Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-02-17

Sok ilyen derék es nemes gondolkozású jótevőt kívánunk a hitközségnek. — Tibold Özséb bakony-koppányi plé­bános ur vendégszerető házánál f. ho to-én igen sikerült pique-nique tartatott. Délután 5 órától hajnalhasadtáig tartott a táncz, melyhez Sima bandája húzta a talp alá valót. Részt vettek Magyar Vilma, Templa Karolin és Anna, Hor­váth Róza stb. — A veszprémi nőegylet által rende­zett sorsjáték és mulatság 800 frtot jövedelme­zett. — Nyilvános nyugta. Tekintetes Tar­czy Dezső ügyvéd ur által folyó hóban kezeim­hez 200 frt küldetett a lörintei iskola javára, melynek átvételét ezen uton kívánom tudatni és megköszönni az adományozónak. Ihász Lajos. — Esküvő. Tóth József gépész, mult ked­den vezette oltárhoz Maycr Etelkát, Szvoboda Venczel városi tanácsosnak gyámleányát. Tartós boldogságot kívánunk nekik. — Új csendőr-állomás. Lovász-Patona mezővárosa mint hiteles helyről értesülünk — csendörállomást kap egy csendőr-vezető és négy csendőr létszámmal. Ez intézkedést csak öröm­mel és megérdemlett helyesléssel veheti tudomá­sul L. Patona és vidéke. A közigazgatási bizott­ság felterjesztése értelmében Kertán és Acstc­széren csendörállomások fognak felállitatni. — Veszprém jutási szárny vasút épit­hetésérc nézve a vállalkozók foLyamodni fognak a kormányhoz, 3—4 kilométer távolságra szük­séges 20—22 fontos síneknek, (összesen 3600 m. mázsa) öt évi törlesztésre való átengedéseért. Reméljük e kérés teljesítésének mi sem áll út­jában. — Magyar Lindenviese. Thaly László honvéd ezred-orvos, megyénkben előnyösen is­mert kedves tagja a veszprémi társadalomnak, egy derék eszme kivitelén fáradozik. Magyar Lindenviesét akar létesíteni. E czélra megvenné Veszprém mellett, Vörösberényben a kastélyhá­zat s a hozzá tartozó telket. Lóvonatú vasúttal kapcsolná össze e helyet Almádival stb. Mon­danunk sem kell, hogy üdvözöljük az eszme megpenditőjét és sikert kívánunk neki. — Onkénytes-e vagy önkéntes? Nyel­vészeti cikk. Irta a »Magyar nyomtatott mun­kák a XVI. s XVII. századból*, a »Magyar nyelvbuvarlatok« stb. szerzője: Thewrewk Árpád. 8 lapra terjedő füzetke, melyben a tudós szerző igazat ad József föherczeg azon véleményének, hogy »önkenytes« hibásan iratik, »önkentes« he­lyett; szerző szerint azért hibásan, mert a tő >kéut,«. ön-nel egyesítve »önkent«, a melléknév képző pedig »es«. — Meghívó. A magyar országos »Vörös­kereszt-egylet « devecseri fiókja f. 1884. február hó 20-án Devecserben, a »Griff« (Kajla) vendéglő nagytermében saját pénztárának gyarapítására zártkörű táncz-vigalmat rendez. Belépti díj: Sze­mélyjegy I ft, családjegy 3 személyre 2 ft 50 kr. féezcjetg p präkor. ~ Jutalomjáték. Kedden, folyó hó 19-én Kolozsváryné Rónai Karola asszonynak, a szín­társulat jeles szendéjének jutalomjátéka leehd. — Szinre kerül ez alkalommal Tóth Edének pálya­nyertes népszínműve a „Falu-rossza," Kolozsváry József több színházban elismert jeles népszínmű és operetté énekes közreműködése mellett. A közönség figyelmébe melegen ajánljuk a jutalma­zaudót. — Borzasztó halál. Tapsonyi János 43 éves, mezölaki, jómódú közgyám, — folyó hó 15-én reggel szobájában egy élesre köszörölt nagy konyhakéssel háromszor a gyomrába szúrt, a kést minden szúrás után belsejében össze-vissza forgatta és két órára reá meghalt. Borzasztó tettének oka őrülési roham volt, melyben már régóta szenvedett. A tett elkövetése után hoz­zátartozói hogylétéröl kérdezősködvén, teljes nyugodtsággal azt válaszolta: „Már jól érzem magam, eddig beteg voltam, de most már tu­dom, hogy egészséges leszek. — A hét folyamában következő egy­házi kinevezéseket rendelt el O exja a megyés püspök ur: a megüresedett papnöveldéi lelki­atya állomásra főtiszt Péler Pál papnöveldéi ta­nárt, helyébe morális és pastorális tanárrá dr. Zán­kayGyula fanulmányi^felügyelöt megtartva az ed­digi hivatalát, Rosos István succen tort siófoki plé­nossá; succentorrá Szabó Lajos karkáplánt. Mind a négy kinevezettnek szívből gratulálunk. — Dr. Laky Kristóf törvényszéki elnök ur Baráth István végzett jogászt a veszprémi kir. törvényszékhez segély-díjas joggyakornokká nevezte ki. — Veszprémi vörös kereszt egylet f. hó 10-én d. u. 3 órakor Kisovics József kano­nok lakásán évi közgyűlést tartott, melyen a titkári jelentés az egyletnek örvendetes gyara­podását jelezte. Választmányi tagökul megvá­lasztattak: Bezerédj Víktoiné, Peczek Ida, Altsted­ter Józsefhé, Véghely Dezsöné, Terelnies Lajosné, Kadlburger Émilné, Ferenczy Károlyné, Gágcrn Anna bárónő, Bohuniczky Ödönné és Pongrácz Emiiné úrhölgyek. A férfiak részéről: Dr. Laky Kristóf, Ruttner Sándor, Bohuniczky Ödön és Lévay Imre urak. — Dr. Németh Antal győrkerületi fő­igazgató é hó 12-én érkezett Veszprémbe s hiva­talos látogatást tett a nagygyrrinasiumban. — A farsang végéhez közeleg s men­től közelebb ér halálához, annál zajosabb, vígabb lesz az. Nem csoda tehát, ha a részvényes urak bálja vig és fényes volt. Hogy jól mulattak bi­zonyítja az, hogy reggelig együtt maradtak. — Bálkirálynéról is kellene valamit irni, de nehéz báikirálynét határozni meg ott: hol valamennyi megérdemelte volna, hogy királyné legyen. Elé­gedjünk meg tehát pusztán a nevekkel. Ott volt: Antal Gáborné, Baráth Ferenczné, Barcza Ká­rolné, Barcza Mariska, Barcza Irén, Baráth Ilon, Bocsor Vilma, Fittler Sándorné, Grosz Istvánné, Hanauer Jenőné, Hanauer Berta, Horváth Bella, Horváth Lajosné, Ihász Lajosné, Kis Mari, Kön­czöl Józsefné, KönczÖl Jánosné, Könczöl Ida, Kapossy Lucziánné , Lázár Benőné, Makara Györgyné, Makara Mariska, Schneider Etelke, Szentmihályi Margit, Tarczy Dezsöné. Tarczy Jolán, Tóth Dánielné, Turnovszky Gyuláné, Vári Szabó Tóth Vilma, Vojta Adolfné stb, Az első né­gyest 22 pár lejtette. — Boldogult gróf Gziráky János tárnok-mester ur lelkeért e hó 14-én d. e. 9 óra­kor a székesegyházban nagy gyászisteni szertar­tást mgos Pribék István felszentelt p 'spök ur tartotta fényes gyászsegédlettcl Veszprémben. — Az iparosok figyelmébe ! A mai napon a városház termében tartani óhajtott ál­talános iparértekezlet a szintén ma Budapesten végbemenő szűkebb körű III-dik congressushoz való alkalmazkodhatás végett — és ezen közbe­jött körülménynél fogva az általános ipartársulat közgyűlése is elmarad. Koczka László elnök. — A magyar királyi igazságügyminis­ter Mezriczky Károly veszprémi kir. törvényszéki aljegyzőt ugyanazon kir. törvényszékhez jegy­zővé nevezte ki. — Folyó hó 13-án egy nőtlen napszá­mos nem tudni mi okból öngyilkossági szándék­ból torkát elmetszette. — A veszpr. nemz. casino e hó 9-én tartott választmányi gyűlése alkalmával t. Hets Ferencz ur lemondása folytán üresedésbe jött ház­nagyi hivatalra t. Karácson Géza ur választatott