Pápai Közlöny – XI. évfolyam – 1901.

1901-06-09 / 23. szám

dobálás, tekeverseny és léggömbök feleresz­tése volt, ami teljesen kitöltötte a délutáni műsort, mely 7 órakor a zenekarok időközi hangversenyével véget ért. A délutáni és esti előadás között egy órai szünet volt, mely alatt zsúfolásig meg­telt a kertihelyiség nagyszámú és diszes kö­zönséggel. Az esti műsor valóságos „theatre pareé" "volt és a közönség ritka élvezetben részesült. A varieté előadás teljes 3 órát vett igénybe, melyben Pálfí Nina, Markovits Ma­git, Deákné, Békefiné, Ladiszlay és Szalóky és a színtársulat összes karszemélyzete köz­reműködött. Pálfi Nina ez alkalommal egy gyönyörű virágcsokrot kapott a Sportegye­sület részéről. A közönség az egész előadás alatt tüntető tapsokkal illette az összes közremű­ködőket. Az előadás után tűzijátékban is gyö­nyörködött a közönség, mely remekül sike­rült. Ugy az előadás valamint az ünnepély egész menete alatt nagyban járta a konfetti, mely záporeső módjára hulott és a közön­ség ki nem fogyott a jókedvre hangoló je­lenetekből és alkalmakból egész éjfélutánig amikor a közönség lassanként oszladozni kezdett. Dicsérőleg kell megemlékeznünk a ren­dezőségről ugyszinte Váradi vendéglősről, ki Ízletes ételek és kitűnő italok kiszolgálásával nagyban emelte a népünnepély fényes sike­rét, mely mint halljuk a színigazgatónak körülbelül 500 korona tiszta jövödelmet ho­zott. A színtársulat összes tagjai mulatozás közben várták be a hajnali vonatot, mely őket uj állomáshelyükre Zala-Egerszegre továbitotta, ahol még aznap este volt a be­mutató előadás. A mult hétről Nagy Jattatajrum Pápán! Ezzel a hivatalos elnevezéssel lehet il­letni a népünnepélyt, melyet a körünkből távozó Deák Péter színtársulata rendezett pünkösd hétfőjén a vasúti vendéglő kertihe­lyiségében. Ez az ünnepély volt a piéce de ressis­tance és egyúttal búcsúztató a tavaszi szi­niévadnak. Az a jövedelmezőség melyet ná­lunk mostanában a népünnepélyek produ­kálnak arra a tapasztalatra juttatják a szín­igazgatókat, hogy nagyobb „sláger" és „kasz­sza darab" nincs is, mint „A népünnepély". Mi egy „Ocskay brigádéról" egy „San-Toy" egy ily népünnepélyhez képest? Égy csöpp viz a tengerben. Szóval jól beütött a Barnum előadás, amint azt a sziniazgató nevezte, jóllehet minden volt ott látható, csak nem olyasmi amit Barnumék szemfényvesztéskép produ­káltak. Volt ugyan jelezve olyasmi Barnum­féle paródia a műsorban, de az teljesen el­maradt amire nem is volt szükség, mert a közönség amúgy is rogyásig volt a szórako­zástól és mulatozástól. A tulajdonképeni népünnepély a dél­utáni műsorban lelte magyarázatát. A rema­zuri „Ős-Budavár" mintájára lett betartva. Volt varieté színház, orrok összeütközése, dijbirkózás, szépségverseny, zsákfutás és minden olyasféle, mely Ős-Budavárának di­csőséges múltjára emlékeztetett. A történelmi hűség kedveért fel kell említenem, hogy az „orrversehynéí" óriási rekordot ért el a színtársulatnak egyik am­biciózus tagja, ki „mit der gebogenen Noz" már a sziniévad alatt nagy sikert aratott. 4 A délutáni műsorba a tűzoltói banda is több izben beleszólt, ezenkívül a késdo-* bálás, tekeverseny, sikerült légberöpüléssel szórakoztatott a közönség, mely láthatólag rendkívüli nagy élvezetben részesült azért a csekély GO fillér dijért, melyet belépti-dij gyanánt kellett leszurkolni. A közönség túlnyomó része az esti mű­sort tartotta fenn magának. Esti 8 órára zsúfolva volt a kertihelyiség amint mondani szokás intelligens közönséggel. A Varieté mely most is bevált „parré" szeriileg működött és amolyan premiere számba ment. A primadonna és a magánszereplő ugy él­vezte a tapsot, mintha nem a „bretlin" ha­nem a kőszinház színpadján szerepelt volna. Volt is taps és kihívás, de a lámpák elé nem hívhatták őket, mert sem függöny nem gördült le, de még lámpák sem voltak a színpadon elhelyezve. Az esti műsorban nagy szerepet ját­szott a confetti. Valóságos záporeső volt „az üzlet érdekében" és éjféltájban egy cso­mag confettiért sokan egy félórai szerelmet is képesek voltak feláldozni. Éjfélig rendkívül élénk volt az üzlet. Éjfél után az üzlet gyengült, de teljesen nem lett fizetésképtelen. Egy két meccenás, ki a sziniévad alatt a „csak titokban akar­talak szeretni" módon intézték az ügyet most birokra kaptak és hajnalig mig csak a tár­sulat a vonatra szált ugyancsak more patria módra itta a franczia hegy levét és élvezte a czigány muzsikát. A hajnali vonat fütye, mely a színtár­sulatot Zala-Egerszegre hivta egybe, véget vetett a mulatságnak, de nem annak, hogy egy-két titkon érző sziv még a búcsúzást is megrövidítse. Igy történt, hogy Kis-Czell volt azután a búcsú központja, mely azután a „viszontlás" reményében végleg le lett kötve és fújva akkor, amidőn a mozdony azoknak fütyentett kik álltak s azoknak, kik a kocsi szakaszokban ültek Igy végződött a népünnepély jobban mondva igy búcsúztak el, a színészek Pá­páról vagy még jobban mondva igy adtak találkát egymásnak azok, kik a színi évad alatt „csak titokban szerették egymást". Ezek a bizonyosok valószínűleg már legközelebb találkoznak Zala-Eger szegen: „Az üzlet érdekében" ! Friczi. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városa nem­csak a multat de a mulasztottakat is nyögi. Az hirlik, hogy Pápa város sok­szor a cél előtt megbokrosodik és kitör. Az hirlik, hogy Fenyvessy főis­pán Pápán fiatalabbnak érzi magát mint Veszprémben. Az hirlik, hogy Hegedűs képvi­selőnk Pápán kezd nagykorú lenni. Az hirlik, hogy a polgármester közvilágítási jelentését már megvilá­gította. Az hirlik, hogy a színtársulat né­hány helyen utóbajokat hagyott. Az hirlik, hogy a népünnepélyen a sportegylet ki lett vierundzvanzi­golva. Az hirlik, hogy az anyós akkor legjobb ha már — porhanyos. Az hirlik, hogy a szövőgyárban kedden minisztrálnak. Az hirlik, hogy a színtársulat a búcsúzásnál érte el a legnagyobb si­kereket. Az hirlik, hogy a népünnepélyen confetti láz uralkodott. Az hirlik, hogy a színtársulat né­hánya nem kérődzött Zala-Egerszegre. Az hirlik, hogy Dobó színtársu­lata Kis-Czellbe akar „Nagy" lenni. Az hirlik, hogy Deák Pétér szín­társulatának néhány tagja Zala-Eger­szegen fogja magát lekötni. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesztőjét a színtársulat meg akarta szöktetni. (Majd vissza küldték volna! Szedő.) HIEEK. — Városi közgyűlés. Pápa város képviselőtestülete f. hó 12-én — szerdán — délután 3 órakor közgyűlést tart a követ­kező tárgysorozattal: 1. Székely István elhalálozásával az építészeti bizottságban üresedésbe jött hely­nek betöltése tárgyában a v. tanács javas­lata. 2. A v. tanácsnak jelentése a Korona vendéglő bérbeadása érdemében. 3. Kemény Lajos pénztári tisztnek ké­relme szabadságidejének meghosszabbítá­sáért. 4." A pénzügyi bizottság jelentése az 1900. évi számadások megvizsgálásáról. 5. Kriszt Jenő plébános kórelme a Kál­vária — temetőhöz vezető gyalogjárónak kő­szegélylyel leendő elkészittetese iránt. 6. Horváth József kérelme a város malomba egy kombinált henger beállításáról, 7. Kriszt Jenő kérelme az alsó városi iskola épületének megvétele tárgyában. — Személyi hirek. Hegedűs Sándor kereskedelmiügyi miniszter és Fenyvessy Fe­rencz megyénk főispánja Budapestről ked­den délelőtt a gyorsvonattal városunkba ér­keznek. — Hegedűs Lóránt dr. városunk orsz. képviselője Hathalomról, ahová holnap érkezik, kedden a délelőtt folyamán váro­sunkba érkezik. — Füzy Szaniszló az irgal­raesrend tartományi főnöke pénteken és szombaton városunkbau időzött. — Berecz Antal a felsőbb leányiskolák főigazgatója Budapestről, Antal Gábor ev. ref. püspök ós Czike Lajos főiskolai gondnok csütörtökön városunkban időztek. — Űrnap. A katholikus egyház e leg­impozánsabb ünnepét a pápai kath. hivek ez idén is a szokott pompával ülték meg. Reggel 8 órakor kezdődött az isteni tisztelet szent misével, melyet Kriszt Jenő plébános mondott. Segédkeztek : Luka Károly segéd­lelkész és Horváth István hitoktató, mint szertartó Frászt Endre segédlelkész fungált. A templom, az oltár s a hivők egyaránt ün­nepi diszt öltöttek. Mise végén megindult a szokásos urnapi körmenet, hogy a bencések­nél, Viz Ferencznél, az adóhivatalnál és a plébánialaknál felállított oltároknál vég­zendő szertartáson részt vegyen. Ez ünne­pen ott láttuk a hatóságok képviselőit, a tisztikart, a tantestületeket, egyesületeket és köröket, a tanulóirjuságot s a hivők belát­hatatlan sokaságát. A helybeli honvédhuszár ezrednek egy díszszázada a mise alatt vala­mint a 4 oltárnál disztüzet adott. Igen emelte az ünnepély fényét, hogy a tüzoltóegylet ez alkalommal már saját zenekarával vonult fel, átengedven a tüzoltózenekart az egyházi ének céljaira is, minek következtében mise alatt, s a körmenet alatt az a nép énekét igen szépen kisérte. Megható volt a kis fiuk­nak, az elemi iskola IV. V. és VI. osztályá­nak növendékeiből alakított kis karnak az éneke is, melyet az egyes oltároknál ós menetközben bemutatak. Az időjárás is na­gyon kedvezett. A pápai hitközség régi szo­káshoz híven ma vasárnap ismét megtartja a körmenetet, melyen a katonaság kivételé­vel ismét jfrlen lesznek mindazok, kik csü­törtökön részt vettek e valóban ritka fényű istentiszteleten. — Junins 8. A rom. kath. elemi fiú­iskola mult számunkban hozott műsor sze­rint tegnap d. e. 10 órakor tartotta meg a

Next

/
Oldalképek
Tartalom