Pápai Közlöny – V. évfolyam – 1895.

1895-08-25 / 35. szám

Csütörtökön .,Lili" operette került szinre. A címszerepet Szende Anna közön­ségünk kedvence játszta. Elemeben volt ugy enek mint játék dolgában. Zajos taps fo­gadta minden egyes énekszámát. Sziklaij, Plincbard szerepében ügyeskedett és azt tel­jes érvényre is jutatta. Remek alakítást nyúj­tott Beczkói, ki á folyton fiatalodó vicömte szerepében mutatta be fényes tehetségét, ugy szinte dicsérőleg emlékezhetünk még Kovács Sándorról ki a bárót igen ügyesen személyesítette. rénteken színpadunkon először ,,A királynő dragonyosai" cimü operette került előadásra igen szép számú közönség előtt. Rég nem volt alkalmunk ily szép zenéjü és impozáns sikert aratott operette előadást hallani. Az operette lelve van szebbnél szebb és fülbemászó áriákkal, melyeket ugy az egyes szereplők, mint az énekkar és zenekar bra­vúros megoldással juttattak kifejezésre. Az est sikerének oroszlán rés/.e Rontay Bo­riskát illeti meg, ki Sedaine szerepében bril­lírozott. Sikkes és kedves volt mint mindig, és emellett szép hangját a maga valódisá­gában mutatta be. A közönség szűnni nem akaró viharos tapsokkal jutalmazta a mű­vésznőt és egyes dalait meg is uji áztatta. Méltó partnerje volt Szende Anna ki Ró­zsa szerepében aratott fényes sikert és bájos énekével fokozta az est élvezetét. Kiválóan sikerült az első felvonás „Galamb duett ' melyet Rontaival énekelt. Sziklíiy a hülye bárót a közönség folytonos derültsége kö­zött játszta és több izben nyílt jelenetekben zajos tapsot kapott extemporizátiójáert. Szillasy Rozsa a grófné szerepében tem­peramentumához méltó szerephez jutott és azt fényesen meg is oldotta. Békessy a kapitány és Rubos Pamtil szerepében szép hangjukat érvényesítették, utóbbinak a má­sodik felvonásban elénekelt keringőjét meg is ujráztatták. Dicsérettel kell végül megem­lékeznünk az énekkar és zenekar preciz össz­játékáról, mibén Tombov karmester ügyes és szakavatott vezetését látjuk. Szóval az előadás fenomenális sikert aratott, Szombcdon megismételték ,,A ki­rályné dragonyosai" cimü operettet, ez al­kalommal' telt ház előtt. Az előadásról ugyanezt írhatjuk, mint a péntekiről. Ajánl­juk az igazgatónak ezen operettet ez évad­ban még egy izben előadásra hozni. KARCZOLAT ságán. minden este ott voltam a színházban és színház után felkerestem a „bohém" vé­rüekést, együtt ettünk, együtt ittunk, együtt mulattunk.' csak azért, hogy a héti esemé­nyek tárházat szaporítsam és most mindezek ..elévülnek" mint a posztkisztli bünper. Pedig mily érdekes adatok vannak bir­tokomba a kath. legényegylet mulatságáról! Mily érdekes dolgok és epizód jelenetek vannak feljegyezve! Hát még a kőművesek és cserepesek mulatsága ? Ennek nem-köz­lése valóságos veszteség-az. utókorra. Mit mondjak a polgári kör mulatságáról ? De nem folytatom • még bele, bolondulok. Már pedig ezt a bolondságot sém» akarom el­követni: ' No ele mindegy i Ha , ezen. mulatságról szóló feljegyzéseim el is évültek, de azért nem évült el a színházról étfca; társulatot ér­deklő feljegyzéseim. Ma .nincs hely számomra e héten lesz a jövő héten. Ezt ki is kötöm magamnakmert ha nem, ugy nem lesz jó vi­lág a szerkesztőségben. Most már nem tudom, irtam már 50 sort vagy nem ? Mindegy, ha nem irtam, nem is irok többet, hadd mérgelődjön a szerkesztő, ha nem futja. En e hétre elegét mérgelődtem. Nem fog neki sem ártani! Frici. A mult hétről. Ha tudnám, hogy „megpukkadni" nem életveszélyes dolog, és már másnap friss egészségben lehetnék, ugy szívesen kiálta­nám ezen torturát, de igy egyszer és min­denkorra megpukkadni nem akarok és in­kább elfojtom a mérgemet magamban. Ha­bár sokan nem örülnek ennek és szívesen vennék a pukkanásom, de én azok kedveért még sem „pukkanok" meg. De hát nincs igazam ? Képzeljék ké­rem, a szedőgyerek beállít hozzám és átnyújt a szerkesztőtől egy levélkét, melyben tudat, hogy a hét „krónikáját" írjam ugyan meg, de csak dióhéjba szorítva, mert nincs több hely, mint 50 sor, az is szük meretben. Majd megpukkantam mérgemben, de a íenntjelzett oknál még sem reszkíroztam meg. Egész héten készültem már, mily élve­zettel fogom megírni a senzatiós eseménye­ket, adatokat gyűjtöttem, informatiókat sze­reztem és most mindennek „fucs". Ott voltam a kath. legényegylet mu­latságán a kaszinó kertben, megjelentem a kőműves és cserepesek mulatságán Schmiedt Károly helyiségében, a polgári kör mulat­A közönség köréből. Tekintetes Szerkesztő Ur ! Mivel ismert igazság szereteténél fogva, ugyanis mint a közérdek meleg pártolóját ; ebből kifolyólag vagyok bátor azon kéréssel Tekintetes Szerkesztő úrhoz fordulni, hogy az alábbi közhotrányps dolgokat becses:lap­jában közzétenni,., s ez áltat nyilvánosságra hozni szíveskedjék. Ugyanis a Jókai Mór. utca 843 hszárn alatt lakó s ugyanazon ház tulajdonosa „Te­kintetes" JQénes Miklós ur rendőri iktató, — naponként az esti órákban oly éktelen ordítást, fajtalan, nagy mérvű becs­mérlő szidalmazást és ütlegeléseket követ el cseléd leányán, — miáltal, nemcsak a sétáló közönségét botránkoztatja, hanem a körü­lötte lakó szülők kiskorú ártatlan gyerme­kek lelkületeire is rossz befolyással van. A fent nevezett minta polgár ur, ba­sáskodásával már annyira ment, hogy f. hó 23-án este fél 9 órától 10 óráig tartó rend­kívüli előadásait már a távolabb lakók sem hallgathatták el, amennyiben két úrnő a már nyugalomra tért szomszédos házbelieket zörgették fel ; miszerint mentenék meg a védtelen cselédleányt ezen hallatlan brutali­tástól. Azonban mi békét szerető szomszé­dok attól való. félelemből, hogy a féke vesz­tett ember gorombáskodásainak magunkat személyesen ne tegyük ki ; ez uton vélünk neki leczkével szolgálhatni, , ,. Maradtam, a tekintetes Szerkesztő ur kiváló tisztelője. • •,.>. > Több szomszéd felhívására Peltz Ferencz kir: doh. gyári altiszt. Az Az hiriik, hogy Pápa város képvi* selőtestülete ís rendez jövő hóban ver­senyt, ..de néni a pályát,-hanem a »költ­ségvetést« fogja végí£ nyargalni. Az hiriik, hogy a városi tanács most két fej nélkül gondolkozik, mivel a polgármester szabadságon van. Az hirlijk, hogy a Fenyvessy villa igen kényelmes huszártiszti lakásnak bizonyult. * Az hiriik, hogy Pápa városa »Láng«-ot az összes nevezésekből. tö­rülte. Az hiriik, hogy Fenyvessy a Pápa város dijában »Bízza reám«-ot fogja lovagolni. Az hiriik, hogy Bock papáról azért nem »hirlik« többet semmi, mivel egyik rokona megfizette érte a »bánompénzt«. Az hiriik, hogy a plébánia nagy­templomban Szt. István napján egy gaz dátlan »bugyogót« találtak. Az hiriik, hogy a dohánygyári leányok azért visznek két napernyőt r aggel a gyárba, hogy egyiket délbe a kísérőnek adhassák. Az hírlik, hogy egy leány fogdosó díjnok a ligetbe nyaralót áilitot.t. fel. Az hírlik, hogy a nyárádi kövér mester még a világosságnál is »sötét­ben« akar lenni. Az hiriik, hogy e g y. faisko­lai vén kisasszony betegsége alatt foly­ton arra kérte az orvosát, hogy ifjú életét mentse meg. Az hiriik, egy Eötvös utcai var­róleány a nyomdába »munkatársnak akar beállani. Az hiriik, hogy a kath. iegéay­éi^ylet mulatságán ugy reggel felé már az »Az hiriik« rovására 'áncol ak. Az hiriik, hogy a polgári kör te­keversenyen egy uri ember fejét téve­désből golyónak nézték. Az hírlik, hogy a pénteki szinielő­adáson egy potya jegyre az anyóst ültették. Az hírlik, hogy a színház környé­kén néhány npp előtt egy »szürk.e« felfordult. Az hiriik, hogy a kath. legény­egylet mulatságán egy kisasszony »blu«­zának nagy sáfrány szaga volt. Az hiriik, hogy van Pápán sok ember, ki nagy örömét lelné abban, ha a régi kabinet alakokról újra »hir­lene« valami, Az hírlik, hogy egy á. te véli varrónő nem bánná, ha egy > Tirol szálloda« A. Tevelen is volna. Az hiriik, hogy a városi közönség a színtársulat komikusát Sziklayt oly­annyira kedveli, hogy még a rossz viccein is mulat. Az hiriik, hogy a dohánygyári leányok is rendeznek legközelebb olyas valami futtatást. Az hiriik, hogy Huszár Marcsa és Treszka frájlánál már nem kell »aka­dály«t venní. Az hiriik, hogy Huszár Marcsa az ahiszti versenyen »Kisbabá«ját ne­vezte. HÍREK. — Személyi hirek. Az irgal­masrend generális főnöke Főtiszt. Gasser Mária Cassián Rómából, a magyar országi irgalmas rendfőnök Füzy Szániszló kíséretében a hely-

Next

/
Oldalképek
Tartalom