Pápai Közlöny – X. évfolyam – 1900.

1900-09-30 / 39. szám

— Fellcbezés. A fogyasztási adó • hivatal ügyében hozott képviselőtes­tületi határozatot Sült József és tár­sai megfelebbezték a közigazgatási bizottsághoz. A felebbezésben kérik a határozat megsemisitését és a Salczer Ignácz kérvényét a jogügyi bizottság­nak véleményezés végett kiadatni. — Uj theologiai tanár. A dunán­tuli ev. ref. egyházkerület közgyű­lése a pápai ev. ref. tbeologiához há­rom pályázó közül rendes tanárnak, Thury Etele vámosi lelkészt válasz­totta meg. — Uj énekkar. Kriszt Jenő plébá­nos, mint a helybeli áll. polgári leány­iskola kath. növendékeinek hitokta­tója e tanév elején tervbe vette, hogy a nevezett intézet kath. növendékei a vasárnap és.ünnepnapi 11 órai misén ne csak megjelenjenek, hanem azon énekeljenek is. A hitközség uj kar­nagyában pedig olyan lelkes embert nyert meg az ügynek, ki nem ismert fáradtságot, hogy e terv mielőbb ke­resztülvitessak. S iine, ma a 11 órai misén először lép fel e 36 tagu kis énekkar, mely szép 2 szólamu egy­házi énekek előadásával nagyban eme­li a hivők buzgó áhitatát. A mise alatt az orgonát Szentgyörgyi Sándor kar­nagy játsza, ki ezen ujabb terhet, melyért semmi rekompenzatio nem jár, szívesen vállalta magára. — Bokréta ünnepély. Az irgalmas rend újonnan épülő bérházának bok­réta ünnepe f. hó 22-én volt. A falak lombfürészekkel, lobogókkal Ízletesen feldíszítve és lampionokkal kivilágtva voltak. A homlokzaton egy csinos transparent volt felállítva. Esti 7 óra után az összes munkások élükön a munkavezetővel fogadták az ott meg­jelent rendfőnököt Filzy Szaniszló kir. tanácsos urat, kinek kíséretében láthattuk a rendház tagjait, a műépí­tész és építőmestereket. Egy értelmes munkás a magas állványon körülötte az összesereglett munkások nevében csinos kis beszédet tartott és éltette a megjelenteket. Magunk nevében is köszönetünket fejezük a rendfőnök urnák, hogy ily impozáns épülettel gyarapítja városunkat. — A tűzoltói zenekar, melynek tagjai már erősen hozzáláttak a tanu­láshoz, nemsokára újonnan fel lesz szerelve hangszerekkel, s a farsang folyamán mutatkozik be a nagy kö­zönségnek. — Halálozás. Mély részvéttel fo­gadtuk Kert a y István molnárnak f. hó 28-án történt halálát. Temetése f. hó 30-án — ma — délután 4 órakor megy végbe. — Felülfizetósek. A «Pápa felsővá­rosi rom. kalh. olvasókör* f. hó 19-án a kath. legényegylet helyisegében sikerült nyári tánczmulatságot tartott, me'y alkalommal fclü'fizettek : Dr. Lukcsics József, id. Takó Ferencz 2—2 kor. Unger Simon 1 kor. 40 fül. Petrovics Mihály, Kásy Gyula, Pap Já­nosné 1 kor. 20 fill. Glazovics Mariska, Do­monkos Albert, Király Jánosné, í—1 kor. Cziráki János 80 fill. Keresztes Gyula 60 fill. Szabó István, Sándor Teréz, Szaor János Készei János, Eperjesy József, Szekeres Jó­zsef, Farkas József, Mórocz Mihály, Slránszky István, Kalmár Jánosné, Vida Jánosné, 40—40 fili. Tamás János, Mészáros István, Bt ros Ferencz. Hegyi János, Varga Józzef, 20—20 fi iért, összesen 18 korona 80 fillért, melyért a választmány nevében köszönetet mond Tauber Géza tilkár, — Szolgálati hübég jutalma. Fé­nyes ünnepély volt f. hó 27-én br. Pongrácz Anzelm békási földbirtokos kastélyában. Ez alkalommal adta át Bélák Lajos főszolgabíró a községi elöljáróság és az összes urasági cse­lédek jelenlétében Róka János szám­adó 40 évi hü szolgálatáért a részére megküldött diszérmet és okiratot. A kitüntetett cselédhez Bélák Lajos fő­bíró és br. Pongrácz Anzelm intéztek beszédet, melyben méltatták a kitün­tetett érdemeit és egyszersmind buz­dították hasonlóra a többi cselédséget. — Az Utolsó előadást ma tartják színházunkban, mely alkalommai Réthy Laura énekművésznő utolsó vendégfellépte és juta­lomjátekául «Náni» kerül szinre es ez elő­adással színtársulatunk h befejezi itteni mű­ködését, hogy Győrbe vonuljon. Ott első előadás: «Suhancz» lesz Tarnay Leona pri­madonna bemutatásával. Derek és töreki ő színigazgatónknak több szt rencsét es jobb egészséget kivánunk, mint a meljben nálunk volt része. — Szüretek. A pápai Öreg-Hegyen október hó i-én holnap, a Kis-Hegyen pe­dig október hó 4-en kezdenek szüretelni. — Népszámlálás. A rendőrkapitány­ság felhívja a háztulajdonosokat hogy há­zaikat az 1901 évi január I-én megejtendő népszámlálásra, tisztán látható házszámokkal lássák el: — Lopás. Hanák Ferencz foglalkozás nélküli asztalos segéd Fr.mk Sándor nevü társa kárára egy óltözet fekete *uhát ellopott s azzal f. hó 29. Pipáról megszökött. — Üres sörös palaczkok kedvez­ményes szállit&sa. A győri kereskedelmi kamara egyik utóbbi üléséből felterjesztést tett az üres pnlaczkok szállítás díjtételének mérséklése iránt. A keresk. ügyi minister kedvező elintézésében részesítette a felter­jesztést s ezt a következő leiratban hozza a kamara tudomására: „A használt üres sörös palaczkok viteldijának mérséklése iránt m. é. decz. hó 24-én 5380. sz. a. elém terjesztett folyamodványára értesítem a ka­marát, miszerint megengedtem, hogy az üre­sen visszamenő valamely magyarországi sör­gyárban rendelt használt sörös palaczkokra a 111. kir. államvasutak vonalain teheráruként tetszés szerinti menyiségben való feladásnál az a) osztály díjtételei, vagyis ugyanazon vételdijak alkalmaztassanak, melyek a díj­szabás I. r. B. szakaszában CV. fejezett alatt foglalt határozmányok szerint más­nemű használt üres gyöngyöletekre, mint pld. ládák, kosarak, ásványvizes palaczkok stbre érvényesítve vannak. A m. kir. állam­vasutak igazgatóságát egyideüleg utasítom, hogy a kérdéses küldeményekre engedélye­zett, fentebb említett kedvezménynek meg­felelő módozatok mellet való életbe lépte­tése iránt intézkedjék." Jókai, Mikszáth, Tóth Béla. A ha­zai irodalom elismert első kitűnőségéi. S mind a három rendes munkatársa a Pesti Hírlap­nak, mely már csak e revén is első helyen áll napilabjaink között. Jókaitól Felistenek bolondságai czim alatt humorisztikus regényt közöl az uj negyedben a Pesti Hirlap í Mik száth Kálmán ismét nagyobb elbeszélést ir; Tóth Béla pedig vasárnapi tárczáival és min­dennapi Esti leveleivel szerez kellemes órá­kat a lap olvasóinak. Tejmészetes és tudva­levő, hogy az kiemelt illusztris munkatársak köré még egész serege sorakozik legjelesebb publicistáinknak és tárczairóinknak. A Pesti Hirlap azonkívül, hogy legjobb és legbővebb tartalommnl jelenik meg, — napról-napra 20—24 oldalon — előfizetőinek rendkivű i kedvezményeket is nyújt. Első helyen áll ezek közt a Pesti Hirltp nagy képes naptára melyet minden előfizető teljesen J'dijtalanul kap meg a karácsony előtti hétén .Az 1601. évi naptár főeiseét Uj csillagok'cáim alatt a fővárosi és vidéki színházak primadonnáinak erckepcsárnoks fogja képezni. A naptárt min­den előfizető megkapja ugyan, de me^is csák ugy, ha legaláb már negyedéve járatja a lapot; nzéit figyelmeztetjük a magyar ol­vasóközönséget a most bekövetkező oktober dec/emperi új negyedre. Az előfizetes ne­gyedévre 7 korona ; egy hóra 2 kor. 40 fill. A Párisi Divat cimü nagy képes heti divat­lappal együt r.ngyedévre mindössze 9 kor. Az előfizető-dijak a Pesti Hir.ap kiadohiv t­lába (Budapest, V., Váci-körut 78. sz.) bimzendok. -— Szen e Ödön fiiseer és csemege üzletéből egy jó fin tanulónak azonnal fel­vétetik. — Királyi olaj. (Szalon petróleum) a legjobb szagtalan és színtelen petróleum IV2 és 1 literes zárt üvegben az idén is forgalomba hoztuk és ajánljuk a nagyédemü közönség figyelmébe, lioliu Mór liai Kossuth Lajos-utcza 64 szám. Pápai m. kir. anyakönyvi kivonat Szülöttek. Fidesz Frigyes útmester és neje, Sz 1­bó Margit, fia : Károly ág. hitv. ev. — Mol­i nár Ignácz asztalos és neje, Madarász A.ma fia : Kálmán rom. kath. — Szabó Ferencz kocsis és neje, Czum Juliánná leánya : Anna rom. kath. — Weisz Gyula szabó és neje, Krausz Jenni leánya Francziska izr. — Weisz ! Ignátz czipész és neje, Singer Rozália fia ; ! Sámuel izr. Halottak. Harkai Gyula rom. kath. 4 hónapos veleszületett gyengeség — özv, Czupor Horváth Ferenczné szül. Szöllösi Zsófia ev. ref. 86 éves aggaszály. —• Tömből István ág. hitv. ev. 21 napos görcsök — özv. Lu­kács Sándorné szül. Gotlieb Eva ág. hitv. ev. 56 éves májrák. — özv. Virág Istvánné szül. Zántor Borbála rom. kath. 63 éves tü­dövesz. — özv. Karner Istvánné szül, Löff­ler Magdolna ág. hitv. ev. 73 éves aggaszál-y. Házasság uem köttetett. Felelős szerkesztő : POLLATSEK FRIGYES. Hirdetmény. Van szerencsém a Pápa és vidéki vevő közönségnek tudomására hozni, hogy FLEISCHMANN-féle Első Győri kalbász és szalámi gyár­nak kizárólagos elárusitását PÁPÁN megkaptam és naponta friss küldemény különféle és szakmába vágó árukkal a vevő közönségnek szolgála­tára állok. Amidőn kérem a tisztelt vevőközönsé­get ezen gyártmány jóságáról meggyő­ződést szerezni, maradok tisztelettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom