Pápai Lapok. 8. évfolyam, 1881

1881-12-04

Nyújtsunk kezet a szerencsének! 400,000 márka f«»n> eremény t nyújt kedvesé cselben, a hamburgi nagy |n n/kisoi>nlas Merj államilag engedély esve és biztosítva van. Kzen uj terv uh célsy.ciücu van aeresdesve, hogy néhány hí letelte alall 7 osztályban .»0.800 nyeremény aaraultstih ki. esek hőst IIMMMIO már­kás fóiiy ercmeuy ek. és kilősöscs: syeremésj mai ka nyer. márka 1 á 85O.O00 1 . a r: non 1 á lälKIIHI á 18.000 1 ,. á MMHMHI 1 . a 8.000 • . a 68.000 as . á 5.000 • r a 50.860 ins á 3.000 •> aj ,­a 16.060 ÍI i . á 8.000 :i .. á 80.000 588 . á 1.000 I ig a 85.000 tt<<> . á 500 á •;»» ÍM MI 856 . á 800 t _ á 16.000 r 36.845 . á 188 A leghhsefehM első nyeremény -húzás a/, ál­lam állal biztosítóit nagy pcuzmi-solás hivatalosan f évi decz hó 14 és 15-ére állapíttató! meg. és ez alkalommal: I égés/. soisjr»\ U maikánt azaz 8' , o. é. ft — kr. I fel ," :» .. I % o. é. ft — kr. I'. ,. IV, ~ o. é. ItíMíkl. Mimim mrgn mlele* rwglöeés asajtesas, vagy tiláin ••(N-I , \a«\ a/, éltek döbbeni megküldése esetéhen posta iiljáu eszközöltetik, és iiiiinlrn meg­rendelő kii/i ellrnhl allali nk megkapja a/, állam '•imrrri-l elhiteti eredeti Rerajegyehet. \ sarajegy ehbes a hivatalos hassal lenek mellékelteinek, a melyen ugv a nv ci emcnv ek nck osztályok s/.eiinli heawstáse, mint a /, illető deletek olvashatok c> l.illialok n mindet* ÜKa,> > o.!t lőnek a mcgtoilénl h»/ás ufan frlhiva-i aélkftl Mtegl ttld­|iik a hivalalo> hexási lajsliootot. \ nveremrnvek hMsetésS m;iu!g pehU aa allaniló/losiiek mrllnt, vagy egye—S általunk, vagy pedig a/, erdekeltek kivallatnia ússzék üt t e ­teseink folytan Magv ararsaág Blisdes nagyobb vá­rosában mcgtoi Inihrtik. \italunk riailoii sorsjegyeksek a szereBCae többnyin kedvexetl es lobb. nagyobb nyeremények ko/.t a fonv rrroieny is nem ejgyaxer, tőlünk vá­sárolt sorsjegyeken syeretetl meg éa ki is fi/.i t­trieti ; es aedíg a többek kési 880.888; 888.888; 188.000; 100.000; 80.000; 60.000: KIINNI markát stb. Miután egy bi/los alapra fektetett vállalat miioleniltt a legnagyobb részvétnek és biztonság­nak orveiol. kérjük a iiiegrendelé«e!.er, nehogy azok es/ko/iésévri elkéssünk;, egyenesei hesxssfc inte/ni. Ib.tulin.in ÓK Simon. bank- és v áltoüzlcie Dambargbaa vesz és elail mindennemű állam-papitokat, vasajl réssvésyekel es köleaöatsarwjegyek et, K..WIMI. inuk, i ieji'//iik ki M ecMijr i.< aeanfta) h»— lv*aell kii>lni»i'rt. és inolöo n uj lOrfolá'ri. rnn/l /í,-.- ­-ald> révatétrléft «-^<-ilr/ioik • a li^yl[f!<»t irrt- Mhivjf k, v.l.unni e44sj agt Imábbra iá Baastes tfirtkvetiakH o«la fogjuk ir.'.iivo/ni, ln>^\ • I. «'i ili'krltikni-k lilje* Iliiéi Ir^e­éést I iíV"i- ' - ("Oiln* Motgálalank állal no-^iiyrrjök. fentiéit. A „FONCIERE", PESTI BIZTOSÍTÓINTÉZET, réssiéuytohe: ii/ millió ioi-ini aranyban. Páj ii f< ügynöksége ajánlja magát minden nemű tüz. jég éa életbiztosítások megkötésére, a legjutányosabb feltételek mellett. A károk megbecsülésénél és megállapításánál ezután i> kezeskedik a karosuk elek érdekeinek kellő kielégítéséről. A Fonciére, pesti biztositó-intézet pápai föiigynöksége Hanauer Béla vaskereskedő. Felkivdt Hamburg (illant állal bitiositoil ii a Í; f p é n % so r sJ «i t é k Ii o % melyben több mint ö millió 100,000 márka okvetlen nyerendő len/.. F.zen elóiiyó* pénz sorsjátéknak, mely tervszerüleg csak 100,000 torMRjrel tartalmaz, nyewéayi a kővetkezői: Legnagyobb nyeremény 400.000 nirka díj «50,000 márka IS nyerem. •'000 márka 1 u\rrt'iii. 150,000 márka 5 Í000 márka 1 ,, 100.000 márka (09 ÖOO0 márka 1 ,. «1,000 márka 212 1» -'(KM) márka 1 ,, 50.0< (• Márka to 11 t 500 márka •> ti in.ooo Illái ka • M 1200 márka :t ,, »0,000 márka 553 (OOII márka i •.'5,0110 márka to; 1 „ .00 máik j 1 se ii.oi MI márka 100 000 márka 7 15.000 márka lt II -'50 mark.. 1 ,, 1-',000 márka 60 200 márka 3 ,, 10.000 márki 100 i* 150 mark» a • i 8,000 mái ki •J'.M 15 „ ISI márka •• 6,000 Illáik 1 stb. os HMH; 50 800 márka Mely iiveremények néhány bö alatt 7 osztályban lii:tiisan kihozatnak. Az e|.,ü nyeremény-liuzá* halál ideje hatóságilag I. évi ilvci. Iió 14. ós f S«érc ilik Meg, éa e/ -Ik-loinr.. • I eredeti sorsjegynek ára e»ak 3 üt Tift kr I léi ., „ ,. ., 1 Irt 7r> ki I negyed ., „ „ ~ 8H kr ezen illaaa állal liiz tosit..(l lonj» gytli (semmi tiltott i g é r­vélivek' az ii>»zeg bementei elküldése vagy iiniliiiiliiliiimj Mellett áltálon még I leijliicolabli ridékckie is elküldetnek Miiidin résztvevő kap tédein még az eredeti smsjeiji/ mellé egy az állami ezimerrel ellátóit eredeti tervel imji/en . I lm/is ntáu pedig mindfii ligyelnieztetés nélkiil megkül­döm II eredeti liuzási laisli miiül is \ ni/rteméni/ek kt/i'.etese es metjkuldése siinleii km­re/len iiltnliunúi^ tölteni s Miiig a leg|nin(i>sahl,aii és * fej »:<;/•/' nldi liluklui Iiis un 11 • -11 C~,7~ Megrendelések akár fnistni titnlriini/ Vagy tijáit­ln/1 levél iilj.oi Lirtéiiht tnek. libát a már liagvell közel levő lm/a-i':, kérelik Iliéi' hÍzalomlelji'«en 1,11'illlllii Id. Heckscher Sámuel Imiik- ét vnllii-ii-Jelehr: 1 I;111 k I»11 I'J^lra 11. Mérvadó .1 l.ailian innen > a Lujthau in!, egyedit! a béon io/.sde. MN lilrim» liatraiiM'kal, inrlM'krl bisonV-M Vál­lalatnak igl liumlrn l.rlulx '.S ,'•> :ikal I ni Iklin (lén/­-;_;."•»,\ viilé-Ui • !»/.••( I «'• 11 sirnvediii kell, s vistonl egj lolOXNClOliItl működés rof|>anl •dniiyil - mini s/mlén a kmináiix r. | I. isnl.il ff. l.'lnli l.k Stékbelyél, kikm k '/iini'i a |iiai'/nn lm ng nak, vámsuk. I Imi •jinhtofc is Iml.ikn/mlMsi'k lélilmk, Ind m'mli'ii v ilagi és/In,I a Ititléisi.ásnk n>/|mnltisnliiak t a Ind A ("'Mikii isii.alják, A Ind A legnagyobb napilapok je­Irnnrk inig. 11 Imi A n.gx ii'ri ki'lésrk • li'i/srrck 'AI liikilrli'l 1 sinal|ák, klóval MM vámsukéi Ind iniml A krdvi'/i', lilllnl A kriiv r/ntlrn és/lrli'li'k annak nli'jéln'li Ifiéinek, - llllololf s/rii'ü'lid knt.'kl'r kiszivárogna, A l< Z.11 111.1 s;i bl» 6 1 'I « >t*l I Ó«0 K wlejc k •' I -4 11 IlM'l Iliink, ami all.ll Ss/j| \ 1/ .11 |i'l\ lllll.l |ir|..|\ássál I'In Inuk. mimli'/l r<i|<it ilnklian I »'li és Ü, kuiniiliiiii iliiillnk. A liizsiléni'k kiis/oln'n ,illi. IM; X nm/gallliall XiVr IrMliIrlIii'. I w •» V. il I Ii I < I « I... 111.1 1- AI annyira kedveli l ;i 1'~sii-»jiíii öi­leleinken kívül 11 !«'• I •«-«'• Iv «• I I I v Ot;/14 JIZ— I .11 .1 -ssl I villő 111 HvOlOleket ajánljnk k gnik-l'li, - l i.lniii"iii .1 I, i>| los ili|.il 11 rtleg ll\Pl rsrg ; rgxai.Oil aká| rim'lki-ilnrk akál" l^ml 'AI. ár­IwIvaMHtkl mi ím llill a (Inak még a lecke.h eavllencbli esetekben » ni írs/lirliirk litll l<l> 11 rl. .Inlalékt árak A Ifgiili sn|i|.an — A V'Vil kin nkkrll ku/i Ii l'll vis/nliXa­mknal ingva egyéne*, kA<vétlen s gyors éiIi?srléaeka,e1 wol-gallialunk /s/akrilnili » kn|l-ég nélkiil 1 l'o.l — I ltok 111 • • I i 1 —« meib'ltj Livilel Siiegonv fw­galoM ErteaiM levelei ingven. f jf A jelenlegi innzv iszmixnk a • belolvd níl.ék kiixrlki /l"ln II 1/11I1 Jirlj/rlln 11 X.igxlllik, mis/i'IOil AI M •.«'> I "Iv « »<l «'• >s| \ é'll'll'K lil'-l • - lóké Is ('•» i ; rlrk|>a|iii nki 4 kuli soiiokm I .1 kam.ill.ili il évi .í" -la |.-./;,||.|l, . Iliik ( «I í j II I < > 11 I < ' s-. ). Mill 1 vánw ÍM lok a »1.4*1111.1" |'i -n/ngx 1 i : s -..| sói., .1 I ,|.| , I l.i'rmi'iilx r IHIIII In-, m Iknli'/lii III ti f—it I •-« j « »Ig \ — 11 ;l | » — l/ll'l <•.••'•- .-iiin|.ii jáli'-klii \ i'/i-li-ki I 1 rllll'­I > . '/.i'"s|, ii ar«'' 1 -Iv «M11 • ~- i 1 »H 1 >i • (IM»I*. 1 • © 111 <»Iv <• I, *»«»i'*».i«.'H­> l»i>».l os^il éi — NOBCMl lligyelenr* métlii 1 kM./'.l illó Im/asokul Irl Oll. Ilié I s||i I a 11 ail 01 a/i 1 | n|il| al •kii, kivanalll ingM 11 és l'éi unni* r K.d'ljnk im'g. A ..IJ • I II %• (llalinail kiailoliix ilal mik Ii • n k Ii á / a, llie-, .Seliolleiii ktm l.». R .» Valóságos k ;í rIs bádi porczelhíniiak árjegyzékét alulirt azért becsálja Ui, meri annak árail (egy nagy tömeg megvásárlása által) részint felére, részint pedig ~, s részre szállította le. u. m. 1 tilóttgfri kárlsli.di poré. Ilieakészlet 1 Hea, 2 lt 30 krtol lélrUU. I I« ,. *ft*o „ t „ „ „ kivés kés/. C „ 2 ft *0 „ 1 1* .. «180 ., 1 ., „ „ SSUjtl kész. 6 ,. t „ ,, porccllári tálcával egyiitt 2 ft M ,, 1 ,, „ élkészlet 0 ItISI. .. lOfillol ., 1 M »2 „ 20 fiitól I pár ,, mocca csésze 9 krléd ,, I fát„ ,, fehér kávés csésze 10 ,. I pár,, „ HM* csésze 14 ,, 1 elli. „ ,. angol forma gyiimolc. tányér 9 ,, I dl>. .. „ mély tányér 12 _ I db. „ „ siker tányér |0 ,, ,, Ezeken kivül árusítja olcsó áron gyönyörű metszésű üvegkészleteit, tükreit, olajfest­mónyü képjeit és ajándékokra alkalmas leg­újabb luxus áruit. Maitinskv Már dcczember hó 12-én! Második húzása szerbsorsjegyeknek I88l. évről IO0 frank aranyban. IPS^T" Evenként öt húzás január 14. márezius 14. június 14. augusztus 14. november 14. .11 iudciikoi i íonyn cincii.* 100,000 írunk aranyban. Legkisebb nyeremény 100 frank aranyban. A nyeremények éa kamatok Becsben. Budapesten, a legtöbb vidéki városban, valamint a legtöbb európai (óvárosban minden levonás nélkül fizettetnek. \ pontos fizetésért a szerb fejedelemség, kormány kezeskedik. A sorsjegy 3 ( kamatot hoz aranyban. Szerb sorsjegyek ára 46 forint és szelvénykamat fejében 50 kr készpénzben. ÁTVÉTELI JEGYEK 14 havi részletekben 11 f o r i n i j á v i I CM cg) 1 irts* ninlsó réssletiscté* wellett. A vevő a/ oi—ö :i forint leAzotésúvol aas azonnali egyedüli és osztatlan josjofl nyorl a Jűték.i*a. A .s"„-° s szerb fejedelemségi sorsjegyek november 12-én tartott első húzásnál a 100,000 10.000 és 4000 frank arany értékű főnyereményeket a mi váltóüzletünkben eladott sorsje­gyek nyerték és a nyeremények általunk pontosan kifizettettek. Legközelebbi húzások dcczember 12-én, január 14-én és márezius 14-én. K -ziiin' a legközelebbi I kénsa statt a kassM. csak Bécs, a MiTDrilD cc CiL CH0N « VVOIIZÍMI, IOéN 13 . . II lllCnijIIn XVnllzeuV lOés 13 i - 2 UIa «i«'» Ii i v a i a l á II «9 k v á 11 ó ii /1 e t c.

Next

/
Oldalképek
Tartalom