Pápai Közlöny – IX. évfolyam – 1899.

1899-04-09 / 15. szám

1899. április^ PÁPAI KÖLZÖNY 5. £ — Személyi hirek. Fenyvessy Fe­rencz megyénk főispánja ma Vesz­prémbe utazik, a holnap megtartandó megyei rendkivüli közgyűlésre. —Fehér Ipoly pannonhalmi főapát szerdán dél­után városunkba érkezett s két napi itt tartozkodás után pénteken vissza­utazott Pannonhalmára. — Füzy Sza­niszló az irgalmas rend tartományi főnöke a helybeli rend látogatása cél­jából szerdán és csütörtökön városunk­ban időzött. — Április II. A mult évben a tőrvény­hozás nemzeti ünnepé avatta április 11-ét, mint az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulóját. Városunk kereskedői és iparo­sai nincsenek azonban iiszában azzal, hogy e napon kötelező-e a munkaszünet, be kell-e zárni a boltot és lehet-e folytatni a munkát ? Ezen nemzeti ünnepen a boltot nyitva lehet tartani és ipari munkáját min­denki folytathatja, A vasárnapi munkaszünet rendelkezései e napon nem kötelezők s csak a törvény hozás és iskolák ünnepelnek. A hivatalos ünnepi istentisztelet kedden dél­előtt 9 órakor lesz a plébánia nagytemplom­ban, a hol a hatóságok testületileg fognak megjelenni. Az ünnepi misét Kriszt Jenő plébános mondja. — Bauer Antal szüzbeszéde. Bauer Antal az ugodi kerület orsz. képviselője f. hó 5-én a földmivelésü­gyi tárca költségvetésének tárgyalása alkalmával a képviselőházban megtar­totta szüzbeszédét. A rokonszenves kép­viselő felszólalását az egész ház osz­tatlan tetszéssel fogadta és beszéde végeztével számosan siettek őt üdvö­zölni. A képviselő beszédéből a követ­keze kivonatot közöljük : Figyelmébe ajánlja a háznak, hogy egy szorgalmas, értelmes gazdaság munkásosztály képzése mily elkerül­hetetlenül szükséges. Ilyen munkásosz­tályt pedig csak az által teremthetünk, ha a mezőgazdasági cselédeket öreg napjaikra nézve megélhetésükről meg­nyugtatjuk s nekik kenyeret biztosítunk. Az államnak tehát kezébe kell venni a munkások nyugdijbiztositásának nagy kérdését, mert ennek megoldasa a szo­ciaüsztikus mozgalom ellensúlyozására is éppen üdvös hatással lesz. Fejtegeti, hogy a mai viszonyok közt mily fon­tos a gazdára, hogy a gazdasági te­vékenysége sokoldalú legyen. Igy kü­lönösen a tejgazdaság képes még a nagymérvű fejlődésre. Óhajtandó, hogy a szakiskolák a gazdálkodásnak erre az ágára is gondot fordítsanak. A ma­gas fokon álló magyar lótenyésztés ügyére is folytonos gond fordítandó. Az állam az egyes lótenyésztő-vidéke­ken felállíthatna olyan apaállatokat, melyek ivadékai azon vidék viszonyai nak legjobban megfelelnek. Az Ausz­triával határos megyékben például az osztrák fuvarosok által leginkább hasz­nálható nehéz apaméneket kellene fel­állítani, mert a íejlett ipar folytán na­gyon virágzó osztrák fuvarozó-üzletnek sok lóra van szüksége s igy a magyar gazdák vevőkben nem szűkölködnének. Mivel a jelenlegi kormány iránt biza­lommal viseltetik, a tételt elfogadja. (Nagy tetszés jobbfelöl és a középen.) — Tanulmány uton. Szeglethy Gyögy Veszprém város polgármestere Havas városi főszámvevő kíséretében két nap óta városunkban időzik. Ittléte össze­függésben van azzal, hogy Veszprém városa ósdi administratióját teljesen or­ganisálni kívánja s e végből tájékozást akar magának szerezni városunk ügy­metének berendezéséről. Nem tudjuk váljon ezen tanulmányútnak lesz e még folytatása, de Pápa városa minden­esetre büszke lehet, hogy az ujabb or­ganisatiónál zsinórmértékül vehetik. — A pápa-bánhidai vasút építése már a legközelebai napokban kezdetét veszi. Az építési vállalkozók holnap érkeznek városunkba s mint halljuk már többféle intézkedéseket tettek az épités megkezdésére. Már ideje is volna ' — Megyei közgyűlés. Vármegyénk tőrvényhatósága f. hó 10-én — hol­nap — rendkívüli közgyűlést tart Feny­vessy Ferencz főispán elnöklete alatt. — Iskolai ünnep. A helybeli izr. iskolában, kedden f. hó 11 én az 1848. évi törvények bzentesitése évfordulóján iskolai ünnepély lesz. Az ünnepi beszé­det Schor Ármin tartja. Hoffner Alber t \ Mély részvétet keltett városszerte az a nagy csapás, mely városunk egyik előkelő családját érte Hofiner Albert nagybirtokos halá­lával. Az elhunyt, a ki egyike volt a legtekintélyesebb kereskedőinek is, vá lasztott tagja volt a városi képviselő­testületnek, a melynek ülésein min denkor buzgósággal és érdeklődéssel vett részt. Ügy itt, mint a megyei tör­vényhatósági bizottságban, a melynek mint virilista volt a tngja, osztatlan rokonszenvnek örvendett. Az iránta megnyilvánuló közbecsülésnek volt egyik állandó jele, hogy évek hosszú során át, egészen most bekövetkezelt haláláig aligazgatója volt a pápai Lloyd-társu latnak. Temetése f. hó 5-én ment végbe a Főtéren levő halottas házból, a hol megjelent a városnak úgyszól­ván egész közönsége; ott láttuk dr. Fenyvessy Ferenc főispánt, Sült József kir. tanácsost, a városi képviselőtestü­let számos tagját élükön Mészáros Ká­roly polgármesterrel és a testületileg kivonult külömböző jótékony egyesü­leteket. A megboldogultban dr. Kende Ádám ügyvéd apósát gyászolja. A család a következő gyászjelentést adta ki : Özv. Hoffner Albertné szül. Kohn Hermina, ugy a maga mint az alulírott gyer­mekek és unokák nevében mély fájdalommal jelenti felejthetlen férjének, apjuknak és napyapjuknak Hoffner Albert városi képvi­selő, Veszprém vármegye törvényhatósági bizottsági tagjának f. hó 4-én reggel xj. l 6 órakor rövid szenvedés után történt gyá­szos elhunytát. A megboldogultnak földi ma­radványai f. hó 5-én d. u. l/ 25 órakor fog­nak az izrelita sírkertben örök nyugalomra tétetni. Pápán, 1899 évi márczius 4-én. Ál­dás és béke poraira ! Dr. Hoffner Elek Dr. Kende Ádámné szül. Hoffner Paula gyer­mekei. Dr. Hoffner Elekné szül. Lővy Sára menye. Dr. Kende Ádám veje. Hoffner Edith Hoffner Piroska Kende Piroska Kende Vi­dor unokái. ; ' A pápai kád és gőzfürdő részvény társaság évi rendes közgyűlését f^ hó 10 én — holnap — délután 4 órakor a pápai takarékpénztár nagytermében tartja meg. — A pápai ipartestü/et köréből. A pápai ipartestület választmánya teg­nap este ülést tartott, mely alkalom­mal a pénztárosi állás betöltése iránt történt intézkedés. A pénztárosi állásra egyhangúlag Böhm Samu esztergályos lett megválasztva. — Elhalasztott közgyűlés. Miután a pápai kerületi betegsegélyzö pénztár­nak f. évi április hó 3-ára kitűzött évi rendes közgyűlése, a közgyü'si kikül­döttek csekély számban történt megje­lenése miatt megtartható nem volt, ez okból a közgyűlésnek a városháza nagytermében leendő megtartása ujabb határidejéül, /, évi április, hó 9 ik nap­jának délután 2 órája tűzetik ki, melyre az összes közgyűlési kiküldöttek oly értesítéssel hivatnak meg, hogy ezen közgyűlés, tekintet nélkül a megjele­nendő kiküldöttekjszámára, az alapsza­bálok 28. § a értelmében határozatké­pes leend". - f — Angyal kellet az égnek. Mély gyász érte Gáthy Zoltán közkedvelt ének és zenetanárunkat Piroska leány­kájának elhunytával. Az alig .másfél éves kis leánykát dacára a szülök gondozásának a halál kiragadta a szülök karjaiból. Temetése f. hó 5 én nagy részvét mellett ment végbe. Eogad­ják a kis regrutát szívesen az angyalok karában ! Ifjúsági előadások. Dobó Sándor színigazgató a fővárosi mintára nálunk is óhajtja meghonosítani az ifjúsági előadásokat. Már érintkezésbe is lépett a tanári karral, s mint haljjuk már legközelebb meg is lesz tartva, az első előadás. — Köszönet nyilvánítás. Egy ma­gát meg nem nevező asztaltársaság szíves volt a Chewra noschim egylet­nek 10 koronát adományozni, ameljért az egylet nevében köszönetet mond Marton Ignáczné elnök. — Táncpróba. Kemény Gyula köz­kedvelt táncmesterünk értesít bennün­ket, hogy április hó 15 ik napján, — szombaton — a Hungária szálloda dísztermében zártkbrü füzérkével kap­csolatos nagy tánezpróbát rendez, Be­lépő-díj : Személyenkint 1 frt, család­jegy 3 személyre 2 frt. Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók a táncz­iskolában. Kitűnő zenéről gondoskodva van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom