Pápai Közlöny – XXIX. évfolyam – 1919.

1919-03-23 / 12. szám

kerüljenek. Mi, akik már évtizedek óta figyel­jük és ösmerjük lakosságunk józan és békés gondolkozását, nemcsak reméljük, de meg vagyunk győződve, hogy ezen megtörtént borzal­mas eseményt egy kivételes incidensnek fogja tekinteni és teljes megnyugvással várjuk béké­vel és nyugalommal — úgy mint már meg­szoktuk — a további fejleményeket. Frici. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városa a statárium kihirdetését hajszálon lógatta.^ Az hirlik, hogy Pápa városa majdnem belekerült a statárium kötelékébe. Az hirlik, hogy a polgármester sok be­következett eseményekre nem volt elkészülve. Az hirlik, hogy a rendőrkapitány sem hitte volna, hogy szigorított rendeletekkel lesz kényszerítve megkezdeni hivatalát. Az hirlik, hogy a Néptanács sok meg­próbáltatásnak van kitéve. Az hirlik, hogy a közélelmezési bizottság szük határok közé van szorítva. Az hirlik, hogy a közélelmezési irodában a feleket jó tanácsokkal látják el. Az hirlik, hogy a dohányjegy-iroda lét­jogosultságát sokan kétségbe vonják. Az hirlik, hogy Pápán a politikai pártok dédelgetve üldözik egymást. Az hirlik, hogy Pápán Júdás csókok jutányos áron kaphatók. Az hirlik, hogy Pápán a szociáldemokrata párt a megbizhatlan egyéneket rosszalási zára­dékkal látta el. Az hirlik, hogy Pápán a Griff-szállodát egy buvárkülönítmény fertőtlenítette. Az hirlik, hogy Pápán a Griff-szálloda összes helyiségei injekciót kaptak. Az hirlik, hogy Pápán a színtársulat visz­szavárólag lesz elbocsáifva. Az hirlik, hogy Pápán a színtársulat néhány tagja felül lett bélyegezve. Az hirlik, hogy Pápán a színtársulat néhány tagja még felülbélyegzésre vár. Az hirlik, hogy Pápán a színtársulat néhány tagja betéti társasági alapon működik. Az hirlik, hogy a darutollas legények március idusán „talpra" állottak. Az hirlik, hogy a libatollas legényeket sok helyen végtagoknak tekintik. Az hirlik, hogy a Jaj-nadrágom egylet tagjai keserüvizzel fertőtlenítik magukat. Az hirlik, hogy a Traj-daj asztaltársaság sok megpróbáltatásokon megy keresztül. Az hirlik, hogy az Erzsébet-liget lövész­árkaiban minden lyukat betömnek. Az hirlik, hogy az Erzsébet-városban a szerelemre nyilvános pályázatot hirdettek. Az hirlik, hogy a huszárok táncmulatsá­gán a szerelem futószáron lett kezelve. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szer­kesztője az összes közlekedési vonalakon meg van rövidítve. Ajánlunk cukorborsó, kerékrépa, hagyma, uborka (boszniai), uborka (fél­faosszu), kapor, dinnye, futóspárga­tök, őszisaíáta, zeller, petrezselyem, fejeskáposzta (késői), fejeskáposzta (korai), kalarábé, kel, paprika (bol­gár), dughagyma, bibor, lóbab és cukorrépamagot. 19 z old Zsigmond mezőlaki bérgazdasága. HÍREK. A kormány lemondott. Lapunk zártakor értesülünk, hogy az ántánt mér­téktelen imperiálista követelései miatt a kormány lemondott s az összes kormányzó hatalmat a kommunistákkal egyetértőleg a Munkás és Katona Tanács vette át. — A kormánybiztos Pápán. Dr. Rain­precht Antal, vármegyénk kormánybiztosa, a városunkban lefolyt izgalmas események követ­keztében vasárnap városunkba érkezett és tájé­koztatta magát a zavargások mibenlétéről. — A néptanács rendkívüli ülése. A pápai Néptanács mellett vasárnap délután 4 órakor rendkívüli ülést tartott, melyet a polgár­mester a szombat esti véres összeütközésekből kifolyólag hivott össze. Dr. Tenzlinger polgár­mester ismertette a szomorú eseményt és be­jelentette, hogy jelentést tett a kormánybiztos­nak és egyben a belügyminisztertől a statárium elrendelését kérelmezte, úgyszintén a győri csendőrkerülethez készültségért fordult. A nép­tanács tudomásul vette, a polgármester intéz­kedését. Muli, Torma, dr. Bállá elitélik az eseményeket és sajnálkozásukat fejezték ki a történtek felett. Dr. Tóth István rendőrkapitány az előzetes vizsgálat eredményéről tett jelentést és bejelenti, hogy az óvintézkedések megtételét i falragaszokon tudatta a lakossággal. Polgár­mester indítványára az áldozatok családjai részére segély lett megszavazva. — Halálozás. Városunk egy köztisztelet­ben és közbecsülésben álló polgára, Kluge Károly kékfestő gyáros f. hó 17-én hosszas szenvedés után életének 66-ik évében elhunyt. Temetése f. hó 19-én d. u. 4 órakor nagy részvét mellett ment végbe. — Területek biztosítása városunk jövő fejlődésére. A városi tanács utasította a városi h. mérnököt, hogy az építési bizottság és a városfejlesztési bizottság sürgős összehívásáról gondoskodjék és annak meghallgatása után haladéktalanul jelentse be a város igényét a a birtokrendező választmánynál mindazon föld­területekre, amelyre városrendezési és város­fejlesztési célokból a városnak szüksége lehet. — Eljegyzés. Kerecsényi Fodor Gyula, kereskedő-ifjuságunk ambiciózus fiatal tagja, e hó 12-én Budapesten eljegyezte Becsey Linuskát, Becsey Ferenc polgártársunk leányát. — Március 15. A ref. főiskolai ifjúsági képzőtársulat hagyományos szokás szerint ülte meg a 71 év előtti nagy idők emlékét. D. e. 11 órakor a honvédszobor elé vonult az ifjúság s azt megkoszorúzta. Vály Miklós ifj. elnök lendületes beszédet mondott, Galgóczy János és Gáty Miklós lelkesen Szavaltak. Innen a Petőfi-emléktáblához vonultak s azt szintén megkoszorúzták. Este a színházban folyt le az ünnepség második része. A főiskolai ének- és zenekar hatásos szerepléséért elsősorban Tóth Lajos ének- és zenetanárt illeti dicséret. Tóth Kálmán mély érzéssel szavalta el saját szerze­ményű szép ódáját. Befejezésül Lampérth és Géczy terjengős, hazafias darabja a „Rodostó" került szinre sikerült előadásban. A darab fő­szerepét Galgóczy János játszotta, mellette ki­váltak még sikerült játékukkal Bakos Dezső, Vecsey Viktor, Jílek József és Tóth Kálmán. A női szereplők közül Gárdos Panni ennivalóan kedves Zsuzsika volt. Hozzájárultak a darab sikeréhez Kádár Boriska, Orbán Erzsi és Por­koláb Piroska. A zsúfolt ház közönsége sok tapssal jutalmazta a műkedvelőket. A darab betanításáért és rendezéséért dr. Kapossy Luciánt, az ifjúsági képzőtársulat volt érdemes elnökét illeti meg az elismerés. Külön felemlítést érde­mel az a pompás palotás, melyet 10 bájos leány és 10 délceg ifjú a II. felvonásban be­tétként lejtett el s melyet a felzúgó tapsokra meg is kellett ismételniök. —- A barakk járványkórház átvétele. A városi tánács a barakk járványkórház átadá­sánál közreműködött bizottság által a kórházhoz tartozó összes ingó és ingatlan becsértéke gya­nánt megállapított 20.532 korona összeget el­fogadja. Tekintettel azonban arra, hogy a város anyagi erejét a háborús kiadások teljes mér­tékben kimerítették, tekintettel továbbá arra, hogy a telep vételára, amelyen a kórház fekszik, szintén a várost fogja terhelni és ezen telek je­lenleg az Esterházy-féle hitbizomány tulajdonát képezi, kimondja a városi tanács, hogy fenti összeg elengedését, illetve a kórház díjmentes átengedését a hadügyminisztertől kérelmezni fogja. Minthogy pedig a kórház telkének meg­szerzése a most meginduló birtokreform kapcsán lesz lehetséges, utasítja a tanács a h. főmérnö­köt, hogy a város igényét a telekre, a helybeli birtokrendező választmánynál haladéktalanul je­lentse be. — A szinügyi bizottság megalakulása. A Néptanács által megválasztott szinügyi bizott­ság mult szombaton délután 1/ 25 órakor tartotta alakuló ülését. Alakulás után a bizottság formá­lis ülést tartott, amelyen Heltai Hugó szín­igazgató kérvényét tárgyalta, melyben november,, december és január hónapokra a színházat a téli idényre átengedni kérelmezi. A bizottság bizonyos kikötések mellett hajlandó a színházat ezen időszakra átengedni. A bizottság ugyanis egy szubrette primadonna, koloratur-énekesnő, egy drámai hős, egy drámai szende szerződte­tésére és a zenekarnak 12 tagra való kiegészí­tésére kötelezi az igazgatót. Heltai Hugó szín­igazgató, ki a tanácskozás folyamán a bizott­ság kérelmére az ülésen megjelent, bejelentette, hogy a bizottság kikötéseinek minden tekintet­ben eleget fog tenni és szerződésileg fogja igazolni ezen követelmények teljesítését, amely kijelentéseket a bizottság tudomásul vett. Dr. Patek Béla volt győri színigazgató azon kérel­mét, hogy hajlandó a színházat mozielőadások tartására 10 évre kibérelni, a bizottság, tekintve, hogy ezen ügy az új színház építésével szoro­san összefügg, a kérvényt a Néptanács hatás­körébe utalta. — Gyógyszertár-áthelyezés. Németh Dezső gyógyszertártulajdonos a Győri-úton levő gyógyszertárának jelenlegi helyéről a Tiroli szállótól a Hungária-szállóig terjedő részre le­endő áthelyezését kérelmezi. A városi tanács a kérelmet páftolólag terjeszti a Néptanács elé. — Eljegyzés. Marton Ernő eljegyezte Hirsdi Piroskát, Hirsch Mór helybeli fa kereskedő leányát. — Toborzás. A kormány elhatározta, hogy addig is, amig egy rendes állandó miliciát állíthat fel, toborzás utján új hadsereget szervez, a most szolgálatban levő katonaság nagyrészét pedig elbocsátja. A toborzás már folyamatban van. Csak 24 éven túl levő férfiakat vesznek fel. A toborzott hadsereg hét helyett csak hat hadosztályból meg egy székely és egy tenge­rész különítményből fog állani. Minden had­osztály 3 dandárra, ez 3 ezredre, ez 3 zászló­aljra stb. fog tagozódni s megfelelő tüzérséggel és fegyvernemmel lesz ellátva. Három legény­ségi fokozat lesz, napizsold pedig 15 korona. A családosok külön pótlékban részesülnek. A katonák kötelesek a laktanyában lakni. A jelen­legi tisztiállományból csak 3000-et tartanak meg, ezeknek is 25%-át tartalékosokkal fogják betölteni. A legfőbb parancsnok a hadügyminisz­ter lesz, a tábornoki rang pedig eltöröltetik. A tiszti fizetés marad a mostani. Az új, toborzott hadsereg mellett megmarad az eddigi általános védkötelezettseg. — A földek megmivelése érdekében. A polgármester felhívja mindazokat, akik földjü­ket művelni bármi oknál fogva nem tudnák, minthogy egy talpalatnyi föld sem maradhat megműveletlenül, kötelesek vagy haszonbérbe, ha haszonbérlők, albérletbe vagy részes művelésbe adni oly időben, hogy az a rendes termést biztosíthassa. Aki sehogy sem tudja biztosítani a földje hasznosítását, köteles április l-ig a főjegyzői irodában területe nagyságát bejelenteni* aki ez ellen vét, szigorúan megbüntettetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom