Pápai Közlöny – VIII. évfolyam – 1898.

1898-07-17 / 29. szám

— Személyi hir. dr. Fenyvessy Fe­rencz megyénk főispánja csütörtökön kocsin Veszprémbe utazott, a honnan a hét folyamán városunkba visszaér­kezik. — Vízvezetékünk. Mint biztos kut forrásból értesülünk a vízvezeték müve teljesen rendbe van s a vízvezeték szerdán vagy legkésőbb csütörtökön át lesz adva a forgalomnak és a kö­zönség rendelkezésére bocsájtva. -- Huszárezredünk köréből. Molnár Ákos ezredes, ezredparancsnok, a II ik osztály felett szemlét tartandó, csütör­tökön Zala-Egerszegre utazott, ahonnan tegnap visszaérkezett városunkba. — Huszárezredünkben történt áthelyezé­sek folytán a századparancsnokok kö­zött változás állott be és pedig : a 3-ik század parancsnokságát Vaszary Béla százados, ki eddig az 1-sö szá­zadot vezényelte, vette át; az 1-sö szá­zad parancsnokságával pedig Gulyás Miklós százados lett megbízva. — A benczések ajándéka. A szt. Benedekrend helybeli rendházát kör­nyező kőfalat és az ezáltal kerített tér­ségét tudvalevőleg a rend Pápa vá­rosának tulajdonába bocsájtotta. A kő­fal lebontását már megkezdték s a hét végén már be is fejezik. Csinos teret nyerünk ezen kőfal lebontásával, s re­méljük, hogy a város tudni is fogja azt a város csinosodására felhasználni. — Elhunyt püspök. Pribék István í >lsz. püspök, nagyprépost, f. hó 12-én délután négy órakor Veszprémben meg halt. Pribék István, a ki igen szép kort nyolczvannégy évet éh, már régebb idö óta gyöngélkedett. Az elhunyt nagy­prépostot csütörtökön temették el. A temetési szertartást Hornig Károly báró veszprémi megyés püspök végezte, me­lyen fenyvessy Ferencz főispán is részt­vett. — Kerékpárosaink kirándulása. A helybeli kerékpár egyesület minden al­kalmat felhasznál arra, hogy tagjaival ezen sportot megkedveltesse és őket szórakoztassa. Alig egy hete, hogy házi versenyt rendezett, máris egy ujabb kirándulást tervez. A kirándulás f. hó 24-ére van tervezve, Gecse-Gyarmathra. Az indulás délután 2 órakor a Kutro­vácz-féle sörödé helyiség elölt fog tör­ténni. A kirándulásban — mint hall­juk — a klubb tagjainak nagy része fog résztvenni. — A szent Benedek rend gyásza. A magyar országi Szent Benedek­rendet súlyos veszteség érte. Villányi Szaníszló, bakonybéli apát. ötven éves korában elhunyt. Temetése csütörtö­kön, julius 14-én volt, melyen a hely­beli bencésrend tagjai testületileg vet tek részt. Özvegy édes anyja és egy nővére siratja az elhunytat Székesfe­jérvárott ; dr. Kovács Aladár, a buda pesti mentőegyesület parancsnoka pe­dig nagybátyját gyászolja elhunytával. — Iparos ifjak mulatsága A pápai iparos ifjak önképzőköre á-ltal f. hó lo-én a Kaszinó kerti helyiségében megtartott mu­latsága várakozáson felüli sikert aratott. A tekeverseny dé'után 2 órakor vette kezde­tét- élénk részvétel mellett. A tánczmulat­ságra 8 órakor este kezdtek gyülekezni s már 9 órakor zsúfolásig megtelt úgyannyira, hogy asztalokról kellett gondoskodni. A ren­dezőség bemondása szerint meg a körnek egy mulatsaga sem ért el oly fényes ered­ményt, ugy anyagilag, mint erkölcsileg, mint ez. S ez igazolva van azáltal is, hogy a né­gyeseket 64 pár tánczólta. A rendező Schwach Alajos ügyes vezetésének tudjuk be azt is, hogy a négyes minden fennakadás nélkül a legnagyobb sikert érte el, ami ily alkalomkor ritka számba megy. Csigi Izi­dor, a kertihelyiseg vendéglőse is kitett ma­gáért Ízletes ételek és kitűnő ételek, kiszol­gáltatásával. A'nemliánczoló lépést tartott a tánczolö párokkal, mert mig ezek határtalan jókedvvel járták reggeli 5 óráig a tánczot, azok vig társalgás közben kitűnő jókedvnek örvendtek. Ezen fenyes sikerű mulatsággal a kör egy jelentékeny jövedelemmel szapo­rodott, a megjelentek pedig egy felejthetlen élvezetes est sikerében gyönyörködhettek. Szívből gratulálunk az iparos ifjúságnak a fényes eredményhez ! — Katonahangverseny. Kellemes szórakozásra nyílik alkalma közön­ségünknek a mai napon a Grünhut-féle kertihelyiségében. A komáromi 12-ik gyalogezred zenekara fog hangverse­nyezni a kerti helyiségében, kellemetlen idö esetén a kávéházban. A hangver­seny délután 4 órakor veszi kezdetét beléptidij nélkül. Este 8 órakor fényes kivilágítás mellett 20 krajczár belépti díjjal. — Felülfizetések. A pápai iparos ifjak önk köre folyó hó io-én tartott zártkörű nyári tánczestélye alkalmával felülfizetni szí­vesek voltak a következők : Matus György 2 frt., Hunka Anna 1*50 frt Bradics Rezső, Peternell József, Trauner Lipót, Strobán Já­nosné, Leiner Ignáczné N. N. Eötvös Sán­dor 1 — 1 frt. Herczeg Ferencz, Klein Test­vérek. Rőzler Antal, Scheirik János 60—60 kr: Groszherr János, Groner nővérek, Cigler Juliska, Dollár Mariske, Biliczky György, Ünnep Mariska, Balogh Pál, Tóth Ferencné, Téringer Józsefné, Berky Teréz, Szupics Jó­zsefné, Wellisch Géza, Laluk Ferenczné, Turóczy Gáborné, Schwach Henrik Lóskai István, Csigi Izidor, Markovics Anna, Nagy István, 50 — 50 kr. Ferenczy Antal, Schwach Lajos P- M. 40—40 kr. Varjú János, Nagy József, Mészáros Ferencz, Mészáros Sándor, Czágl Józsefné, Illés Mariska, Németh Mi­hály, Magdics Mariska, Hladik József, Illés Elek 30—30 kr. Fuchsz Sándor, Vogl Má­tyás, Horváth József, Pipok Sándor Rózsa Sándor, Dénes Ferencz, Bőhm Samu, Lővy Jakab, Herczig Ferencz, Bodó János, Grosz­herr Nándor, Eisler Lajos, László Istvánné, Sonnenfe|d Rezső, Fligel Béla, Korpáczy Istvénné, Braunstein Mór, 20—20 kr. Kiss Lajos, CzéhGusztáv, Spisk Árpád, Szántó János, N. N. Schiller Károly, Müller Lipót, Weisz Aron, Németh János, Gáncs József, Friss Leopold, Csomasz Dezső 10—10 kr. A szíves adakozók fogadják ez uton őszinte köszönetét a rendezősegnek. — Lovarda Pápán. Kratejl igazgató­sága alatt egy kitűnően szervezett lovarda társulat érkezett városunkba és tegnap meg­kezdte előadásait a Korona vendéglő melletti téren e célra igen czélszerüen épített lovar­dában. Tulzottság nélkül mondhatjuk, hogy ily lovartársulat már régóta nem fordult meg Papa városában. Ugy a műlovaglás, loidomitás, mint bohóczszemélyzet dolgában kifogástalan előadást produkáltak. Különösen tetszett Annette k. a. parforce mutatvá­nyai lovon, ugyszinte bámulatos ügyességgel idomított galambjaival, Antonío nniit jon^­leur és végül kitűnően mulatott a közönség Perkardo bohócz «Dummer August» utánzataival. A közönség, mely zsúfolásig megtölté a lovardát folytonos tapsokkal tüntette ki a közreműködőket és méltán. A lovartársulat méltó a pártolásra, a mire ezennel fel is hivjuk közönségünk figyelmet. — Hegedű és czimbalom tanításra ju­tányos feltételek mellett ajánlkozik Tóth Imre a Füredi zenekar karmestere. Lakása : Uj ntca. — Rendőri hirek. Betörés. Mol­ildr Gáborne pápai lakos panaszt emelt á rendőrségnél, hogy f. hó 11-én zárt szobá­jából ^ismeretlen tettes 63 frt. készpénzt ellopta. A nyomozás adatai szerint a pa­naszló szomszédságában lakó Kovács Sán­dor f. hó 11-én este feltűnően költekezett, minek következtében a rendőrség áltat kér­dőre vonatván, s hosszas vallatás után beis­merte, hogy f. hó 11-én Molnár Gáborné la­kásába behatolt s onnan 63 frt. kcszpénzt ellopott. A lopott pénz egyrészéből bevásár­lást tett a többit pedig elköltötte. Az ügy a kir. jbirósághoz tétetett át. — Megszúrta a feleségót. Venczel József kőmives, pápai lakos f. hó 15 én este jelentkezett a rendőr­ségnél, hogy tartóztassák őt le, mert 0 nejét az utczán agyonszúrta. Az orvosi vélemény szerint a szúrás nem veszélyes. Venczel Jó­zsefné, felgyógyulása néhány nap múlva várható. — Miből készül az amerikai zsir ? Az amerikai zsirgyártóknak lapja »The National Provizioner« akadt a minap kezünkbe. Hát a ki arra kíváncsi, hogy miből készül az a bizonyos amerikai zsir, az ebből az ujságlap­ból megtudhatja, mely reczepteket kö/.öl a zsircsinálásra, mintha a zsir nem volna egyéb, mint valami vegyiszer, mely a tudománynak feladata. Tehát a legjobb GSalddi ZSÍV (!!!) igy készül : Végy 40 font zs^rt, 20 font faggyút, 20 font gyapotolajat, 20 font hul­ladék-hájat, keverd össze és kész a legjobb családi zsir ! A második minőségű zsírhoz tulajdonkepeni zsirra egyáltalán nincs is szük­ség. Az 60 font gyapotolajbó!, 20 iont rot­hadt hulladékhájból. 10 font faggyubból és 10 font gyapju-steaiinból készül. Utánzott zsir igen egyszerűen előállítható : ha 60 font zsirhabhoz illetve zsirmaradékhoz f o nt faggyút adunk, kész az utánzott zsir. Kuba­Kubazsirhoz már többfélét kell venni. Persze zsirt nem ; 60 font faggyúból, 25 font hi­permanganvas káliummal tisztított rothadt hulladékhájból, 15 font gyapotolajból, végül 20 font vízből, 120 font kubazsirt lehet elő­állítani és a reczeptközlő még külön is meg­jegyzi, miszerint, ha ehhez a keverékhez egy kis tiszta kazánzsirt adnak, ugy annak illata (flavor) épen olyan lesz, mint a pritna ser­tészsíré, minő gyanánt azt forgalomba bocsájt­ják (to pass for.) Mikor mindezekeet olvassa az ember, szinte azon gondolkozik, vajjoa van-e a föld hátán ember, ki ezt a kotyva­lékot, az amerikai zsirt, étszerül felhasználja. — Varosunkban meghaitak a héten Polgár István fia 1 hónapos, rk., bélhurut, özv. Hegedűs Györgyné 70 éves, rk., szív­baj. — Horváth János 35 éves, ref., tüdő­vesz. — Csiszár János fia 3 hetes, rk., bél­hurut. — Lccsi József leánya 4 hónapos, rk., bélhurut. — Illés Sándor 45 éves, tüdő­vész. — Kollát József fia 11 hetes, rV.., ránggörcs. — Molnár József leánya 3 hetes, rk., ránggörcs. — özv. Kovács Józsefné 75 éves, rk., aggaszály. Felelős szerkesztő : POLLATSEK FRIGYES.

Next

/
Oldalképek
Tartalom