Pápai Lapok. 12. évfolyam, 1885

1885-03-01

A sport minden neméhez értett. Ha kellett nyeregbe ülni, nyeregbe ült. És akkor nem ismert akadályt; mint madár repült a szilaj mén hátán. Ha kellett nemes vadat ül­dözni, fegyvert fogott, és jaj volt annak a vad­nak, mely a puska csöve elé került. Minden kitellett az ö házától, s mindenki­nek otthona volt az ő háza. Soha a vendégba­rátság nem volt fárasztó reá nézve és a vendég feszélyezve soha nem érezte magát házánál. Min­dig volt új meg új tárgya, mindenkihez volt meg­nyerő szava. Kedvesség volt az egész ember, kit mindenki szeretett s ki megneheztelni engesz­telhetlenül senkire sem tudott. — Még a fii, fa, erdő, berek, nádak, tavak is szerették; mert minden talpalatnyi föld nagybirtoka határában ismerte lábnyomát. O volt az első fölkelő és az utolsó lefekvő különösen ifjabb éveiben. — Mi­kor nem tudták, hogy hol van, akkor is gazda­sága után látott. Tervezett, próbált, instruált mindenben, minden volt, csak hogy a jó gazda nevére szert tegyen. Nemes ambíciója legfőkép abból állott, hogy magát mindentől függetlenítse; ezért a vagyonszerzés nehéz mesterségét kora ifjúságától tanulmánya tárgyává tenni el nem muiasztá! — S ez sikerült is neki a takarékos­ság nemes erényével, mihez ma, — ugy látszik — oly kevesen értenek. Különben ő volt a n.-démi Ihász családnak első hajtása. Nevezetes e család élethistoriája vidékünkön, N.-Démen, a honnan 1803 sept. 9­dikén származott. E család adott a hazának, a társadalomnak nem egy jeles fiat. Ott volt Dá­niel, a jeles strategéta, a hős vitéz, a leghívebb barát, kihez fogható csak egy Mikes lehetett a hires Rákóczy időkből. Colegno al Baraccone magánya, s a nagy Kossuth tudna róla többet, igen sokat mondani. János a másik testvér olyan, mint a falat kenyér, avagy legédesebb méz. Senkinek baja nem lehetett, hogy saját bajává ne tette volna. Ilyen volt: Lajos, József és Sándor és az egyet­len nővér: Erzsébetit, férjezett Lepossa Józsefné. A mit ezek egyenkint gyakoroltak, azt Imre a legidősebb fivér, mind magába fölölelte. Igaz jószívűségének nem egyszer áldozatul esett. Mert sokan voltak, még ma is vannak, kik hozzá folyamodtak, és a kiken ö mindig segí­tett, — jaj! de nem egyszer hálátlansággal fi­zettek. A szegény környékbeli nép vele tartott tanácsot. Ha éhezett, csak hozzá folyamodott, ha nem volt hitele, csak neki panaszkodott. És lett kenyér; lett hitel; lett vetőmag, annyi a mennyi kellett. Nyugodjék a nemes öreg békével! Aludja siri álmát csöndesen 82 év után. A derék örökös pedig éljen sokáig szeretetünk és tiszteletünk dajkáló karjain közöttünk! Ültessünk fákat! Mily kopár és kietlen azon tájék, melyen nincs fa, nincs erdő! Hiába mosolyog a tavaszi nap az égen, nem csalja az oly vidékre a szép­szavu énekesmadarat; a nyári nap égető sugara rokkal is. Selyem ruha, atlasz czipő, redötlen frakk, sarkatlan lakk és éktelen kurjongatás, hogy mint illik össze, — megfoghatatlan. — Ki nem mozdul helyéből s le nem teszi tánczosnöjét, mig tudja kiáltani »hogy yolt«, s mig tud eleget tenni ennek a czigány. Soknak csak akkor jő kedve igazán, ha fülébe harsog a klarinét. Ekkor rázza feltartott kezében szines zsebkendőjét, hajlong derékban jobbra-balra, s veri ki dobogva lábával a taktust. Kinek nem jutott kedvére való tán­ezosnő, kapja magát, felül a czimbalom mellé s ugy valósítja a »látni és lattatni« elvét. Huzd rá! Három a táncz! és nem is szupécsárdás, ha nem tart legalább két óra hosszant. Igy vesz el a mulatság ünnepélyessége és elegancziája, a tisztes ősi mezből gyökeresen ki­forgatott modern csárdás orgiájában. A zene kedvderitő akkordjaiba be-bevegyül a távozó fogatok bál végét jelező szomorú robo­gása. Távozik a közönség. A >még csak egy kiesit« tánezolókat is türelmetlenül sürgetik az önfeláldozó, kimerült mamák. Élénkség, sürgés­forgás az öltözőben. A lenge könyü öltözékek eltűnnek az óvó kabátok és kendők alatt. A »belépő«t hazamenő váltja fel. »A hintó előál­lott,* — jelenti a hü lovag. — Kar karban. A le­járókon még élvezheted pár perezre dallamos hangja ezüst csengését, hevülhetsz szemei ra­gyogó tüzén, érezheted közelléte bájos varázsát; azután egy könnyű szökellés, becsapódik a ko­csiajtó, felhangzik »viszontlátásra a pikniken«, tova gördül a batár, és reád nézve le ment a nap. A terem rideg, a társaság unalmas, theád ízetlen, a szivar skandál, a czigány legszomorúbb nótája sem elég bánatos, mig meg nem vigasztal a somlai. Viszontlátásra a pikniken? Igen, a revans piknikre, most böjtben. Ha el nem merül a szinészek ittléte — s a veres-kereszt hangversenyében. Az elnöknö a megmondhatója. ellen hiába keressz üde árnyékot, hova menekülj; ősszel nincs édes gyümölcs; télen nincs gát, mely a lecsapott felszél erejét megtörné! Mily gyönyörűség ellenben oly vidéket látni, a melyen a helységek körül szép keritésü gyümölcsösök díszlenek; melyen azutszéleket ki­mért fasorok szegélyezik; a távol láthatárt pe­dig magas erdők koszorúzzák! Igen sok ember hagyja a kertészet ez ágat semmivé lenni körülötte, megunván az örökös gyümölcs-tolvajlások miatt boszankodni. S a baj föokát a'legtöbb esetben a népnevelés hiányos állapotára hárítják — annak javítása után sóvá­rognak, s addig, mig az irányt nem ad a tömeg hajlamainak, azt hiszik, hogy nem is lehet tenni semmit, nem érdemes kárhozkodni. Én nem a népnevelésben látom a föhibát, hanem abban, hogy a községek faiskoláiban a legtöbb helyen még mai nap is, vagy kevés, vagy épen semmi kiültetni való fa sincs. Ily kö­rülmények közt aztán nem csoda, ha a község lakosa nem ülteti be üres háztereit fával. Nem csoda az sem, ha a gyümölcs tolvajok száma napról-napra szaporodnak ! Vagy az, hogy egyes családok inkább nélkülöznek néhány véka elesé­get csak azért, hogy saját, valamint gyermekei részére más megyéből, vagy tudj' Isten honnét behozott gyümölcsárustól vásároljon inye kielé­gítésére. Ezen, s más ilynemű kiadásoktól csak ugy lehet megóvni a községek lakóit, ha min­den lehető erőfeszítéssel, szorgalommal hozzá fo­gunk a gyümölcsfa tenyésztéshez. Ha ma van elég gyümölcs, élvezi azt min­denki, nem kénytelen félteni kertjét, szölölábját a gazda. Hol igy áll a dolog, hol bőség van a kérdéses czikkekben, önként szűnik meg a fent érintett lényeges akadálya a gyümölcs-tenyész­tésnek, vagv nem is szűnik biz az, hanem nem is létezik. Adja hát az ég, hogy mielőbb minden ház udvara, kertje bővelkedjék gyümölcsfákban, le­gyen az szilva, cseresznye, baraczk, vagy körte vagy csak szentiványi alma, mindegy, csak gyü­mölcs legyen, — élvezhető gyümölcs; — szin­tén gyümölcsfák, dió, vagy szeder szegjék be a falu utczáit, a külső telkek mesgyéit, a legelő­kön s mindenhol egy fa haszonnal elhelyezhető! Mindezek kivitelére a községi faiskolák által se­gíthetni leggyökeresebben. De a fa és erdő nem csak szép, hanem kiszámíthatatlan nagy hasznunkra is van ! Néz­zünk magunk körül, a fedél, mely alatt lakunk a padozat, melyen lábunk nyugszik, a szék, me­lyen ülünk, az asztal, mely előttünk áll, mind, mind ez fákából készült! nem csak, házaink és bútoraink, a földmivelök és iparosok szerszámai is legnagyobbrészt fából készülnek. A fa mele­gével főzzük ételeinket, fűtjük szobáinkat, a fa melege hajtja a gőzgépek és vasúti mozdonyok kerekeit. A fa háncsából köteleket fonnak, a fa kérgét a nyers állati bőrök cszerzésére használ­ják vagy dugaszokat stb. mást készítenek be­lőle, a fák levelei, lombja, takarmányul, alomul és trágyául szolgálnak, a fák virágaiból a méhek mézet gyűjtenek; de hát még a fák különféle gyümölcsei ? Ezek a legízletesebb, legegészsége­sebb eledelekhez tartoznak: örvendeztetik a gyermekeket, üdítik a betegeket, táplálják az öregeket! Kietlen kényelmetlen lenne az egész emberi élet, ha fákat nélkülöznünk kellene. De az ember nemcsak életében még halála után is szorul rájuk. Fából volt a bölcső , melyben ringattak, fából lesz azon kis lakház, melyben örök álmainkat alusszuk. Ennyi szép és ennyi jó nem érdemli-e meg, hogy a fákat becsüljük, kíméljük, ápoljuk és szaporítsuk ? Oh igen, ültessünk fákat házunk körül és udvarunkra, ültessünk fákat utczáink és szántóföldeink szélérc, ültessünk fákat minden­hová, hol számukra alkalmas hely nyílik! Az olyanokat pedig, kik elég durvák vagy rosz szi­vüek lennének a fákat ok nélkül rongálni, aka­dályoztassuk meg ebben (van rá törvény) vagy vessük meg mint a közvagyon és közjó bünte­tésre méltó ellenségeit. cTw/tipaw cfáno>, tanító. Ihász Imre temetése. Ihászi Ihass Imre temetését nagy fény­nyel tartotta meg a boldogult fia, Ihász La­jos, kinek gyászában megyénk széles körben vett részt. A temetés a győri Arrabona temetkezési vállalatra volt bizva, semmi költséget nem ki­méivé. Gyönyörű hat lóval húzott szép, diszes gyászkocsi vitte, három gyász-diszbe öltözött fullajtár által vezetve, a koszorúkkal elhalmozott drága érc-koporsót. Koszorúkat adtak: „szerető fia —. felejthetetlen atyjának"; — „Perczel Er­zsébet — a legjobb apósnak"; — „Bonyhádi Perczel Sándor — szeretett jóakarómnak" ; — „Gyomoréi Károlyné szül. Haun Karolin — fe­lejthetetlen jó Imre bácsinak"; — „Ihász Imré­nek — Fenyvessy Ferencz"; — Tarczy Dezső és családja, — Schöpf Gyula és családja stb. — A temetési szertartást Tatay Sámuel b.-tamási ev. esperes, Gyurátz Ferenc, és Bognár Edre ev. lelkészekkel együtt végezte. Tatay megható gyász­beszédet mondott: — »A mire már hónapok óta^reszketve gondoltunk — kezdé beszédjét — a mitől előre féltünk és a minek gyors szárnya­kon haladott hire már kétszer döbbentett meg bennünket, ime szomorúan bekövetkezett. Ihász Imre nagybirtokos a b.-tamási gyülekezet több mint 3 évtized óta felügyelője, a szerző fáradha­tatlan gazda, a nyájas barát, a rokon, a testvér, az apa nincs többé azélök között. 82 ik évében végezte be földi pályafutását. Lelkének porhüve­lye ott nyugszik az érc-koporsóban s nekem ju­tott a szomorú kötelesség, hogy gyászbeszédet mondjak fölötte, kivel 37 év óta bizalmas barát­ságban állottam. Nem csuda tehát, ha szivem elszorul és erőt vesz rajtam a fájdalom árja, mi­dőn hallgatóim között egy negyed év óta, a harmadikat, de egyszersmind az utolsót kisértem az örök nyugalom helyére azok közül, kiknek az emberi élet nyolcvanas kegyelem évei jutot­tak osztályrészül. Méltán mondhattam el tehát a panaszt, „Vénei hullatok az Ur templomának, kik a szent hajléknak díszei valának, imádkozva." Igaz, hogy a boldogultnak hosszan tartott szen­vedése előkészített bennünket a jelen gyászesetre mert hónapok óta fogva tartotta öt már az enyé­szet szelleme csont kezével, az utóbbi időben pedig hetek óta reszkettünk a pillanattól mikor a hosszan, de keresztyéni béketűréssel szenvedő életfáklyája vég lobbot vet. És mégis szép, csen­des volt az ö halála, mert alig hogy felbocsá­tottuk a haldokló ágyánál lelke üdveért imánkat az egek Urához, azonnal lefoghattam szemeit, mert örök álomba szenderült. És igy: a mely áldó karjain ringatta öt a gondviselés ura 8 év­tizedet meghaladott életében, azon áldó karokkal ölelte is öt magához. Bátran elmondhatjuk tehát róla a jelenések könyvéből a léleknek ezen sza­vait: »Boldogok a halottak, kik az Urban /árny­nak el, mert megnyugosznak fáradalmaiktól és az ő cselekedeteiknek jutalma követi ó'ket.a Majd át­tért a jutalmak felsorolására. Az első jutalom: Az ő tevékeny szorgalmának az S örökösére ma­radó áldása. A második jutalom: Az 5 áldásban maradt hálás emléke. És a harmadik jutalom, mely az Urban elhüuytaknak cselekedeteit kö­veti: Boldogság Istennél. »Elvetted te is, — igy végződött a beszéd — az Urban elnyugodott­nak hallhatatlan lelke cselekedeteid jutalmát szent hited által, a boldogságot Istenednél. Földi szép pályafutásod utolsó kegyelem évét hosszan tar­tott szenvedéssel nehezítette ugyan meg az Ur, de ezen szenvedések is csak arra szolgáltak, hogy kimutathasd hited erejét a keresztyéni béketű­résben és nyugodtabb lehess végórádban a mikor hallhatatlan lelked e mulandóságból átköltözött a boldog örökkévalóságba. Menj tehát békével áldott jó lélek, itt maradt porhullád pedig pi­henje csendesen halotti álmát, a családi sírbolt­ban, 8 évvel ez előtt elköltözött szeretett nőd földi maradványai mellett. Porhüvelyedtől meg­vált lelked pedig nyerjen üdvét ott, a hol bol­dogok a halottak, kik az Urban hunynak el. Egyetlen fia, menye, két élő testvére, kik mel­lől az ősi fa kidőlt, közelebbi és távolabbi uri rokonság, ti »z ö végelgyengülésbeni hü ápolói, számos barátai, ismerősei, kikkel szive melegét ifjúi nyájassággal érezteté, fogadjátok szent meg­adással az üröm poharat Isten kezéből, hiszen kegyesen bánt ö veletek, elkészítvén benneteket a lassan közeledő enyészet, által, e nagy gyászra. Ti is számos cselédei, kik részben nála öszülte­tetek meg, köztük Fekete Ignácz, ki negyven évet töltöttél hü szolgálatában, kik boldogult uratokban nem a szigorú uraságot, hanem a nyá­jas , leereszkedő, jószivü embert szerettétek , mondjatok áldást poraira. Tegye a jó Isten bol­doggá földi pályafutástokat. Ti is a b.