Pápai Közlöny – IX. évfolyam – 1899.

1899-01-22 / 4. szám

PÁPAI KÖZLÖNY 1898, január 22 szabályzatot át fogják tanulmányozni, de még a gárdában megmaradt régi gárdisták viselkedését is mintául fogják tekinteni. Ily előlegezés mellett jósolhatok csak fényes si­kert azon bálnak, mely tulajdonkép «próba­bálja* lesz az uj gárdának s egyszersmind trónralépése Karnevál herczegnek. Az ex-lex állapot okozza azt is, hogy városunkban nagyba biznak az uj képviselő­választásban. Már combinálnak, váriálnak és permutálnak a jelöltekben. Meg vannak elé­gedve ugyan a jelenlegi képviselőnkkel Hegedűs Loránttal, s nem is azért akarnak ellenjelöltet, mintha mást kivánnának megvá­lasztani, csakhogy egy kis heccz legyen. Azt hiszem azonban, hogy ebből az ex-lexből csak «schmeksz» lesz. Ez alatt a schmeksz alatt a virstli szagát értem. Ez a szag még mindig győzött Pápán. Kivált most bizhatunk ehben, mert ha tényleg uj választás lesz, akkor törvényen kivüli virstlik lesznek ki­szolgálva. (Ezt nem értem. Szedő.) (Magá­nak nem kell mindent megérteni csak szed­jen tovább. Szerk.) Hegedűs Lóránt képviselőnk ha hinaé, hogy ,uj választás lesz, akkor talán már lejött volna körünkbe. Magam részemről is csak akkor fogom elhinni ezt, ha tényleg erről lesz szó. hogy Hegedűs Lóránt készül Pápára jönnij Ennél biztosabb jel nem is tog kelleni. Máskülönben a mi képviselőnket semmitől sem kell tartani, ha uj választás lesz. Meg lesz ő újra választva, mert hát oly megyében lakunk, ahol a főispán Fenyvessy Ferencz s ezzel mindent megmondtam. Az is igaz, hogy ezzel csak azt mondtam, hogy meg lesz újra választva, de azt nem mond­tam, hogy egy kis alkotmányos költség is fog kellnni hozzá, de hisz ezzel minden képvise­lőnek számolni kel, még ha egyhangú is lesz a választása. Váratlanul jön az a kis intermezzo, de jól esik Pápa városának egy kis pénz­forgalom. Az ex-lex állapot nem jó,£de|azért mégis hoz majd válamit egyesek a konyhára. A mi képviselőnk még nyugodtan al­hattk de mit szólnak ehhez az ugodi enyingi, a vásárhelyi, n. vázsonyi és veszprémi járás képviselői, öt évre ledrukkolták a képviselői mandátum ad ját s most egy év után leta­gadják nekik a fizetést. Nyugta nincs róla, mert erről ilyesmit nem adnak, nem marad más hátra, mint vagy újra lefizetni az expens nótát, vagy ot hagyni a banknótát. Ezt teremtette az ex-lex állapot s ebben az állapotban vagyunk mindnyájan mig a helyzet nem javul. Nincs más hátra, mint bevárni a fejleményeket, jövő hétig majd csak tisztázódik. Várjuk hát a fejleményeket í Frici. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városának kilátása van az ex-lex állapotot leinni. Az hirlik, hogy Pápa városa a a tisztviselő fizetések rendezésénél min­dig a «Felülfizetők» névsorában talál­ható. (Nem mindig. Szedő.) Az hirlik, hogy Fenyvessy főispán Veszprémbe költözésével a Fenyvessy villa kimegy a divatból. Az hirlik, hogy Hegedűs képvise­lőnknek kilátása van legközelebb beszá­molóval egybekötött programmbeszédét tartani. Az hirlik, hogy Pápán megcsípték a betörőket — a bolhák. Az hirlik, hogy Pápárt a korcsolya pálya helyett a korcsolyabál fagyott be. Az hirlik, hogy a Jókai kör felol­vasó estélyein mindig akadnak fakir­társak. Az hirlik, hogy a p'ébánia temp­lom orgonája gégehurutban szenved Az hirlik, hogy a vasút mentén levő telkek értékesítésére szükségtelen az árverések kitűzése, mivel az árak ugyís verve vannak. Az hirlik, hogy a kereskedelmi ifjú­ság önképzőköre «közönség hiányában» nem tarthatott közgyűlést. Az hirlik, hogy a templom tornya eleget missionált, most már demissio­nálhat. (Előbb a a kegyúri öl várja a kegyelemdöfést Szedr.) Az hirlik, hogy Pápán az idegen fiatal embereket az uri társaságokban főrendiház tagoknak képzelik. Az hírlik, hogy Pápán vadul az erkölcs. (Már nincsenek gyermekek. Szedő.) Az hirlik, hogy a d<"reskei ev. ref. lelkészt a bíróságnál meggyóntatták. Az hirlik, hogy Kis-Czellben több a kávés, mint vendég, Az hirlik, hogy a dohánygyári kö­zös étkezdében nem rizs-felfujt, hansm rizzsel-felfújtak vannak. (Ha «vannak», akkor kontra ! Szedő.) Az hirlik, hogy a vízvezeték pú­posát tragácson tolták ki a vasúthoz. Az hirlik, hogy a Hungária kávé­ház kassziros frájlája azért kapott künn lakást, mert az utazó szobákban nyo­mot hagyott maga után Az hirlih, hogy a Pápai Közlöny szerkesztője akkor tudja csak hogy reggel van, ha a nagytemplomban ha­rangoznak. — Személyi hirek. Fenyvessy Fe­rencz megyénk főispánja, ki Budapest­ről pénteken délbe érkezett városunkba, kedden oda újra visszatér. A főispán Budapesten négy öt napig tartózkodik s onnan újra városunkba érkezik. — Takács Ádám árvaszéki elnök tegnap délután városunkba érkezett, hogy a főispánnak több hivatalos ügyben re­feráljon. — Füzy Szaniszló az irg. rend fönökje a lefolyt héten városunkba idözött. - A pápa-bánhidai vasúi épitése iránt a szükséges intézkedések már megtétettek s csakis a kereskedelmi miniszter épitési engedélyét várják. Ezen engedély megadását a jelenlegi politikai helyzet válsága késlelteti. A válságos helyzet megszűntével az en­gedély biztosra vehető s igy kilá­tásunk van, hogy a tavasz kezdetén az épités kezdetét veszi. — A kertészeti egylet ügyében f. hő 15-én népes ertekezlet volt a városházán. El­nöklő dr. Antal Géza tudomásra hozta, hogy a kibocsátott gyüjtőiveken 8 alapitó, és 72 rendes tag jelentette belépését az egyletbe és hogy az alapitó tag ok sorába, dr. Fenyvessy Ferencz főispán ő méltósága, nagyságos Bauer Antat orszgy. képviselő, és Máday Izidor miniszteri tanácsos ő méltósága is be­lépett. Tudomásul kerte venni továbbá, hogy a kiküldött bizottság tagjai az egylet alap­szabályát elkészitette és a jelen alkalommal a közgyűlés elé terjeszti, kérvén e gyűlés tagjait, hogy esetleges észrevételeiket te­gyek meg. Az alapszabály tervezet egyes pontjainál élénk eszmecsere fejlődött ki, mig azoknak csekély módositása után az alap­szabály elfogadtatott. Ugyanezen alkalommal megválasztatott az egyesület tisztikara is. Elnökké általános helyeslés között Dr. Antal Géza választatott meg, ki az egyesület meg­alakításában kiváló részt vett, alelnök lett Székeli.) István földmivelésiskolai igazgató, jegyző dr. Koritschoner Lipót, könyvtárnok : Szokoly Ignácz, pénztárnok ; Kis Móricz. Vá­lasztmányi tagok: Abaffy József méhészeti vándor tanár, Bottka Jenő, Hajnóczky Bela, Hercz Béla, Holbeck Ede, Kodolányi Árpád, Kovács Sándor, Lamperth Lajos, Munkácsy József bor. felügyelő, Németh Imre, Schabe Ignátcz uradalmi íőkertész, Tarczy Dezső. A megalakult kertészeti egyesület az elnók­seg utján táviratban tudatta Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi minister ő nagy mél­tóságával, hogy a pápai kertészeti egylet megalakult. — A városi iskolaszék ülése. A városi iskolaszék f. hó 18 án — szer­dán — délután ülést tartott a város­háza nagytermében. A bizottság Herz Margit városi ovónö kérelmének helyt ,adott s részére egy hónapi szabadság­időt január hő 25 tői február hő 25-ig engedélyezett. Ezen időtartam alatt a városi óvodában az előadások szüne­telnek. Ez alkalommal az iskolák el­lenőrzése és látogatása is szóba jött s kijelöltettek azon bizottsági tagok, kiknek kötelességévététetik ezen hivatás teljesítése. Ezen üdvös intézkedéssel azon cél éretett el, hogy minden hé­ten más-más bizottsági tagnak köie­lessége I sz az iskolák meglátogatása és megvizsgálása. — Az esküdtképesek lajstroma. Az esküdteket öss/eirő bizottság az alaplajstromát 1899-ik évre elkészitette és az alaplajstrom a bizottság hivata­los helyiségében a városházánál évi január 24 tői kezdve 15 nap alatt bárki által megtekinthető. Megjegyeztetik, hogy az ellen akár atkalm^s egyénnek kiha­gyása akár nem alkalmasnak bejegy­zése miatt ezen 15 nap alatt, tehát február 8-ik napjáig bezárólag a hiva­talos órákban d. u. 3—5 óráig bárki felszólalhat, valamint ezen felszó'alá­sokra, melyek szintén közszemlére fog­nak kitétetni, február 9 — 12 ig bezáró­lag bárki észrevételeket tehet. Á fel­szólalások és észrevétek az összeíró bizottság elnökében nyújtandók be vagy szóval előterjeszthetők.. — Elíte bál. A farsang előhírnöke vá­rosunkban rendesen a „korcsolya bál" volt. Ez évben a korcsolya bál elmaiadt s e he­lyett városunk és Vidéke fiatalsága egy ha­sonjellegü bállal nyitja meg a farsangi évadot. Erre vonatkozólag kaptuk a következő „Meg­hívót" a Pápa és vídékfe fiatalsága által Pápán, 1899. évi február 1-én (szerdán) az „Arany Griff szálloda dísztermében tartandó zártkörű tánezestélyre. Kezdete esti fél 9 óra-

Next

/
Oldalképek
Tartalom