Pápai Közlöny – VIII. évfolyam – 1898.

1898-08-07 / 32. szám

sehogysem. Ha már nem jöttek el a mulat­ságra többen, legalább a belépti dijakat küldték volna el s ezzel az a czél éretett volna el, hogy a körnek 30 forinttal több vagyona lett volna, nem tekintve, hogy még jövedelemre is volt kilátás. No de sebaj ! Jö kezekbe van a polgári kör elnöksége, majd csak kispekulál valamit, hogy ezt a jég és hidegvert mulatságot kipó­tolja. Ha nem veszi rossz néven az elnökseg ugy ajánlom neki, hogy Szt. István napkor mint olyan napon, a midőn a kör hagyomá­nyos mulatsága szokott megtartatni, próbál­kozza meg a csorbát kiköszörülni. Annyit mnndhatok, hogy rosszabbul nem sikerülhet mint ez. Azaz mit mondok 1 Sikerülni ez is si­került, mert akik ott voltak, soha kényel­mesebben és annyit soha sem tánczolhatná­nak. Hely volt, még túlságosan sok is tán­czos még kétszer annyi, mit is követelhet az erköl&i mást. A mi az anyagi sikert illleti hát izzadja ki most a polgári kör. »Was geht uns Narenberg an ?« s ezzel vége punktum. Városi közgyűlésünk is volt a hét fo­lyamán, még pedig nagy érdeklődés mellett folyt le. Az érdeklődés alatt ne értsék azt, hogy számosan jelentek meg, mert csak ugy kongott a terem az ürességtől, de maga a vitatárgya képezte a nagy erdklődést, mert errre is ugyan azt mondhatom, a mit már a kör mulatságára mondtam »Noch nie dage­wesen« A zárszámadások vizsgálatáról volt szó. Az eddigi szokás az volt, hogy a zárszám­adásokon keresztül nyargaltak, azt tudomá­sul vették s ezzel vége volt az egész évi komédiának. Nem törődött senki az ezrek és százak hová és mikénti elhasználásáról, hanem ugy volt jó, amint a számvevő felol­vasta, mert hát a Dani bácsi volt jó polgár­mesterünket nem akartuk zavarni az ő nyu­galmában és intézkedéseiben. Most egyszerre azonban változott a helyzet. A pénzügyi bizottság hosszú lére eresztette a dolgot s olyan fűszerezett főze­lékkel lepte meg a képviselőtestületet, mely­től ugyancsak trüszköltek, amikor elébe tá­lalták. A pénzügyi bizottság most az egy­szer megmutatta, hogy jó szakács, tud jol főzni, ha akar. Hogy miért nem főzött ed­dig jól, azt nem tudom, mert ha eddig is ugy tálalt volna, ugy talán nem került volna annyiba a városnak a háztartása. No de mindegy ! Ha későn is jött, de elég jókor arra, hogy a városi étrend vál­tozást nyerjen. Ezt arra értjük, hogy a je­lenlegi polgármesterünk elég modern ember arra, hogy a korral haladjon és meg tudja különböztetni a jót — a rossztól. Mit tehet ő róla, ha az eddigi szakácsok mindig elsóz­ták az ételt s a képviselőtestület tagjai, de főleg a pénzügyi bizottság tagjai nem pa­naszkodtak csömörülésről. Ő is u c;y főzött mint uj szákács addig, mig panasz nem jött reá most már rendbe lesz, mert hát egy­szerre mindent nem lehet megtanulni. A pénzügyi bizottságnak nagy érde­met kellet tulajdonítani, azon kitünö étrend megállapításáért, melyben ezentúl a város konyhájában megállapítottak. S ebben főér­deme van Antal Gézának a bizottság lel­kének, ki ugy látszik nemcsak a tanári pá­lyán, ahol már régóta szerzett babérokat, de a közérdek zöld asztala mellett is dicsőségre számithat. Jól indul, több elődje is igy in­dult és püspöki széket nyert. A közgyűlésen kisebb epizódokban is volt részünk. A polgármester gentleman lé­tére belátta hibáját a szakbizottságokkal szem­ben mondott kifejezésért, melyet a sok tüz és hévre vezetett vissza, mely benne, a köz­ügyeket érdeklő dolgokban lakozik. baranyay helyettes városi ügyész és belátta a tévedesét. csakhogy Koczka képviselő nem elégedett meg ezzel addig mig ki nem nyilatkoztatta, hogy a felszó­lalási dij 1 frt. 50 krt nem kell majd lefi­zetni. Ez is megtörtént s akkor aztán szél­csend lett. Több feljegyezni való nem is volt a közgyűlésről 1 Frici. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városának a vízvezeték hozta meg a befolyását és egyszersmind a kitolyását. Az hirlik, hogy Pápa városa ed­dig azért nem fejlődött, mert sok hely­ről fejődött. Az hirlik, hogy Fenyvessy főispán azzal köszöntött be, hogy a várnagyot leköszöntötte. Az hirlik, hogy Hegedűs Lóránt képviselőnk a polgári leányiskolánkat jó előre rántó ta. Az hirlik, hogy a polgármester a legutóbbi közgyűlésen megmutatta, hogy a sértett félnek elégtételt is tud adni. Az hirlik, hogy a rendőrkapitáuy­nak a szőllőben való tartózkodása az észjárását még jobban megzölditette. Az hirlik, hogy Baranyay ügyvéd a legutóbbi közgyűlés alkalmával olyas­mit akart Koczka képviselővel elhitettni, amit maga sem hitt el. (Fizessen elő a pápai újságokra, azok majd elintézik az ügyet. Szedő) Az hirlik, hogy Antal Géza a leg­utóbbi közgyűlés alkalmával a pénz­ügyek terén szerzett érdemeinek elis méréséül jegyzőkönyvi köszönetet ka­pott. (Mások többet kaptak. Szedő.) Az hirlik, hogy Pápa városa ugy járt a pápa-csornai vasúttal, mint a szállásadó, a tóttal. (Adott 50000 fo­rintot s még pervesztessé tette. Szedő.) Az hirlik, hogy a polgári kör mu­latságát nem a jég, hanem a hideg verte el. Az hirlik, hogy a polgári kör ja­vára most a jégkárosultak fognak mu­latságot rendezni. Az hírlik, hogy a polgári kör mu­latságán csak »egyesek« voltak jelen. (Azért nem kellett szünórát sem tartani. Szedő.) Az hirlik, hogy az újonnan terve­zett pápai postapalotához már három lépcsőt elkészítettek. Az hirlik, hogy a pápa-kovácsi elöljáróság az ígéretekben nem schmu­tzig. (A jegyzőnek is ígért már lakást. Szedő.) Az hirlik, hogy a Jó'<ai Mór ut­cai pletyka főnökné nyelve minden bű dös lében kanál. Az hirlik, hogy a Jókai Mór ut­cai dámanegyedben levő lakók csakis házilag lesznek kezelve. Az hirlik, hogy a dohánygyári leá­nyok már nagy előkészületeket tesznek a városunkba érkező katonaság részére. Az hirlik, hogy a Corvin utcai uj füszerkereskedo rókatáncai kedveskedik a vevőknek. Az hirlik, hogy a pápa-kovácsi-i bucsun hideglelést is lehetett kapni. Az hirlik, hogy a gy őr-szigeti ká­vésné azért olyan jó üzleti nő, mert már régen üzleteskedik. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesztőjeéjjel eszi a villás reggelijét. h r« — Frigyes föherczeg Pápán. Ab ból az alkalomból, hogy városunk és környékén hadgyakorlatok lesznek meg­tartva, Frigyes főherceg városunkba fog érkezni. Hogy mikor és meddig fog időzni a föhereceg városunkban, arról még nincs tudomásunk, csak annyit tudunk, hogy a főherceg részére Es­terházy Móricz gróf kastélyában ren­deznek be lakást. — Személyi hirek. Fenyvessy Fe­rencz dr. megyénk főispánja, veszprémi időzését fethasználta arra, hogy az enyingi járásban körutat tegyen. A fö • ispán ma Siófokra érkezik s néhány napot, üdülés czéljából ott tölt. — Esterházy Móricz, gróf, ki néhány he­tet töltött Karlsbadban, több heti tar­tózkodásra elutazott birtokára Nord­kinchenbe. — A főispáni lakás átalakítása. A hét­főn délelőtt megtartott rendkívüli megyei köz­gyűlés foglalkozott a főispáni lak átalakítá­sának ügyével, egyhangúlag megszavaz­ván e czélra 32.000 frtot. Fenyvessy Fe­rencz főispán, akit megjelenésekor viharos éljenzéssel fogadtak, a közgyűlést megnyit­ván, bejelentette Pribék István püspök, Villányi Szaniszló és Rothauser M. Sá­muel bizottsági tagok elhunytát. A közgyű­lés fájdalmának jegyzőkönyvileg ad kifejezést és részvétiratot intéz a veszprémi káptalan­hoz, a szent Benedek-rendhez, valamint Rot­hauser M. Sámuel hátramaradottjaihoz. Be­jelentette azután a főispán Sziics Ákosnak megyei főszámvevővé történt kinevezését. Lelkes éljenzés fogadta ő méltóságának e bejelentését és szívélyes óvácziókban ré­szesült az uj főszámvevő is. Roller Sándor m. főjegyző tett azután előterjesztést a főis­páni lak átalakítása tárgyában. Az épitési munkálatok 32 000 frtra fognak rúgni. Indít­ványozza, hogy ezt az összeget az árvaházi alapból fizessék ki. A törlesztés pedig tör­ténjék a székházi alap fölöslegéből. De ké­ressék fel a belügyminiszter, hogy a törvény­ben megállapított főispáni lakbért a várme­gye javára folyósítsa. Kolossváry József alispán röviden ismerteti a vállalkozóval kö­tendő szerződést, megjegyezvén, hogy ha kevesebb munka lesz teljesítendő, mint a mennyiről szól a költségirányzat, ugy a dife­renczia a vármegye javára esik. A 32.000 frtban nincsen benne az épület egyik oldalán teljesítendő alapozási munka, amely azonban szakértők véleménye szerint nem fog sokba kerülhetni, továbbá nincs benne a tapétázás és a villamos csengők elkészítésének költ­sége sem. Rainprecht Antal rövid felszó­lalására Kolossváry József alispán meg­adja a kért felvilágosítást, mire a közgyű­lés a főispáni lak átalakítása te­kintetében tett előter jesztésekkel egy­hangúlag elfogadja. Fenyvessy Fe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom