Pápai Kis Ujság – III. évfolyam – 1947.

1947-12-14 / 50. szám

1H. évi. 50. Arai 50 fillér. 1947. december 14. PÁPAI A FÜGGETLEN KISGAZDA, FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT LAPJA Négynapos munkaszünet lesz karácsonykor Munkanap lesz az aranyvasárnap — Felemelik a családi pótlékot, Januárban éleibe lép az úf köztisztviselői státus A Gazdasági Főtanács szer­dán Dinnyés Lajos miniszter­elnök ísIik) kiesével nagyfon­tosságú határozatokat hozott. Az ülés a közeledő karácsony jegyében zajlott le ég főkép­pen szociális kérdések és a köztisztviselők státusrende­zésónek ügye szerepelt napi­renden. A karácsony az idén csütör­tökre és péntekre esik. Az utána kővetkező szombatot munka­szünetté nyilvánította a GF, hogy így a dolgozók négy napoft keresztül pihenhesse­nek, Mivel azonban a három­éves terv ilyen nagy munka­időkiesést nem tesz lehetővé, december 27-ike helyett mun­kanappá nyilvánították a ka­rácsony előtti vasárnapot, de­cember 21-ét. Ezen a vasár­napon az üzemek és a hiva­talok dolgoznak, még pedig minden túlóradíj nélkül. December 21-én az ösz­szes üzletek déli 12 órá­tól este 8 óráig lesznek nyitva. A Gazdasági Főtanács el­határozta, hogy a családi pót­lékot mialőbb iel keli emelni, A költségvetés ma már lehe­tővé teszi, hogy a nagyobb családú dolgozók helyzetén ilyen módon is javítsanak, A családi pótlék rendezése egy­aránt fog vonatkozni a ma­gán- a közalkalmazottakra és a fizikai dolgozókra, Beveze­tik a progresszív rendszert, hogy a többgyermekes csalá­dok arányosan emelkedő csa­ládi pótlékot kapjanak. A közalkalmazottak új stá­tusa január 1-én életbe lép. A kormány ugyan ma még nem tudja nyújtani azt, amit szeretne — mondja a GF ha­tározata —, de máris olyan alapot kiván teremteni, hogy. azon elindulva a közalkalma­zottak életszínvonala emel­kedjék, Az uj státus meggyor­sítja az elŐlépést és visszaál­lítja az egyes fizetési osztá­lyokban a különböző fokoza­tokat. Az illetmény hivatal fo­kozatosan dolgozza ki az új« fizetéseket, amit azután 1948 január 1-től visszamenőleg kapnak majd meg a köztiszt* viselők. Hinden rosszban van valami jó. Ez a gondolat erősödik meg bennünk, amikor fccrra látogatom a Kisgazdapárt vidék;-szervezeteit. Hosszú volt az út, amíg ide jutottunk.- A Kisgazdapárt volt az első párt, amely a parasztság megszerve­zését és politikai felvilágosítá­sát megkezdte. A nyilt válasz­tások küzdelmei komoly poii íikai szervezést és felvilágosító munkát követeltek meg. A fel­szabadulás uián régi szerveze­teink hamar feltámadtak és újra megkezdtek munkájukat. Az 1945-ös választásokon 1 sokan sodródtak olyanok is a í Kisgazdapárthoz, akik azelőtt j nem váiialtak a Kisgazdapárt- i tal közösséget. Ezek rendsze- , riní ügyes tülekedők, a régi! világot visszakívánó elemek | voltak. Sok helyen a régi párt­vezetőket is félretolták és ma­guknak követelték a helyi vagy vármegyei szervezet vezetését. Ezekből az elemekből fejlődött ki a párton belül az a belső ellenzék, amely hangoskodásá­val zavarta a békés építőmun­kát. Ezek aztán mindazokért, ami nem a vágyaiknak meg­felelően történt, a Kisgazda­pártot tették felelőssé. A Kis­gazdapárt vezetőségének, a köz- j ponti szervezési és propaganda í osztálynak minden munkája — 1 amely a való helyzet megvilá- j gosítására irányult — fahahányt! Borsó volt. A belső ellenzéki ai elért eredményeket mindig j lerombolta és a hangulati po • j litika felé sodorta a tömeget, j Az augusztusi választási ve­1 reség ennek a következménye volt. Sok esetben a községi pártszervezet vezetősége nem maradt hűséges pártunkhoz, hanem burkoltan egyik vagy másik ellenzéki pártot támo­gatta A választások óta eltelt idő alatt a párt újjászervezése megindult. Az események iga­zolták, hogy a Kisgazdapárt helyesen mérte fel a helyzetet és jól irányította politikáját. Megindult a Kisgazdapárt községi, járási és vármegyei szervezeteiben a kiválasztódás. Az elszenvedett választási ve­reség arra volt jó, hogy meg­tisztítsuk sorainkat. A most folyó átszervezés után azok fogják vezetni a pártot a községi és vármegyei szervezetekben, akik az orszá­gos pártvezetőség célkitűzéseit megukévá teszik és azokat el­fogadják. A most megújuló és megtisztuló párt egységessé lesz és napról-•arra erősebbé válik. Sokan, akik megtéved tek, visszakívánkoznak, mert érzik, hogy az egységes veze­tés alatt álló Kisgazdapárt po­litikai alapot ad. A Kisgazda párt visszafogadja a vissza­térőket, jöjjenek vissza köz­katonának, de a vezetőségben csak hűséges és politikailag tisztességes, a nehéz órákban is keményen kitartó kisgazda párti tagok kapnak helyet. Járási értekezlet Szombaton tartották meg az Ipartestületi székház nagyter­mében a havi rendes járási jegyzői és községbirói értekez­letet, amelyen a járás vezető­ségén kivül jelen volt a vár­megyei számvevőség helyettes főnöke, a közellátási felügyelő, a vármegyei közmunkaigazgatő, valamint a rendőrkapitányság és az adóhivatal vezetője, Az értekezlet fő tárgya volt a községek képviselőinek fel­hivása az őszi szántás és ve­tések minél nagyobb mérték­ben való teljesítésére. A pápai járásban a tavalyi­hoz viszonyítva 80% terület lett elvetve ősziekkel. Az őszi mély szántás kora őszi kedve­zőtlen időjárás miatt a tavalyi­nak csak 40%-a. Mivel az időjárás hála Isten­nek pillanatnyilag kedvezőre fordult, remény van arra, hogy komoly nagyságú területeket sikerül még felszántani s nem sokkal maradunk el a tavalyi esztendőben végzett munkától. A községek kiküldöttei Ígé­retet tettek, hogy a magyar pa­rasztság szorgalmán nem fog múlni az őszi szántás elvég­zése, hanem minden erejükkel azon lesznek, hogy minél na­gyobb terület várja felszántva a tavaszi jó időt. Az értekezlet során aktuális kérdések kerültek letárgyalásra. Termelési ünnepély a Perutz gyárban A pápai Pamutfonó Rí. mun­kásai a többtermelés fokozásá­nak spontán jelét adták, ami­kor átlagot felülmúló munkával duplájára emelték az anyagké­szítés eddigi fokát. A fonómun­kások bebizonyították, hogy nemcsak az az újjáépítő munka, amikor egy házat kell újjáépí­teni, hanem újjáépítő munka az is, amikor újat tervezünk, alkotunk, helyes és célirányos elgondolásokat adunk a tervek keresztülviteléhez. A fonómun­kások dolgoznak, éjt nappallá téve, hogy megerősödjünk test­ben-lélekben, hogy ennek a hazának nagy célkitűzéseit ma­radéktalanul, becsülettel érhes­sük el. Perutz Testvérek fonógyárá­nak dolgozói megtették a köte­lességüket, többet termelnek ma már mint valaha. Ezt az átlagot felülmúló munkát ünnepelte va­sárnap este a Kisfaludy utcai kúiturházban, ahol megjelentek a város képviseletében Kerekes János polgármester, a pápai lapok szerkesztői, a rendőrség vezelője és Várady Zsigmond főhadnagy és a munkásság nagy számban. Az ünnepély elején Széky István igazgató mondott meg­nyitó beszédet, melyben hitet tett a munkásság mellett, dicsőí­tette a fonógyáriak magasztos munkáját. Gyönyörűen felépí­tett beszédében rámutatott az egymásrautaltságunkra, békés együttélést mindenkivel és meg­becsülni a dolgozó embert. Besenbach Jenő a fonógyár vezetője és Horváth Miklós üzemi bizottság elnöke beszé­dükben az elért eredményi hang­súlyozták és kérték a jelenle­vőket, hogy a mai nap jelentő­ségét szívleljék meg, mert ez | a munkásréteg örömünnepe." ! Kerekes János polgármester í emelkedett szólásra ezután. Be­szédében hangsúlyozta, hogy ez az eredmény, amit a fonó­gyáriak elértek, a magyar mun­kásság mintaképei, ha így dol­gozunk tovább, akkor biztosan számíthatunk országunk meg-' etősödésére. Minden embernek meg kell érteni az idők szavát és egymás kezét megfogva váll­vetve kell dolgoznunk, hogy jobb, boldogabb jövőnk mi­előbb elérkezzen. Utána műsoros est követke­zett Riegler János ismertette számonkint a jeleneteket, aki maga is szerepelt nagy siker­rel. Szalai Erzsébet és Tömböt Jolán bájos hangjaikkal igazol­ták rátermettségüket. Sági Ist­ván magyar nótákat énekelt Kurbel Jenő és Varga István kettős ugyancsak énékszámok­kal szórakoztatták a jelenlevő­ket. A műsor után a munkás­ságot megvendégelték. J ELSŐ TATAI BŐRIPARI SZÖVETKEZET * Gyártmányai elsőrendüek és oicsőkj A legújabb mintájú férfi és női cipők, gyermekcipők, bakkancsok, sportcipők. :—:—: Vásároljon a megbizozottnái: Horváth József cipőkereskedőnél Pápa, Kossuth L. utca 22. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom