Pápai Közlöny – XXXI. évfolyam – 1921.

1921-01-23 / 4. szám

— Eljegyzések. Gáth Jenő fővárosi könyvnyomdatulajdonos, eljegyezte Böhm Samu helybeli tekintélyes polgár kedves és szeretetre­méltó leányát, Mariskát. Dr. Haas Jenő, ügyvédi karunk egyik közismert tagja, tart. főhadnagy, eljegyezi® Bakonyi Klárika úrhölgyet Győrből. Szép és harmoni­kus, a közjónak Francsics Norbert f szentelt nemes munkás élet után e hó )6-án városunkban hunyt el Francsics Norbert bakony­teéíi bencés apát. A megboldogult 1848-ban született Győrött és több mint fél évszázadon át volt a bencés rend tagja. Hosszabb ideig működött mint tanár és igazgató Győrött Győr városa 1892-ben országgyűlési képviselőjévé választotta. 1897-ben a budapestvidéki tankerü­let főigazgatójává .nevezték ki, amely tisztében csak úgy, mint előző munkássága már & ma­gyar tanügynek jelentékeny szolgálatokat tett. 1904 ben választatott meg a Szent Móricról nevezett bakonybéli apátság fejévé, s itt csen­des, áhítatos munkában töltötte éveit. Hosszabb idő óta betegeskedett, bija kezeltetése végett jött pár hét előtt az irgalmas-rend székházába, ahol az Úrban csendesei*, eiszenderüit. Holttes­tét a helybeli bencés templomban felravataíoz­ták, s itt tartották lelkiüdvéért az engesztelő szentmisét, s szentelte be koporsóját Bárdos Rémig pannonhalmi főapát f. hó 18-án d. e. 9 órakor. A gyászszertartás végeztével a kopor­sót kocsira tették, s nagy gyászmenet, mely­ben résztvettek az összes bencések, a helybeli kathölikus iskolák növendékei é* soktagu részt­vevő közönség, kísérte el a város határáig. A gyászkocsi innen tovább haladt Bakonybéibe, ahol másnap, 19-én a Jándi Bernandin czell­dömölki apát által végzett gyászszertartás után, örök pihenőre helyezték Francsics apát hült tetemét.- Áldás emlékére ! Haláláról a rend a következő gyászjelen­tést-adta ki: „A Szent-Móricról nevezett szent-benedek­rendi bakonybéli apátság konventje szomorodott szívvel, de Isten akaratában megnyugodva je­lenti, hogy szereteti feje, nagyságos és főtisz­telendő Francsics Norbert apát úr, Győr város volt országgy. képviselője és tankerületi kir. fő­igazgatója, 1921 január 16-án Pápán, hosszas szenvedés és a szentségek ismételt ájtatos föl­vétele után csöndesen eihunyt. Az engesztelő szentmisét január 18-án délelőtt 9 órakor mu­tatjuk be a pápai bencés templomban, az ezt követő beszentelés után Bakonybéibe visszük kedves halottunkat, ahol 19-én délelőtt 9 óra­kor tartandó szentmise után tesszük őrök nyu­galomra. A megboldogult született 1848-ban Győrött, beöltözött 1865-ben, ünnepies foga­dalmat tett '871-ben, áldozópap lett 1872-ben, apáttá avatták 1904-ben. Az örök világosság fényeskedjék neki!" — Az ev. íeányegyíei e hó 30 án 6 órakor estélyt tart, melyen előadást Gártcs Ala­dár székesfehérvári lelkész fog tartani, aki a múltkor jelzett előadását váratlanul közbejött akadály miatt nem tarthatta meg. — A MOVE hangversenye. Említettük már lapunkban, hogy a Move helybeli főosz­tálya e hó 26-án nagyszabású hangversenyt rendez a Griff nagytermében. Most már az est műsorát *is közölhetjük a következőkben: 1. Himnusz. Énekli az ifjúsági dalárda. 2. Meg­nyitó beszéd. Mondja Blazovits Jákó bencés tanár. 3. a) A ve Maria (Schubert); b) La Tolia (Corelli). 4. a) Nocturne (Chopin); b) Szökő­kútnál (Davidoff). Gordonkán: Ulbrich Szöszy. Szünet. 5. Szavalat. 6. a) Rondo (Bach); b) A fonóban, c) Cigánydalok (Hubay). Hegedűn: Koller Alfréd. A hangverseny iránt, melynek zenei számait a fővárosban is előnyösen ismert kiváló művészek szolgáltatják, városunk intel­ligens közönsége körében nagy érdeklődés nyil­vánult meg, mert hisz sokaknak élénk emlé­kezetében van még a Move «lőző hangversenye, amely feledhetetlenül művészit produkált. Ulbrich Szöszy gordonkaművésznő már szívesen várt ismerősünk, de méltán érdeklődéssel tekintünk Koller Alfréd hegedűművész szereplése elé is. A hangverseny 6 órakor kezdődik. Helyárak: 30, 20 és 10 korona. Jegyek válthatók Kis Tivadar és Hajnóczky Árpád könyvkereskedé­sében. — Közkórházunk ügye. Városunk polgár­mestere fővárosi tartózkodása alatt múlt hétfőn részt vett az irgalmasrend kórháza ügyében tartott tanácskozáson, amelyen részt vettek az irgalmas-rend tartományi főnöke, a rend per­jele és jogtanácsosa, valamint az Esterházy­család képviseletében dr. Debreczeny Sándor jogtanácsos. Az értekezleten a grófi család jog­tanácsosa bejelentette, hogy az uradalom a Kálvária mellett, eredetileg a közkórház építé­sére ajándékba adott telket hajlandó az irgal­mas-rendnek kórháza kibővítése céljaira áten­gedni, de a városnak és a rendnek ebben a tekintetben közös megegyezésre kell jutni. A polgármester kijelentette, hogy a városnak csak akkor lesz módjában ez érdemben határozatot hozei, haa a rend a kórház-tervezet átalakítá­sának és fölszerelésének, valamint fentartásá­nak költségirányzatét elkészíti és a városnak benyújtja. A rend képviselői megígérték, hogy a költségirányzatot a legrövidebb időn belül elkészítik és beterjesztik. — Az izr. iparosok betegsegélyző egylete január hó 30-án d. u. 4 órakor az izr. iskola nagytermében évi rendes közgyűlést tart, melyre a rendes és pártoló tagok ez utón is tisztelettel meghivatnak. Egyúttal értesíttet­nek a tagok, hogy amennyiben gyógykezelésre szorulnak, forduljanak dr. Klein Lajos nyug. főtörzsorvoshoz (Jókai Mór-utca iö. sz.), ki egyesületünk kezelő orvosává lett megválasztva. — Táncmulatság. A Pápai Felsővárosi Róm. Kath. Olvasókör 1921. évi január hó 23-án este 8 órai kezdettel a könytár-aiap javára zártkörű táncmulatságot rendez a Griff­szálló nagytermében. Belépő-díj személyenként 20 korona. Feiülfizeiéseket, tekintve a nemes ügyet, köszönettel fogadnak és hirlapi-lag nyug­táznak. — Pápa lakossága — 21.247 lélek. Mint már múlt számunkban is jeleztük, a nép­számlálás e hó 15 én befejezést nyert. Nyers eredményét, mivel hivatalos adatokat majd csak a statisztikai kivatal közöl, hallomásból tudjuk. A város területén 19.155 lélek találtatott, távol volt (iegnagyobb részt diák) 2092, ezek bele­számításával a lakosság összes száma 21.247. 1910 ben az összlakosság 20.171 -et tett ki, e szerint a szaporodás mindössze 1076 Ez arány­lag csekély szaporulat mellett, s visszagondolva arra, hogy Pápán 1910-től 1914-ig mennyi ház épült (a tisztviselőtelepen, a vasúton túi) nehéz megérteni a nagy lakásínséget! — Kedélyes est. Az iparos-ifjak önképző­köre vasárnap este 7 órakor saját, Zimmermann­utcai helyiségében válogatott műsorral kedélyes estét rendez. Belépő-díj 10, 8 és 6 korona. — A Polgári Kör folyó hó 23-án d. u. 2 órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre a Kör t. tagjait ez úton is meghivja az Elnök­ség. — Tárgy: az 1921. évi költségvetés; tisztújítás. — Az ipartestület 1921. évi január hó 30-án (határozatképtelenség esetén február hó 6-án) délután 2 i/ t órakor a városháza nagy­termében évi rendes közgyűlést tart. A tárgy­sorozat főbb pontjai: Elnöki megnyitó. Jelentés az 1920. évi ügyforgalomról. A pénztár mult évi zárószámadásának megvizsgálása. A f. évi költségvetés megállapítása. Tagsági díj meg­állapítása. Iparosszálló ügyben intézkedés. Indít­ványok. Egy ügyész, egy jegyző, 30 rendes, 10 pót előjárósági, 3 számvevő tag választása. — A világháború pusztítása. Knut Stondmannak, az amerikai Vöröskereszt szer­vezet statisztikusának közlései szerint a háború közvetlenül, vagy közvetve negyven millió em­ber életét oltotta ki. A statisztikus szerint ebben az összegezésben körülbelül 50 százalék ere­jéig bennfoglaltatnak a meg nem született gyer­mekek. A háború és a spanyol influenza leg­inkább a 18 és 45 év közötti embereket vitte a sirba. Ennek az emberveszteségnek a követ­kezményei a következő évtizedekben is érez­hetők lesznek, mert a nőknek 50 százaléka nem mehet férjhez. Szomorú kilátás 1 — Körvadászat Dákán. Sikerült kör­vadászatot tartottak nault vasárnap a Lengyel­testvérek dákai uradalmi bérgazdaságában. A vadászaton 24 puskás vett részt és 42 nyul került teríték alá. Vadászat atán társasvacsora volt, mely rendkívül kedélyes hangulatbau a hajnali órákban ért véget. — Football Club táncestélye. A hely­beli Football Club mult szombaton a Griff­szálló nagytermében táncestélyt rendezett, mely várakozáson felüli sikert aratott. A Griff terme teljesen megtelt és egész záróráig a legkedé­íyesebb hangulatban zajlott le. Emelte a tánc­estély sikerét a számtalan mulattató szórakozási verseny,, melynek sikere a rendezőség élén Neufeld Zsigmond egyleti titkár élelmességé­nek tudandó be. Az első négyest 60 pár tán­colta. A szépségversenyben Richtmann Bucika lett győztes, a legtöbb gyűjtést Újhelyi Bözsike végezte, kiket a rendezőség egy szép emléktárgy­gyal tisztelt meg. A táncestély hajnali 4 órakor a legvidámabb hangulatban nyert befejezést. — Ez alkalommal felülfizetni szívesek voltak: Ka­pitány Gyula 400 K, László László, Kemény Gyula 200—200 K, Szende Ignác, Bocsor Ist­ván 100—100 K, Breuer Gyula, N. N. 76-76 K, dr. Hirsch Jenő 62 K, N. N. 56 K, dr. Do­náth Kornél, dr. Fehér Jenő^ dr. Guth Emil, Weisz Frigyes 50—50 K, dr. Fehér Marcel, Schneider Imre 40—40 K. Összesen 1550 K. Voltak azonkívül 20 és 10 K-ás felülfizetések, mely összeget a Club felszereléseinek kiegé­szítésére fordítják. A nemesszívü felülfizetőknek ezúton mond hálás köszönetet a Rendezőság. — A ref. nőegylet hangversenye, A pápai ref. nőegylet február 19-én hangversenyt rendez a ref. internátus dísztermében. — Az egylet folyó hó 23-án, vasárnap d u 4 órakor tartja első vallásos összejöveteléi a ref. theológia 2. számú termében, melyre a tagokat ez úton is meghivja a ref. nőegylet vezetősége. — Köszönetnyilvánítás. A pápa-ugodi hitbizomány erdőhivatala volt szives értesíteni, hogy az uradalom 8 (nyolc) méter tűzifát kegyes volt a r. kath. polgári ápoldának ajándékozni. Ezen adományt hálásan köszöni a szegények nevében Botka Jenő. — A Ref. Leányegyesület f. hó 22-én tartja sorozatos 111. összejövetelét az ev. egy­ház. tanácstermében, Az összejövetelen meg­jelentektől szeretetadományokat kér a vezetőség. — Az egyesület februári nagy hangversenyé­nek előkészületei megkezdődtek. — Munkanélküliek figyelmébe! Ér­tesítem a város munkanéikül levő egyéneit, hogy a pápa-ugodi hitbizományi uradalom ugodi er­dejében a tüzifa-kitermelési munkálat kezdetét veszi, hol a munkanélküliek elhelyezést nyer­hetnek. Díjazás: 1 méter (100 cm. széles és 105 cm. magas) tűzifa kitermelése után 35 K. A rőzsefa kitermeléséért méterenként 15 K, ezen­kívül minden 100 ürínéter tűzifa kitermelése után 4 méter rőzsefa ingyen. Elhelyezésről az ugodi erdőmesteri hivatal gondoskodik. Szer­számot a munkások kötelesek magukkal vinni. Jelentkezés a városi fahivatalban (Városmajor) szombaton d. e. 11—2 óráig. — Ingyen fa a szegényeknek. Az Es­terházy Jenő gróf által adományozott rőzseköte­gek e héfen már kiosztásra kerülnek a jótékony egyletek közös bizottsága által megállapított szegények között. Körülbelül 500-ra tehető azok száma, akik ily módon ingyen fához jutnak. A rőzsekötegek a város-majorban kerülnek kiosz­tásra utalványok ellenében. — A húsárak. Csak nemrég adtunk hirt új húsárakról s most ismét e témáról kell írni. A mészárosok a marhahús árát 92, a borjú­húsét 100 K-ban óhajtják megállapíttatani s e tárgyban kérvényt is adtak be a tanácshoz. A tanács mielőtt döntene, pontos adatokat szerez be a szomszéd városokban érvényben levő árakról. A marha ugyanis ezekben sem kap­ható olcsóbban, a hús pedig jóval kevésbbé, ennyibe azonban semmi szín alatt nem kerül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom