Pápai Közlöny – XXIII. évfolyam – 1913.

1913-11-16 / 46. szám

— A város térképe. A v. tanács tudvalevőleg elhatározta, hogy a város tér­képét sokszorosittatni fogja. E célból meg­kereste az államnyomdát, amely értesítette a tanácsot, hogy hajlandó a térképet 1:7000 lépték szerint 1000 példányban 545 kor. 15 fillérért sokszorosítani. A városi tanács ezen összegért meg is rendelte a térképeket, csak annyit kötött ki, hogy & kerületek és patakok színezve legyenek, a város címere lehet fekete is. — Eladó az a ház, amelyben egykor Jókai Mór lakott. A ház jelenleg a tavaly elhunyt Horváth Lajos örökesié, dr. Horváth Lajos váfüíegyei aljegyző és nővére tulaj­dona. A házat elsősorban a városnak aján­lották fel megvételre 33000 K vételárért. A tanács a vételárat tulmagasnak találta s felhívta a polgármestert, hogy lépjen érint­kezésbé a tulaidonösokkal, nem volnának-e hajlandók a házat 28000 K-ért átengedni. Habár a tanácsnak igaza van abban,- hogy a ház még ezen összeg kamatát sem igen hozza meg, mindamellett a városra nézve nagyon előnyös volna a ház megvétele, mert közvetlen szomszédságában van a Woyta­ház, amely már a város tulajdona és igy ez sokkal előnyösebben és célszerűbben volna felhasználható. — A Hungária gyár részére a város tudvalevőleg azt a kedvezményt is biztosí­totta, hogy saját költségén fogja a gyárig a vízvezetéki hálózatot elvezetni. A cső le­fektetése a Celldömölk felé vezető vasúti sínpárig, illetve töltésig már régen kész és nemrégiben a gyár megsürgette a csőnek további lefektetését is. A munkálat elvég­zését 1500 korona előlegezése mellett a Máv. celldömölki osztálymérnökség vállalta magára és a v. főmérnök jelentése szerint az átvezetés folyó hó 8 án délután meg is történt. A tanács felkérte az osztálymérnök­séget, hogy a munka befejeztével az előle­gezett 1500 korona felhasználásáról számol­jon el. — Uj doktor. Fehér Jenő ügyvéd­jelölt, jogászifjuságunk szimpatikus tagja, a mult héten Kolozsvárott a jogtudományok tudorává lett felavatva. — Eötvös-emlékünnep, A pápai fő­iskolai ifjúsági képzőtársulat f. hó 16 án — ina — délután fél 5 órakor Eötvös em­lékünnepet rendez a következő műsorral : 1. Megnyitó beszéd. Tartja dr. Kapossy Lucián tanárelnök. 2. Vár és kunyhó. Irta b. Eötvös József. Szavalja Bakó Béla 1. é. pn. 3. Eötvös József a költő. Felolvasás. Tartja Szabó Imre ifjúsági elnök. 4. Bucsu. Irta b. Eötvös József. Szavalja Tóth Sándor VIII. o. t. 5. Végrendelet. Szőllősy Attilától. Énekli a főiskolai énekkar Tóth Lajos fő iskolai, ének- és zénetanár vezetése mellett. 6. Eötvös emlékezete. Irta Váradi Antal. Szavalja Besse Zoltán II. é. pn. 7. Brahms: Magyar táncok. Előadja a főiskolai zenekar Tóth Lajos főiskolai zenetanár vezetésével. — Vízvezetéki csövek eladása. A városi főmérnök jelentette a v. tanácsnak, hogy a vízvezetéki raktárban nagyon sok vascső, idomdarab, csapszekrény stb. van, amelyek a mi vízvezetékünknél fel nem használhatók, célszerű volna ezeket a bpesíi Ulrich B. J. cégnek eladni. A tanács igy is határozott és utasította a gazdát, hogy ezeket a fel nem használható darabokat vegye át a vízvezetéki raktárból, mázsáltassa le és jegyzékbe foglalva adassa fel az Ulrich B. J. címére. — Késik a közkórház munkaprog­rammja. A városi közgyűlés irneretes, a közkórház építését elvben elhatározó hatá­rozata alapján a tanács már hetekkel ez­előtt utasította a városi főmérnököt, hogy készítse el az egészségügyi bizottság köz­benjöttével a kö/.kórház építési munkaprog­rammját. A főmérnök, ugy látszik, nem nagyon siet ezzel a munkával, mert a tanács legutóbbi ülésében a polgármester indítvá­nyára megsürgette a főmérnököt, hogy a munkaprogrammot 20 nap alatt terjessze be. — Köszönetnyilvánítás. Wittmann Ignácz nagybérlő ur szives volt a Wahrmann Mór betegsegélyzö egyletnek 20 koronát adományozni, mely szives adományért hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség. — Orvosi hir. Dr. Sugár Jenő orvos Berlinből megérkezett és folyó hó 15 étől kezdve rendelését uj lakásán (Kossuth Lajos utca, Matus-féle házban) folytatja. — Olcsóbb lett a hus! A polgár­mester a városi közgyűlésen egy interpel lációra adott válaszában megígérte, hogy érintkezésbe fog lépni a mészárosokkal a húsárak leszállítása tárgyában és amennyi­ben nem volnának hajlandók a hus árát f. hó 15 ig leszállítani, azonnal intézkedni fog a hatósági mészárszék és hentesszók felál­lítása iránt. A polgármester tárgyalásai ered­ményre vezettek, amennyiben az itt felsorolt mészárosok: Stein Vilmos, Schrott Lajos, Sonnenfeld Vilmos, Haas Miksa, Pék Jenő, Vida János, Budai József, Takács Gergely, Biró Károly, Frey András, Bolla Ferenc, Pipók István, Böröczky Ferenc, Holy László kötelezték magukat, hogy a marhahúst kg.­ként 1 korona 28 fillérért, hátulját 1 K 52 fillérért, a sertéshúst kg.-ként 1 korona 60 fillérért, a hájat 1 korona 60 fillérért, a szalonnát 1 korona 52 fillérért, a kiolvasz tott zsírt 1 korona 68 fillérért bocsátják a vevőközönség rendelkezésére. — Miniszteri köszönet. A keresk. miniszter felhatalmazta a Magyar. Kir. Tech­nológiai Iparmuzeum igazgatóságát, hogy Böhm Samu helybeli esztergályosnak szives áldozatkészségeért, mellyel a finomabb fa­és rokoniparágak köréből rendezett kiállítá­son részt vett s ezáltal hazánk ipara fej­lesztésére irányuló tevekenységében az in­tézetet támogatta, hálás köszönetét fejezze ki. — Dominó estély. A pápai izraelita nőegylet folyó évi november hó 29 én a Grift szálló nagytermében este fél 9 órakor nagy dominó estélyt tart. Belépti-díj sze raólyenkint 2 korona. Jegyek előre váltha­tók : Goldberg Gyula, Krausz és Koréin, Nobel Ármin üzletében és este a pénztárnál. Felülfizetések, tekintettel a jótékony célra, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyug­táztatnak. — A kamarai elnökség. A győri kereskedelmi és iparkamara november 24 én tölti be a Jerfy Antal halálával megürese­dett elnöki tisztet. Az elnöki tisztségre két jelöltről: Hlatky bchlichter Lajos, a kamara alelnökéről és Zechmeister Kálmán, a kamara pénztárosáról van szó. Az egyöntetű meg állapodásra jutás céljából mult vasárnap Győrött a kamara bel- és kültagjai értekez­letet tartottak a Fehér Hajó szállodában, a melyen Schmidl H. János elnökölt és vá­rosunkból Hajnóczky Béla, Böhm Samu és Bódai István kamarai tagok vettek részt. A Zechmeister jelölése mellett Boldogi Gyula, László Ferenc, Chalupka Károly és Haj­nóczky Béla, a Schlichter jelölése mellett Wottitz Gusztáv, Alexy Géza, Mileh Dezső és Adler Károly szólaltak fel. Egyöntetű megállapodás nem jött létre. — A „Perutzgyári Alkalmazottak Önképzőköre" folyó hó 22 én, szombaton este 8 órakor tartja megnyitó előadását a volt Jókai-kör helyiségében a következő műsorral: 1. Himnus. Énekli az önképzőkör vegyeskara Kecskés Lajos tanító vezetésé­vel. 2. Megnyitó. Tartja Kemény Béla v. tanácsos. 3. SzabadelŐadás Tartja Várhelyi Izsó polgári iskolai tanár. 4. Bellini : Nyi­tány. Romeo és Júlia cz. operából. Előadják 4 kézre zongorán Schwartz Annuska és Schwartz Mariska urleányok. o. Szavalat. Tartja Weisz Renée úrhölgy. 6. Műdal. Énekli a vegyeskar. 10 perc szünet. 7. Nem jut eszébe. Bohózat 1 felvonásban. Magya rositotfca : Hegedűs Jenő. Előadják : Molnár József, Kovács Ilona, Csigi Karolin, Wein traub Ernő és Polgár Mihály. Helyárak: nemtagoknak I. hely 80 fillér, II. hely 50 fillér. Tagoknak I. hely 40 fillér, II. hely 20 fillér. Előadás után tánc, melyen csak azok vehetnek részt, akik már az előadáson is jelen voltak. Táncjelvény 20 fillér. — A pápai Leányegyesület nov. hó 16-án — ma — délután 5 órakor tartja előadó ülését a következő műsorral: 1. Wágner-Lohengrin : Hattyú dal. Zongorázza Fischer Edith. 2. Hajnal uram. Melodráma. Szavalja Sauer Oszkár, zongorán kiséri Weisz Zoltán. 3 Felolvasás. Tartja Kőrös Endre dr. 4. Alkony. Baka-Baitz Irmától. Énekli Frauendienst Mariska, zongorán kiséri Gáthy Lenke. 5. Moskowski: Walzer Asdur. Zon­gorán előadja Gáthy Lenke. 6. Beszélgetés. Élőadják Kohn Irma és Abelesz Bözsi. - Halálozás. Mély részvéttel fogad­tuk Bocsor Elemér ádászteveli jegyzőnek halála hírét, ki f. hó 12-én Rákospalotán 36 éves korában váratlanul elhunyt. A vá­rosunkban is ösmert és rokonszenves jegyző rokonainál volt látogatóban és ott érte a váratlan halál. Temetése f. hó 14-én volt Rákospalotán, melyen a vármegye jegyzői kara testületileg képviseltette magát és ra­vatalára koszorút, helyeztetett. — Adófizetés iránti hirdetmény. A városi adóhivatal ezennel felszólítja mind­azokat az adózókat, akik a községi adófő­könyvben élőire és az 1909. évi XI. t. c. 26. § a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 15-ig be nem fizették, hogy azt járu­lékaival együtt a jelen hirdetmény közhirré tételétől számított 8 napon belül, vagyis e hó 26-ig a városi adóhivatalnál annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni. Pápán, 1913. évi november hó 16-án. A városi hatóság. — Iluska créme. Igen jó kéz és arcbőr finomító az „Iluska créme" 1 tégely 1 ko­rona a Városi gyógyszertárban Fő utca 8, — Társasvacsora a Polgári Kör­ben. A Polgári Kör mult szombaton este saját helyiségében igen sikerült társasva­csorát rendezett, amelyen mintegy 50-en vettek részt. Kitűnő és fesztelen hangulat uralkodott, melyet emelt azon körülmény is, hogy a társasvacsorán számos hölgy vett részt. Az első pohárköszöntőt Herz Béla, a kör elnöke mondotta, ki a szép számban megjelent társaságot éltette. Pohárköszöntőt mondott még Kunszt Henrik, Eapoch Vilmos és Lippert Sándor, kik mindegyike Herz Béla a kör érdekében kifejtett buzgalmát és érdemeit méltatta. Az ízletes vacsora, kitűnő bor hatása és jó cigánzene alatt, a társaság asztalbontás után táncra kerekedett, mely határtalan jókedv közepette éjfél után 2 órakor ért véget. — Árverés a zálogházban. Oeisi Mór helybeli zálogháztulajdonos felkért an­nak közlésére, hogy zálogintézetóben folyó hó 27 én nyilvános árverés lesz megtartva. Vóxöxv^éc^ $u^e\mé\>e \ Aki elegáns fazonú cipőt akar (amerikai, francia, vagy ma­gyar divat szerint), aki érzé­keny lábaira kényelmes cipőt akar — mielőtt téli szükség­letét fedezné, saját érdekében cselekszik, ha mérték szerinti rendelést tesz .. ... .. .. Dancs György katonai, polgári és ortopéd-cipésznél Pápán, Fő-utca.

Next

/
Oldalképek
Tartalom