Pápai Közlöny – VIII. évfolyam – 1898.

1898-06-26 / 26. szám

— Személyi hirek. Fenyvessy Ferencz megyénk főispánja vasárnap városunkba ér­kezett. A főispán a nyár nagy részét váro­sunkban fogja tölteni. — Füzy Szaniszló kir tanácsos, az irgalmas rend főnöke Thu­róczy Kornél budapesti házfőnök kíséretében néhány nap óta városunkban időzik. A rend­főnök itt időzése összefügg egy nagyobb­szerü építkezéssel, melyet a helybeli rendház üres telkén az uj kollégium tőszomszédságá­ban terveznek, — A pápa-kisber-bánhidai vasút köz­igazgatási bejárása f. hó 27-én veszi kez­detét Bánhidán. 28 és 29-én Kisbéren 30-án Giczen — B. Szombathnly, Bársonyos, Hánta. Bánk, Lázi Varsány és Gicz — Julius i-én Giczen — Hathalmon, B, Tamási, P. Teszér, Szi-Iván. Július %-án Pápán — Csóth, Ugod, Gyimóth és Pápa bevonásával. Me­gyénk alispánja felhívta a községek elöljáró­ságát, hogy a község érdekeinek megóvása vagy más előterjesztések végett, a bejárás­nál képviseltessék magukat. — Esküvő. Városunk egyik elös­mert bájos és kedves úrhölgye Weber Olga, Wéber Rezső uradalmi jószág­igazgató leánya f. hö 27-én — bolnap kőt házasságot N a s k ó Miksa cs. és kir 8-ik dragonyos ezredbeli főhad­naggyal. A számos üdvözlök közé mi is kívánunk sorakozni s ez utón kí­vánunk az uj frigyeseknek tartós bol­dogságot és sok szerencsét! — Nöegyleti kóstoló. A pápai jótékony nőegylet ma délután 3 órakor tartja meg népünnepélyét a főiskola kerti helyiségében. A rendezőség mindent elkövetett a mulatság műsorának minél élvezetesebbé tételére s a mint az előjelekből láthatni a nőegylet mu­latsága fényes sikerűnek néz elébe, amit mi is őszintén kívánunk. — Hadgyakorlatok Pápán és kör­nyékén. Az V. hadtest nyári hadgya­kovlatainak nagy része városunk kör­nyékén fog lefolyni. A 76 sz. gyalog­ezred mind a négy zászlóalja julius élsejétől augusztus hó 12-ig Pápa feié menetel s itt 25 ig végez hadgyakor­latokat az ezreddel, 26-tól 30-ig ugyan­itt dandárgyakorlatok folynak, augusz­tus 31-töl szeptember 6-ig hadosztály­gyakorlatok lesznek, szeptember 7-töl 14-ig pedig a 37. honvédgyalogezred­del hadtestgyakorlat lesz Pápa-Teszér, Kis Bér és Györ Szt.-Márton között. A had lestgyakorlatokon résztvesznek még a 48. sz, gyalogezred, a 9. sz. huszár­ezred és a 13. sz. tüzérezred. — Elhalasztott nyári mulatságok. A pápai polgbri kör által f. hö 19-ére tervezett nyári mulatság az esős idö következtében julius hó 3ik napjára lett elhalasztva. Ugyszinte a Katholi­kus kör nyári mulatsága is ezen napra lett kitűzve. — Ének és zenevizsga. A rom. kath. polgári leányiskola f. hó 27 én holnap tartja ének és zene vizsgáját az apáca zárda földszinti nagy terem­ben. Az ének és zenevizsga, mely mintegy ünnepély számba megy, dél­után 2 órakor veszi kezdetét. — A drót nélküli táviratozásra mint értesülünk, sikerült kíséreteket tett a helybeli ref. főgymnban Makay István főiskolai ta­nár. Mint halljnk e nagyszabású érdekes találmány a nagy közönségnek is be lesz mutatva. — Eljegyzés. Schönfeld Lipót a tatai Schőnwaíd D. M. íjai és nagykeres­kedő cég tulajdonosa eljegyezte Bettel­heim Rafael helybeli terménynagykeres­kedö bájos és kedves leányát Etelt. Szívből gratulálunk a jegyespárnak ! — Érett ifjak mulaága. Az érettségit tett ifjak altal tegnap este a Griff nagyter­mében rendezett mulatság ugy anyagi mint erkölcsi tekintben várakozáson felüli sikert aratott. Az első négyest 24 pár táncolta. A mulatság a legvidámabb hangulat mellett reggeli 5 óráig tartott. A hölgyek névsorát adjuk a következőkben : Asszonyok: Baranyai Zsigmondné, özv. Lázár Benőné, özv. Vikár Kálmánné, Horváth Lajosné (Losoncz), Kis Ernőné, Ka­kas Férenczne, Makay Istvánné, Szenthe Já­nosné, özv. Geböck Gyuláné, Sebestyén Dávidné, Grodek Ferenczné, özv. Osvald Elekné, özv. Sckirkhuber Józsefné, özv. Pe­largus Jánosné, özv. Kuti Lukácsné, Szekeres Mihályné (Takácsi). Leányok : Barannyai Böske, Szenthe Eliz, Sebestyén nővérek, Vikár Erzsike, Ka ­kas nővérek, Osvald Vilma, Jakubovich Ma­rianna, Horváth Irén (Losoncz), Haan Martha, (N. Újvár), Pápai Ilona, Geböck Berta, Né­meth Irén, Eöry Ilona, Hetessy Gyönyike. Szekeres nővérek (Takácsi), Czuppon Ilona, Pelargus Emma, Schirkhuber Laura. — Érettségi vizsgálatok. Az ev. ref. főgymnban f. hó 20—22-én folyt le az érettségi vizsgálat Dr. Ballagi Aladár kormányképviselő jelenlétében. A vizsgálatra bocsálott 26 növendék közül jelesen érett Hirsch Viktor, jől 9-en, egyszerűen érett 12. Egy évre visszavettetett 1, szeptemberre javító vizsgálatra utasíttatott 3. Kormánybiz­tos vizsga végével teljes elismeréssel nyilat­kozott a gymn, tanári kar képessége, s munkásságáról, mit e helyen örömmel jegy­zünk fel. — Az óvoda junialisa. A pápa városi óvodában tegnap délután igen sikerült juni­álist rendezett Hercz Margit óvónő a növen­dékek részére. Az óvoda udvara gyönyörű­látványt nyújtott; mely szinig megtelt a nö­vendékek azok szülőivel és hozzátarto zóival. A szülűk örömtelten nézték gyermekeik mu­latságát, kik szavalatokkal és énekekkel töltötték el az időt és egyúttal előmenetelü­ket mutatták be szüleiknek. Dicséret illeti meg Hercz Margit óvónőt, ki valóban büszke lehetett a növendékeivel elért fényes eredményre, melyet a szülők kifejezésre is juttattak vele szemben. — A pápai torna és vivó egyesület által f. hó 19-én az atyai erdőben rendezett kirándulás, dacára az esős időnek igen szé­pen sikerült. A kedvezőtlen idő ugyan sok családot visszatartott a kirándulástól mind­azonáltal igen számosan vettek benne részt. A társaság a fedett helyiségekre szorult, de azért vidámság és kedélyesség tekintetében misem kívánni valót hagyott hátra. A kirán­dulás tervezője Fürst Sándor aljárásbiró, az egyesület alelnöke volt, kire buzditólag fog hatni az ily kirándulások sikere s remél­jük hogy a nyár folyamán még több ily kirándulásokban fog bennünket részesíteni. Volt csónakozás, vívás, táncz és táborszerű étkezés. A mulatság éjjeli 11 óráig tartott, a melyen a kővetkező hölgyek vettek részt : Asszonyok : Sült Józsefné. Bottka Jenőné, Buchwald Zsigmondné, özv. Marincer Anlalné, Wittmann Ignáczné, Baranyay Zsig­mondné, Hanauer Zoltánné, Fürst Sándorné, Wittmann Ignáczné (Kt-Lák) Wajdits Károlyné, Dr. Steiner Józsefné, özv. Vikár Kálmánné, Lángráf Zsigáné, Kakas Ferenczné, Herbszt Ferenczné (P-Kovácsi). Leányok: Baranyai Böske, Grosz Mariska, Neubauer Lenke (Győr), Wajdits Ilona AVittman Jolán Hoffmann Bianka (K. Czell), Horváth Margit, Kakas Margit, Kakas Gizella, Vikár Erzsi, Dreisziger Gizella. — Halálozás. Vettük a következő gyászjelentést: Alulírottak fájdalomtól meg­tört szívvel tudatják szentgyörgyi Puzdor Dánielné szül. Eöcsi Kelemen Krisztinának életének 93. évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak földi maradványai f. hó 21-én délután 5 órakor fognak az ág. ev. egyház szertartá­sa szerint megáldani, és f. hó 22-én délleíött 10 órakor Ajkán örök nyugalomra tétetni. Pápa, 1898. junius 20-án. Nyugodjék béké­ben ! szentgyörgyi Puzdor Gyula az elhunyt­nak fia. özv. Noszlopy Gyuláné született kapornaki Kelemen Irma az- elhunytnak unokamenye, noszlopi Noszlopy Emma nosz­lopi Noszlopi Ilona az elhunyt dédunokái. — Szünidei táncziskola. Jó Kemény bácsi az előző évek szokásához hiven az. idén is gondoskodik arról, hogy az iskolai szünidő beálltával az ifjúságnak kellemes szórakozást nyújtson. F. hó 30-ik napján szünidei tanfolyamot nyit, melyre máris esz­közölhetők a beiratások. Ugy halljuk a tan­folyam látogatott lesz. Meg is érdemli Kemény bácsi, hogy pártoljuk. Rajta hát fiatalság ! — A „ Wahrmann Mór * egylet mulatsága. Várakozáson felüli sikert aratott a Wahrmann Mór egylet áítal tegnap este a vasúti vendéglőben ren­dezett nyári mulatság. A lampionokkal és mécsekkel megvilágított kerti helyi­ség tündéri fényben úszott s a zsú­folásig megtelt kerti helyiségben vidám kedélyhangu'at uralkodott. Lapunk zár­takor még javában folyik a táncz. — Rendőri hir. Szabó Mihály nap­számos pápai lakos midőu f. hó 19-én este a városból hazafelé ment az utczán Prauer Mihály mégtámadta és egy darab kővel fejbe verte ugy hogy Szabó Mihály eszméle t len állapotban szántatott lakására. Az ügy a kir. jbirósághoz tétetett át. — Hölgyeim ! Bécsben a legelő ­kelőbb nöi divatteremben mint szar -, básznö mőködtem s mint ilyen alkal­mam volt a legfinomabb izlést is kie­légíteni. Kérem az igen tisztelt hölgy­közönséget minden e szakmába vágó munkával bizalommal hozzám fordulni Szolid kivitel, finom izlés és olcsó árak. valamint részletfizetésre is. Üzlet No­bel féle házban Kossuth Lajos utca. Mély tisztelettel S e 1 i n k ó Józsefné j —Városunkban meghaltak e héten. özv. Tóth Istvánné 56 év rk. tüdőtágulás. — Ki­rály János fia 6 hét rk, bélhurut. — Tóth István 50 év rk. gutaütés. — özv. Puzdor Dánielné 92 év ev, végelgyengülés. — Nesz­tinger József fia 5 hó rk. bélhurut. — Mak­ker Juli lánya 1 év ev, bélhurut.

Next

/
Oldalképek
Tartalom