Pápai Lapok. 9. évfolyam, 1882

1882-08-27

is m BORKEZELES gyakorlatilag megtanulható az újonnan megjelent Reczeptkönyv által. Tartalma következő: Él Utasítás a savanyu és tartülomuélküli borok nemesítésére, borok készítése szőlő nélkül, borké-^p szités törkölből (100 literből 1000 liter), teljesen |p egészséges anyagok hozzáadása által előállíttatik |p| vagy olcsó házi ital vagy finom pabczkbor, továbbá um készítése igen jó gyiimölcsmustnak, boreczet,eczet­^gessentia, pálinka, rum, lkjuer, gyümölcsszörp,ő|£ élesztő, parfümök, orvosi szeszek, balzsamok, szap-^p Ü^panok és 1000-nél több kereskedelmi czikknek,^y tsa melyeknél 100%-nél többet lehet nyerni. Ára 3M2Ö forint Rendelések készpénz-és utánvéttel intézen-^p l K ' " 7 dők llrdlicka Mária cs. k. sz. tulajdonósnőliöz. Bécs, Wieden, üauptstrasse Nr. 36. 1. Stock. IS—10 Él Kavehas es soro Van szerencsém a n. é. közönséggel tisztelettel tudatni, hogy kávéházi helyise- H gémnek a legújabb izlés szerinti díszítése s felszerelése befejeztetvén, Q ^ folyó évi szeptember l-én esli 8 órakor g Oj ünnepélyesen fogom azt mélyen tisztelt vendégeimnek rendelkezésére bocsáttani. Mely alka- ^ P, lomra jó zenéről is gondoskodtam. R Kávéházi és sörödéi helyiségemben mint ezelőtt, ugy ezután is arra fogok törekedni, D hogy jó italok, pontos és gyors szolgálat által mélyen tisztelt vendégeim igényét minélinkábbk H kielégíthessem, sőt a téli idény alatt hideg ételeket is fogok tartani. Mély tisztelettel p SZLUKON ANTAL kávés Pápai uradalomban levő számfeletti MUSTRA BIRKA é es ugyan. Pápai iSAísjorbais ürü. 140 rí őslény, Piisztfa-'Gryiinótoii 40 ürü, 150 nőslénv« IHéson 190 ürü, 198 nőslény, ]%íó ráposa 75 ürü, 75 nőslény, >§zeseu 93<f darab eladó. Pápa, 1882. aug. 18-án. uradalmi felügyelőség. I Legjobban osztályozá r a | ; Eredeíi | 1 a y e r alkalmas! $ .V, trieur ! Az első magyar általános biztosító társaság ajánlja magát gabona és takarmány készlet biztosítására olcsó dijak mellett. mm 0* I biztosit az első évre lakházakat és gazdasági épületeket, ugy, hogy a díjfizetés az ingyen év előzetes élvezete után csak a második évben veszi kezdetét, ha nz ily épületeket bat évi tartamra biztosillatnak. Továbbá eszközöl életbiztosításokat a legelőnyösebb fellételek melleit. AZ ELSŐ MAGYAR ÁLT. BIZT. TÁRSASÁG pápai föü gynoksége. Be rmü11ej- A I aj^o ^liiiiiSiS;ü!iraiiPüiüiüiüü^ Az első éremmel kitüntetve, a zala-egerszegi jj] gazdasági kiállító egyesület által 1881. | Az első éremmel kitüntetve Szécscnyben, 5] Nógrádmegyében, június 4-én. K A mélyen tisztelt gazdák, molnárok, kereskedők í| és gépészek becses figyelmébe. «] Van szerencsém tudatni, hogy bőrgyá­ramban gyártott gép- és tímbőr-szijjak, valamint forrasztott Termény-raktár előleg- és bizományi üzlet. A gyári jel-£ vény ki- ]\: vantassek "j A MAGYAR LESZÁMÍTOLÓ és PEXZVALTO-BAXK AJÁNLJA a t. cz. termelők es kereskedők figyelmébe KÖZRAKTÁRAÍT BUDAPESTEN, SZEGEDEN, raktárait TEMESVÁ­RÓ TT és BARCSON. Itt mindenütt a t. c. közönségnek szolgál : 1) Egészséges raktárakkal, termények és áruk beraktározására, kezelésére, kiraktározására vagy tovább küldésére. 2~) A terményeket átveszi, kölcsön zsákokat ád, szállítási és egyéb költségeket előlegezi, az igy átvett terményeket tűzkár ellen biztosítja. 3} Olcsó kamatláb mellett előleget ad a beraktárolt, sőt már a címére feladott terményekre. 4) Elvállalja a reá bizolt termények bizománybani eladását akár a vidéki állomásokról, akár pedig raktáraiból. Vállalataink számára ugy a vasuli mint a gőzhajózási társulatok részéről sok rendbeli elő­nyöket nyertünk, melyek t. megbízóink javára szolgálnak. Szó- vagy írásbeli felszólításra ugy nyomtatott üzlet és díjszabályainkkal mint minden irányú felvilágosítással szívesen szolgálunk. A Budapestre intézett küldeménvek cimzendők: A MAGYAR LESZÁMÍTOLÓ és PÉNZ­VÁLTOBAXK KÖZRAKTÁRAINAK BUDAPESTEN, állomás közraktárak magyar kir. állam­vasutak. — SZEGEDRE: A magy. r leszámítoló és pénzváltó-bank közraktárainak. Cs. kir. szab. osztrák állainvasutállomás. TEMESVÁRRA: A magy. leszámítoló és pénzváltó-bank raktárainak. Cs. kir. szab. osztrák állam^nsut-állomás. BARCSRA: A magyar leszámítoló és pénzváltó-bank raktárainak. Cs. kir. szab. dél! vasut-állomás. Magyar leszámitoló és pénzváltó-"bank. géphajtó szijjak minden alakban nálam, valamint Pápán Ko­ritschoner Fülöp füszerüzletében is, a legjutá­nyosabb árak mellett, a legjobb minőségért való kezességgel kaphatók. A mig egyrészt az általam gyártott szijjak minősége az angol és egyéb külföldi hasongyártmánnyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is tetemesen olcsób­bak a külföldön gyártottaknál s igy bizton remélem, hogy hazai gyártmányom a mélyen tisztelt gazdák, molnárok, kereske­dők s gépészek által figyelemre fog méltat­Gj tatni. Számos becses megrendelésért esedezik H kiváló tisztelettel Krausz József íía bőrgyáros, Marczaliban. Árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek. «OSSUM J. rsaitók legújabb szerkezet, felállításukhoz csekély helyet igényel­nek, keltű* gyorsasággal sajtolnak az előbbiekhez képest, könnyen kezelhetők, szilárdan és tarlósán készítve. Kü­lönféle nagyságban magánosok ugy a legnagyobb termelők i|. j CJÍ'.'U • "\ számára mint különlegesség készíttelik.— Biztosíték, bi­li!; (_IVcllteniJ zonyítvány már 1000-cn felül megrendelt és szállított (í; Isajtóktiak. Rajzok és árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. % '• Szöllömalmok legújabb összeállítással. Megrendelések idejében kéretnek. 13—S líM a " ­— J " J*JI^^VIW^ ^yfv^nf^ y^PF^ITPF^IF^ > — etil? . íj ig»»^ w g 188Q-ik év iben 80.000palack, 1881-ik éviben »95.00 0palack lett elszállítva. | IA mohai AG NES-forrás t « hazánk egyik legszénsavdnsabb g rcs jj ® kitűnő szolgálatot tesz főleg az emésztési zavaroknál s a gyomornak az ideg- S 1=._ |'J rendszer bántalmain alap dó bajaiban. Általában a viz mind azon kóroknál § ^I ijH kiváló figyelmetérdemel > melyekbenas%ervi élet támogatása és az idegrend- g 5| |S| szer működésének fölfokozása kívánatos. | || I Borral használva iiiár is kiterjedt kedveltségnek örvend, f —$ | Fris töltésben mindenkor kapható 31 _«j < m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszébettőren. " 1 áj L Úgyszintén minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőkben. j || I Pápán; Gehöck Gyula, urnái. |$ 1 Bizonylatok: T. Krausz József fia urnák Marczali. Szívesen tudatjuk uraságoddal, miszerint a gyárából rendelt hajtószíjjakat alkalmaztuk és azokat kitűnőknek találván, gőzmalmunk min­den ez irányú szükségleteit Uraságoduál szán­dékozunk fedezni. Kelt Szt.-Mártonban (Baranyám.) 1881, nov. li. Tisztelettel A szt.-mártoni mügőzmaloni kormányzója, Müller S. K. 71 Krausz József fia urnák Marczali. Egy igen kellemes kötelezettségemnek fe­lelek meg. midőn önt értesítem, miként a gyá­rából rendelt forrasztott szíj jak, melyeket két hó óta malmaimban használok, czéljának nagyon megfelelnek, nyúlás rajta alig észrevehető és a forrasztott helyek oly épek, mintha azok hasz­nálatban sem lettek volna. Legyen egyébiránt arról is meggyőződve, hogy további szükség­leteimet csakis önnél és forrasztott szíjjakban fogom fedezni. Kell Pápán, (Veszprémin.) 1881. augusztus 16. Berger Vilmos s. k. mümalom tulajdonos. T. Krausz József fia urnák Marczali. Hozzánk küldött forrasztott szíjjakkal na­gyon megvagyunk elégedve, mert azokban nagy előnyösséget találunk és igy forrasztott szijjait mindenkinek legmelegebben ajánlhatjuk. Tisza Abád (Heve;>mcgye) márcz. 7. 1881. Tisztelettel $ Weiss Adolf és Fülöp s. k. K gőzfürész és őrlő-malom tulajdonosok.. 3 ©S tarSa Bécs > IL Praterstrasse 66. Gyár: Majnái Frankfurtban. GL 12 ~^ Tisza Abádo 'i Fegyvernek*., uj Nincs többé buza Üszög! UPUY-FÉLE MAGPÁCOLÓ. Hathatós pácoiási mód buza üszög ellen, kitüntetve és ajánlva sok egylet és előkelő gazda által. Kapható as oszt magy. monarchiában lévő összes raktáraimban 1 csomag 2oo liter maghoz 3o kr, - 1 csomag loo liter maghoz 15 kr. Hogy a gazdák utánzások és hamisításoktól megóvassanak, owalv oly esoiiinsolvatlcér*.joaxclc, a melyek védj egyemmel, cimem­é.s nevem-mel vau oak ellátva.. Miiide 11 féle. tudakozódásra felel ingyen és bérmenteseu: Vegyészeli műhely Sí. DUPUY BÉCS — Windmühlgasse 35. J|| RAKTÁR PÁPÁN: .HI A MAUER BÉliA urna ARSHALL SONS I Co. LMTD í'őöffviiöke 'iS'i Budapest, VI. ker., gyár-utc GRAEPEL HUGO (ezelőtt SCHMID H.) za 58. sz., (bárány-uteza szegletén 16. szám,) lg Gozmozdonyokat, cséplőgépeket, ŐRLŐMALMOKAT, (fogaskerekű és szijhajtásxal) IJISZ THE NGER E KE T és mindennemű cs gabona-rostákatj ajánl SOR VETÖGrÉ FEHLET, ) Eckerí-félc szélesen szóró vetőgépeket, Eckert-féle szabad. két és háromvasú ekéket, || MAYEE-féle TRIEURÖKET, ] szecska vágók, darálómaimokai stb. Árjegyzékek kívánatra ingyen é3 bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom