Pápai Lapok. 11. évfolyam, 1884

1884-11-23

adóra 5°'„ pótadó.—Polgármester ur jelenté, hogy a szakbizottságok megalakultak és pedig a jog­ügyi bizottság elnökévé: Pap János, előadójává Horváth Lajos, a pénzügyi bizottság elnökévé: Bermüller József, előadójává: Antal Gábor, — a szépészeti bizottság elnökévé Barthalos István, előadójává: Voyta Adolf, az iskolaszék elnö­kévé: Antal Gábor, előadójává: Nagy Boldizsár választattak meg, kik egyszersmind az állandó­választmánynajc hivatalból tagjai és felhívta a közgyűlést az állandó választmányba még 20 tagnak megválasztására, mihezképest megválasz­tattak állandó választmányi tagokul: Kiss László, Saáry Lajos, dr. Koritschoner Li­pót, Hanauer Béla, Lazányi Béla. Kovács Ist­ván, Paál István, Nagy István, Rikóthy József, Vághó László, Fischer Adolf, Dr. Rechnitz Ede, Lukonics Pál, Csizmadia Károly. Tóth Lajos, Galamb József, Miszori Ferencz, Obermayer Jó­zsef, Tarczy Dezső és Steinberger Lipót. Ezután tárgyaltattak és változatlanul elfogadtattak a zsibáruskodás, — foglalkozást közvetítő, és cse­lédszerző üzlet, — a kéményseprés, — a hor­dár és bérszolgaságra vonatkozó helyi szabály­rendeletek. — Ő Felsége, Erzsébet királyasszony névnapja alkalmából f. hó 18-án a főtemplomban ünnepélyes mise tartatott, melyen a szertartást Néger Ágoston apát plébános végezte fényes se­gédlettel. — Meghívó. Fönnálló szabályrendeleteink­alapján hivatalos tisztelettel fölkérem a t. tör­vényhatósági bizottság, az állandó választmány s a m. számonkérö-szék tagjait, hogy az 1884. évi deczember hó 1-én és esetleg a következő napokon d. e. 9 órakor tartandó törvényhatósági bizottsági, — azt megelőzőleg november hó 29­én d. e. 9 órakor tartandó számonkérő széki és november ho 29-én d. u. 3 órakor, valamint 30­ikán d. e. 9 órakor tartandó áll. vál. üléseken megjelenni szíveskedjenek. Veszprém, 1884. évi november hó 14-én. Véghely Dezső, alispán. ' — A megyei gazdasági egyesület f. hó 30-án d. e. 9 órakor választmányi, d. u. 3 órakor pedig közgyűlést tart Veszprémben. A pápa-keszthelyi vasút érdekeltsé­gének Veszprém megye közönségéhez intézett kérvénye a megyei segély tárgyában a decem­ber i-én tartandó közgyűlésen fog tárgyaltatni. Úgy hallani, hogy Veszprém megye 6000 fttal fogja a vállalatot a törvény értelmében 10 éven át segélyezni, mi tekintve Zala megye 12000 ftját, s a vonal megyei hosszát, a méltányos aránynak egészen megfelel. — A lapunk mult számában említett megyei III-ik aljegyzői állomás rendszeresítése kérdésében a ministerium — a fedezet kimutatása után — helybenhagyólag határozott. — Lóskay Miklós ur, országos középi­tészeti felügyelő, — O Felsége a királyné név­napja alkalmából a »Veres-kereszt« egyletnél annak alakulásakor tett, s azóta többször emelt alapítványát ismét 10 fttal szaporította, miért há­lás köszönetét nyilvánítja a fiók egylet elnöksége. — A» Veszprémi jótékony nőegylet* alap-tökéjének gyarapítása czéljából f. 1884. évi november 30-án a helybeli »nemzeti kaszino« ter­meiben thea-estélyt rendez, melyre a n. é. kö­zönséget tisztelettel meghívja a választmány. Belépti díj: személyenként 1 ft. Kezdete 8 órakor. — A Bódai és Oláh féle zenekar az előző napokban tartotta meg bucsu zeneestélyeit cs bemutatta a zenekar tagjainak uj egyenruháit Tegnap indultak utjokra. — Apró kérdések és feleletek. K. Mit tesz Veszprém vármegye a magyarnyelv tanítása érdekében ? F. Evenkint 25 darab aranyat osz tat ki jutalmul a szolgabirák utján, a sikerrel oktató néptanítók között. — K- Hát mit érde­mel az a néptanító, ki még most is germanizál ? F. Az is megérdemelné a 25-öt, de ezt már a szolgabíró katonája szolgáltatná ki 1848 előtti „Bank-notá"-ban. — K- Mi a legkellemesebb hi­vatalos funkczió ? F. A mit az végez, ki lakó mára hivatalos. K. Mi különbség van a kádár inas és kádár-mester között ? F. Az, hogy a ká­dár-inas a hordókat, a mester pedig inasát fene keli. — K. Miért megy ki Amerikába második ze­nekarunk is ? F. Mert az első zenekar a magyar zene jó hírnevének csak kamatait hozta meg, most ezek a számlát quittelni akarván, beszedik a tökét is. — K. Mit fizetnek meg legszivesseb­ben a kincstárnak? F. Az örökösödési százaié­kot. — K. Hát minek fizetése esik legnehezeb ben ? F. Azon számláé, melyet a férjnek visznek, mit neje csinált, ki szeretőjével megszökött. — — K. Ha behoznák a nö emancipációt, melyik kormány forma lenne szankczionálva ? F. A pa­pucskormány. — K. A házas emberek miért vo­nakodnak belépni a korcsolya-egyletbe. F. Mert nem hagyják magukat többé jégre vinni. (Vagyis, hogy félre ne értessünk, nem akarnák egy bizo­nyos állat példáját követni, mely akkor ment jégre, mikor legjobb dolga volt.) — K. Hát van-e ki hiu nem lenne nö? F. Erre megfelelni már bökkenő. Kaktusz. A pápa-keszthelyi vasút eszméje, hogy mily népszerű Zalamegyében^ mutatják a következő számok: a megye ad 120,000 frtot, Keszthely 30,000 frtot, Sümeg (ebből takarék­pénztár 15,000 frt város á 15.000 frt) = 65,000 frtot, Tapolcza (ebből város 20,000 frt) = 80,000 frtot, összesen 295,009 irt. Ezenkívül a vidéken számos aláírások. — A helybeli ev. ref. főiskolai tanuló if­júság magán szorgalmának előmozdítására a fo­lyó iskolai évre e 1 következő pálya-kérdések vannak kitűzve: I. Deáky díjra: a., a hittani szakból: Mutattassák ki a keresztség dogmájá­nak történetéből, s a mult és a jelen idö gya­korlatából, helyes-e a magy. kir. Curiának azon döntvénye, mely szerint a keresztség által az uj szülött, nem valamely felekezetbe, hanem ál­talában csak a keresztyénségbe vétetik föl. b., a jogi szakból: Fejtessék ki Horvát országnak Magyarországhoz való viszonya történelmi és közjogi alapon, c, a bölcsészeti szakból: Fej­tessék £i az ifjúsági önképzőkörök fontossága nevelési és irodalmi tekintetben, s ezzel kapcso­latban adassék elö a pápai ev. reform, ifjúsági képzötársulat története. A pályanyertes munkát a főiskola saját költségén 300 példányban ki­nyomatja és mind a szerző .'sajátja leszen. II. A Péczeli díjra: Fejtessenek ki a positiv bölcsé­szet tanai, — mutattassák ki e tanok alkalma­zása az egyes tudományokban, s ismertessenek ez iránynak főbb képviselői. A pályanyertes ju­talma: 33 frt 33 >/ 3 kr. III. A Nagy József dijra: Mutattassák ki Horatius hatása a magyar köl­tészetre. A pályanyertes jutalma: 33 frt 33 % kr. Baráth F. föisk. igazgató. — Az aggharezos egylet már több városban igen szép eredménynyel működik. Ily nemes és jótékony czélu egyletnek városunkban is felállítása érdekében egy szükebbkörü bizott­ság alakult meg, mely bizottság ma délután 3 órára a varosházához értekezletre hivja meg mindazokat (rang különbség nélkül), kik kiszol­gált katonák, avagy katonai szolgálatból vég­kép elbocsátva lettek, vagy egyáltalán a hadse­reg és honvédség kötelékéből kiléptek. — Gyászjelentés. Ömböli Andrásné szü­letett Tóth Anna és gyermekei Aladár akad. rektor, Etelka és Ilonka; Horváth Sándorné szül. Tóth Juliánná és gyermekei Géza, Elek és Ig­nácz, valamint Tóth Matild szomorú szívvel je­lentik testvér bátyjuk, illetőleg nagybátyjuk Tóth János marczaltöi plébánosnak a szentségek ájta­tos felvétele után életének 59-ik évében f. 1884. évi november 20-án reggeli 7 órakor történt el­hunytát. A boldogult hült tetemei e hó 22-én délelőtt 10 órakor fognak a marczaltöi sírkertben örök nyugalomra tétetni és a szent mise áldozat ugyan e hó 24-én délelőtt 9 órakor fog az Egek urának bemutattatni. Marczaltön, 1884. évi november 20-án. Az örök világosság fényesked­jék neki! — A kereskedelmi ifjúság önképzőkö­rében a felolvasások sorát Laufer Lajos úr kezdte meg tegnap a „Szépről" tartott szellemes fölol­vasásával. Ezt követte Bakó József úrnak zajo­san megéljenzett s megismételt szavalata. — Az üveg-fényképek kiállítása már csak e héten csütörtökön lesz látható, háromszor változó csoportokban. — Ajánljuk e ritka műél­vezetet nyújtó tárlat megtekintését müveit kö­zönségünk figyelmébe. — Sopronmegyéből irják lapunknak, hogy a győri püspökségi urodalom igazgatójának szép tehetségű fiát, Szilágyi Imre közigazgatási gyakornokot a főispán árvaszéki aljegyzőnek ne­vezte ki. Gratulálunk! — Verekedés. Mult pénteken a főtéren két fiatal hetyke legény szóvitába keveredett a fölött, hogy az általuk szeretett »Zsuzsi« szoba­leány, voltaképpen melyikhez vonzódik jobban A vitának ütlegelés és pofozás lett a következ­ménye, melynek egy rendőr vetett véget. Most a hűvösön gondolkozhatnak azon, hogy Zsuzsi szive merre hajlik. — Lovász-Fatonára a jövő január hó elején csendörségi Örs állomás állíttatik fel. — Városunkban meghaltak november 15 21-ig. Kiss István gyermeke, róni. kath., halvaszü­letett. — Tóth Juli gyermeke, Ferencz, róm. kath., 7 hetes, bélhurut. — Kaffer Jánosné, róm. kath., 98 éves, aggkór. — Tömből Mihályné ev., 73 éves, gutaütés. — Füstös István gyermeke, Károly róm., kath., 10 hónapos, béllob. — Németh Teréz gyermeke, róm. kath., halva született. — Gálos Aladár róm. kath., 16 éves, agyhártyalob. — Nóvák Anna gyer meke, Erzsébet, róm. kath., 13 hónapos, bélhurut. VESZPRÉMBŐL. — O Felsége a királyné névnapja al­kalmával a székesegyházban hálaadó istenitisz telet tartatott. Méltóságos Pribék István püspök ur pontifikált fényes segédlettel. Jelen voltak a szent misén : a kir. törvényszék, a megyei s városi tisztviselők és a honvédség tisztikara. — Hets Miklós, a veszprémi káptalan gamáczai pusztáján levő fiatal ispán f. hó 18-án vezette az oltárhoz, a székesegyházban, s örök hűséget esküdött Hordósy Mariskának. Az eskü­vés egész csendben ment végbe. Örök boldog­ság vezérelje őket! — Györöcskey György megyei tiszte­letbeli aljegyző e hó 18-án váltott jegyet Nagy Károly veszprémi káptalan inspektorának kedves leányával, Karolin kisasszonynyal. Tartós boldog­ság legyen e szép frigyen! A nemzeti kaszinóban e hó 15-én tar­tott tánezmulatság fényesen sikerült; 24 pár tán­czolt páratlan jókedvvel egész reggeli 5 óráig. — Kutassy Géza, özv. Kutassy Ignáczné ö méltósága fia f. hó 13-án jegyezte el özv. Sza­lay Istvánné kedves leányát Vilma kisasszonyt. — Vas Gereben hamvainak hazaszál­lítására Tarányi Ferencz apátkanonok ur O nagy­sága 50 frtot, Kisovics József apátkanonok s or­szágos képviselő ur pedig 20 frtot adományoztak. — A városi helypénsseedés folyó hó 9-én bérbeadatott egyjévre. A bérösszeg 36b frttal emeltetett fel. — F. hó 15-én városunk képviselő tes tülete rendkivüii közgyűlést tartott. Több rend­beli ügy fordult elő, á többi között heves vita tárgyát képezte a házbéradó kivetése, mely hely­telenül történt, s emiatt az ügy megvizsgálására Balogh Károly, Benkő István és Halasi Vilmos városi képviselő • urak küldettek ki. Bizony jó lesz utána nézni, mert elviselhetlen lesz az adózás! Nemo. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. A veszprémi kir. törvényszék büntető osztályánál a jövő hétre kitüzettek: november 25-én. Rágalmazás-, lopás­és emberöléssel vádolt Nagy Lajos és társai el­leni ügyben végtárgyalás. November 26-án. Hamis esküvel vádolt Hor­váth József, csalással vádolt Vesztergpm Antal, váltóhamisítással vádolt Piller Zsigmond elleni ügyekben végtárgyalások. November 27-én. Súlyos testisértéssel vádolt Sas Dániel, lopással vádolt Fröchlik János, köny­nyü testisértéssel I vádolt Sas Dániel elleni ügyek­ben végtárgyalások. — Ugyan akkor: Lopással vádolt Nagy Jánbsné, lopással vádolt Mahrhof­"ei Mihály és társa elleni ügyekben Il-od bíró­sági Ítélethirdetések. Közgazdaság. A soproni kereskedelmi és iparkamara koréból. Figyelmeztetés. Az 1884. évi XVII. I. cz. 79,110 és 1 i 1. §§-ai értelmében, a törvény kihirdetésétől számítandó hat hónap alatt, vagyis f. é. november hó 31-éig, minden iparos tartozik illetékes iparhatóságánál (sz. kir. városban a városkapitáuyi hivatal, 1. t. városban a városi tanács, egyebütt a szolgabilóság) tanonczaita lajstromba vezetés végett bejelenteni, 8 ez alkalommal a fennálló tanszerződést is közölni, nemkülönben tar­tozik minden iparos és gyáros segédeit és munkásait is a lajstromba vezetés és munkakönyv kiállítása vé­gett ugyanott, bejelenteni. Mire ezennel azon figyelmeztetéssel hívjuk fel az érdekelt köröket, h«gy ezen törvényes kötelezett­ségüknek annál pontosabban feleljenek meg, mivel különben ugyanezen törvény 157. §-a alapján 30 frttól 300 frtig terjedhető pénzbüntetésnek teszik ki magukat. A soproni kereskedelmi s iparkamara 1884. oki. hó 33-áu tartott rendes közös állásából. ESlstdó óborok. 200 hectolitér S'3, 75­és 83. évekből % részben somlai \ részben Bala­ton melléki. Bővebbet a Pápai Lapok kiadóhivatala. Kivonat: Pápa városának gabona-ár jegyzőkönyvéből 1884. november hó 14-én. I OÜ kilograni Huza jó 7 fl 60 kr, közép 7 ft 00 kr, — alsó 6 fl 50 k.-. Kozs jó 6 fl 60 kr. - közép 6 fl 20 kr, — alsó 6 fl 00 kr. A. ipa jó 6 fl 50 kr, . közép 6 fl 2b kr,— alsó 6 fl 00 kr. Zab . jó 6 ft 40 kr. — közép 6 ft 20 kr. — alsó 6 ft 00 kr. Kukon Ga jó 5 ft 40 kr, — közép 5 H 20 kr, — alsó 5 fl 00 ! r. Burgonya jó — ft — kr, — közép 1 ft 50kr, — alsó — ft — kr. Széna . jó 4 ft 50 kr. — közép 3 ft 50 kr — Zsupp jó 2 fl 20 kr, közép 1 fl 80 kr. Woita József poIgármeBter. 6655 tk. 884. Árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. jbiróság mint tkönyvi hatóság köz hirré teszi, hogy Klein Ignácz végrehajtatónak Hor váth János végrehajtást szenvedő elleni 530 frt tökekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében, a pápai kir. járásbiróság területen levő Pápa városban fekvő a pápai 764. sz. tjkvben 7 1 sorsz. a. felvett 1930 frtra becsült házra és a *j- 2. sorsz. a. 46 frtra becsült rétre az árverést a fent kitett és ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1684. évi decz. hó 10-ik napján d. e. 9 órakor, a pápai kir. jbiróság telekkönyvi irodájában megtar­tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla­nok becsáráuak 10%-át készpénzben, vagy az 1881 évi 60. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számí­tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le­tenni, avagy az 1881. 60. t. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál való előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű eli.'miervéuyt átszol­gáltatui. Pápán, 1884. szeptember 3-áu. A kir. járásbíróság, t mint telekkönyvi hatóság. 6358. Tk. 1884. Árverési hirdetményi kivonat. A pápai kir. jbiróság mint telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy Horváth Teréz végrehajtatónak Horváth János f.-iszkázi lakos végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében Kálmán Ignácz árverési vevő ellen a veszprémi kir. törvényszék, és a deve­cseri kir. járásbíróság területén levő F.-Iszkáz köz­ségben fekvő a 1 f.-Iszkázi 13. számú tjkvben A I. 1—IS. sorsz. a. felvett ingatlanra az njabbi árve­rést 1000 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlau az 1884. év decs. 10-ik napján d. e. 10 órakor F.-Iszkáz községházánál megtartandó nyilvános ár­verésen a megállapított kikiáltási áron alól is ela­datni fog. j Árverezni 'szándékozók tartoznak az ingatlau becsárának 10%fát vagyis 100 forintot készpénzben vagy az 1881. 60. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezé­hez letenni, avagy az 1881. 60. t. cz. 170. §-a ér­telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el­helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át­szolgáltatni, j Pápán, 1884. október 30. I A kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. A legelső valódi nyálcoldó HoL. Janos-fóle maláta melczialcorlcálil Icélc paplrTban. -vaun alc. Hoff János-féle maláta kivonat egészségi sör 1 palaczk 60 kr. Hoff János-féle kon­centrált malátakivonat I 1 palaczk 1 frt 12 kr, kis| pal. 70 kr. Az orvosi kapacitások, mint Dr. Bam­berger, Schrötter, Schnitzler, Roki­tansky, Bäsch, Pinger stb. bécsi; Dr. Frerichs, Langenbeck, Liebreich Osk. stb. berlini tanár nrak sok betegsé­geknél a legjobb eredménynyel rende-J lik ezt. ' Hoff János-féle maláta kivonat mellcukorkák 60 kr, 30 kr, 15 kr és 10 kr. Valódi csakis a kék zacskó­ban levő. Hoff János-féle malátái k. egészségi csokoládéi fél kiló I-só' 2 frt 40 kr. 1I.J 1 frt 60 kr. Negyed kiló 11 1 frt 30 kr, 11 90 kr. H Magas elismerések egy oly gyógytáp iránt, mely mint még semmi egyéb készitmény az egész­ség koriserválására való felülmulhatlan gyógylíatásáért mindenek dicséretét vivta ki magának. HOFF JÁNOS urnák; a maláta készítmények feltalálója és készítő­jének, a legtöbb Európai fejedelemségek udvari szállítójának Bécs, Graben, Bräunerstrasse 8. sz. Friedland vára, (Csehország} nov. 21. 1882. Clam-Gallas grófnő ő méltóságának Fried­land várába Csehországban, az ön kitűnő Hoff János féle maláta kivonat egészségsöréböl posta­fordultával 50 palaczkkal küldendő. Friedlandvára, grófi házi iroda: WEBER. Kérem küldjön nekem azonnal utánvét mel lett az ön kitűnő HofF János-féle maláta kivonat egészség söréből 24 palaczkkal. Gmunden, dcczember 11. 1883. PROKESCH-OSTEN grófnő Gróf A uersperg Erwin, Turnauhartvár, posta: Gurkfeld, czim alatt küldjön nekem azonnal az ön kitűnő HofF János-féle malátakivonat-egészsé^ söréből 60 palaczkkal. AÜERSPERG ERWIN gróf. Tige Ernő gróf cs. k. alezredes ő felsége Zsigmond föherczeg kamarása Gmünd, Alsó-ausz tria czim alatt kérek utánvéttel nekem 10 palaczk HofF János-féle malátakivonat-egészségi sört kül deni. Gmünd, Alsó-Ausztria. TIGE ERNÓ gróf cs. k. alezredes stb.j Sürgöny Nyitrazsambokrét Kérem küldjön nekem az ön kitűnő HofF Jánosféle malátakivonat egészségi söréből és HofF János-féle malátakivonat czukorkákból. Brogyan OLDENBURG herczegnő. Hajdu-Szoboszló 1884. márczius 21. Kérem küldjön nekem az ön HofF Jánosféle malátakészit­ményéből (malátakivonat egészségi sör és maláta| mellczukorkák). STARZENSKA ZSÓFIA grófné. A közjó érdekében kijelentem, hogy bor­zasztó hurutom és köhögésem, melyek ellen én sok mindenféle szert használtam, de minden ered­mény nélkül, a HofF János féle maláta készítmé­nyek használata által teljesen meggyógyult. Min­den szenvedőnek a legmelegebben ajánlhatom. Budapest, 1878. april 6. CSIKASZ JÁNOS m. kir. honvéd kapitány Alázatosan kérem küldjön az ön világhírű HofF János féle maláta kivonat egészségi söréből 13 palaczkkal és 3 zacskó maláta mellczukorkát. Agyagos márc. 24. 1884. Teljes tisztelettel KAMAN JÁNOS. Az ön malátakivonat egészségi sörének ki­tűnő eredménye volt, kérem ismételve, küldjön nekem még 13 palaczkkal és 3 zacskó maláta ezukorkát utánvéttel. Agyagos 1884. april 17. KAMAN JÁNOS. Dorog Annavölgyi bánya aug. 16. 1882.! Kérem küldjön nekem az on kitűnő HoF János féle maláta kivonat egészségi söréből amily gyorsan csak lehet utánvét mellett 10 palaczkkal. Tisztelettel TSCHADESCH PAL bányász az Aunavölgyi bányánál Esztergomm. Koronás fők nyilatkozatai­0 felsége a király I. Fereucz József: Örü­lök, hogy olyan férfiút mint ön, kitüntethetek."­Ó felsége 1. Vilmos császár: „A gyomor erősítő erő cs szép iz." — 0 felsége az orosz császár: 100 palaczkot az ön kitűnő maláta kivonatából Zarskojn-Celóba küldeni. (SchuwalofF.)" — 0 Felsége a sza^z király: „AK anya-királyuénái jól hatott." — 0 felsége a porosz király:,,„A Hoff féle malátakivonat jó a gyomornak." — 0 felsége a dán király: „Örömmel tapasztaltam az ön ma­láta kivonatáuak gyógyhatását saját személyem! szintúgy családunk tagjainál is." — 0 felségei Románia királya: „Az ön kitűnő maláta gyártmá-j nyainak jó hire." — Hobenzollern Hg.: senkire| sem illik jobban az ön érdem éremén foglalt felirat: „Bene Merenti" mint önre." — WallersteinS Oettingeni herczeg: „Emberi kötelesség az elis­mert gyógyhatást nyilvánosságra hozni." — Aj Walesi herczegnő: „Kérek nekem haladéktala nul küldeni." — Heaseni őrgróf: „Az elismeri gyógyhatás az ön iránt mindenünnen tanúsított tetszés." 6o legfelsőbb kitüntetés. Alapítva 1847. Bécs és Budapesten 1861. Főraktár Pápán Bermüller Alajosnál; Kis­Czellben Gayer Gyulánál; Szombathelyen Kele­men Nep. Rudolf Alajos gyógytárában; Veszprém-! ben Wurda Manó fiánál. - j m

Next

/
Oldalképek
Tartalom