Pápai Lapok. 12. évfolyam, 1885

1885-03-01

Mi n d e 11 vasa r n a p. Közérdekű sürgős közlésekre koronkint readkivüh számok is adatnak ki. ßerm enteilen levJek, csak ismert kezekről fogadtatnak el. Kéziratok nem adatnak -vissza. A lapnak szánt közlemények u l a p SZElUi h i c a fal ú b a (() - li 0 11 é (/ i u in c p ii (cl) küldendők. PÁPAI LAPOK Előfizetési dxjalt. Egy évre 6 frt. — Félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 50 krajczár. Egy szám ára 15 ki'. HIRDETÉSEK 1 hasábos peiiísor térfogata után S kr, nyilitérbcn 25 krajczárral száiintatnak. Bélyegdíj mindig külön fizetendő. Az előfizetési dijak, s hirdetések a l ap tilADÓ hiv alaldba (1 c.f. fő isk a la 1/ y 0 m d uja) küldendők. Pápa város hatóságának éstcibb pápai, s pápavidéki egyesületnek hivatalos közlönye. Pápa, 1885 február 28. Az egész társadalmi élet a — fel­sőház reformjának nagy fontosságú reform­jával foglalkozik. Lapunknak hivatása nem levén a politika egyoldalú mezején keresendő, nem foglalhatunk állást e kér­désben. E helyett azt liisszük, olvasóink érdeklődését kelthetjük lel. ha — ezúttal elméletileg — a felsőház alkatelemeinek egybeállítására nézve néhány tervrajzot mutatunk be. Olvasóink választhatnak belőle, s elméletileg meg is szavazhatják valamelyiket. / A norvég-minta alapján. A magyar választók a 420 vál. kerületben nem kép­viselőházi tagokat, de egyáltalán ország­gyűlési tagokat választanának. Az uj megválasztott 420 országgyűlési tag az országgyűlés megnyitása napján saját ke­belükből 105 tagot felsőházi taggá válasz­tana, a többi megmaradna a képviselő­ház jtagjává. i7. A tiszta választási minta szerint. Alapvonalaiban meg van ez a hollandi, a svéd, a sveitzi, s az észak-amerikai egye­sült államok felsőházában, sőt benne volt már Necker tervrajzában is. ///. A belga minta alapján. A felsőház tagjait ugyanazok választják, kik a kép­viselőházét, de 3—4 vál. kerület válasz­tói nem 3—4, hanem csak egy felsőházi tagot választanak és csak azok közül, kik legalább is 5000 frt egyenes adót fi­zetnek évenkint. IV. Az olasz minta alapján. A felső­ház tagjai örökösödési czimen a királyi hercegek 25 éves koruktól fogva. A fel­sőház többi tagjait a király nevezi ki, még pedig vagy a kath. főpapság közül vagy a már 3-szor képviselővé választott honpolgárok közül, vagy a volt minisz­terek közül, a volt főispánok, az akadé­miai tagok, vagy azok közül, kik 3000 írt egyenes adót legalább 3 év óta fi­zetnek. V. A dán minta szerint. A felsőház tag­jainak száma lenne 120. El20 közül 9—9 évre 10-et Budapest, kettőt-kettőt Szeged, Pozsony, Debreczen, Kolozsvár, egyet­egyet a városi törvényhatóságok, egyet­egyet a megyék választanának. A többi 30-at a király nevezi ki élethosszig. VI. A spanyol minta szerint. A törvény­hatóságok bizottságai az egyes vál. ke­rületek választóival választják a felső­házi tagokat, de csak azok közül, kik legalább háromszor voltak már képvise­lők, — azonkivül azon földbirtokosok kö­zül, kik az illető törvényhatóságok terü­letén a 20 legtöbb adót fizető közé, — vagy azon nópiparosok, gyárosok közül, kik ugyanott a 10 legnagyobb adófi­zetők közé tartozik. E hat mintához lehetne még az osz­trák mintát venni, mely különben alapjá­ban véve jelenleg a kormány javaslatában szerepel. Megtartva az ősi történelmi jog elismerését, kis számra szoritva a kineve­zettek számát, s belévé ve a törvényhatósá­gok képviseletét képezi a mérsékelt ellen­zék reform-javaslatát. A függetlenségi párt javaslata e sorokban ismertetett minták másodikában foglaltatik. Annyi azonban kétségtelen, hogy a felsőház reformjánál pusztán idegen chab­lon szerint eljárni sem nem helyes, sem nem praktikus. Hazánk speciális viszo­nyaira tekintettel kell lenni a törvény­hozónak akkor, mikor e századokra is talán kiható reform munkálat eszközlé­séhez fog. Egy kétségtelen, s ennek örülünk, hogy majdnem kivétel nélkül el van ez ismerve minden párt által, hogy főren­diházunk reformját a történelmi alap, a históriai igaz és jogos trádició megóvá­sával kell eszközölnünk! fa I Br. Fiáth Ferencz. Nehezen esik megválni e névtől, melyet mint megyénkkel összeforrottat megyénk életének min­den nagyobb nyilvánulásainál ott láttuk ragyogni babérkoszorúzottan. Most már — gyászkeret­ben van. Életéről lapunk múlt számában emlékeztünk meg hosszasabban, most még temetéséről refe­rálunk, mely múlt vasárnap d. u. 1 órakor ment végbe diszes közönség szine előtt Akán, a di­csőült birtok.in. A Veszprémben múlt szomba­ton tortént ünnepélyes beszentelés után, melyről úgy intézkedtünk, hogy már a másnap megje­lenő számunk kimerítő tudósítást hozhasson, a vármegye által megválasztott küldöttség élén az alispánnal és Esterházy Ferencz gróffal délután Zirczre rándult, hol mint a vendégszerető apát úr vendégei az éjet töltötték. Másnap, vasárnap reggel dermesztő hidegben kocsizott el a kül­döttség Akára, egy része Szápáron Stinner Jó­zsefnél ebédelve meg. Akán a móori vonat megérkezte után kez­dődött el a szomorú szertartás, melyen megyénk küldöttsége — és a gyászoló rokonság mellett a vidék is szép számmal volt képviselve. Megyénk orsz. képviselői közül, ugy a beszentelesnél, mint a temetésnél csak ketten jelentek meg: Fenyvessy Ferencz és Matkovics T. A temetést Pribék Ist­ván felszentelt püspök úr végezte, Dcvics József cs Jánosi Ágoston kanonok segéd kezesével. Majd a számtalan koszorúk póznákra tétettek és a drága halott, diszes érczkoporsóba zárva, a kert­ben lévő családi sírboltba vitetett. Ez alkalom­mal dicseröleg kell megemlékeznünk azon szép gondolatról, hogy szeretett főispánunk koporsó­ját egy ideig megyénk biz. tagjai, ifj. Purgly Sándor, Fenyvessy Ferencz, KovácsJ. veszprémi polgármester, Horváth Lajos, Bezerédy Viktor, Ányos László, Hunkár D. stb. — vitték. A kert­ben, mely igazán sírkertté változott ezúttal, még egyszer felhangzott az egyház dala és aztán br. Fiáth Ferencz visszalett adva a földnek. Porból lett, porrá lett! A közvélemény szépen fejezte ki a dicsőült felett őszinte részvétét. Megyei laptársaink is gyászkeretben jelentek meg, melegen emlékezve meg a megboldogultról, ki annyi ideig, s annyi tapintattal vitte megyénk fökormányzatát. Meleg részvéttel emlékezett meg róla a főrendiház is, melynek ö volt talán egyik legbuzgóbb tagja. „Nekem jutott osztályrészül— monda az elnök — tudomására hozni a mlgos főrendeknek, hogy há­zunk egy mindenki szeretetét és tiszteletét bírt tagja, nagymltgu báró Fiáth Ferencz, Veszprém­megyének volt főispánja, a közelebb mult napok­ban, bevégzé közhasznú földi életét. Az üdvö­zültnek hazánk nyilvános közpályáján évek hosz­szu során keresztül tanúsított lankadhatatlan üdvös munkássága által szerzett kiváló érdemei országszerte annyira elismertek, hogy azokat e helyről bővebben s részletesen ecsetelni felesle­ges lenne. Tanúsága azoknak egyrészről ama di­szes állás, melyet különbféle tisztjeinek — nem egyszer válságos körülmények között is — lelki­ismeretesen tett hü betöltése által magának ki­vívott ; mindenek felett pedig az általános osz­tatlan, őszinte részvét, mely elhunyta hirére gyász­ravatalát vevé körül, s mely főleg szive jóságának, mindenki irányában jóakaratot tanúsított előzé­kenységének, szeretetreméltó voltának tükrözé vissza, immár átszellemült valóját. Szenteljük tehát mi is egy lapját évkönyveinknek, ezen egyik legbuzgóbb, legszorgalmasabb tagtársunk emlékének, s örökitsük-^meg azon, a késő mara­dék számára is, jeles elhunytunknak, báró Fiáth Ferencznek, a feledékenységtől ekként kegyelet­tel megóvandó nevét. Nem kétlem, hogy a mél­tóságos főrendek belenyugosznak, hogy mai jegy­zőkönyvünkben kifejezés adassék házunk e gyá­szos esemény feletti meleg részvétének." Való­ban Fiáth Ferencz bebizonyította teljes életével hogyau kell a tehetséghez mért munka körben, az élet esélyei és zivatarai közt felemelt homlok­kal megállani tudni, és a kötelességet hiven, be­csülettel betölteni. Életére reá illik mondanunk: „Ez derék, férfiúhoz illő munka volt." Ihász Imre 1803—1885. Február. 26-án kisértük örök nyugalomra az örökké vig kedélyű Öreg urat, hathalmi Ihász Imrét, a nagy kiterjedésű hathalmi pusztán emelt családi sírboltba. A kik még a régi jó időkre visszaemlékez­nek, avagy épen nem emlékeznek, ö benne a ma­gyar nemesi családok valódi frototyf ónját szem­lélhették. — A szó nemes értelmében igazi ur. Mert mindene volt, mindennel bírt, a mire a nagyúri név méltán illik. És mégis senkire nézve nem állott oly magasan, öly elszigetelten, hogy hozzá férni ne tudott volna. TARCZA. Szabó Erzsike halálára. Még tavaszát el sem érte, Már a halál jött el érte, Alig nyilt ki virulóra, Betették a koporsóba. Hat szál deszka — bele zárva összeomlott boldogsága — Fölötte az anyja búja S menyasszonyi koszorúja. Sirassátok, sirassátok, A letörött szép virágot, Sírva vitte a halál is, Sir maga a mennyország is! et-o JlcttoUj Farsangi reminiszczencziák. Bezárultak a Griff dísztermének szárnyas ajtói. — Zene harsogása s vidám társalgás zsongó zaja nem tölti be a virág s pacsuli illattal telitett íéget, a fénylő tükrök nem verik vissza a csillárok ragyogását: néma csend honol, komor homály búsit és sarki hideg fagyaszt, hol afrikai hőség hevített. Mert nem merem szerényebb jelzővel illetni azt a meleget, a mivel kedveskednek nekünk bál­jaink alkalmával; főleg ha a túlbuzgóság a hőséget különben enyhítő ablakfülkéket is délszaki növé­•nyekkel tölti meg, a grófi park örökzöldjeiből. — Egy-egy túrtáncz után, — csárdást nem is emlí­tek, — nem csak laktopánod, az izzadástól ar­ezod is fénylik; és agyad kábul, kebled zihál, alig tudod elmondani a nálunk még divó csóko­lom kezeit, — ha ugyan nem szenvelged a bécsit a kisztihanddal, vagy a francziát a merszivei, és futsz, ha tudsz, hogy a ezukrászig meg se állj, s hogy ott egy székre rogyva, fuldokló bangón kérjed a hüsitö Hmofládot, És a ventilláczió ? Magas homlokú agglegények, vagy bálozó­leányu családapák azok már kik — mint mond­ják — tánezoskoruk verőfényes napjaiban érezték annak hatását. — Mi ifjabb nemzedék, e hüsitö szerencsével még nem dicsekedhetünk. Egyébként akárhány nagyobb és népesebb városba bekopogtathatunk, míg ily diszes kis tánezteremre találunk, mint a mienk. Alig hágy az több kívánni valót, főleg most, sikerült reno­válása után. — Fényes parketje — s számos tü­körével, négy csillárjával, ügyes berendezése — s nemes egyszerűségű diszességével, és mindenben és mindenütt a jóizlés és csín nyomaival legked­vezőbb hatást gyakorolja a belépőre. Vannak, kiknek mindez kevés, — valószínű­leg nem elég czifra; — s innen az oldalak feléki­tése fenyővel, tüllel s más mindennapi egyébbel. Értem, — lehet is érteni, — ha uri hölgy rózsát vagy kameliát tüz keblére ékül; — de ha a falusi ártatlanságok rózsabazsálja— vagy rozmarinjával diszitné magát, csak helyeselni tudom, ha jóaka­ratú barátnője megjegyezte: » Kedvesem, valamit elvesztették ! »Mit, édesem ? I« »A finom izlest.« A sima parketten hajnal arczu, mosolygó szemű feslöbimbók s nyiló rózsák: iiju lányok s fiatal menyecskék sétálnak kísérőik karján; a fotelokban s az oldal-ülőhelyeken a gardedámok pihentetik uszályaikat, s cserélnek nézetet toi­lettek felöl. Az idősb fiatalság — társas életünk sajátszerűsége folytán, a jégen kivül csak e he­lyütt lelhető kedvező alkalmat használva, — él­vezi a nőitársaság —• reá nézve — üditö örömeit; míg a hátrább üléseken az egészen ifjú nemze­dék boldog clfogódással gondol a pillanatra, a mikor majd neki is terem babér: a lengyelkére a kezdők választott tánczára. Magasra emelkedik a rendezői kíakk, s meg­változik a tánczközti szünetek e bájos képe: felharsan Gaspanne dallamos keringője, kezdő­dik a dreisritt. A legtöbb gyönyört nyújtó táncz, ki a tánezot magáért az abban rejlő élvezetért szereti. A franczia könnyedség s finom élénkség táncza, egyesül benne a polonéz elegancziája a snell hevével, annak érzékisége nélkül. Gyöngye a túrtánezoknak. A legdivatosabb, elitbálak tánezrendjein legalább háromszor előforduló táncz — máshol. — Nálunk még mindig a tipegő járja. Pedig kedvelik hölgyeink, hanem gyenge lábon áll vele még most is tánezosaink egy része; s innen — tanulás helyett — a mellőzés, és innen, hogy átlag a párok fele tánczolja s nem több; de kifogástalanul alig néhány, még mindig ugorva és nem simán lejtve. Egymásután repülnek tova a párok; de karambolázik a leggyakorlottabb is a terem felső végén. Itt rendesen torlódás van. Akár a társa­ság krémjének közelebbről való szemlélhetése, akár a kényelem csak egy lépést tenni a felhí­vandó hölgyig, akár a csillárok frakkra hulló emlék-cseppjei tömörítik ide fel a férfi világot, a rendezőségnek nem kellene tűrni a túrtánezok ez által előidézett állandó zavarását. Mikor még hallgató volt a jogász és nem tanuló, mikor a kétévi, szigorlatnélküli prakszis folytán házasulandó fiatal , ember, s nem csak tánezos számba vétetett: értékes alakjai voltak báljainknak a »sóspálék.« Két négyesnek, a kotillionnak s minden más jtánczból az első túr­nak együttlejtése avatta az egymásért hevülő fiatal sziveket azzá. S milyen túrok! A terem­nek a felettük őrködő nyilajs Amor tudja hánya­dik körültánczolása után, az izzadás kövér csép­jeit nagyon is rózsássá vált arczaikról törölgetve, az érzelmek nyelvén szótknul társalogva, s ol­vasva merengöen egymás szemeiből, karöltve fel s alá sétáltak, hogy pihent erővel másodszor — és harmadszor — is ujnj kezdjék a boldogok tánczát. Hál' istennek, ma vesztették tánczvigalmaink A tánezok után Oroszországban a hölgyek a teremből kivonulnak, s csak ujabbi tánezra jön­nek vissza ismét. Nálunk ellenben a férfiak szok­már e tekintetben el­érdekességüket, tak rendezni ily kirándulásokat az evő- helyeseb­ben : ivóterembe. Igaz, hogy kinek-kinek a maga izlése szerint, csakhogy ezen izlés következmé­nyét a tánezosnők érezték leginkább. Örömmel konstatálhatjuk, hogy észak szende hölgyei, most már nálunk sem igen találnak követökre. A valezert négyes követi. A kecsesség, a báj s a kellem táncza, — volt! Jelenleg nem is táncz: lanyha séta. De azért kedvesen csevegűs hölgygyei járva élvezet, s azzal ki érdekel — le­hetőleg kettesben lejtve, — egész kis idyll. Ked­ves alkalom a túrtánezok fáradalmainak mulatva való kipihenésére. Nálunk a tánczestélyek siker­mérője is az idén: - ^Páratlanul sikerült, a ne­gyedik négyes is le lett tanczolva.« — Furcsa. — Ha már ebben és nem a mulatság tartamában vélik a siker próbakövét, miért ném rendeznek egy ötödiket is, hogy még páratlanabbul sike­rüljön — az újságban. Csárdás! csárdás! Hangzik a négyes után, akár van a tánezrenden, akár nincs. Nemzeti tán­ezunk kultuszát éljük. Helyesen; csakhogy mér­téket kellene tartani. A szünóra előtti idő felét rendesen e táncz tölti be, s igy csak másfél óra marad két négyesre, három túrtánezra s az idő­közi szünetekre. Nincs kellő arány; nincs elég változatosság; s mert a csárdásban — főleg a mostani divat mellett, — a tánczosnö-változtatás felette korlátolt, nem gyakorolhatja a tánezos az udvarias férfi köteles figyelmét számosb hölgy­ismerősei irányában egyaránt. Helyesen is tette a kereskedelmi bál rendezősége, hogy tánezrend­jébe szünóráig csak kettőt vett fel. Míg divatba volt a füzértáncz, a tánezok súlypontját az képezte. Most a supécsárdáson van. A terem közepén a czigany s körülötte a párok szorongva, egyik a másikon. Ruha szakad, virágdísz törik, fodor tönkremegy a mérhetlen tolongásban; egy-egy pár számára alig jut te­nyérnyi hely, hanem azért az a boldog, ki köz­vetlen a czigányok előtt tánczolhat; mintha azoknak, és nem ömaga kedveért járná. És járja nemcsak lábbal,—- derékkal, fejjel, kézzel, sőt to* •/ 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom