Pápai Közlöny – X. évfolyam – 1900.

1900-04-29 / 17. szám

mátiót szerezhetnék magamnak, mert amit a tapasztalat igazolja a kulissza titkok ré­vén sok negatív képre bukkantam s ezt most már kerülni óhajtom. Eddig a Griff étterme és a Kern sörödé volt a koncentrált helyzet, de jelenleg a társulat tagjai se­hogy sem akarnak koncentrálódni. El-el vétve akad az ember egy kis csoportra, de ezek is ugy tűnnek el mint a kámfor. A társulat elsőrendű nőtagjai nagyrészt visszavonulva élnek s ez nagy csapás a bo­hémiára, illetve a krónikára. Azok pedig, kik megjelennek a láthatáron, csak azért jelennek meg, hogy újra eltűnjenek. A se­gédszinésznők ós kardalosnok hollétéről a legügyesebb privát detektív sem tudna fel­világosítást adni. Ugy látszik házilag kezel­tetik magukat. Ez az oka, hogy rólük még eddig nem szólhat a krónika. Ami késik az azonban nem múlik. Ha máskép nem, akkor merész fantáziámra utalok s ugy kezdem meg a tárgyalást. A társulat férfi tagjai domino klubbá alakultak a Graf-kávéházban, ahol teljesen a játékszenvedélynek adták át magukat, ezektől színházi krónikát megtudni, vagy infonnátiót szerezni — absolute lehetetlen. Azoktól, kiktől még valami szerelmi histó­riát lehetne kiszívatyuzní, azok maguk a szerelem betegei s már napok óta az ágyat őrzik. Ez az oka annak, hogy a krónika er­ről az oldalrol is teljésen informáiatlan ami egyelőre arra késztet, hogy más uton sze­rezzek magamnak hiteles adatokat. Már ki is jelöltem magamnak a Herkules utat és remélem legközelebb már hiteles adatok nyomán kerülnek a krónikába. Ily auspiciumok mellett vállalkoztam a privát detektív szerepre és ha "ez nem sikerülne, ugy a merész fantáziámat fogom igénybe venni. Ez, ha nagyított is, de soha nem csalt. Tehát csak türelem ! Friczi. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városában a szövőgyár sok embert beszőtt. , Az hirlik, hogy Pápán a szövő­gyárat több iparos csak álmodta. Az hirlik, hogy Fenyvessy főis­pán a pápai Jókai körnek örököse lett. Az hirlik, hogy Hegedűs képvise­lőnk Fenyvessytől másodszor örökölt. Az hirlik, hogy a polgármester­nek akkor lehet kedvébe járni, ha az uj városrész haladását emlegetik. Az hirlik, hogy Dobó színigaz­gató az Angot előadása alkalmával a zenekarból izgatta a társulatot. Az hirlik, hogy a színtársulat lí­rai szerelmese a színtársulatnál bódog­ülni fog. Az hirlik, hogy a színtársulat egyik kardalosnőjének irgalmaznak. Az hírlik, hogy a színtársulat naiváját sokan rendezik. Az hirlik, hogy a színtársulat több férfi-tagja lábbadozik. Az hirlik, hogy egy főiskolai ta­nár a segédek ajánlatára tiszta alsó­nadrágot váltott. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesztője egy jó munkatársra tett szert. HE I 3Í E ZEC. — Személyi hirek. Fenyvessy Fe­rencz megyénk főispánja tegnap dél­után br. Üchlritz Emil főispáni titkár kíséretében városunkba érkezett. — Hegedűs Lóránt városunk orsz. képvi­selője pénteken délután városunkba érkezett és ma az éjféli vonattal Budapestre visszautazott. — Huszárezredünk köréből. Pozso­nyi János százados, osztályparancsnok ugyanily minőségben Marosvásár­helyre a 9 sz. honvédhuszárezredhez lett áthelyezve. Helyébe Eötvös Imre őrnagy Marosvásárhelyről Pápára lett áthelyezve. Sajnálattal vesszük ezen áthelyezést tudomásul, mivel Pozsonyi osztályparancsnok ugy tiszttársai va­lamint társadalmunk körékben a leg­nagyobb rokonszenvnek örvendett. — Gyapay Dénes hadnagy üdülés céljá­ból két hónapi szapadságot nyert. — Buzaszentelés. F. hó 25-én, í szt. Márk evang. napján Kriszt Jenő ; plébános fényes segédlettel körmene­j te.t vezetett ki városunk felső-városi I határába, hogy a - hívekkel együtt I kérje szántóföldjeire s szőlőinkre a j magasság-béli áldását és Isten adjon j bő termést az embernek. A körme­netben részt vettek a külömböző kath. egyesületek, társulatok egyházi zász­lóik alatt nemkülönben a bencések gymnáziumának, az állami polgári ! leányiskolának és az összes hitköz­ségi iskoláknak növendékei. — Az irgalma srend uj bérháza. Már egy izben hírt adtunk arról, hogy a hely­beli irgalmas rendház melletti üres telken a rend főnöke egy monumentális bérház építését tervezi. Mint értesülünk Füzy Sza­niszló kir. tanácsos, az irgalmasok rendfő­nöke a mult hét végén néhány napig váro­sunkban időzött s ezen alkalommal a rend­ház uj bérházának épitése — mely a vá­ros egyik disze lesz — bizonyossá vált. Az építés már legközelebb meg fog kezdetni. Üdvözöljük a tevékeny és érdemekben dus rendfőnököt, mert ezzel egy ujabb bizonyí­tékát szolgáltatja, hogy városunk érdekét szivén viseli. — Uj próbavilágitás. Az „Altalá­nos Aerogengáz r.-társaság w Budapest­ről kérvényt intézett Pápa város pol­gármesteri hivatalához, melyben en­gedélyt kér, hogy az aerogengázzal próbavilágitást létesíthessen. A városi tanács ezen kérvényt tegnapi ülésé­ben tárgyalta s a társaság kérelmének helyt adott azzal, hogy megengedi a próbavilágitást minden ellenszolgálat nélkül, egyben pedig kiköti, hogy a próbavilágitás beszüntetése után az utak esetleg járdák helyrehozása a vállalkozó céget terheli. A társaság képviselője Müller Károly városunk­ban időzött, ki a szükséges intézke­déseket megtette aziránt, hogy a próbavilágitás már a legközelebbi na­pokban kezdetét vegye. A világítás — mint értesülünk — rendkivüli in­tenzív és ami fő igen olcsó. A társa­ság a próbavilágitást a Színház téren és a színház előcsarnokában akarja létesíteni. — A hivatalos lapból. A székes­fehérvári ügyvédi kamara Herz Emil dr. pápai ügyvédet elhalálozása foly­tán a kamara tagjainak lajstromából törölte és irodája gondnokául Hoffner Sándor,dr. pápai ügyvédet rendelte ki. — A kanyaró járvány szíinöban. A járvány bizottság f. hó 23-án tar­tott üléséből kifolyólag, tekintettel, hogy a tanköteles gyermekek között ma már egyetlen egy járványos be­teg nincs, a városi tanács az ösz­szes elemi iskolákat a bizottság véleményei alapján megnyitni rendeli. — | Herz FiMiil <lr. temetése . | F. hó 22-én délután 3 órakor kisérték ki örök nyugalomra a korán elhunyt dr. Herz Emil ügyvédet. Hogy mily közszeretetnek örvendett a megbol­dogult, fényesen igazolta ezt azon impozáns részvét, mely megnyilvánult a gyászszertartás álkalmával. A ha­lottas ház előtt nagy tömegben cso­portosult a gyászolók serege, melyek között ott láttuk az ügyvédi kart, az izr. nőegyletet és a Wahrmann Mór egyletet testületileg. Az ügyvédi kar és barátai gyönyörű koszorút helyez­tek ravatalára. A megboldogult földi maradványait jó barátai felváltva vit­ték vállukon egész uton e, temetőig. A temetőben kartársai nevében dr. Kende Ádám ügyvéd, barátai nevében Kemény Béla városi jegyző búcsúz­tatta el a jó kollegát és jó barátot. A gyászoló család leljen vigaszt az általános közrészvétben a megboldo­gult pedig „Nyugodjék békében". — A Jókai kor közgyűlése. A pá­pai Jókai kör tegnap d. u. közgyű­lést tartott Fenyvessy Ferencz elnök­lete alatt. Az elnöki állásáról lemon­dott Fenyvessy Ferencz helyébe nagy lelkesedéssel egyhangúlag Hegedűs Lóránt dr. városunk orsz. képviselője lett megválasztva. A szinügyi bizottság csütörtökön d­u. ülést tartott. A bizottság a színtársulat működésével általánosságban meg van elé­gedve s csakis a szereposztásra kiván na­gyobb gonclot fordítani. Ily értelembén lett a színigazgató értesítve. — Az uj kántor-tanitó. A r. kath iskolaszékhez — mint halljuk — a 2600 korona javadalmazásit kántori állásra, meiylyel 4 szobás szép lakás jár mellékhelytségekkel, már eddig is 10-en nyújtották be folyamodásu­kat, akik mind conservatoriumot vég­zett és legtöbbnyire nagyobb városi kántorok, köztük két püspöki székes­egyházi karnagy. A pályázók legna­gyobb része az orgonán és zongorán kívül az összes vonós hangszereken játszik, van olyan is, a kinek nyom­tatásban megjelent egyházi s világi zeneszerzeményei a 100-at jóval fe­lülmúlja és a gregorián énekről szak­könyvet irt. Érdekesnek ígérkezik a különböző hangú (tenor, tenor-bary­ton, bass-baryton) kántoroknak május 21-én nyilvános próbája. A kántori állástól külön választott 1040 korona javadalmazásu 11-od osztályú tanítói állásra is érkeztek már be folyamo­dások. — Ló osztályozás. Pápa városá­ban az országos marha-vásár téren a ló osztályozás f. évi május hó 7-én reggel 8 órakor kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom