Pápai Lapok. 12. évfolyam, 1885

1885-05-10

jVlegj elexiiic Mi n d e Ii vasárnap. Közérdekű sürgős közlésekre koronkint rendkívüli számok is adatnak ki. Bérmentetlen levdek, csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vissza. A lapnak szánt közlemények a l ap SZERK h iv a fal á b a (Ó - k o 11 ég i u m é p ii! c t) küldendők. PAPAI LAPOK Előfizetési d.xjalt. Egy évre 6 frt. — Félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt£0 krajezár. Egy szám ára 15 kr. HIRDETÉSEK 1 hasábos petitsor térfogata után S kr, nyilttérben 25 krajczárral szánntainak. Bélyegdíj mindig külön fizetendő. Az előfizetési dijak* s hirdetések a lap KIADÓ hivalalába (ref. főiskola nyomd áj a) küldendők. Pápa város hatóságának és több pápai, s pápavidéki egyesületnek hivatalos közlönye. A hivatalos lap folyó hó 3-iki száma ^ |*| a következő legfelsőbb kir. kézhv.tot közié: |«| || A belügyminisztérium vezetésével meg- || **f bizott magyar miniszterelnököm előterjesz­r >ptése folytán, gróf Esterházy Móriczot^ VesznrcmmegYß főispánjává nevezem ki. 4# Kelt Neubergben, 1885. évi ápr. hó 27. £j f\ FERENCZ JÓZSEF s. k. f$ |V Tisza Kálmán s. k. \l közöljük főispánunkat! Veszprém vármegye közéletére fon­tos és nagy horderejű esemény követke­zett be azon, egy idő óta a helyi és or­szágos lapokban előre jelzett s most örömünkre bekövetkezett tény által, hogy 0 Felsége, koronás királyunk f. évi ápril -•hó 27-éről kelt rendeletével, galanthai és fraknói gróf Esterházy Móricz cs. kir. ka­marás urat Veszprém megye főispánjává nevezte ki. Sok követelmény van csatolva a fő­ispáni álláshoz, annál fogva, mert mig egj'i-észről bizalmi állás ez a kormány irányában s igy czélszerüen oly egyén­nel tölthető be, ki vagyoni tekintetben független levén, attól bármikor érzé­keny veszteség nélkül megválhat; más­részről pedig méltóság és nem hivatal s igy minél kevósbbé van munkaköre a rendszeres és folytonos tevékenység ha­tárai közé szabva, annál inkább felada­tává válik az, hogy a megyei tisztikar tevékenységének ellenőrizése mellett, tár­sadalmi befolyása által a közéletnek min­den téren lendületet adjon, s tekintélye által az állami közigazgatás és megyei önkormányzat érdekeit összhangzásba hozza. Ezek alapján fejlett ki nemzetünk alkotmányos életében azon százados gya­korlat, hogy mindig a legelőkelőbb szü-' letésü, legtekintélyesebb vagyoni állású, a társadalmi közéletben nagy befolyás­sal biró megyei birtokosok neveztettek ki a főispáni állásra, mint akikről a kormány feltehette, hogy mig egyrész­ről társadalmi állásuknál fogva képesek a közélet vezetésére és irányzására, ad­dig másrészről mint megyei birtokosok amellett, hogy a viszonyokat és egyéne­ket ismerik, birják a közönség bizalmát is, birtokuknál fogva osztozván a többi honpolgárokkal mindazon előnyökben és hátrányokban, melyeket az állami és törvényhatósági intézkedések létre hoznak. Hogy ezen elvek mennyire áthatot­ták a nemzetet, mutatja egyrészről az örökös főispánságoknak felállítása, más­részről az adminisztrátori rendszernek gyűlöletessé levésé, melyek közül az előbbi még a fejedelmi hatalom elé is gátot vetett, hogy a gyakorlattól eltérhessen, az utóbbit pedig ezen elvek megtaga­dása hozta létre. Őszinte elismerésünket nyilvánitjuk a magyar királyi kormány irányában, hogy különösen most, midőn Veszprém megye főispáni székét oly egyen elveszí­tése után kellett betölteni, a minő bol­dogult Báró Fiáth Ferencz volt, kiben az ezen álláshoz megkívántató tulajdo­nok oly szerencsésen és hiány nélkül ta­lálkoztak: figyelmét ifjú Gróf Esterházy Móricz úrra irányzá. Az ifjú grófnak, most már szeretett és tisztelt főispánunk­nak társadalmi állása, a közügyek iránt való eddigi érdeklődése, általán ismert nemesszivüsége és jótékonysága, boldog­emlékű édes atyjának a tűrni és áldozni kész hazafiságban előtte és előttünk álló ragyogó példája, elegendő biztosítékot nyújthatnak az iránt: hogy 0 Méltó­sága új állomásán a helyzet magasla­tán fog állani s azon feladatnak, melyre 0 Felsége és a kormány bizalmából vál­lalkozott, meg tud és meg is akar fe­lelni. Önálló gondolkodásánál s egyenes jelleménél fogva megvágjatok győződve, hogy 0 Méltósága a közügyek vezetésé­nél mindig alapos tájékozottsággal fog eljárni, a közérdek embereit az önérdek embereitől mindig megfogja különböz­tetni, az őszinte vélemény nyilvánítást sohasem fogja roszakaratu támadásnak venni, a személye iránti valódi szeretetet és tiszteletet az alacsony hízelgéssel nem fogja összetéveszteni. Ezen alapra támaszkodva üdvözöl­jük ifjú Gróf Esterházy Móricz urat újon­nan elfoglalandó nagy fontosságú állá­sában, ez alapon reményijük és várjuk az ő közreműködésétől megyei köz és társadalmi életünknek egészséges tovább fejlesztését s erre épitve állítjuk, hogy őt működésében mindazok, kik niegyénk közérdekét szivükön hordják, odaadó buz­gósággal s kivétel nélkül togják támo­gatni. Azon tér, melyre, a föispánság elvál­lalalása által Ö Méltósága lépett, méltó az ő állásához, helyzetéhez, családi hagyo­mányaihoz, mert rajta a haza, a varme­gye iránt elévülhetetlen érdemeket sze­rezhet s mindazoknak kik 0 Méltóságát eddig a közügyterén működni látták és tisztelni tanulták nagy örömére szolgál, hogy Ö Méltósága tehetségeit és képes­ségeit állandóan a közügy javára hatá­rozta értékesíteni. Méltó tehát azon öröm, mely e nagy jelentőségű tény alkalmából ugy megyénk vezérférfiainak, mint Pápa város polgárainak keblét eltölti, s mely­TARCZA. A BÚSULÓ BETYÁR.*) — Volt nekem egy szép szeretöm de régen . . Nincsen olyan fényes csillag az égen. Hejh csapláros megin' üres az asztal ?! Csak az a bor — csak az a bor, ami engem vigasztal. — Vén cimbalmos mély álmából felébred, Nem is kérdi, tudja ö már mivégett. 3 száraz fáján olyan búsan pöngeti: Bogár szemű szép csaplárné, gyöngyvirágom [gyere ki! — Könyökére hajtja fejét a vendég, Fogy az ital, helyette uj jövend még. Hej csapláros! van-e kendnek jobb bora? Verd csak végig száraz fádat, igyál öreg cimbora. Egyre jobban beszédes lesz a vendég, Fogy az ital helyette uj jövend még. Verd csak pajtás! mintha tudnád a bajom . . S egyet isznak, még busábban zeng bong rá a [czimbalom. — »Volt nekem egy szép szeretőm, de regen« S könnyű csillog két nagy setét szemében. Volt nekem egy . . rajtam szárad a vére . . Most is éget . . érte juték a vármegye kezére. — Én istenem, mért is hogy ugy szerettem! De beborult a magas ég felettem. Sírba vitte öt is aztán a bánat. . . Kinek szeme fénye voltam, szegény édes anyá­[mat . . . •Minek is van sziv, s a szivben szerelem«! Mint az árnyék, lépten nyomon megjelen. Majd ha pedig — karjára vesz az álom: Magam ismét — ott pihegő keble felett találom ... *) Részlet a ^Puszták ./fa" költői beszélyből. Érzem tüzét forró édes lehének, Dobogását olvasgatom szivének, Át ölelem . . . vissza csókol magától: — S reám borul göndör haja, mint egy fekete [sátor. . . . — Egyiket sem kínálja már a másik, Együtt isznak, de hajnal hasadásig, S reszket a hur, mint a levél az ágon, »Szeretlek én egyetlen egy virágom*.! Soos £ajoi>. A VÁRÓTEREMBEN. E. Mihály után: Etelke. Nagy tágas terem puszta és üres, üresek még azok a kopott vörös plüsch padok is, me­lyek a fal mellett végig nyúlnak, a falon függő félig elhalványult, keskeny arany keretbe foglalt tükrök, megszámlálhatatlan mennyiségű fekete útitáska, szürke plaid tekercsek egymásra hal­mozva, messzebbről nézve ugy veszik ki magu­kat, mintha egy egészet képeznének; saját sze­rény kis csomagomat a márvány utánzatú pár­kányra helyeztem szemben az egyik tükörrel. De van itt még más figyelemre méltó tárgy is és nem érdektelen tárgy: a nagy inga-óra, melynek perez mutatója ugráló mozdulatokkal halad előre, mig az órát jelző ugy áll a helyén, mintha gyökeret vert volna. Husz perez! mily gyorsan elmúlik husz perez, a rendes napi foglalkozás közben, de mily óriási hosszú időnek tetszik az, ha az ember igy szemben ül az órával és várja a perczek múlását! Husz perczczel elébb jöttem s várakoznom kell, a mig a posta vonat elindul, no de ezt könnyebb elvárni, mintha csak egy perczozel is megkéstem volna s az is bizonyos, hogy életem­ben már sokkal több kellemetlen órát töltöttem el várakozásban, mint ez a mostani. Ha vala­mely hires orvos, fogmütö vagy fényképész sza­lonjára gondolok, a kik esetleg mind el vannak már foglalva oda érkezésünkkor, s várakozni kell náluk az alkalmas pillanatra !... Hát mikor meg a barátságtalan vámhivatalok uticsomag vizsgálá­sára várakozunk! vagy egy napok , hetekig el­maradó kedves levél érkezésére !!! a mely csak nem akar jönni, bármily nehezen váratik J Gondo­lataim ilyen menetét követve csakhamar rá kell jönnöm arra a valóságra, hogy életünk nagy ré­szét valamire való várakozással töltjük el s bát­ran nevezhetnök a világot egy nagy váróterem­nek s ha valakinek semmi, de semmi várni va­lója sincs itt,— sem öröm, sem bánat, az már el van készülve arra, hogy ezt a földet el hagyva megtegye a legnagyobb, az utolsó útját! Lám a tehetetlen kis gyermek már vára­kozik arra a párolgó, forró levesre, a mit hüte­nek számára, s mikor egy kissé nagyobb, akkor várja a legközelebbi Karácsony est eljövetelét, várja a nagy bábut, melyet akkorra Ígértek neki; később azt várja a kis leány, hogy mikor lesz befonható hosszúságú a haja, s a most szerte szét repülő szálak mikor lógnak fonatokban, a kis flu várja, hogy mikor kapja az első csizmát! Szegény fiu, mikor ezekbe a forró vágygyal óhajtott első csizmákba jutottál, azután kezdődik csak el számodra igazán a várakozás 1 mely mind feszültebbé, mind izgatottabbá válik. Elkezdődik az iskolába járás; várod az első vizsgát: váljon hogy fog sikerülni ?! »Mar alig várom« mondogatod, azután jön az aranyos szün­idő, melyet még nehezebben vársz, a tan-évek befejeztével; majd a katonai szolgálat megkez­dését várod, azután a hivatalba lépést, melyen életpályád uj szaka nyilik. Később különféle' körülmények adják elő magukat, áthelyezés, előléptetés, vagy más vál­tozás hivatalos életpályádon," melyet igen feszül­ten vársz, hasonlóan a sik tengeren járó tengerész­hez, ki alkalmas légáramlatra vár. Ha az irodalom munkása vagy, akkor tu­dod mit tesz az: hetek, hónapokon keresztül vá­rakozni, mely müved felett itél. Nagyváltozatosságú várakozásid közben a a szerelem, ez a szárnyas kis istenke is elröppen melletted, s ha nyilával megsebez — e sebre való gyógy ir megnyerésére: is — mint minden sze­gény betegnek — vajmij nehéz a várakozás. »Oh tanits a nyjugalomra és reményre!« mondja a régi dal, de épen úgy mondhatnók azt is, hogy »tanits nyugodtnak lenni és várni!« Azonban nem, minden í várakozásnak kísérője a remény, de azért akár örömteljes izgatottságot, vagyi, gyötrő félelmet, kis lelkű csüggedést kelt­sen is majd lelkedben az a távolról jövő hir, melyre annyira várakozol, nem szűnsz meg izgatottan várni annak érkezését, épen mint én várom a vő­nek mi is kifejezést adni óhajtván, kí­vánjuk , hogy Gróf Esterházy Móricz urat, mint tisztelt és szeretett főispánun­kat az Isten igen soká éltesse! Megyénk uj főispánja. Nagy örömmel vette Pápa város közönsége azon nagy fontosságú hirt, hogy Veszprém me­gye főispánjává Gróf Esterházy Móricz, cs. kir. kamarás ur neveztetett ki; ápril 27-én Neuberg­ben kelt a legfelsőbb kézirat, s május 3-án kö­zölte a hivatalos lap, melynek megjelentével, Pápa város nevezetesebb házain is megjelentek a nemzeti lobogók, három napon át hirdetve a diadalt, hogy a ki Pápa város első polgára volt eddig, e naptól kezdve a megye első méltóságát is viseli. A fiatal Gróf 1856-ban született, s ha azt irjuk, hogy első szülött fia néhai Gróf Esterházy Pál cs. kir. kamarás, s 1848-iki honvéd ezredes­nek, később országos képviselő, s v. b. t. taná­csosnak, tudjuk és érezzük, hogy oly nevet em­iitünk, melyre Pápán mindenki, a hazában pedig száz ezrek kegyelettel emlékeznek és jól esik a költő jósló szavaira gondolnunk, hogy »sasnak csak sas fia születhetik.* Gróf Esterházy Móricz 1877-ben atyja ha­lála után, mint a megye első virilistája, átvette Pápa-ugodi hitbizományi urodalmát, mely a me­gyének V 15 részét foglalja el, s élénk részt vett Veszprém megye közügyeiben, elnöke lett a gaz­dasági egyesületnek, — föengedményese a pápa­keszthelyi vasútnak, — védnöke és főrészvényese a pápai állandó színháznak, —. és Pápa városá­ban nincs egylet és társadalmi intézmény, mely­nek elnöke, védnöke, vagy buzgó jóttevője ne volna; jó szivét és áldozatkészségét hirdeti a vá­rosban és a járásban, hol példányszerülég kezelt birtokai vannak, minden iskola és középület és minden szűkölködő, ki segélyért hozzá f°rdul. Pápa városa és vidéke lelkesedéssel üdvözli e kinevezést, s féltékenység nélkül osztja meg a megyével azt a férfiút, kinek elve az, hogy »ne múljék el nap, jó tett nelkül« és hálás érzülettel vagyunk a legmagasb bizalom, s azon nagy ál­lamférfiú tapintatáért, ki nekünk a legjobbat va­lasztá ki. Három szomszéd megyében ül a főispáni széken immár három történeti név viselője: Es­nat érkezését ebben a nyomasztó legü váróte­remben. S mégis ha férfi vagy, hatalmadban van ura lenni sorsodnak; gyakran kezedben van, ha­talmadban áll a kinos hosszú várakozást egy eré­lyes tettel megrövidíteni; abban külön vonatot is rendelhetsz magadnak, melylyel átrepülj életed viharos, veszélyes utján. De mi szegény nők ugy illik, hogy nyugodtan várakozzunk az előirt ol­csóbb utazási alkalmatosságra, a mi életünk fő­feladata csak a várakozás volt és marad ! Meg­húzzuk magunkat s várjuk azt a csengetyü szót, mely a mi vonatunkat jelzi. Ha a leányka már elég soká várakozott a játékszerekre, nyalánkságokra s játszótársakra: akkor várja az első hosszú ruhát, azután a kis arany órát, az első bált; — na, nemsokára meg következik a leendő kérő várása. Itt ugyan a ha­sonlat kissé sántit, mivel ez utóbbi nem hason­lítható össze a vasúti váróteremben várakozással, mert akármilyen unalmas is az itteni várakozás, a várt dolog mégis elérkezik; ha ma nem in­dulna is a kitűzött irányba vonat: holnapra, vagy majd másnapra lehet halasztani utunkat. A boldogságra való várakozással azonban egészen másként van a dolog! ez nem jön a ki­jelölt időre, gőzerővel; gyakran elmarad hosszú időre! vagy örökre is . . . mi történik akkor ? . . A ki elég értelmes, az iparkodni fog a bol­dogságot — legyen az szerelem, gazdagság, mél­tóság, kitüntetés vagy bármint nevezzük is — csak ugy venni, mint egy kedves meglepetést; mintha e földi jók bírására nem is tarthatna semmi igényt sem. De térjünk vissza leányainkra, kiknek túl­nyomó száma, tétlenül, unalomban tölti élete nagy részét, várva a férjnek valót, s kik mi nden alkalmat megragadnak, hogy csak ennek a ki­nos várakozásnak véget vessenek ; szeretném arra kérni az anyákat, hogy értessék meg leányaikkal, tanítsák őket reá, miszerint a férjhez menetel, bár a legszebb hivatás — de nem az egyedüli életczél, — melyet a természet kijelölt a nőnek, sem pedig az egyedüli boldogság a földön; hány­szor hallja az ember ifjú leányok ajakáról »majd ha én férjhezmegyek!« mintha ez az eset egyéb se volna, csupán csak idö kérdése; sokszor hal­lottam azt a kérdést, hogy ez vagy az a másik »miért nem ment férjhez ?« s a kérdők szentül azt hiszik, hogy valami rendkívüli oknak kellett 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom