Pápai Lapok. 15. évfolyam, 1888

1888-05-06

250. sz. ikt. 1888. Figyelmeztetés. A kereskedők niinisteri rendelet, folytán figyel­meztetnek , illetőleg felhívatnak, hogy tanonczaikat, a kereskedelmi alsó fokú iskolai szervezetben ki­mondott tankötelezettség végrehajtása tekintetéből a városi hatóságnál lajstromoztatni kötelesek; továbbá, hogy ha tanonczaikat akár a 3 éves tanfolyam alatt akár ennek leteltével elbocsátják, az elbocsájtó bi­zonj'itványban az iskolai bizonyítvány adatait is fel­említeni tartoznak, mert különben ezek érvényesek­nek ismertetni nem fognak. Pápán, május 2-án 1888. A városi katóság. KÜLÖNFÉLÉK. —- Király 0 Felsége a nyőgéri római kath. hitközségnek ioo frtot adományozott. — Esterházy Ferencz grof ur baleseté­ről (kocsiból való kiesés) hosszabb rövidebb köz­leményeket hoztak a budapesti lapok. Mi is tud­tunk e balesetről, de nem tartottuk illemek, hogy mint a fővárosi lapok, túlzásokba menjünk át, melylyel csak felesleges dolgot müveitünk volna. A gróf úr — mint örömmel értesülünk — kü­lönben is jobban van. — A pápai ref. főiskolába az érett­ségi vizsgálatokhoz dr. Csiky Kálmán műegye­temi tanár küldetik ki kormánybiztosul. — A veszprémi művészi előadás, mely holnapra volt tervezve, közbelött akadá­lyok miatt ellett halasztva. Pedig már minden előkészület megtörtént az érdekes estélyre. A nemzeti szinház igazgatósága készséggel engedte át két legkiválóbb tagját, Nadayt és Pulszkyné Márkus Emmát a jótékonyezélú előadásra. Már meg is voltak állapítva azon darabok, mikben a nevezettek fellépnek. (Mult számunkban mái­közöltük i«\) Azonban Márkus Emma művész­nőnk betegsége oly acuttá vált, hogy lekellett mondania a másnapi budapesti nagy jótékony­ságu előadásról és orvosai tanácsára sietve Olasz­országba kellett utaznia. Ezúttal tehát elestünk a sajnálandó közbejött esemény miatt, de az őszre biztatva vagyunk, hogy mégis csak gyö­nyörködhetünk a rnár oly érdekkel várt művé­szi előadásokban. — Ugod-Bécsben. A békés ugodíak nem is sejtették, hogy hány ezer meg ezer ember csüngött a minap Bécsben az «Ugod" néven ? Hány ezer ember ejtette ki ott lelkesedve, meg­éljenezve kis falujok igénytelen nevét ? Ugyanis ifj. Esterházy Móiicz gróf ur O Méltósága egy nagy reményekre jogosított, gyönyörű verseny­lovát Ugodnak nevezett el. E versenyló futott a minap a bécsi lóversenyen, még pedig elis­mert, kitűnő versenytársakkal. Az éideklödés általános volt Ugod iránt, mert a sport körök­ben nem mindennapi jó hir előzte meg. Jó hírét igazolta is — Ugod, mert e derék magyar ló hatalmasan kitett magáért, a legszebb eredmény­nyel győzte le 3 versenynap legnagyobb verse­nyében, a Fenék versenynél társait, szűnni nem akaró éljeneket aratva magának és gratulatiokat szerencsés urának. Ugod most a bécsi lapok ßzer'int Derby nyertesnek van kiszemelve. — A városi tanács a Tapolcza medré­nek tisztogatására nézve fenntartotta magának azt a jogot, hogy tekintet nélkül a pünkösdi ün­nepekre, a tisztogatás határidejét ö határozza meg. A folyó évre nézve azonban nem történt e te­kintetben semmiféle változás, miután a pünkösdi ünnepek május hó derekára esnek. — Felülvizsgálat A rendőrkapitány a mult hét folyamán a heti segélyben részesülő szegényeket, a két városi orvos által felülvizs­gáltatta, mely alkalommal a munkaképeseknek talált egyénektől, — a további segélyezés meg­vonatott. — A vöröskereszt egylet megyei vá­lasztmánya mult héten Véghely Dezsőné elnöknö ö nagysága veszprémi lakásán ülést tartott. El­határozták, hogy a f. hó 7-én tartandó nagy gyű­lés a választmány képviseletére Kopácsy Árpád vál. tagot fölkérik, s hogy fiókegyletek alakí­tása iránt, minthogy sikere ugy sem lenne, lépé­seket nem tesznek. E helyett nagyon helyesnek találták elnöklő Véghelyiné azon eljárását, hogy a választmánynak igyekezik inkább uj tagokat gyűjteni, még pedig mint a titkár előadta oly sikerrel, hogy már eddig egy maga mintegy 70 uj tagot gyűjtött. A titkár e jelentését, termé­szetesen lelkes éljenzés követte a jelenvoltak ré­széről. Ezután a központból a tüzkárosultak ré­szére küldött 400 frt felosztásáról szóló száma­dást hagyták helyben, s az ülés véget ért. — A magyar nyugoti vasút vezéri­gazgatósága értesiti lapunkat, hogy személy­szállítási díjszabásukhoz május 2p-án a IV. sz. pótlék fog hatályba lépni, miáltal^a magyaror­szági vonalakat illetőleg a menetdij-kedvezmé­nyek módosíttatnak. — Gyászjelentés, özvegy Székely Jó­zsefné született Szentgály Emília a maga és gyer­mekei : István, Margit, Hedvig és Antónia, ugy testvérei Székely Alojzia, férjezett Oszlányi Pálné, ugy a nagyszámú összes rokonok nevében fajda­lommal telt szívvel jelenti forrón szeretett férjé­nek, illetve édes atyjoknäk és testvérnek, Bibarcz­falvai Székely József m. kir. telekkönyvvezetönek folyó hó 29-én reggeli 6 órakor, élete 53-ik, bol­dog házassága 25-ik évében, hosszas szenvedés u*án történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hüit teteme május hó i-én délután 6 órakor fog a római kath. szertartás szerint a kálvária mel­lctri sirkfcrtben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő sz.-miseáldozat pedig május 2-án 9 órakor fog a nagy templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Pápán, 1888. évi ápril 29-én. Áldás és béke lengjen hamvai felett! — Jakéról irják lapunknak : Tekin­tetes szerkesztő ur! Jákón folyó évi január hó 14-én dühöngött tűzvész által káiosultak javára méltóságos Vallis Gyula gróf és neje Somogyi Ilona grófné, kik soha sem szoktak megfeled­kezni a vésztől meglátogatott népről s azért ré­gen megszerezték a nép közszeretetét, — 200 frtot kegyeskedtek adományozni. A folyó évi április hó 23-án pusztító tűzvész által károsult, s minden érző kebelen részvétet keltő nyomor­ban tengődő lakosság javára ismét 300 frtot, 84 rőf parketot és egy zsák babot adományoz­tak, újból tanúságát adván. nagylelkűségüknek s örök halára kötelezték a mindenétől megfősz­tott népet. Az első izben adományozott 200 frt még januárban, az utóbbi adományok pedig fo­lyó évi április hó 30-án lettek 107 tüzkárosult közt felosztva. Ezeken kivül tegnap érkezett a károsultak javára tek. Dr. Ováry Ferencz vesz­prémi lakos, ügyvéd úrtól 5 frt, Nagyságos Fenyvessy Ferencz orsz. képv. úrtól 10 'frt. Mi­dőn fentérintett könyöradományokat, a nagy részben koldusbotra jutott népem nevében meg­köszönöm, kérem Tekintetességedet, miszerint ezeket n „Pápai Lapok»-ban közzétenni szíves­kedjék. Kiváló tisztelettel Jákón 1888. május hó 2-án Dörgicsei János. — A megyei központi választmány az országos képviselő választás jövő évi névjegy­zékének kiigazítása czéljából szükséges intézke­dések megtétele végett folyó hó 9-én ülést tart. — Gizella, Lapunk t. munkatársnőjéről és férjéről (Vértessy József ügyvédről) szép sza­vakban emlékeznek meg a székesfehérvári lapok. Az ö fáradhatlan buzgalmuknak egy oly műked­velői előadás volt köszönhető, minőt rég nem látott Székesfehérvár, Az ottani lapok különösen kiemelik Vértesy Józsefné (Gizella) úrnőnek min­denkit meglepő finom művészi játékát, mely az est koronáját képezte. Az előadás utáni egyik nap az összes műkedvelők és érdekeltek ugyan­csak náluk gyűltek egybe gazdag lakomára, mely­ről azt jegyzi meg egyik laptársunk hogy: „Ezt az élvezetes és változatos műsort a legnagyobb fesztelenséggel és derült vidám hangulattal ját­szották végig a — műkedvelők. — „JÖ sziv." Szép humánus szorgalom indult meg a fővárosban a hazai árvízkárosul­tak felsegélyzésére Tisza Kálrnánné elnöklete alatt. Ez év tele lesz jótékonyezélú látványos­sággal, melyben bizonyára a vidék is élénk részt fog venni. Az ünnepek sorát a jövő hét 10-én megnyíló fényes bazár (a kiállítási épületben) fogja megnyitni, hol a főváros legelőkelőbb és legszebb hölgyei vesznek részt. Ez alkalomból a nagy bizottság felkérésére Fenyvessy Ferencz orsz. képv. alkalmi hírlapot szerkeszt, melybe közéletünk kitűnőségei fognak imi. A lap illus­trálva jelenik meg a bazár minden napján, s rendkívül érdekesnek ígérkezik. A vidékiek 1 írtjával mind a három számot megrendelhetik a «Jó sziv» szerkesztőségétől, — A pápai ipartestület hivatalos he­lyiségét f. évi ápriiis hó 24-töl kezdve a halpia­ezon levő 818. sz, alatti dr, Kerényi féle házba helyezte át. — Gyászjelentés. A györ-kerületi kii­erdöfelügyelöség, ugy Győr-, Komárom-, Moson­és Veszprém-vármegyék erdötisztjei szomoro­dott szívvel jelentik szaktársuknak, Klein Ödön k : r. erdöfelügyelö az „országos erdészeti egye­sület" alapitó-tagjának, folyó hó 27-én reggeli 9 órakor tüdö-gümőkórban történt gyászos el­hunytát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 29-én délután 4 órakor fognak a vármegyeház­utczá 27^ik szám alatti halottas-házból örök nyugalomra tétetni. Kelt Győrött, 1888. ápril hó 27-én. Áldás és béke hamvaira! — A veszprémi kir. tszék elnöke: Kenesyey Aladár veszprémi kir. járásbirósági se­gélydijas joggyakornokot, a veszprémi kir. tszék­hez hasonminöségben áthelyezte, — Pap László veszprémi kir. tszéki díjtalan joggyakornokot pedig a veszprémi kir. járásbírósághoz segélydi­jas joggyakornokká nevezte ki. — Dr Kende Ádám köz- és váltó ügy­véd városunkban a megyeházzal szemben ügy­védi irodát nyitott. — Színházi műsor: Vasárnap, május 6. „Ne vigy a kísértetbe 11 uj énekes népszínmű, elő­ször. Hétfőn, május 7. „Az arany ember* Jókai kitűnő színmüve, Rónai Gyula jutalomjátéka. Kedden, május 8. „Boccaccio" operetté. Ledofszky Mariska énekesnő első fellépte. Szerdán, május 9. „Erdő szépe" kitűnő szinmü, H. Szabó Ilka jutalomjátéka. Csütörtökön, május 10. «.Czigany­báró" operetté, Ledofszky Mariska második fel­lépte. Pénteken, május 11. „Cornevillei haran­gok" operetté, Ledofszky Mariska búcsú-fellépte és jutalomjátéka. Szombaton, május 12. „Or­pheus a pokolban" operetté, Breznay Géza juta­lomjátéka. Vasárnap, május 13. „Csókon szerzett vőlegény" énekes bohózat. — A pápai ipartestület betegsegélyző éa temetkezési pénztára végleg megalakul­ván- működését megkezdette, miért is mind azok, kik a nevezett pénztárnak tagjai lenni óhajtanak, ezennel tisztelettel értesitetnek, hogy e czélból a pénztár elnöke Heim Ignácz urnái bármikor jelentkezhetnek. — Elevenen eltemetve. Indiában még most is divatban van az elevenen való elteme­tés. — Nemrég Bikaneer Rajpoot államában tör­tént a következő eset. — Az uralkodó herczeg az adót szedette be, Upni község azonban a reá eső részt megfizetni vonakodott. Egy 150 tagból "álló küldöttséget menesztettek a her­czeghez, hogy engedné el nekik adójukat. A her­czeg a kérelmet megtagadta s a küldöttség erre lekuporodott az ajtó előtt és azzal fenyegetöd­zött, hogy mindnyájan öngyilkosságot fognak el­követni, ha kérelmük teljesítve nem leend. Midőn a kérelemre nem jött válasz a küldöttség két tag­ját egy 75 éves embert és egy 66 éves nőt a palota előtt elevenen eltemettek. Az önfeláldo­zásnak azonban nem lett meg a kívánt sikere, mivel a herczeg elfogatta a küldöttség vala­mennyi tagját és szigorúan megbüntette őket. — Lakásváltoztatás. Szokoly Ignácz ügyvéd lakását és irodai helyiségét f. évi ápril hó 24-én a halpiaczon levő 818. sz. a. fekvő dr. Kerényi-féle házba helyezte át. — A tókerti sétaút jókarba helyezése czéljából a szükséges intézkedések már mégté­tettek. A padok még e hét folyamán ki fognak helyeztetni. — A mi késik nem múlik. A megyc­gyülés alkalmára tervezett hangverseny iránt oly nagy volt Veszprémben az érdeklődés, hogy min­denki őszintén sajnálta, hogy elnapolni kellett, s igy bizonyosra vehető, hogy az intéző körök nem sokára ismét napirendre hozzák, s ez úttal nagyobb körültekintéssel és szerencsével. — Az artézi kút mélysége tegnap délu­tán 225 méter volt. Talaj erős, csaknem fekete szinü agyag. — A rendőrkapitány a szálloda és ká­véháztulajdonosok, továbbá vendéglősök és korcs­márosokhoz a köztisztaság czélirányos előmoz­ditása tárgyában egy rendeletet bocsátott ki a mult hét folyamán és az abban jelzett üdvös in­tézkedések pontos betartására szigorú büntetés terhe mellett hivta fel az illetőket. — Pdstabélyegeket sajátságosan hasz­nálták fel a genfi karthausi barátok. Összegyűj­töttek 800 ezer bélyeget s három hónapig tartó bajlódás után, szinek szerint elkülönítve felhasz­nálták azt a látogató terem díszítésére. Külön­böző nemzetiségek lakóhelyei, állatok, növények s más diszitések láthatók rajta s ezenkívül szin­tén póstabélyegekböl kirakva e felirat: „A—d majorem dei glóriám", s a dátum. — Színtársulatunk tudvalevőleg már csak néhány előadást tart városunkban. Midőn e néhány előadásra a közönség figyelmét a leg­melegebben felhívjuk, tesszük ezt annál szive­sebb.en. mert legközelebb Ledofszky Mariska is­mert jó énekesnő is fel fog lépni, a kit közön­ségünk mult évben itteni működéséről már ismer. Egyúttal nem mulaszthatjuk el H. Szabó Ilka jutalomjátékát is figyelmébe ajánlani a közön­ségnek, mely alkalommal „Erdő szépe" kitűnő szinmü fog színre kerülni. — Botrányos részegség. Mínorits An­tal muraszombati illetőségű péksegéd Pápán mult pénteken éjjel a major utczában több ablakot kő­vel bedobált. A rendőrség letartóztatta a garáz­dálkodót és bekísérte a városházához. — Nagy tüz volt Veszprémben ismét a mult pénteken. A két hegy közé szorult hosszu­utcza derekán Meszlényi pék háza hátul a pad­láson , ismeretlen okból tüzet fogott délután 3 órakor, s csakhamar a mellette levő 3 kisebb ház, majd a negyedik, dr. Halassy tulajdonát képező emeletes épület állott lángokban. Már az ötödik, szintén emeletes ház fazsindelyes tetőze­tét nyaldosták a lángok, mikor több bátor em­ber, köztük a főispán gróf termetes huszárja a padlásra fölhatolt, 's daczára a háziak tiltakozá­sának, a tető egy részét leszakgatta. Ez ügyes és bátor tett mentette meg a fecskendők segé­lyével a hosszu-utoza északi felét, melyen csupa emeletes házak állatiak. Az is szerencsének mond­hitó, hogy az uralgó déllszél még akkor nem volt erős mint az esti órákban, s az egész éjen át, mert különben a vár nyugoti részeis menthet­lenül oda van, s a hosszu-utezában vízszállítás­ról, oltásról, sőt menekülésről sem lehetett volna szó. A károsultak között van Kasenszky megyei főszámvevő is, kinek a Halassy-féle házban levő lakásán a menyezet beégett, de csakhamar útját állták a tűzoltók fecskendőikkel a' lángoknak, melyek holmi nélkülözhetőbb bútordarabokat emésztettek föl. — Az útmutatóból, a magyar és közős köz­lekedési vállalatok egyedüli hivatalos menetrend­könyvéből megjelent a f. évi Hl, (májusi) füzet, mely tartalmazza a magyar, osztrák,, közös és külföldi összes vasutak, a Dunagözhájózás és tengeri hajóknak legújabb menetrendjeit, az indjulás és érkezési időnek állomásról állomásra való legpontosabb megjelölésével, teljesen meghízható értesítést ad a külföldi vasutakkal és hajók­kal való közvetlen csatlakozásról s magában foglal sok oly hasznos tudnivalót, mely nemcsak utazás alkalmá­val, de az életben egyáltalában üdvös szolgálatokat tel­7 0 jesit és semmi másrnenetrendkönyvben föl­nem talál­ható. Egyébiránt megérdemli ezen mű hazai közönsé­günk hathatós pártfogását azért is, mert megbízhatóság dolgában fölüt áll mindazon külföldről importált s idegen n} T elvü menetrendkönyveken, melyek nálunk még min­dig oly hagy számban vannak elterjedve. Ezekakiü­földi könyvek a magyarországi vasúti állomásokat kö­vetkezetesen német nevekkel ruházzák fel s németül is nyomatják ki, miáltal a közönségnek nemesekély kelle­metlenséget okoznak, a magj r ar útmutató ellenben ugy a hazai, mint a külföldi állomásokat saját neveiken nyomatja ki, értesítést ad a menetdíjakról, mérsékelt árakról, bérletjegyekről stb. Szóval aki utazni akar, az vegye meg az útmutatót, amelyben megtalál min­dent, am"re szüksége van. Ara 50, posU n 60 la'. —­Kapható a kiadóhivatalban, Budapesten, Podmaniczky­utcza 17, és az ország valamennyi könyvkereskedé­sében és vasúti állomási péü'.táraina 1 . Y = Érdekes a tyúkszemekről. Roppant fel­tűnést keltő találmány a Meissner gyógyszerész ál­tal orvosi rendelet szerint készített (tehát nem tit­kos szer) tyúkszem és szemölcstapasz (központi szét­küldési raktár PéGsett főtér 212. sz.) mely a monar­chia minden hírnevesebb gyógyszertárában kapható. A vele való egszerü bánásmód, az alapos, gyors és fájdalommentes hatása a tyúkszemek-, szeniülcsök­és bőrkeményedéseknél, ezen tapasznak rövid idő alatt nagyon sok barátot hódított, és az 1S87. év első felében a 3000 elismerő levél 1887. év október végéig 20,000-re emelkedett, mely szám fényes ta­nújele azon körülménynek, miszerint ezen szer meg­tartja azt, a mit igér, azért is mindenkinek legme­legebben aj änltatik. Z — Városunkban meghaltak ápril. 28—május 4--ig: Lázár Benőné gyermeke Lajos, ref. 13 hóna­pos, bólhurut. — Püstös József gyermeke, Terézia,' róm. kath., S napos, veleszületett, gyengeség. — Kis Józsefné, róm. kath., 50 éves, tüdölégdag. — Szé­kely József, 52 éves, tüdölégdag. — Tóth Sándor gyermeke István, ref., 4 éves agykártyalob. — Mag­dics János gyermeke Iván, róm. kath., 1 éves, an­golkór. — Szabó Pálné, 91 éves, aggkór. — Rosen­berger Jozefa, izr., 21 éves, tüdővész. — Gutstein Bernát gyermeke izr., 1 napos, veleszületett gyen­geség. — Török Mihályné, róm. kath, 57 éves tüdő­lob. — Németh Róza, ev., ltö éves, görvélykór. — Stern Ignácz gyermeke Zoltán, izr., 3 hónapos, ve­leszületett gyengeség. — Szenté Sándor gyermeke, Lujza, róm. kath.. 4 hónapos, agyhártyalob. — Szabó Pál gyermeke, Erzsébet, róm. kath., 9 hónapos, an­golkór. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik jó nagyanyám özv. Szabó Pálné szül. Tar Juliánná temetésén a végtisztességtételén jelen voltak, fogadják e he­lyen is a legőszintébb köszönetemet. J Farkas Károly unokája. Közgazdaság. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara köréből. 1894. Hirdetmény. 1888. sz. A nagyméltóságú földmivelés, ipar és kereske^ delemügyi magy. kir. minisztérium f. évi április hó 21-én 21515. XX. b) szám alatt kelt leirata szerint megengedte, hogy Győr megye területéhez tartozó Téth községben a f. é. május hó 17-ére eső orszá­gos vásár ez évben hivatalosan május hó 9-én tar­tassák meg. Mire ezennel felhívjuk az érdekelt körök fi­gyehnét. . - ~ Sopron, 1888. április hó 29-én. A. kerületi kereskedelmi és iparkamara. 980. Hirdetmény. 1888. sz. A nagyméltóságú földmivelés, ipar és kereske­delemügyi magy. kir. minisztérium f. évi április hó 22-én 21294. szám alatt kelt leirata szerint megen­gedte, hogy Vas megye terűiéhez tartozó Kis-Czell községben a f. évi május hó 16-ára eső országos vá­sár ez évben kivételesen május hó 15-én tartas­sák meg. Mire ezennel felhívjuk az érdekelt körök fi­gyelmét. Sopron, 1888. április hó 30-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara­JSyilt-f ér *). Nyers selyemből készült harsruhákat| fRTQtlílíMflpr^ rullánk ' inl ' 10 frt 50 krért- és- jobb mi- I ^UctairtlClUCiJ nöS(5giH is sz ét,;üld portomentesen a! Fatox*ílc-I>epofc O. Ileivnebex^g (K. K. I Hoflieferant) Zürich.- Minták postafordultával. Levélporto! 10 kr. 229 6—2 (6) | SZERKESZTŐI ÜZENET. M- B. Lukacsek váltó dolgát a Meues Pester Journal is közölte, igen helyesen, hogy a csak né­metül olvasók is iőrizkedjenek az iparlovagoktól. -— Virág. Stáhly György barátunkat nem bántjuk meg azzal, hogy az ö hozzá intézett versét közöljük. — B. Xf- A vadkerti. fürdő rég nem fürdő. Vize meg is romlott. Megyénkben a péübi fürdőt is ajánlhat­juk,- .de menjen: inkább (ha a megyében akar ma­radni) Almádiba. — Auróra. Sziklayt tisztességes embernek ismerjük. Mást nem írhatunk. —. Deve­cser r. -1. Mai számunkban látja a megfejtést. — „Szeretlek" .... Jól teszi, csak reánk ne bízza titkát. ! *•} E rovat alatt közlőitekért men vállal felelősséget

Next

/
Oldalképek
Tartalom