-tamási ev. gyülekezetnek zokogó nyája, kik felügyelőn­ket elvesztve kesergünk a felett, hogy leesett a mi fejünknek koronája, vegyétek az ö áldását és mondjatok ti is áldást szeretve tisztelt felügye­lőnk poraira ! Most már, halandóságunk mély ér­zetével, i kísérjük öt nyugvó helyére és kérjük mindnyájan Istenünket, engedjen oly pályát fut­nunk, hogy mi is az Urban hunyhassunk el és cselekedeteinknek jutalma kövessen bennünket, hogy igy pályafutásunk végeztekor méltán han­gozzék koporsónk felett a léleknek ez a mondása: »Boldogok a halottak, kik az Urban hunynak el, mert megnyugosznak fáradalmaiktól és az ö cselekedeteiknek jutalma követi őket. Amen.« A gyászbeszéd, s a gyászének elhangzása után Bognár Endre mondott egy igen szép imát, mire újra felhangzott a gyászdal, mely a boldogultat sírjáig kisérte, hol Gyurátz Ferencz mondta el gyönyörű búcsúbeszédét, ismert ékesszólásával. A temetésen a vidék nagy számmal jelent meg; a gyászoló rokonság mellett képviselve volt a pá­pai grófi uradalom, a giczi, lovászpatonai uradal­mak tisztikara, megjelentek a kerület orsz. kép j, a járás szolgabirája gyvédi kar jelesei, a viselője Fenyvessy Ferenczj Horváth Lajos, a pápai üj_ j , _ pápai ref. lelkész, a románeji kath. esperes, majd Győrből Kiss Sándor, Hangyás László, Barcza Géza; — a vidékről a Hunjkár, Ányos, Békeffy család egy-egy tagja stb. A végtisztességnek ve­rőfényes nap kedvezett, mjintha csak jelképezte volna a boldogultnak "sok 1 örömet tartalmazott egész életét.' |_ I A f. hő 2-án kezdődő megyei rendes közgyűlés tárgysorozata. 1. A honvédelmi minister ur rendelete a lóavató bizottságok megalakítása iránt. 2. A közmunka és közlekedési minister ur felhívása a Sió és Sárviz csatornák hidjaira vo­natkozólag megállapított szabályrendelet felter­jesztése iránt. 3. Baranya vármegye közönségének a me­gyei önkormányzat fentartását célzó felirata. 4. Versec város közönségének az 1868 évi földadó törvények és szabályok jelenleg is ér­vényben levő 71 S-ának módosítását célzó fel­irata. 5. Nógrád megye közönségének felirata a földtulajdonosoknak, a földbirtok belsejében ta­láltató ásványok és különösen a kőszén tulajdon joga biztosítása tekintetéből szükségesnek mu­tatkozó törvényhozási intézkedések megtétele végett. 6. Az országos magyar gazdasági egyesület átirata az iskolai takarékpénztárakat kezelő nép­tanítók jutalmazása iránt. 7. Sopron vármegye alispánjának átirata, az árviz által sújtott Sobor község segélyezése tárgyában. 8. Budapest főváros közönségének átirata, melylyel a szabadságharc-szobor alaptőkéje ja­vára megszavazott 300 frtért köszönetet mond. 9. A veszprémi ipariskola bizottság felirata, melyben a nevelési alapból megszavazott 100 frtért köszönetet szavaz. 10. Selmecz s Bélabánya sz. kir. városok közönségének megkeresése a felvidéki magyar közművelődési -egyesület támogatása céljából. 11. Brassó vármegye közönségének az or­szággyűlés képviselő házához intézett felirata, melyben az 1883 1.1. cz. 6 §-át oda módosíttatni kéri, miszerint a tanképezdét végzett egyének is jegyzői szigorlatra bocsáttassanak. 12. A temesvári magyarnyelv terjesztő egyesület megkeresése, melyben kéri, hogy vár­megyénk közönsége az egyesületbe örökös, vagy alapító tagul belépjen s esetleg gyűjtéseket is rendezzen. 13. A megyei árvaszék előterjesztése, az ár­vák épületeinek tömeges biztosítása tárgyában. 14. A nyilvános betegápolási alapról veze­tett 1881. 1882. és 1883 évekről szóló számadások újból tárgyalása. 15 Az utfentartási alapról vezetett 188J, 1882 és 1883 évekről szóló számadások újbóli tárgyalása. 16. A megyei magánpénztárokra ügyelő vá­lasztmánynak az oiszágos ipartegyesület elnök­ségétől érkezett s ösztöndijak alapítását célzó megkeresésre vonatkozó véleménye. 17. Alispáni előterjesztés az enyingi járás területén üresedésbe jött faiskola felügyelői állás betöltése tárgyában. 18. Ügyészi előterjesztés a törvényhatóság tulajdonát képező főispáni kert, tornakert, lövölde sétány és azzal kapcsolatos területnek Veszprém r. t. város által leendő megvétele tárgyában. 19. Siófok község kérvénye, melyben 12000 frt kölcsönnek felvevéséhez törvényhatósági en­gedélyért folyamodik. 20. Ügyészi előterjesztés az Eöcs község tulajdonát képező jegyzői lak eladása tárgyában. 21. Ügyészi előterjesztés Padrag község 1872- 1874 évekről szóló számadásainak újból való fölülvizsgálata tárgyában. 22. Megyei alispán jelenti, hogy Horváth Sándor vállalkozó épitö mester részére a pápa­jánosházi oiszáguton 17. 24. 27. •— a devecseri­jánosházi országúton 72. 73. számok alatt épí­tett fahidak, mégis a veszprém-devecseri ország­úton újból épített 22 számú köhidért 1797 frt 49 krt a vármegye utfentartási alapjából kiutalt. 23. Megyei alispán jelentése, a városlöd — devecseri országúton az árviz által megrongált 24 számú köhid helyre állítása tárgyában. 24. Alispáni előterjesztés, a karakói vám­töltésen levő hidak helyre állítása tárgyában. 25. Alispáni előterjesztés a veszprém-győri országúton a keresztúri réten levő maloméri 38 számú, továbbá a b.-szt.-király-szápári útszaka­szon az oszlopi határbeli Tücsök éren levő hi­dak, — végre a Pápa-kisbéri országúton levő 44 és 45 számú kőhidak helyreállítása tárgyában. 26. Több község költségvetési elöiiányzata* Rovatvezető: TIPOLD ÖZSÉB. Március 1. — 1739. Maitland kapitány Suratét elfog­lalván, alapját veti meg az angol .uralomnak fíindostanban. Martius 2, — \8S5. Mencsikoff orosi herceg és cári követ a háborúra mindenkép okot keresvén, a török divatba utazó ráhában állit be. Március 3, — 1797. WascMngton György, az éiszak­amerikai tüggetlenség kivivója s az éjszakamerikai unió első elnöke, hivatalából kilép. Március 4. — 1789\Vaschington György, as éjsznkame­rikai unió első elnöke, a* éjszakamerikai első congressusl New­Yorkban megnyitja. Március S. — 1687: A kivégeztetéseket Eperjesen a gyászemlékü Karaffa-féle vértörvényszék megkezdi. Márczius 6. — \707. Anglia és Skócia egyesülése (unió) kimondatik. • Március 7. — 1593. Zsigmond királyunk a törökök el­len menvén, Brassónál táboroz, hol is Mircse havasalföldi (oláh) vajdát Fogaras hercegévé és macsói bánná nevén ki. (A ma­csói bánság volt hajdan Szerbia nijugoli része, vagyis a Drina,­is Morava folyók köz(i terület,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom