Pápai Közlöny – XVI. évfolyam – 1906.

1906-03-11 / 10. szám

Petőfi-utcai építkezésnél a szabályozási vo­nal betartását és a kisajátítandó 10 Cj ölért 600 korona adását javasolja. — Patrouage értekezlet. 'Felkérettünk a következő sorok közlésére : Mély tiszte­lettel értesítem az érdeklődő t. c. hölgye­ket. hoi>y az alakítandó patronagenak már­cius 13-án hirdetett értekezletét március 19-én, hétfőn d. u. 5 órakor tartjuk meg a kath. óvodában ; mert e napra Farkas Edith, Pálffy Anna grófnő és Gothard Sándorné eljövetelüket kilátásba helyezték. Stanits Fulgent. — A város iskola bizottsága pénteken , délután K i s Ernő elnöklete alatt ülést tar- ; tott. Az iparos tanonciskola téli tanfolyam | záróvizsgáját f. hó 14-ére tűzték ki és erre | a bizottság képviseletében Hajnócky Béla, L á z á r Ádám és N é h m a n n Gábor ta­gok lettek kik üld ve. — A Sport egylet köréből. A helybeli 1 Sport-egyesület, Fiirst Sándor elnöklete alatt f. hó 7-én d. u. választmányi ülést tartott. A közgyűlés határidejét f. hó 20-án d. u. fél 6 órájára tűzték ki. Kolbe Nándor pénz­tárnok mult évadi számadásait beterjesztvén, azok a számvizsgáló bizottságnak kiadattak. Dr. Antal Géza távollevő számvizsgáló he­lyett e tisztre Juhász Imre vál. tagot kérte fel a választmány. Tagdíj hátralékok egy része töröltetett, a többinek behajtásával pénztárnok bízatott meg. Miután Süttö Kál­máimét, Németh Sándor tanitóképezdei ta­nárt, Keresztes Béla gyógyszerészt és IYeg­hofer Gyula Máv. hivatalnokot a tagok közé felvették, az ülés befejezést nyert. — A Vörös kereszt köréből. A Papa városi vörös-kereszt választmány f. hó 3-án d. u. 4 órakor választmányi ülést tartott Galamb Józsefné és Gyurátz Ferencz elnö­kök társelnöklete alatt. Első tárgya a gyű­lésnek a mult évi számadások megvizsgá­lása volt, melyet a választmány nyílt ülé sében nyomban foganatosított, Steinberger Lipótné pénztáros által összeállított 1905. évi zárszámadás és vagyonmérleg teljesen rendben találtatott és a valasztmány szokott elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek azzal, hogy pénztárosnak a felment vényt megadja és buzgó fáradozásárt köszönetét fejezte ki. Mult évben 232 koronát fordított az egyleti szegények segélyezésére, a vagyon szapo­rulat 326 kor. 88 fill., egyleti vagyon 1905. év végével 8581 kor. 56 fill., mely betét­eként a Pápai Takarékpénztárban van elhe­lyezve. Elnöknő jelentését, hogy karácsony­kor 2339 darab tűzifa osztatott ki 182 hely­beli szegény között és hogy a Pápai taka­rékpénztár 20 kor. adományt utalt ki az egyletnek, tudomásul vették. Egy szegény­nek 6 kor. segélyt utalvávyozott a választ­mány és a f. évi közgyűlés napját f. hó 18-ik d. u. 3 órájában állapította meg. Gyu­rátz elnök indítvány áru, Galamb József el­nöknő, Steinberger Lipótné pénztárnok és Körmendy Bela jegyzőnek mult évi sikeres működésükért a választmány meleg köszö­netet szavazott. Ezzel az ülés véget ért. — A pápai kath kör is készülődik a márcziusi nagy események nagyünnepelésére az ünnepély a jövő vasárnap e lió 18-án lesz a Griff, szálló nagytermében. Az ün­nepi beszédet Francúcs Norbert benczés apát tartja, a többi számban szereplők is ugy egyéniségüknél, mint rátermettségüknél fogva előre is biztosítják az est sikerét. Kü­lönben a részletes programm a következő : 1. Hymnus énekli a közönség. 2. Rhapso­dia, Székelytől zongorán előadja Fuschmann Ida. 3. Rákoczyné Aranytól, Szavalja : Ha­nauer Zoltánné. 4. Patak énekli Margó Zelma zongorán kiséri Szentgyörgyi Sándor kar­nagy. 5. Ünepi beszéd, Mondja Francsics Norbert bakonybéli apát. 6. Serenade du Savoyard Roever Henrichtől b) Magyar áb­ránd (Isten áld meg a magyart) Krécsy Edé­től. Előadja cellon Krécsy Ede pannonhalmi karnagy. 7. Eji látogatók irta ós szavalja: Takács Gedeson. 8. Rákóczy zászlója, melo­dráma dr, Prónai Antaltól zenéje Szenfgály Gyulától. Szavalja Nagy Gabriella zongorán kiséri Kiss Vilma cellon Krécsy Ede hege­dűn : Szentgyörgyi Sándor harmoniumon Tur­ner Nándor az énekeket a gimn. és a kath. kör vegyes kara énekli. 9. Kurucz dalok. Fuvolán előadja; Kupccz Gyula zongorán kiséri, Újvári Endre dr. 10. Szózat énekli a közönség. Külön meghívókat a kath. kör. nem bocsát szét hanem ezúton hívja meg az érdeklődőket. Helyárak: első három sor 2 K. következő 5 sor 1 K. ;i többi ülőhely 60 f. állóhely 20 f. Kezdete d. u5 órakor. Jegyek előre válthatok Kiss Tivadar, könyvkeres­kedésében. — Halálozás. Városszerte mély részvé­tet keltett dr. Grodek Ferencz ügyvédjelölt halá'a, ki f. hó 3-án hosszas szenvedés után élete 25-ik évében elhunyt. A sok remé­nyekre jogosító fiatal ügyvédjelölt elösmert jogi kapacitás volt és korai halála nemcsak szüleinek, de jogászköreinknek is nagy vesz­teség. Az elhunyt tüdővészben szenvedett és mint minden ilyen beteg a legutolsó pil­lanatig reménykedett felgyógyulásában sőt a nyár folyamán tervezett üdülését ügyvédi vizsga letevésére akarta fordítani. Tervét nem valósíthatta meg, mert fürdő helyett a menyországba ment üdülni. Temetése f. hó 5-en nagy részvét mellett ment végbe kollegái és nagyszámú közönség részvéte­lével. A jogász ifjúság külön gyászjelentést adott ki és ezeknek nevében a temetőben dr. Adorján Gyula ügyvéd nagyhatású be­széddel búcsúztatta el a korán elhunyt és családjának büszkeségét képező ifjút. Fo­gadja a család mély részvétünket, a halott pedig nyugogjék békében 1 — Az áll. tanítóképző intézet március 15-én d. u. 3 órakor tartja saját helyiségé­ben nemzeti ünnepségét, melyen ünnepi be­szédet mond : Szabó Miklós, szavalni fog­nak : Fapp Károly, Ferenczy István, Dezső Zoltán és Nagy Imre növendékek s szere­pel az intézet ének- és zenekara. Az inté­zet a hazafias közönséget ez ünnepélyre tisztelettel meghívja. — Közgyűlés. A Pápa városi vörös­kereszt választmány folyó hó 18-án délután 3 órakor, a Jókai kör helyiségében tartja meg ez évi rendes közgyűlését, a melyre a választmány összes tagjait ez uton is tisz­telettel meghívja : az elnökség. Tárgysorozat : 1. Az 1905. évi zárszámadások a választ­mány javaslatával. 2. Titkári jelentés a mult évi egyleti működésről. 3. A választmányi tagok '1.,-ad részének kisorsolása és helyükbe uj tagok választása. 4. Esetleges indítvá­nyok. — Gordonka művész. Krécsy Ede, a pannonhalmi főmonostor neves karnagya, ki a gordonkán művész, e hó 18-án, a kath. körnek a Griff szállodában rendezendő ün­nepélyén fel fog lépni s e célból már 17-én városunka érkezik. A 29-ére tervezett egy­házi hangversenyén is (a püspöki engedély u. u. még mindig nem érkezett le) közre fog működni művészi játékával, melyre előre is felhívjuk olvasóink figyelmét­— A Katii, kör mult vasárnap igen sikerült felolvasó estélyt tartott a benczés gimnázium tornatermében, Stanits Fulgent nagy érdeklődést keltett „a női patronage" felolvasásával. Resch Margit cimbalomjáté­kát és Nagy Ilonka szavalatát viharos tap­sokkaljutalmazták. Szentdyörgyi Sándor zon­gora játéka fejezte be az estélyt, ki János vitéz operette néhány számának eljátszása után, a szűnni nem akaró tapsokra egy In­duló eljátszásával hálálta meg a közönség tüntető elismerését. — Köszönetnyilvánítás. A „Pápai Ta­karékpénztár" 20 korona adományt utalt ki a pápai vörös-kereszt egyesület céljaira Amiért hálás köszönetét nyilvánítja Galamb Józsefné elnök. — Pápa város és vidékének fiatalsága által folyó év február hó 17-én tartott tánc­estély tisztajövedelme 100 koronát tett ki. Ezen összeget a rendezőség "a városi pol­gármesteri hivatal utján Pápa város szegé­nyeinek támogatására fordította. Az estély rendezésével kitűzött jótékony cél érdeké­ben felülfizetni szívesek voltak: Gyurátz Ferenc 5 K, Langraf Zsigmond 4 K, Kluge Károly, Karlovitz Adolf, Polonyi Gyula 3— 3 K. Fogadják a jószivü adakozók a ren­dezőség hálás köszönetét a segélyezettek nevében. — Színházi műsor. Vasárnap d. u. Ku­korica Jónás, este Gül Baba operett, hét­főn Fehér Anna népdráma, kedden Legvi­tézebb huszár operett, szerdán Boszorkány dráma, csütörtök d. u. Gül Baba, pénteken Dorrit kisasszony vígjáték, szombaton Le­ányka operett, vasárnap d. u. János vitéz, este Leányka. Köszöiietiiyílváiiitás. Mindazon jó ismerőseink és jóaka­róinknak, kik felejthetetlen édes jó gyermekünk, néhai Dr. Grodek Ferencz ügyvédjelölt elhunyta alkalmával, rész­vétnyilatkozataikkal, valamint a teme­tésen való szives megjelenésükkel fáj­dalmainkat enyhíteni szívesek voltak, ez uton fejezzük ki hálás köszönetün­ket. Pápa, 1906.. március 6. A gyászoló család. — Felülfizetés. Az a teveli ifjak mű­kedvelői előadásánál felülfizetni szívesek voltak : nagvs. Sült József és Jákói Géza 10 — 10 K. dr. Lővy László, Legény Ferencz, Kis Tivadar, Gyimóthy Dániel, Kis Jőzsef esperes, Jákói Gézáné, 2—2 K. Fa Mihály, Hanauer Zoltán, szivers. Runpold János, özv. Kégli Józsefné, Kovács Mihály, Pucliin­ger N. Szaniszló tanító 1—1 K. Ney Viktor 80 f. Takács Ferencz 40 f. N, N. 20 f. A felülíizetőknek, Ebersold úrnőnek a felülfi­zetők önkénytes gyűjtésein, a szereplőknek, Sidó János tanító urnák, a rendezésért kö­szönetét nyilvánítja az ev, ref. egyház ne­vében : Seregély Béla ev. ref. lelkész. — Uj sorsjegyek. A Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak még e hónapban kibo­csátás alá kerülő uj sorsjegyei tudvalevőleg többszörösen tul vannak jegyezve, minél­fogva ma már csak készpénzért a napi ár­folyamon — vagy letétre és részletfizetésre — az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében megszámitandó árban kaphatók. Bővebb fel­világosítással ingyen és legkimeritőbben szolgál Beifeld József Bankháza Budapest, Károly-körút 1. Alapíttatott 1874. — Iluska créme. Igen jó kéz és arcbőr finomító az „Iluska créme" 1 tégely 1 ko­rona a Városi gyógyszertárba Fő-utcza 17. Pápai m. kir. anyakönyvi kivonat. Szülöttek. Tóth István czipész és neje Göttli Er­zsébet fia rkath. halvaszületett. — Németh János szabó és neje Tóth Mária fia Kálmán ev. ref. — Büki István csizmadia és neje Ferenczi Erzsébet leánya Erzsébet ág. hit. ev. — Horváth Pál postatiszt és neje Vell­ner Mária leánya Gizella rkath. — Poczena Antal asztalos és neje Keresztény Mária le­ánya Mária rkath. — Kocsis Pál csizmadia .és neje Szombath Lidia fia Sándor ág. hit,

Next

/
Oldalképek
Tartalom