal számitott cs az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékkepes értékpapírban a ki­küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállitott sza­bályszerű elismeivényt álszolgáltatni. l'ápán, 1892. évi oktjber hó 18-áu. Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 3683. 1892. tk. -árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. jbiníság mint tikkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tóth Imre pápai lakos végre­hajtatónak Viczai József végrehajtást szenvedő' elleni 64 forint tőkekövetelés és járuléka, iránti végrehajtási ügyében, a pápai királyi járásbi­*) E rovat'alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerk. ÍJ* korneuburgi táppora lovak, szarvasálltok és birkáknak 40 év óta a legjobb eredménynyel van használatban a legtöbb istállóban, étvágy kedv­telenségnél, rossz emésztésnél, tejjavuláshoz és lejszaporodáshoz teheneknél; elhárít minden­nemű vizbclegséget állatoknál, lüft'y doboz ára TO lix: Tessék határozottan fenti védjegygyei ellátott KWIZDA KUHNEUI1UUGI TÁPPORT kérni. Kapható minden gyógyszertárban és füszer­kereskedésben. Főraktár ri an/ Joli. Kwizda s. és kir. osztr. és magyar román k, udvari cszállitó körgyógytára KorneuBurg bel Wien. (II.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom