Pápai Közlöny – IX. évfolyam – 1899.

1899-01-29 / 5. szám

5­— A pápai kath. kör febr. 5 én a kör helyiségében, zártkörű táncz­vigalmat tart. Beléplidij tagoknak: sze mélyjegy 50 kr, családjegy 1.20 frt. Nem tagoknak személyjegy 70 kr. Kezdete 8 órakor. Az izr. nőegylet közgyűlése. A pápai izr. nőegylet folyó évi január hó 29-én — ma — délután 4 órakor a Jókai kör helyiségében évi rendes közgyűlést tart, melyre az egylet t. tagjait e/Uital is tisztelettel meghívja Dr. Lőivy Lászlóné egyleti elnök. Tárgysorozat : 1. Titkári jelentés, zár­számadás és vagyonmérleg bemutatása. 2. Jegyzőköny hitelesítés. 3. Három taglói álló számv'zsgáló bizottság vá­lasztása a jövő évre. 4. A választmány kiegészítése 5. Egyébb inditványok. — Nincs toronyóránk. A pkbánia tempóm toronyórája már régen bete­geskedett, de nem lett orvosolva, mig végre pénteken végleg felmondta a szolgálatot. Az uradalom lett volna hi­vatva a bajon segi eni, de ez nemcsak hogy nem segített rajta, hanem még az óramutatókat is lrszt dette. Tudiunk­kal Papa városa is hozzájárni évenként ezen óramű jó karban tartásához s igy reméljük, hogy meg ío-ja tenni a szük­séges intézkedéseket arra nézve, hogy rövid idő múlva újra megtudhassuk, hogy l Jápan hányat ütött a toronyórája. -- A rendörbiztos balesete. Saj­nálattal vettük tudomásul, hogy Fodor István rendőrbiztost, hivatása teljesi ése közben baleset érte. Pénteken a heti­vásár felügyeletét végezte és egy meg­vadult tehén hátuliól oly szerencsétle­nül fellökte, hogy néhány napig az ágyat, kell őriznie. A rendőrbiztos ar­c/án, hátán és kezén sérült meg. Mint halljuk, a sérülések nem veszélyesek s néhány nap múlva újra teljesi: heti szolgálatát, aminek valóban csak ör vendü: k. — Társas vacsora. A „Polgári kör" Ubruár hó 4-én a kör helyisé gében társasvacsorát rendez, melyre a kör tagjait családjaikkal együtt meg­hívja a választmány. — Házi estély. A kath. körben — ma — Gerstner Ignácz p.-teszéri piébános ur tart felolvasást az „Anya hatalma* czimmel. Döbrössy Gizella úrhölgy zongorán előadja „Zigeuner weisen" (Lablo de Sarasé op. 20). Schmiedt Antal, Steiner Hugó, Nemes János és Horváth Dani urak magyar darabokat fognak játszani. Utánna tár­sasvacsora. Belépti dij nincs. — Az irgalmas rend működése. Füzy Szaniszlö kir. tanácsos az irgal­mas-rend tartományi főnöke, most állí­totta össze a statisztikát a rend mu't evi kórházi működésére 1. E szerint a pozsonyi, egri, szepesváraljai, temes vári, pápai, kismartoni, nagyváradi, sza­kolcai, váezi, pécsi, zágrál i, budapesti és szatmárf, szóval a r< nd tar omónyá­nak tizenhárom kórházaban felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül az I898. évben 11.693 beteget ápoltak 301,760 napon át. Ezek közül meg gyég)ult, 9710 beteg, ápolás alatt ma­radt 829, meghalt 554 A betegek 1 ö­zül a pápai rendház kórházában 260 ápoltak. Meggyógyult 248, további ápo­lás alatt marad 12. Ápolási napo'; 4356. — A kath. legényegylet mulat­sága. A pápai róm. kath. legény-egye­sület szerelve tisztelt másodelnöke, főt. Szilágyi Oszkár ur név ünnepének al kalmáböl 1899. évi február hó 2-án a kalh. kőr nagyteimében rendez zárt­körű tánczvigalmat rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépő dij ! Személyjegy 50 kr. Családjegy 3 személyre 1 frt 20 kr. — Devecseri hir. A „Somlyóvidéki karékpénztár" részvény-társaság Devecserben f, hó 22-én tartott;, rendv évi közgyűlését. Elhatároztatott, hogy a 10 írtos névértékű részvényekre egyenkint 8 frus osztalákot fi­zetnek. Megválasztattak : elnökül: ifj. Háezky Káltnán, igazgalóul : Dr. Fallak József, to­vábbbá a/ igazg tóságba : Aes Sándor, Bőhm József, Dr. Königsberyer Kornél, Preisach Józfcef, Szauer Jakab. Sonnenfeld Lipót, Szép­hegyi Sándor, Vineze Ignácz, Szalay Ottó és Dr. Wcisz Miksa. A fel ügye lőbizoitságba : Harsányi Sándor, Balogh József és Raák Gyula. A közbecsülés és köztiszteletnek ör­vendő igazgatót Dr. Fóliák József megyei járásorvost szép ovátiób n részesítette a köz­gyűlés ; az intézetnek önzetlen és minden irányban correct vezetéséért bizalmat és jegy­zőkön) vi köszönetet szavazott neki. — Köszönetnyilvánítás, dr. Both Miksa bécsi orvos, városunk szülötte volt kegyes 50 frtot a pápai izr. ipa­ros gyámolító egylet céljára küldeni, mely kegyes adományért fogadja ez uton az elnökség hálás köszönetét. — Tisztújító közgyűlés/ A pápai vendéglősök } kávésok } mészárosok 7 hentesek és pinczérek betegsegélyzö és temetke zési egylet f. hó 26 án d. u. 4 óra kor tartotta évi tisztújító közgyűlését me'y a'kalommal elnöknek : Dreisziger Ká­rolyt, alelnöknek : Singer Jakabot, tit kárnak : Hannig Gyulát, pénztárosnak: Bauer Károlyt, s egyleti orvosnak : Dr. Rechnitz Ede urat egyhangúlag meg­válásztolta. A közgyűlés elhatározta, hogy f. év febr. hó 8-án, a Griff szál­loda dísztermében zártkörű tánczes­télyt rendez, melyre a meghívók még e hó folyamán szétküldetnek. — Zi!ahy Gyuia a nemzeti színház mű­vésze s az egész ország dédelgetett kedven­cze a kath. kör által febr. 13-án a Griff nagytermében taitandó hangversenyen közre fog működni. Zilahi, a pápai közönségnek már ismerőse és hisszük, hogy örömmel ra­gadja meg az alkalmat a közönség, hogy e kedves művész mókáiban gyönyörködjék, kiről a költő is mondja „Az Isten csak jó kedvében teremthet ilyen színészt" Kivü ;e felolvas Czeuner Lajos, fővárosi lelkész, szé­les körben ismert és kedvelt humorista. Ezenkívül lesz quartett, zongora, czimbalom stb. helybeli hölgyek és urak által előadva. Utánna vacsora, esetleg táncz. A részletes mű-ort jövő számunkban hozzuk. Jegyeket elő lehet jegyezni Wachsmanh János felkért pénztárnok urnái, továbbá a bizottsági tagok­nál és Kis Tivadar ur kereskedésében. — A reform, énekegyiet február i2ére tervezett hangversenyét elha lasz'otfa, s a fenti napon csak táncz­mulatságot fog rendezni. — Jurista-bál Veszprémben. A vesz­prémi juristák, ugy látszik, megirigyel­ték azt a dicsőséget, amivel a farsangi időszak évenként elhalmozza íövárosi kollegáikat és bupapesti mintára bál ­bizottságot alakítottak, mely február hónap 4-ére lüzte ki báljának megtar­tását. A rendező-bizottságban élén Fenyvessy Ferencz dr.-ral, megyénk fő­ispánjával, a megye egész jogászvi­lága szerepel, ami magában véve is elegendő vonzerő arra, hogy fényes sikeit érhessen. — Röntgen felvételeket sikeresen ké szít Makay István főiskolai tanár. Ajánljuk a betegek figyelmébe. — „Repülőgépen a Hóidban" czim alatt fog megjelenni Makay István fő­iskolai tanárnak csillagászati regénye az Alhenaenm kiadásában márczius hóban. Az illusírátiókat Muhlbeck Ká­roly, Mikszáth Kálmán több müvének kitűnő illustrátora készili Az előfize­tési felhívások vagy szerzőhöz vágy az Athenaeum kiadóhivatalához leg­később márcziusig benyújtandók, mert a ma már sajtó alatt van. — Rendőri hirek. Kasztl Mor pápni illetőségű foglalkozás nélkü i kereskedő se­géd ki lopás miatt több izben büntetve vo't f. hó 23-án hajnalban- Fogl Adolfné zart pad ásara behalolt s onnan különfele fehér­neműiket ellopott s a lopott ruhanemüeket eladja Ny. Horváth János pápai bkosnak. Vádiott a lopás elkövetesét beismerte, most a bíróságnál várja tettének ju'almát. — Ta­kács Kálmán 18 éves pápai iletőségü fog­lalkozás nélküli csavargó f. hó 25-én reggel miden Pápára jött a rendőrségnek feltűnt, hogy a nevezett igen felruházkodott. Takác-s Kálmán a rendőrseg által kimotoztatván nála 2 dib. lopott férfi kabát, 2 nadrág-, 1 női piros alsó nadrág, és I pár czipő találtatott. Hogy a ruhanemüek honnan lopattak ez ideig kideríthető nem volt. A nyomozás folyamatba tétetett. Pápai m. kir. anyakönyvi hivatal. Születés. 1. Koritschoner Vilmos korcsmáros izr. és neje szül, Hirschler Francziska leá­nya Erzsébet. 2. Végli István vasúti munkás ág. hitv. ev. és neje szül. Valla Anna fia József. 3. Horváth István czipész r. kath. és neje született Gondi Terézia fia István 4. Kovács József földmivelő r. kath. és neje született Horváth Mária leánya Mária. 5. Kreutz Ignácz korcsmáros r. kath. és neje szül. Nemecsek Anna fia Antal, 6. Nagy József kocsis r. kath. és neje szül. Kasznár Anna fia János. 7. Gál Mihály vasúti mozdonyfütő rkalh. és neje szül. Kis Mária fia Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom