Pápai Közlöny – XIII. évfolyam – 1903.

1903-03-29 / 13. szám

PÁPAI KÖZLÖNY 1901 márczius 29. könyvtárát is az uj egyesületnek. Ily-for­mán az uj egyesület a „Pápai Kereskedők és Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete 4, ezimét viselné. — A betegsegélyző pénztár igazgató­sága szerdán tartott ülésében a Kis Tivadar lemondása folytán üresedésbe jött elnöki állásra egyhangúlag Viz Ferencz lett meg­választva. — Tavaszi szezon. Lapunk más helyén olvasható az a felhivás, melyet a szinügyi bizottság a tavaszi szezon érdekében a hely­beli társaskörökhöz intézett. Mint értesülünk a valóban ritka kedvezményt nyújtó ajánlat, melyet benne uj színigazgatónk a kulturá­lis egyletnek tesz, kedvező visszhangot kel­tett a társaskörök vezetőinél s alapos a re­mény rá, hogy a felkért egyletek a sziuház bérlői sorába lépnek. E helyen egyszers­mind jelezni kívánjuk, hogy a bérletgyüj­tést a szinügyi bizottság megbizott tagjai : Hanauer Zoltán dr. Körös Endre. b. titkár, Körmendi/ Béla és Polatsek Frigyes végzik, akik közül bármelyik a bérelni óhajtóknak készséggel ad a bérlet módozataira nézve felvilágosítást. — A Sport Egyesület köréből. Az egye­sület. elnöksége felkért bennünket annak közlésére, hogy az egyesület helyiségében minden kedden és szombaton délután 5 óra­kor viró órák tartatnak és ugyanezen idö­íájt az egyesület által házilag kezelt ételek és italok állanak a kör tagjai rendelkezé­sére. Ezzel kapcsolatosan közöljük a ház­nagy azon értesítését, melyben az egyesület tagjai felkéretnek a korcsolyák és más a korcsolyázáshoz szükséges dolgoknak még a hét folyamán való elvitele iránti intézke­désre. — Eskiivő. Szöllösy Sándor gyógytár tulajdonos Nagy Mihályról április hó 7-én esküszik örök hűséget Budapesten a do­hány utczai templomban Pollatsek Margit­kának, felelős szerkesztőnk unokahugának. Áldás és boldogság kisérje az uj házaspárt! A pápai ker. betegsegélyzö pénztár mult vasárnap tartotta meg évi rendes közgyűlé­sét. A mult évi számadások, a felügyelő bi­zottság jelentése alapján rendben találtat­tak és a szokásos felmentvény a tisztvise­lőknek megadatott, ugyszinte a jövő évi költ­ségirányzat tudomásul vétetett. Felügyelő bizottság tagjai lettek : Osvald János, Gold­berg Gyula, Lautschek Kálmán, Kolbe Nán­dor, Schlesinger Zsigmond és Laufer Ig­nác. Választott bíróság tagjai: Vajdits Ká­roly, Bódai István, Zalabek József, Krausz Jakab, Illés Béla, Tankó Simon (szövőgyár). Póttagok: Bauer Károly, Milkovits Antal és Fridrich Nándor. — A vármegyei tisztviselők kongresz­szusa. A vármegyei tisztviselők Budapesten szerdán délután kongresszusra sereglettek össze, hogy fizetési ügyeik rendezésében megtalálják ugyanazt a méltányosságot, a melyre az állami tisztviselők előjegyeztet­tek a fizetésemelésről szóló törvényjavaslat által. A kongresszuson az ország minden vármegyéje főtisztviselőivel képviseltette magát. Körülbelül hétszázan vettek azon rászfc. Pestvármegye székházának díszter­mében tartották tanácskozásukat. A megje­lenteket Beniczky Lajos, Pestvármegye al­ispánja üdvözölte lelkes beszédben. A kon­gresszus egy 8 pontból álló határozati ja­vaslatot fogadott el, melynek kidolgozására egy 12-es bizottság eiaborátumát egy százas bizottság elé terjeszti, melynek tagjaiul me­gyénkből megválasztatott Iiolossváry József alispán, Koller Sándor főjegyző és Kenessey Miklós főszolgabíró. A kongresszuson vár­megyénkből résztvettek : Kolozsváry József alispán, Koller Sándor főjegyző, dr. Bibó Károly aljegyző, dr. Vadnay Szilárd főor­vos, Szőnyeghy Alajos, Kenessey Miklós, Bélák Lajos, Kerényi Endre főszolgabírók és Körmendy Béla tb. főszolgabíró. — Felo vasas. A Pápai Kereskedelmi Ifjúsági Önképzőkör felkérésére, s a Sza­bad Lyczeum megbízatása folytán Harmos Zoltán — ma — este 8 órakor a Llyod nagytermében felolvasást tart, melyre a kör vezetősége a nagyközönséget tisztelettel meghívja. — A pápai iparos ifjúság önképző egy­lete mult vasárnap tartotta évi rendes köz­gyűlését Faragó János főgimn. igazgató el­nöklete alatt. Az elnöki megnyitó beszéd a megjelenteket összetartásra és nagyobb ér­deklődésre hívta fel. Nagy Pál titkár a mult évi működésről tett jelentést Trauner Lipót pénztáros pedig az évi számadásokat ter­jesztette elő és ezzel leköszönt állásról, de az elnök ugyszinte a közgyűlés általános biz a lom ny i I v á n itás ár a m eg tar to tta állását. Ezután megválasztatott a választmány és a számvizsgáló bizottság. Számvizsgáló-bizott­sági tagok lettek : Nagy József, Ovádi Jó­zsef, Zdrahala János. Választmányi tagok : Barthalos István, Ferenci Miklós, Heinlein Béla, Horváth Gábor, Kis Dezső, Knopf Fe­renc, Nagy Ferenc, Nagy Gyula, Nagy Ist ván, Nagy Józstf, Németh György, Noszlopi Mihály, Ovádi József, Polgár Béla, Rozen­berg Miksa, Szalai Gyula, Szelestey János, Véber György, Veszély Vilmos, Zdrahala János. Az. eredmény kihirdetése után a köz­gyűlés befejezést nyert. — Márczius 15-ike N.-Szalókon. Haza­fias ünnepélyt rendezett a „nemesszalóki ol­vasó kör márczius 15 én. A „Hymnus" el­hangzása után. Sümeghy János á. hit. ev. tanító mondott ünnepi beszédet, majd Pe­tőfi Nemzeti dalát szavalta el Tóth József. A „Szózat" zárta be a lelkes ünnepélyt. — Eskiivő. Bozsán Lajos Győrből f. hó 29 én — ma — délután l'/ 2 órakor vezeti menyezet alá özv. Preisach Simonné kedves leányát Tinikét. — Az irgalmas rend főnöke. Az irgal­mas rend pozsonyi székházban vasárnap tartott nagygyűlésen töltötték be az el­hunyt Füzy Szaniszló tartományi rendfő­nök helyét. Utádjául Thuróczy Kornélt az irgalmasok budai házának főnökét válasz­tották meg. — Felolvasás a kath. körben. A pápai kath. kör folyó hó 29-én d. u. fél hét óra­kor tartja ez idei utolsó felolvasó estélyéc a r. kath. gyimnázium tantermében, a kö­vetkező műsorral : 1.) Bellim* „Norma ouvei­turé. előadja a képezdészek zenekara; 2.) Felolvasás, tartja : Stanits Fulgent benczés tanár; 3.) Bercsényi nóta: előadja a képez­dészek zenekara; 4.) A falusi kis leány Pesten ; szavalja Mező Mariska; 5.) Lavotta: Hallgató-magyar előadja a képezdészek zenekara. — Nyilvános köszönet. A Pápai Taka­rékpénztár volt szíves az elaggott és önhi­bájukon kívül munkaképtelenné vált iparo­sok segély pénztára javára 40 koronát ado­mányozni, melyért fogadja a segélyre szo­rulók nevében hálás köszönetem. Ilajnóczky Béla ipartest, elnök. — Képviselőválasztásra jogosítottak ösz­szeirása. A pápai választókerületben az or­s z ággy ül é si kép v i sel ő váI a sz I ásí iái v á 1 asz tó i joggal bírók állandó névjegyzékének kiiga­zítása, illetőleg a jövő 1904 ik évben or­szággyűlési képviselőválasztásra jogosítottak összeírása végett a városi központi választ­mány által kiküldött bizottság nyilvános üléseit a városháza nagytermében folyó 1903 évi április hó 6—8 napjain, naponként d. u. 4—6 óráig fogja tartani. A választói név­jegyzék kiigazítása hivatalból történik ugyan, de választói joga igazolása végett az irt határidőben az összeíró küldöttség előtt bárki megjelenhet és felszólalhat. — A villamos telepek jövedelmezőzége. A villamos telepek fontos közgazdasági je­lentőségét kitűnően illustrálja az a körül­mény, melyről az egyik fővárosi közlöny tesz említést s a mely szerint Nagybecskerek városának villamos telepe az elmúlt, évben 42,000 korona üzleti felesleget szállított be a város pénztárába. Az előző évben 35,000 korona volt a telep haszna. Ez az ered­mény legmeggyőzőbb bizonyítás arra, hogy a villamos világítás kérdésének leghelye­sebb megoldása az, ha a város maga épit villamos telepet. — Olasz zenekar Pápán. Műélvezetes estély ben volt része tegnap este az Otthon kávéházban egybegyűlt nagyszámú közön­ségnek. Egy 20 tagból álló olasz zenekar hangversenyezett., melynek minden egyes tagja mesteriesen kezeli fuvóhangszerét. Nemcsak a szórakozni vágyó de a zeneértő közönség is a legnagyobb elismerését nyil­vánította a zenekar által előadott zeneszá­mok felett, mely Finoli karmester remek­vezetése mellett érvényesült. A zenekar ma este tartja utolsó hangversenyét, melyre a zenét élvezni vágyó közönség figyelmét különösen felhívjuk. — Orphenm Pápán. A Hungária kávé­I házban három estén át Tamásy és Kovács ! igazgatósága alatt egy 4 nő és 4 férfi tag­ból álló jól szervezett daltársulat szórakoz­tatta a közönséget. A daltársulat tegnap Győrbe utazott és a Korona kávéházban tart előadásokat. — A postahivatal figyelmeztetése. A kö­zönségnek úgyszintén a hivataloknak azon gyakorlata,hogy a postai küldemények ezim zésénél a rendeltetési hely nevét az : n-on­en,-ön,-ben,-ben. stb. raggal látják el, a posta szolgálatban a küldemények biztos kezelését veszélyeztető számost zavart idéz elő, mert ez által a Tura,Röd, Hornya stb. féle községnevek ragozása folytán a Túrán, Rödön, Hornyán stb. alakok keletkeznek, melyek «zen alakban már egy-egy más köz­ség nevének felelnek meg. A postai szolgá­lat biztosságának és pontosságának, úgy­szintén a helynevek rendezésének és a vég­leg megállapított, helynevek általános elter­jedésének érdekében kivánafos, hogy ugy a magánasok, mint a hivatalok a postakülde­mények czimzésénél a helynevek felesleges ' és gyakran zavart okozó ragozását lehető­leg mellőzék. — Iluska Cléme. Igen jó kéz és arezbör finomító az „Iluska créme u 1 té­gely 1 korona a Városi gyógyszertárban Fö utcza 17. Pápai m. kir. anyakönyvi kivonat. Szülöttek. Szabó Lidi cseléd fia József ág. hit ev. — Sisl Ferencz szabó és neje Pasdera Má­ria fia Rezső rkath. — Gál Imre molnárse­géd ós neje Berecz Mária fia István rkath. — Csatári Sándor városi rendőr és neje Né­meth Julianna fia Sándor rkath. — Zsirai József napszámos és neje Horváth Mária fia József rkath. — Varjú János aztalos és neje Tóth Karolina fia János ev. ref. — Németh József napszámos és neje Dömötör Anna fia József rkath. II a lőtt a k. özv. Fürszt Mónié sz. Neumann Rozá­lia v. szegény 78 éves izr. — Vincze Jó­zefné sz. Vései Rozália esztergálos neje 34 éves rkath. — Gombás Erzsébet 7 éves r. kath. — Perl Hermán v. szegény 65 éves izr. — Ancsicskó Imre 2 hónapos rkath. H á z a s s á g ot kötöttek. Jakab Sándor czipész és Dömötör Vilma. — Vér Tamás napszámos és özv. Németh Pálné sz. Vajda Erzsébet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom