Pápai Kis Ujság – IV. évfolyam – 1948.

V. évfolyam - 1949-01-09 / 2. szám

A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt lapja. Ára 60 fillér. V. évf. 2. sz. 1949. január 9. „Hozz rá vig esztendőt!" Irta: VASS LÁSZLÓ. is helyreáll s ujabb épitő erők kapcsolódhatnak be a demok­rácia eleven vérkeringésébe. A ránk virradó uj esztendő mérföldes léptekkel fogja majd előmozdítani egész mezőgaz­daságunk ügyét a szövetkeze­tek utján. Beláthatatlan jövőt rejt magában ez az ut, amely termelésünk évszázados elma­radottságát megszünteti s pa rasztságunk életét magasabb fokra emeli gazdasági, műve­lődési és politikai téren egy­aránt. Uj tervek érnek a jövő méhében, nem délibábos fes­tett ábrándok világát ipérve, hanem a valóságos élet, a min­dennapi élet kézzelfogható ered­nn iAr.T.n-'^ PkWI ^, ,„^ , UAl az lesz, amit a nép akar, bol­dog, megelégedett parasztságot, rejtettebb, eredményesebb ter- j melést: olyan Magyarországot [ akar építeni, amely végre az 3vé lehet, csak az övé ame­lyért érdemes élni, dolgozni és érdemes lesz harcolni is. Merjünk bátran a jövőbe nézni, félelem és szorongás nélkül. Építsük álmainkat, épít­sük hazánkat a mi formánkra, tiogy méltó hajléka lehessen minden dolgozó magyarnak s gazdag öröksége gyermekeink­nek. Népünkben hatalmas egészséges erők működnek, lem kétséges, hogy ezek az irők most tudják csak igazán <ifejteni hasznos munkájukat. \ biztos reménység é« a nyu­godt bizakodás töltse el szi­/ünket az uj esztendő küszö­bén ; legyünk éber őrzői a negszerzett javaknak, legyünk uí véde'mezői a hazának, hasz­IOS munkás tagjai a társada­omnak, hogy az Egek Ura neghallgassa a századok rné­yéből újra és újra felhangzó isi imánkat: jókedvvel, bőség­gel ásid meg Isten a magyart, > „hozz rá vig esztendőt." A mezőszilasi Nemzeti Bizottság és úttörő csapat átiratban üdvözölte a kormányt Mindszenty hercegprímás őrizetbevétele alkalmából Államosították a pápai adóhivatalt Január 1-vel államosítás alá kerültek a városi adóhivatalok. Pápán hétfőn délelőtt megje­lentek az állami adóhivatal emberei és felvették, illetve át­vették a váiosi adóhivatal lel­tárát és személyzetét. Díszközgyűléssel zárult Pápán a centennáris esztendő Pápa város dolgozó társa­dalma méltó keretek között zárta az 1948 as jubileumi évet. A városháza tanácstermét erre az alkalomra feldíszítették, s ezt zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság. A díszközgyűlést özv. Németné polgármester­asszony nyitotta meg, méltat­ván a nap jelentőségét. Závory Zoltán képviselőtes tületi tag nagy beszédben mu tátott rá a mult esztendő fon­tosabb eseményeire. Főként azokat a munkákat vázolta, melyek gazdasági, szociális és kulturális téren hajtattak végre a város dolgozóinak általános örömére. Nagy munkát végzett el a város a mult évben — mondotta, majd számszerű ada­tokkal igazolta állítását. Kraffta Teréz és Szekeres Sándor verseket adtak elő, majd a polgármesterasszony zárta be a díszközgyűlést. A népszámlálás adatai csak statisztikai célokat szolgálnak A Központi Statisztikai Hi­vatal'több kérdés nyomán is­mételten közli a számlálóbiz­tosokkal, a felülvizsgálókkal, ellenőrökkel és az ország la­kosságával, hogy a számláló­lapok — tehát azoknak adatai is — a népszámlálás befeje zése után kizárólag a Statisz­tikai Hivatalhoz kerülnek és ott csak a statisztikai feldol­gozás célját szolgáljak. A szám lálólapok adatai alapján a statisztikai feldolgozáson kivüi semmiféle hatóság vagy szer­vezet nem hajthat végre in­tézkedéseket. Az anyanyelvnek azt a nyel vet kell feltüntetni, amelyet a kérdezett legszívesebben be­szél. A nemzetiségnél pedig minden befolyástól mentesen és tekintet nélkül az esetleges okmányokra, azt a nemzetisé­get, amelyhez a megszámlált tartozandónak érzi magát. Újévi gondolatok a pápai városházán A szokásos újévi köszöntés ma sem maradt el a pápai városházán, ahol a tisztviselők és alkalmazottak teljes szám­ban megjelentek Németh Im­réné polgármesterasszony előtt és kifejezték jókívánságaikat vezetőjüknek. Dr. Huszár Ist­ván ügyész meleg szavakkal köszöntötte a megjelentek ne­vében Némethnét, rámutatott az elmúlt esztendő végzett munkájára. Kölcsönös válasz­beszéd elhangzása után sokáig együtt maradtak a megjelentek. asuHsaan [~rrrrr nrmnTiiii IIMI—II« Lapzárta A kormány képviselői s a püspöki kar képviselői meg­kezdték tárgyalásaikat az egy­ház és az állam viszonyainak rendezésére. Az angol diplomácia visz­szakozót' fuja a palesztinai kérdésben. Hátunk mögött egy hosszú esztendő kemény, harcos mun­kájának gazdag eredményei s előttünk az ismeretlen év, uj küzdelmekkel és uj feladatok­kal. A határválasztó mesgyé­jén pillanatra megállva, látjuk a megtett utat, a magyar nép fejlődésének igen fontos állo­másait, értékelni tudjuk a vég­zett munka hatalmas iramát és annak szinte felbecsülhetetlen eredményeit. Nyugodt lelkiis­merettel, jóleső tudattal tekint­het vissza a dolgozó magyat nip az elmúlt esztendőben tel­jesített feladatokra. Jó munka volt, derék, férfimunka! A nép övének mondh íja az ipari üze­meket ^ ham jt s bírtokb-­vette az iskolákat. Tovább fo­lyik a ntp honfoglalása a köz­igazgatásban, az államhatalom gyakorlásában és kezébe kerül az ország mezőgazdaságának irányítása is. Az államosítás sikere mindenütt kézzelfogható eredményekben rnuiatkozik meg. Uj hatalmas egységek szülét tek a politikai élet fórumán, s a munkás osztály egységének létrejöttét követte legutóbb a földműves társadalom hatal­mas táborának tömörülése egyetlen tömegszervezetbe. Mit hoz számunkra a jövő, az ismeretien uj esztendő? Ha helyesen látjuk az. elmúlt év nagyszerű épitőmunkaját, akkor nyugodtan tekinthetünk széle sebb távlatok "felé, bizakodó reménységgel nézhetünk az el­következő hónapok, hetek és napok elébe. Zavartalan nyüga­lomteljes esztendőre van szük sége a magyar népnek, hogy akadályok nélkül fejthesse ki erejét a további újjáépítés és az 1949 ben elkészülő ötéves i terv érdekében. Mégis, ha bár- i milyen akadályok állnák útját; a magyar demokrácia fejlődé | sének, a dolgozó nép rajta: lesz, hogy ezek a zavaró erők j megszűnjenek mérgezni, nyug­talanítani a békés munkára vágyó magyar közéletet. Az uj esztendő végre meghozza majd az állam és a katolikus egy­ház viszonyának i endezését ab­ban a szellemben, ahogyan ez a megegyezés létrejött már a protestáns egyházakkal. Nem lesz többé egyik egyház sem búvóhelye az ártó szándékok­nak, s ezzel a megegyezéssel a magyar nép lelki nyugalma Az ország minden részéből átiratok, táviratok érkeznek a népi demokrácia kormányához, melyben üzemek, városok dol­gozói, falvak parasztsága és népi szervek üdvözlik a kor­mányzatot Mindszenty herceg­prímás őrizetbevétele alkalmá­ból. A dolgozók a demokrácia­ellenes klikk teljes felszámolá­sát és méltó büntetés kirová­sát követeli*. A vármegye lakossága is mpnrmoTHjiH lemben foglalt állást ebben a népidemokrác:ánkat rendkívül komolyan éiintő kérdésben. Igy a mezőszilasi Nemzeti Bizottság az alábbi átiratot in tézte Harmath Jenő alispánhoz továbbítás céljából. „Örömmel vettük tudomásul hogy a Köztársaság kormány; Mindszenty érseket és társai letartóztatta. Egyben köszöne­tünket fejezzük ki, amiért ér­dekeink felett ennyire őrköd­nek és nem engedik, hogy re­akciós elemek a nép országá tönkretegyék. Mi dolgozók, a demokrácií előnyeit élvező kisparasztol átérezzük és tudjuk, hogy m lett volna a következményt reánk nézve, ha Mindszenty­n P ic l ; r-c t^rc rji r'jt- (.-y •: népellenes, mindent felforgató terve sikerül. Kérjük a kor­mányt, hogy mutassa meg ere­jét és vegyék el méltó bünte­tésüket mindazok, akik részt­vettek ebben a bűnös, föld alatti szervezkedésben. Kérjük az egész reakció vég­leges felszámolását. Tudjuk, hogy addig nem lehet orszá­got építeni, amíg az erőinket a reakció elleni küzdelem köti le. A mezőszilasi Kossuth Lajos úttörő csapat a következő át­iratot intézte Harmath alispán­hoz : „Köszönetünket fejezzük ki a demokratikus kormánynak Mindszenty érsek és reakciós társai ellen foganatosított eré­\ iyes felszámolásért. Mi, akik a uciiiuKraciaeri uoigozunK mar az iskola padjaiban s az isko­lából kikerülve a demokráciá­nak munkás tagjai akarunk lenni, tudjuk már most, hogy nekünk, dolgozó gyermekek­vek, mit jelentett volna, ha Mindszenty és klikkjének si­kerül aknamunkája. Kérjük Mindszenty és társai­nak példás megbüntetését és az egész reakció felszámolását. Előre a Magyar Köztársaságért! Előre a magyar demokrácián!"

Next

/
Oldalképek
Tartalom