meg egyhangúlag. — A földmivelés, ipar és kereskede­lemügyi m. kir. rhinisterium Rotterman Károly nagy-vázsonyi lakost és Lakat Mihály veszprém­rátóthi lakost Veszprém megye veszprémi járá­sára nézve az állandó gazdasági tudósitói tiszt­tel bizta meg. — Dezső János helybeli napszámos teg­napelőtt anuyi pálinkát talált inni, hogy ennek következtében meghalt. — A pápai iparosok által az új ipar­törvén)' ellen készítendő feliratnak, a képviselő­házhoz leendő benyújtására Dr. Fenyvessy Fe­rencz orsz. képviselő, lapunk főszerkesztője lett fölkérve, ki azt készséggel el is fogadia. — Csoda borjú. Kellner Adolf helybeli mészáros — mester a mult héten egy olyan bor­júnak jutott birtokába, melynek öt lába van. Az ötödik láb a hátgerinczböl nőtt ki és annak min­den egygyes része teljesen kifejlett állapotban lévőnek találtatott. — Pápai m. kir postahivatal for­galma 1883. évben. /. Levélpostai forgalom : levél 205,428, lcvclczö-lap 77,892, nyomtatvány 30,204, hírlap 132,768, összesen 446,292 darab. //. Kocsipostai forgalom: szállítmányok 19,692 drb, 82,656 kilo sulylyal, 185,558 frt értékben; pénzes levelek 7,801 drb, 3,125,568 frt értékben; hiva­talos levelqk 1,728, drb, 279,900 frt értékben; összesen 29,221 drb, 3,591,026 frt értékben. — III. Pénztári jorgalom. Bevétel: pénztári utal­ványokban 730 drb, 247,125 frt 66 kr; közönsé­ges utalványokban 20,026 drb, 674,593 frt 45 kr; utánvételekben 1,995 drb, 11,454 frt 7 kr: kocsipóstai franco és portó 9,116 frt 73 kr; le­vélporto 120 frt 65 krj kézbesítési illetékek 576 frt 11 kr; levéljegy ékért 14,139 frt; a betételek összege 957,125 frt 67 kr értékben. Kiadás: pénztári utalványokban Sí drb, 34,139 frt 47 kr; közönséges utalványokbau 12,636 drb, 272,613 fit 26 kr; utánvételekben 326 dib, 2,127 frt 77 kr; a főpénztárba mint felesleg beszolgáltatott 642,000 frt; az összes postai forgalom volt 994,892 frt 21 kr. — IV. Postai megbízások: beérkezett 297 drb, 12,638 frt 22 kr; kiváltatott 156 drb, 5,527 frt 18 kr értékben.— Jövedéki bevétel voJt 24,009 frt 80 kr, kiadás 7845 frt 27 kr. Tiszta jövedelem 16,164 frt 53 kr. Az előző évnél több 1,037 frt 84 krral. Jegyzet: Az utánvételek csak május végéig vétettek fel külön, ezentúl a posta­utalványokhoz számitattak. Pápa, 1884, február 6-án. Schimkó Károly póstahiv. főnök. — A vágóhid az elfogadott költségvetés szerint tudvalevőleg 7600 frtba került- Az eddig befolyt jövedelmekből ezen tartozásra 1962 ftnyi összeg törlesztetett. 'Törlesztendő még tehát 563S frt. — Veszprém-jutási szárny vasút épit­hetésére nézve a vállalkozók folyamodni fognak a kormányhoz, 3—4 kilométer távolságra szük r séges 20—22 fontos síneknek, (Összesen 3600 m. mázsa) öt évi törlesztésre való átengedéseért. Reméljük e kérés teljesítésének mi sem áll útjában. — Juranics Ferenoz városunk lámpa­gyujtogatójárói beszélik, hogy egy győri volt püspök rokona után 60,000 frtot örökölt. — K és fogd vége. A mult hét egyik napján egy n. démi fiatal iparos kéz­fogóját tartotta Pápa-Teszérea. Kézfogó u.tön»— azon az uton — amelyiken Teszérre bement, haj­tatott visszafelé, — de a falu közvetlen végén, a legnagyobb bámulatára, mert az utat jól ismerte, kocsistól, lovastól egy mély árokba zuhant; Ezen mély árkot a jó Teszériek azon idő alatt ásták, mig a boldog vőlegény a faluban kézfogóját tartá. Ijed­ségnél nagyobb baj nem történt. — Kinevezés. A veszprémi kir. törvény­széki elnök, Vágh Sándor kiszolgált honvédet, a zirczi kir. járásbírósághoz segéd-hivatalszolgává nevezte ki. — Fontos irodalmi hir. Már husz éve annak, hogy Vörösmarty Mihály összes müvei megjelentek. Miután 1871-ben Ráth Mórnak, a müvek akkori kiadójának, kiadási joga megszűnt, a példányok pedig elfogytak és már évek óta a könyvpiaezon nem kaphatók! nagyon örvendetes azon hir, hogy Mehner Vilmos, jó hirnevü kiadó­czég a kiadási jogot Vörösmarty örököseitől megszerezte és egy uj legteljesebb diszkiadást ad ki legközelebb. Az uj kiadás Gyulai Pál fel­ügyelete alatt kerül sajtó alá s magába fogla­Iandja Vörösmarty több oly nagybecsű müvét is, melyek az eddigi kiadásokban nem jelentek meg. Ez igen diszes kiállítású, irodalmi kincset képező teljes uj kiadásra mi is felhívjuk a fi­gyelmet, mint azt a fővárosi sajtó joggal tette. — Városunkban meghaltak január 25­töl február l-ig: Pala József gyermeke Károly, róm. kath., 8 hónapos, ránggörcs. Szekeres Pál, róm. kath., 37 éves, tüdövész. Nagy Gábor, róm. kath.. 87 éves, aggkor. Németh János gyermeke Juli, róm; kath., 2 éves, tüdövész. Héder Erzsé­bet, róm. kath., 52 éves, gutaütés. Farkas Mari gyermeke Rozi, róm. kath., 3 hónapos, gyer­mekaszály. Lendvay Karolin gyermeke Mari, róm, kath., 3 hónapos, gyermekaszály. Mozgay I-Iáui gyermekei Mári és Jolán ref., 10 hónaposak, velükszületett gyengeség. Villncr Mózes izr., 85 éves, aggkór. Takács Gábor gyermeke Gyula, róm. kath., 2 napos, ránggörcs. Mórocz István gyermeke Katalin, róm. kath., 1 x / lt éves, himlő. A SZOMSZÉDBÓL. — Újházy Ede a nemzeti színház tagja a mult héten Győrött vendégszerepelt. — Az utolsó táncz. Sümegben Szigyártó Ferencz egy lakadalom alkalmával, tánczközben összerogyott és szörnyet halt — Szombathelyen a Gyöngyösön ke­resztül vashidat fognak építeni. — A méreg áldozata. Folyó hó 11-én délután, Wciiier Mihály szombathelyi lakos üz­letvezető egy éves kis leánygyermekén mérgezési tünetek mutatkoztak, este pedig már erős hányás vett rajta erőt. Az orvosok a kihányt részekből határozottan megállapíthatták, hogy a gyermek, ki folyó hó 12-én reggel meg is halt, phosphor­ral lett megmérgezve. A gyermeket gondozó nőcsclédet letartóztatták. Szántszándékos mér­gezés ténye forog-e fenn, vagy vétkes gondat­lanságból származott baleset, az megállapítva mécr nincs, hanem valószínűbb ez utóbbi. NAGYVILÁGBÓL. — Baromfi kedvelőknek. Az állatkert kiierjedt jeles tyukászata", a hol minden hasznos faj baromfi eddig is feltalálható volt, újabban több kitűnő példány nyal gazdagodott. Tojásokra mngrendelést elfogad az igazgatóság, és kívánatra árjegyzéket küld bárhova bérmentve. — Az élelmesség netovábbja. Paris­ban történt. Egy előkelő, gazdag hölgy ment a templomból haza egy olyan útezán, mely nem volt nagyon népes. Menet közben egyszerre csak érzi, hogy valaki meghúzza ruháját. Visszatekint, hát egy csinosan öltözött fiatal embert pillant meg, a ki e szavakkal ugrott melléje: „Bocsána­tot kérek asszonyom tolakodásomért és ne ijed­jen meg tőlem, magamviselcte nem szerelemből ered, En egy híres zsivány vagyok a kit a rend­őrség üldöz. Nyomomban vannak, azonnal itt lesznek. Engem nem ismernek és még csak gya­nítani sem fogják bennem a hírhedt zsiványt ha önnek oldalán leszek. Azért tehát figyelmeztetem, hogy én mindenre elvagyok határozva. Egy áruló szó kegyedtől és ön. meghal. Nyújtsa karját. — A hölgy szó nélkül engedelmeskedett, és a rög­tön ott termett rendőrség minden gyanú nélkül hagyta tovább sétálni az elegáns párt, — minek folytán az ügyes gazember megszabadult* — Hölgy-kiállítás Prágában. A prágai »Theatre Variete« igazgatója hölgykiállitást ren­dez és e czélból következő hirdetést tette a,z ot­tani lapokban közzé: »Az első hölgykiállitás f. hó 21, 22 és 23-án fog a. Varieté színházban meg­tartatni, A három legszebb nő, díjat nyer. Csupán Csehországban született nők pályázhatnak. Min­den viseletben lehet részt venni.« — Azt mond­ják, hogy már igen sok »Marianka« jelentkezett a kiállításra. — A SÍami nők küldöttséget menesztet­tek a királyhoz egy kérvénynyel, hogy a férjek­nek ne engedtessék meg nejeiket kártyaadós­ság miatt, a hitelezőknél elzálogosítani. — Nagy kérdés azonban, hogy e fontos Reformra eltudja-e majd magát az uralkodó határozni. — Törökországban az armeniai nők tisz­taságukról híresek. Annyi bizonyos, hogy szor­galmasan dolgoznak a mösó-teknö mellett. Rosz szokás azonban náluk, hogy a kimosott ruhákat, a városok és falvakon leeresztül vezetett távirda­sodronyokia aggatják fel szárítás végett, minek következtében számtalanszor megtörténik, hogy a sod.ro.nyak: elszakittatnak. A távirda-igazgató ez okból nem rég körutat tett Armeníában és felolvasásokat tartott az asszonyoknak és kita­nítani igyekezett őket, hogy a távirda-sodronyo­kat az ország egészen más czélra és nem ruha­száritás végett állította fel. — Postán utalványozott csókok. — Egyik falusi postahivatalban egy fiatal postatiszt osztályozza a leveleket. Egyszerre kopogás hal­latszik az ajtón. Szép paraszt leány lép a szo­bába, félénken közeledik a postatiszthez, zavar­tan mosolyog és postautalványt nyújt át neki. Ez szigorú tekintettel vizsgálja a küldeményt rendben találja és kifizeti a leánynak az utalvá­nyozott összeget. Azután azt kérdezé, hogy a szelvényt miért nem vágta le, mert a küldő üze­netet irt arra. Úgy, monda a leány, tudja az úr én nem tudok olvasni, legyen olyan jó és olvassa el, mi van odairva. A postatiszt a következő szavakat olvasta le a szelvény* öl: „Itt küldök neked 3 frtot ezer csókkal és üdvözlettel." — -Ekkor egy ötlete támadt a postásnak és ezeket monda: A pénzt már megkapta ön és most a csókokat fogom kiszolgáltatni. A leány nagy örömmel nyakába borul és engedi magát össze­vissza csókoltatni. Hazaérve, rögtön elmondja rokonainak, hogy a póstá most már olyan ké­nyelmesen van berendezve, hogy csókokat is le­het utalványozni és az eredetiektől alig lehet azokat megkülönböztetni. A veszprémi Kir. törvényszék büntető osztályánál a jövő hétre kitettek: 1884.. február hó io-én. Rágalmazással vá­dolt Komáromi Pál, könnyű testi sértéssel vádolt Pap István elleni ügyekben végtárgyalások. Ugyanakkor, magánlak sértéssel vádolt Borbély Lörincz, súlyos testi sértéssel vádolt Kiss Ferencz, lopással vádolt Horváth Béláné, lopással vádolt Mezei.Sándor elleni ügyekben másod,— sikkasz­tással vádolt Filipp Ignácz, lopással vádolt Nagy János és társai, sikkasztással vádolt Pöltl Jakab, lopással vádolt Mátyás Sándor, lopással vádolt Gondán József, lopással vádolt Stenger, Ádám elleni ügyekben III-ad bír. Ítélethirdetések. Február hó 20-án. Lopással vádol Düben János, lopással vádolt Szatlmayer Nyerges Anna elleni ügyekben végtárgyalások. — Ugyan­akkor lopással vádolt Katona János, lopással vá­dolt Kock Tamás, gyermeküléssel vádolt Drex­ler Gyuláné, lopással vádolt Véber Adolf, súlyos sértéssel vádolt Gyarmathy József és társai, lo­pással vádolt Szabó Gingó Sándor, lopással vá­dolt Pongrácz Ferencz, sikkasztással vádolt Rumi Péter, sikkasztással vádolt Németh István elleni ügyekben másod, — súlyos testisértéssei vádolt Kis Sámuel elleni III-ad bírósági Ítélethirde­tések. Február hó 21-én. Okirat hamisítással vá­dolt Méreg András, gyújtással vádolt Toklics István, rágalmazással vádolt Fületinczky Kelcz József, testi sértéssel vádolt Csuti Sándor és tár­sai elleni ügyekben végtárgyalások. 10319. (k. 683. Árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha­tóság- közhírré teszi, hogy Steiner Jakab végrehaj­tatónak, Steiumacher Ferencz és neje Unger Anna, Máyer Márton és neje Steiumacher Mária, Váldman Ló'rhicz és neje Unger Teréz végrehajtást szenvedők elleni 2400 forint tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajlási ügyében, a veszprémi kir. törvényszék a a pápai kir. járásbíróság területén levő és Stein­inacher Ferencz és neje Unger Anna tulajdonát ké­pező, a n. teveli 102. számú tjkönyvben I. 6. 15 és 20 sorszám alatti ingatlanra 245 frtban, — a jákói 259. számú tjkönyvben 7 1. sorszám alattira 93 frt, a f 2. sorszám a. 43 frt, a 631. számú Ijkönyvben f 1, sorszám alatt 38 frt 50 kr, továbbá Máyer Már­ton és neje Steinmaclier Máriának az a. teveli 84?. számú tjkönyvben -j- 1—2. sorszám alatt, a 825. számú tjkönyvben -j- 1—3 sorszám alatt és pedig a tagosztály folytán esry tagban kihasított birtokára 478 frtban, a jákói 630 számú tjkönyvben -j- 1. sor­szám alattira 319 frtban, a 712. számú tjkönyvben -j- 1. sorszám alatt 126 frtban, végül Valdman Lö­rincz és neje Unger Teréziának az a. teveli 577. számú tjkönyvbeu y 1 sorszám alatti birtokára 98 frtban., a jákói 294. számú tjkönyvben — 1 sorszám alatt 93 frt 50 krban és a -j- 2, sorszám alatti bir­tokára 79 frtban, — végre a -f 3. sorszám alatti birtokára, 108 frt 5 krban ezennel megállapított ki­kiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy azok az 1884. évi april hó 9-ik napján d. e. 10 órakor Nagytevelen, ugyanaznap délután 2 órakor Adásztevelen, 1884. évi april hó 10-ik napján délelőtt 10 órakor Jákón, végre 1884. évi június hó 9-én délelőtti 9 órakor Adászlevelen, s ugyanazon nap délután 2 órakor Jákón megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki­kiáltási, áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át vagyis 24 frt 50 krt, 9 frt 30 krt, 4 frt 30 krt, 3 frt 85 krt, 47 frt 80 krt, 31 frt 90 krt, 12 frt 60 krt, 9 frt 80 krt, 9 frt 35 krt, 7 frt 90 krt és 10 frt 85 krt készpénzben, vagy az 1881 60. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyam­mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazság ügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki­küldött kezeihez letenni, avagy az 1881. 60. t. cz. 170, §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer­vényt átszolgáltatni. Pápán, 1884. évi anuár hó 23-ik napján. A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. ftláday kávéházában mindennap friss csapolt márcziusi s pénteken és vasárnap pedig o r (Kaiser Bier) kapható. 7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom