Pápai Közlöny – IX. évfolyam – 1899.

1899-12-17 / 51. szám

4 PÁPAI KÖZ LÖNY 1899. deczember 71 tatná, hogy «azoknak ; mindent nekünk meg semmit.» A kérdés azután ugy lett megoldva, hogy a jogügyi bizottság lesz hivatva véle­ményt erre mondani. A mészárosok ebbe beleegyeztek, de a rendőrkapitánynak se­hogysem tetszett, hogy annak a mészáros­nak érdekében határoznak, akivel ő rzokott kurtán határozni. Ne legyen olyan nagyon törvénybe kapaszkodó | rendőrkapitány ur ! a méltányosság nem szokott fegyelmi eljárást maga után vonni. A közgyűlés végén volt ez a kis bajos intermezzo, és ez a hangulat oszlottá is el a városatyákat, kik még az utcán is pertrak­tálták ezt a provokált de teljesen elfojtott felekezeti problémát". Most midőn erről a közgyűlésről irom a krónikát, már minden csendes s a feleke­zetek a régi jó békés egyetértésben várják a kölcsönös baráti érintkezést. Friczi. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városában egy cseh társaság akar szövőgyárat létesíteni. (Csak csehül ne járjunk. Szedő.) Az hiilik, hogy Pápa városában a kabátos betyárok kezdenek gomba mód­ra szaporodni. Az hirlik, hogy Pápa városában vannak konkoly hintók, kik legközelebb a Lipótmezőre fognak kerülni. Az hirlik, hogy Fenyvessy főispánt a pápaiak csak hírből kezdik ösmerni. Az hirlik, hogy H e& edüs képvise­lőnktől csak azt veszik rosz néven, hogy még fiatal. (Hát ez is hiba ? Szedő.) Az hirlik, hogy a polgármester annyira dolgozik, hogy méltán elmond­hatni róla, hogy elnöki teendőkkel meg­bízott napdijas. Az hirlik, hogy a tegnapi városi közgyűlésen egy képviselő felekezeti gyűlölségből majd megfeledkezett. Az hirlik, hogy Pápáról nemsokára «Nyilt levél* lesz intézve a lipótmezei tébolyda igazgatójához, hogy egy né­hény dühöngő őrültet vegyen oltalmába. Az hírlik, hogy a tenapi közgyű­lésen ritnális szempontok is lettek vá­góhidalva. Áz hirlik, hogy az acetylin világí­tás kezd a közönséggel barátkozni. Az hirlik, hogy Jánosházán már nem fütyöl, hanem énekel a . . . Az hirlik, hogy Transválban a nevelőnök „bur-bon* ok. Az hirlik, hogy a tegnapi táncz­próbán sok lépéseket tettek a szerelem érdekében. Az hirlik, hogy a dohánygyári leányok közül többen azért járnak már most rórátéra, mert előre készülődnek az éjféli misére. Az hirlik, hogy Pápán még a bak­ter is tekintetes ur. Az hirlik, hogy a Főtéren egy gyanús hozentráger találtatott. Az hirlik, hogy a Színháztéren uraságoktól levetett elegáns szererelem kaphatók. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesztőjénél tőbb rendbeli hitelező elhelyezést nyerhet. — Személyi hirek. Németh Antal dr. tankerületi főigazgató iskola látoga­tását befejezve, tegnap visszautazott Győrbe. — Fiizy Szaniszló az irgalmas rend tartományi főnöke kedden és szer­dán városunkban időzött. — Uj püspök. Nagy kitüntetés érte a veszprémi káptalan egyik érdemes tagját ő Felsége a király Jánosi Ágoston veszprémi székesegyházi őrkanonoknak és címzetes apátnak a dulmi címzetes püspökséget adományozta. Mint tudjuk, a címzetes püspökség adományozásával együtt jár, hogy Jánosi lesz a veszprémi püspök helyetíese, ki akkor, ha a me­gyés püspök egyházmegyéjétől távol van, helyette a püspöki t endőket végezi — A torna és vivó egyesület köz gyűlése. A pápai torna és vivó- egye­sület csütörtökön délután 5 órakor tartotta rendes évi közgyűlését a Griff szálloda 2 sz. szobájában, a melyre szép számmal jelentek meg a tagok. Fűrst Sándor terjesztette be elnöki je­lentését az egyesület eddigi működésé­ről mely örvendetes tudomásul szolgált. A tisztviselőknek és a pénztárnoknak a felmeiitvény megadása a jövö köz­gyűlésére halaszta ott, a menyiben egye­lőre a további ideiglenes vezetésre adott a tisz viselőknek a közgyűlés megbízatást abból kifolyólag, hogy a helybeli társ­spor egyesületekkel a fúziót elvben ki­mondotta! Köszönetet szavaztak külöm­ben ezen közgyűlés alkalmával ugy K. Tóth Pál főiskolai, mint Amherg József tanitóképezdei tornatanároknak a torna szak ügybuzgó vezetéseért, s egyúttal jegyzőkönyvi köszönet nyilvánítást is elhatározták Németh Istvánnak az ev, ref. egyház gazdasági tanács elnöknek, ki engedélyt adott arra, hogy az egye sülét a főiskola tornatermét használ­hassa. A közgyűlés az ügybuzgó vezető alelnöV- éltetésével ért véget. — Látogatás a benczés gymná­siumban. Németh Antal dr. tankerületi főigazgató meglátogatván a helybeli benczés gyrnnásium minden egyes osz­tályát az ott látottak és hallottak teljes megelégedését nyerték meg és a f. hó 16-án tartott tanári értekezlet alkalmá­val azon erős hitének adott kifejezést, hogy az iíjuság ilyen vezetése mellett csak siker koronázhatja az intézet mű­ködését. — A karácsony és újév előtti va­sárnapi munkaszünet. Hegedűs Sándor kereskedelmi minister, tekintettel arra, hogy karácsony estéje ez évben vasár­napra, az uj év napja pedig hétfőn esik és a nagy közönség a szokásos bevásárlásokat az ünnepeket megelőző napon szokta teljesíteni, megengedte, hogy ez alkalommal az ipari és keres­kedelmi telepeken az ipari munka, il­letőleg az adás-vevés egész napon esz­közöhető. — EskÜVŐ. Sehtvach Kálmán ma vezeti mennyezet alá Sárvárott Koeh Berta kisasszonyt Szombathelyről. Bol­dogság kisérje az uj házaspárt 1 — Nyilvános felolvasás. «A pápai kertészeti egyesület» 1899. dec/ember hő I7 én — ma — d. u. 5 órakor a városház nagytermében nyilvános fe'ol­vasást rendez. Felolvasást tartanak : Kodolányí Árpád földmivesiskolai ker­tész : «Á gyümölcsfák nyesése és gon­dozása.» Gsepreghy Gyula gazdasági segéd : «A szőlőmolyról». A felolvasást nem tagok is látogathatják. Belépti dij nincs. — Karácsonyi ünnepély. A hely­beli városi ovodában december hó 23 án délután 2 órakor a kisdedek által „ka­rácsonyi ünnepély * lesz rendezve, melyre a szüleket valamint az érdek'ődőket szívesen látja az ünnepélyt rendező óvónő. — Kerékpárosaink közgyűlése. A pápai kerékpáros egylet f. hó 17 én — ma — délután 2'/ 2 órakor a Kut­rovácz-féle helyiségben rendkívüli köz­gyűlést tart. — Eljegyzés. Fischer lgnátz keres­kedő Boszniából eljegyezte Spiegel Ja­kab helybeli szállító cég kedves és bájos leányát Josefát. Szívből gratulálunk az uj jegyespárnak 1 — Színész bankett Győrött. Dobó Sándor színtársulata Szávay Gyula a «Győri Hirlap» felelős szerkesztőjének tiszteletére, abból az alkalomból, hogy Amerikából visszatért, f. hó 11-én este bankettet rendezett a Vigadó kistermé­ben. A ba: ketten a társulat összes sze­mélyzete u^yszinte a meghívott vendé­gek • Wennesz városi tanácsos Angyal Ármand városi főkapitány, Petz városi főorvos, Kárpáthy tanár és Pollatsek Frigyes lapunk felelős szerkesztője vett részt. Ez alkalomra «Bohémia» cimű alkalmi lap is megjelent, melyet Hetényi a színtársulat egyik kedvelt tagja igen szellemesen szerkesztett meg. Szávai/ Gyulát, ki kedves nejével jöt a ban­kettre lelkes éljenzéssel fogadták. Az első felköszöntöt Dobó igazgató mon­dotta az ünnepeltre mire Szávay igen szellemesen riportirozott. Petz főorvos a Szávay párt éltette és végül Mányay Aranka felel')? szerkeztünket köszön­tötte tel. Tréfás jelenetek és énekszá­mok fűszerezték az estély kedélyes hangulatát, melyhez a színtársulat tel­jes zenekara is hozzájárult. Az estélyt tánc követte, mely reggeli 3 óráig a legvidámabb hangulatban ért véget. — Iparos ifjak mulatsága. A pápai iparos ifjúság önképző köre f. é. de­czember hó 25 én a Jókai kör helyisé­gében hangversenyei egybekötött táncz­mulatságot rendez. Belépő dij : tagoknak 20 kr. Nem tagoknak 30 kr. Kezdete este 8 órakor. A tánczmulatságon Lángó Náczi zenekara játszik. A hangverseny műsora: 1. Hazádnak rendületlenül. Énekli: az ifjúsági énnkkar. 2. Fölol­vasás. Tartja : dr. Antal Géza. 3. Ka­rácsony éj. Irta : Kisfaludy Károly, sza­valja : Légrádi Nándor. 4. Marseillaise. Énekli: az ifjúsági énekkar. 5. Férjhez menjek, vig monológ. Szavalja : Németh Anna k. a 6. Magyarok népdalok. Ti­linkón előadja: Weinberger József. 7. IDalra. Énekli: az ifjúsági énekkar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom