Pápai Közlöny – XV. évfolyam – 1905.

1905-12-10 / 50. szám

4 PÁPAI KÖZI ÖNY 1 0 r- 5 december 10. szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazta re­mek játékát. Ezután Gáthy Zoltán hegedüjátéka kö­vetkezett, ki Kis Vilma zongora kisérete mellett a tőlük már megszokott virtuozitás­sal egy „Praeludiót" játsztak. Ezt követte Willich Aranka és Tóth Annus ének-duettje, kik „Madarak búcsúja" cimü dalt énekelték Kertész Gizella preciz zongora kisérete mellett. Mindketten igen csinos és kellemes hanggal rendelkeznek és e téren szép jövőt jósolhatunk nekik. A zajos tapsokra külön-külön még egy magyar dalt énekeltek. Egy remek quartett következett ezután melyet Kis Vilma (zongora), Gáthy Zoltán (hegedű), Losoncy Gyula (celló) és Rácz Jenő (harmónium) rendkívüli tetszés mellett játszották el. A műsort a tanítóképző intézet ének­kara Sarudy Ottó vezétése alatt fejezte be, elénekelve a „Szózat"-ot. melyet a közön­ség állva hallgatott végig és tüntető tap­sokkal illetett. A hangverseny végeztével a székek kihordásával és pódium elbontásával a ter­met táncképessé tették és kezdetet vette a tánc, melyet rendkívüli kedélyes hangulat mellett reggeli 5 óráig járták. Az első né­gyest 32 pár táncolta. A táncmulatságon a következő hölgyek vettek részt: Asszonyok: Balogh Gyuláné, Bencelits Erzsi, Bottka Jenőné, Blau Henrikné, Bux­baurn Lipótné, Eőry Lajosné, Fekete Ká­ról) né, Fodor Istvánné, Gaál Jánosné, Gaál Gyuláné, Gerstl Leoné, Gőbel Ernőné, dr. Horváth Józsefné, Ham mer Károly né, Hor­váth Józsefné, Huttkay Lászlóné, Hlavatsek Kornélné, özv. Hanig Ferencné, Jákói Gé­záné, Jilek Ferencné, Juhász Imréné, Ke­mény Béláné, dr. Kövi Józsefné, Kertész Józsefné, özv. Kovacsics Sándorné, Németh Józsefné, Piatsek Gyuláné, Pintér Sándorné, Ress Lajosné, Rosenthál Franciska, Rózsa Albertné, Saáry Lajosné, Sarudy Ottóné Steinberger Lipótné, Schőnfeld Károlyné Schor Árminné, Steiner Ignácné, özv. Széky | Aladárné, Széptóth Jánosné, Szutter Dá_ j nielné, Tóth Józsefné, Tauber Gézáné ! ' 1 Thury Lajosné, Weisz Hermáimé, Weisz Izidorné, Willich Józsefné. Leányok-. Aebersold Leopoldina, Balogh ' Terez, Beregszászy Laura, Bottka Emma, Bottka Ilona. Barca Lujza, Csizmadia Jolán 1 Cserkuti Ilona, Fodor Böske, Fodor Jolán ' ' 5 Gaál Ilonka, Gőbel Hona, Geiger Edit, Ham­mer Mici, Hoffmann Bianka. Horváth írem | Horváth Mili, Horváth Teréz, Jerffy Hermirp ; Juhász Juliska, Kertész Gizi, Kenessey Anna' Kis Vilma, Kovacsics Lina, Kovacsics Te- : réz, Kövi Angéla, Kutassy Mariska, Markot Angéla, Máchik Ida, Nagy Gábriella, Németh | Bözsi (Szombathely), Pintér Erzsi, Ress j Margit, Takács Ida, Tóth Mariska, Thury j Erzsi (Herend), Tóth Gizella, Tóth Viktória, Vikár Nelli, Vittnyédy Anna, Willich Aranka. í KARCZOLA T a mult Ztxé-tnrőX. i i Hosszas lethargia után bevált az a regi ! .német közmondás,, nur nicint brnmmen,.' és wird schon kommen". Végre valahára történt városunkban valami „az üzlet érdé- 1 bében", nemcsak megemlékezésére méltó a heti krónikában, de ez a valami bizonyos j tekintetben megtörte azt a társadalmi el- , zsibbadtságot, melyben leledztünk és ha az j előjelnek nem csalnak lesz mégis egy kis üzlet a télen, melyre a krónika számithat. Jóllehet nem hallani semmi nagyobb i téli evulótióról, de a hangulat után, mely j városunkban kezd lábra kapni, némi bizta­tóul szolgál egy kis élénkségre. Ezen han­gulat, a pápai néptanítók provokálták a Griff­beri tartott hangversennyel egybekötött tánc­mulatságukkal. Felesleges talán felemlíte­nem, hogy a hangverseny a táncmulatság kedveért lett rendezve, ami máskülönben mellékes, a fődolog a kellékes és ez tény­leg be is vált. A változatos mii sor egyes részleteire nem terjeszkedem ki, csupán csak azt em­lítem fel, hogy minden egyes közreműködő meg lehetett elégedve az elismeréssel, mely részére bőven kijutott. A közönség is meg lehetett elégedve, mert jó programmot ka­pott a pénzéért, sőt a tapsait dupla ének­kel honrálták. Dilletánsoktól ennél nagyobb áldozatot nem is lehet kívánni. Alig végeztek a hangversennyel, mint­egy karikacsapásra eltűnt a pódium és szé­kek és még jóformán fel sem keltek helye- ' ikről. már a ropogós csárdás táncot járta a fiatalság. Alig melegedtek azonban jóformán a táncba, már a pikulás szünórát fujt és igy nolens volens kezdetét vette a szokásos étkezés és a kedélyes társalgás. libben a helyzetben szoktam egyes zártkörű részleteket a krónika részére fel­jegyezni, de őszintén mondva vajmi kevés kulissza-titkokat tudtam felfedezni, melyről esetleg komoly következményeket lehetne kombinálni. Egy-két érzelgős párt kivéve, kik esetleg még a farsangban fogják magu­kat végleg kiforrni, uj üzletet még árgus szemekkel sem lehetett kiközvetíteni. Pedig árgus szemű figyelő elég volt, kiknek ily alkalommal más foglalkozásuk és szórako­zásuk nincs, mint boronálni és parthiekat kombinálni. Fokozódott jókedvvel indultak neki szünóra után a tánchoz, még pedig előjegy­zéssel, mert ez alkalommal nagy ügyesség­kellett ahhoz, hogy táncosnőhöz jusson a táncos. Annyi táncosjelölt volt, főleg praepa ifjúságból „álló" táncos mint O-Budán a a zsidógyerek és szapora, mint a Jakab­krumpli. Táncoltak is annyit a leányok, hogy végeredményében már dűlőfélben vol­tak és több izben kellett a garderobe-ba ! menekülni a robottól. Szóval remekül sikerült a néptanítók mulatsága és ezen sikerből, de főleg a meg­kóstolt izből és hangulatból ítélve, dacára az ex-Iex állapotnak jó üzleti eredményt várhatunk a farsangtól. Apropos ex-lex ! Most jut eszembe, hogy városunkban is van ilyesféle hangulat. Eddig nálunk nem politizáltak s bármi tör­tént ott fenni a politikai pártok között, a mieink nyugodt flegmával várták a fejlemé­nyeket, jelenleg azonban máskép all a do­iog. Vége lett a flegmának és Pápa városa is részt akar venni az országos mozgalom­ban és a nemzeti ellenállásból ki akarja részét venni. Erre a célra felhasználták az alkalmat, amidőn legutóbb Hoisty Pál orsz. képvise­lőnk városunkban időzött, úgynevezett „szű­kebb körű értekezletet" gyűltek egybe és elhatározták, hogy ez érdemben „tüntető népgyűlést'-' fognak tartani, amelyre deko­runkép a koalíció több vezérférfiait is ven­dégül fogja láthatni Pápa városa. Ezen szükebbkörü értekezleten orsz. képviselőnk a politikai helyzetről is nyilatkozott, mely­ből kitűnt, hogy bizony-bizony nagyon is üdvösnek tartaná, ha kiegyezés jöhetne létre. A „komandó szót" egyelőre el is ej­tené, de a többi nemzeti követelésekből megmarad olyan Schlesingernek, aki nem hagyja magát. Szükebbkörü értekezletnek jeleztem az összejövetelt azért, mert tényleg az volt, mert többen rossz néven is vették, hogy nagyon is szűk volt söt hangoztatva is lett, hogy nagyon is zártkörű volt. Ezt azonban meg kell cáfolnom, mert olyanok is megje­lentek a gyűlésen, kik erre meghívót nem kaptak. Szóval nagy napoknak nézünk elébe, hacsak addig valami koalíciós pucs nem következik be. Ezt pedig nagyon könnyen megtörténik ebben a slemasztikus politikai időjárásban. Frici. Az liirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városa az illető­séget senkinek sem ösmeri el. Az hírlik, hogy Pápa városa a nem­zeti küzdelemben való résztvevésével már csak lógós lehet. Az hirlik, hogy Hoitsy Pál orsz. kép­viselőnk nem sokat ugyan, de enged a 48-ból. Az hirlik, hogy a polgármester a Kos­suth Lajos-utca megnyitása kérdését nem­sokára újra nyitogatja. Az hírlik, hogy a rendőrségnek utóbbi időben nem igen akad baja. Az hirlik, hogy a Néptanítók estélye ' sötétségben kezdődött. Az hirlik, hogy a Néptanítók estélyen a praepák özönlöttek. Az hirlik, hogy az esteli korzón mái­erősen folyik a korcsolyázás. Az hirlik, hogy a Theologusok esté­lyén az idegen forgalom erősen imponált. Az hirlik, hogy a Sportegyletben ak­kor kezdődik újra az élet ..majd ha fagy". Az hirlik, hogy Pápán „lirum-lárum"­mal is foglalkoznak. hz hírlik, hogy Pápán a „tacs" játé­kát már bekötött szemmel is játszák. Az hirlik, hogy a Korona-kávéházban a mozgófényképek már mozognak. Az hirlik, hogy az Otthon kávéházban a „Kiséri" daltársulatot nagy tetszés kiséri. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szer­kesztője önmagával frigyes". — Személyi hii\ Hoitsy Pál városunk orsz. képviselője hétfőn a délelőtti gyors­vonattal Budapestre visszautazott. — Vármegyei közgyűlés. Varmegyénk törvényhatósági bizottsaga december hó 11-én — holnap — s a következő napokon ren­des közgyűlést tart. Városunkat érdeklő kö­vetkező fontosabb ügyek vannak a tárgyso­rozatba felvéve : Pápa város képviselőtes­tületének a varos világítási ügyében hozott határozatai. — Pápa város több bérleti szer­ződése. — Pápa város képviselőtestületi tag választásához választási elnök s igazoló­választmányába az alispán akadályoztatásá­nak esetére, elnök kiküldése. — A szinügyi bizottság szerdán d. u. Mészáros Károly polgármester elnöklete alatt ülést tartott. Felolvastatott gr. Festetich An­dor, a vidéki színészet orsz. felügyelőjének polgármesterünkhöz intézett átirata, mely­ben ajánlja, hogy Pápa városa a soproni szinikerülethez csatlakozzék. A bizottság ki­mondotta, hogy egyáltaiában nem köti ma­gát kerületekhez és időről időre válassza meg magának a színtársulatot. Ugyancsak felolvastatott a székesfehérvári szinügyi bi­zottság átirata, melyben kéri, hogy Szatkay színtársulatával szemben tartsa fenn az ed­digi szövetséget. A bizottság a székesfehér­vári ideiglenes szövetség mellett döntött oly­képen, hogy Szalkay színtársulata a jövő téli és tavaszi szezont akkép tartsa meg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom