Pápai Hirlap – III. évfolyam – 1890.

1890-05-11 / 19. szám

kezese. Szukóp Ferencznek orrát szelte le egyik honvéd oldalfegyverővel, azonkivül há­rom veszélyes szúrást is kapott mellén és bordái közt. Szukóp Antalnak hasát annyira felhasították, hogy gyomra kifordult. A véres verekedésnek csak a nagy számban egybegyűlt polgárság vetett végett. — Eke és szántöverseny Deve­cserben. A gazd, egyletek köréből a de­vecser-vidéki gazdakör kitűnik életrevaló­ságával. Az őszszel mult egy éve, hogy a derék egylet gazdag kiálitásban mutatta be a vidék terményeit s nem múlik el év anélkül, hogy a közgazdasági érdekek elő­mozdítása érdekében az egylet buzgó te­vékenységet ne fejtene ki. Igy a folyó év­ben az egylet eke és szántóverseny ren­dezését határozta el. A verseny napja még nincs kitűzve, az előmunkálatokra a azon­ban Zichi István gróf elnöklete alatt már kiküldtek egy kilenc tagu bizottságot. — Halálozás. Pick Izidor puszta­csőszi veszrémmegyei bérlő, élte 29-ik évében pénteken reggel elhunyt Abbázi­ában. A boldogult szóles körben, mint a legjobb modorú gavallér fiatal ember volt ismeretes s korai halálának megdöbbentő voltát még tragicusabbá teszi a körül­mény, hogy boldog vőlegény volt, csak nemrég : febr. hóban jogyezvén el a so­mogyinegyei Látrányban Löwensohn Vilma k. a. Löwensohn Henrik földbirtokos le­ányát. Már a tél folyamán influenzába esett s jelentkezett nála utóbb a gyakori láz, de baja nem vétetett komolynak, mit megtörtént eljegyzése is igazol. Két hét­tel ezolött már nagymérvű tüdőbaj is fel­lépett nála s orvosi tanácsra Abbaziba ment üdülésre öcscse dr. Pick Jenő kísé­retében, hol azonban állapota egyre rosz­szabbá vált s nem képzelt gyorsasággal jobb létre tért. — Egy kis színészet. Somogyi Ká­roly, a balatonfüredi aréna direktora, m. hó 26-an kezdte meg társulatával Pécsett a szini szezont. Á társulat meleg pártfo­gásban részesül. Balatonfüreden junius hó közepén kezdik meg az előadásokat. Keszt­helyen május 15-én Jeszenszky társulata előadásokat tart, pedig junius hó 1-től Balogh Árpádnak van engedélye, aki a fürdőidény alatt fog Keszthelyen tartóz­kodni. — Láng Ödön a legutóbb Vesz­prémben volt bariton énekes Esztergom­ban, a Bokodi-fále társulatnál működik s a közönség kedvencze. — Az irgalmasrend nagy káptalani g)ülése, mint pozsonyi tudósítóink jelenti a. hó 28-án egyhangúlag Füzy Szaniszlót a volt rendtartományi főnököt válosztotta meg ismét provincziálisnak. Ugyanekkor megválasztattak : Kormánysegédnek : Pa­taky Lucidus, Tordy Maternus, Kormány­tanácsosnak : Üubniczky Béni, Sz lövik Bertalan, Varsaiik Gerő dr., Szeitl Szer­vácz dr. Házfőnöknek : Pozsonyban : Füzy Szaniszló, Pécsett : Pataky Luczidus. Te­mesvárott : Dubniczky Béni. Egerben : Tordy Maternus. Vácon : Szlovik Berta­lan. Zágrábban : Varsalik Gerő dr. Bu­dapesten ; Szeitl Szervác dr. Pápán : Pöck Faustin. Nagyváradon ; Krammer Ede. Szatmáron : Szigeti István. Kismártonban: Turóczy Kornél. Szepes-Váralján ; Buress Paulin. Szakolczán ; Milkovics Jovita. — Gőzhajók a Balatonon. A bala­toni hajózás ügyének örvendetes emelke­déséről tett tanúságot a balatontayi gőz­hajózási részvénytársaság m. hó 27-iki köz­gyűlésén. Az évi jelentés szerint a mult évben 512 frt nyereség volt, melyhez hozzáadva az állam 2000 forintnyi és Veszprémmegye 2000 frtnyi szubventióját 4612 frt áll a közgyűlés rendelkezésére. Elhatározták, hogy ez összegből osztalék gyanát részvényenkint 10 frtot, azaz 5 százalékot osztanak ki. Az igazgatóság bejelentette, hogy ujabban egy kisebb csa­vargőzöst bocsátott vizre s tekintettel arra, hogy Baross miniszter a 2000 frtnyi szubventio felemelését igérte, valamint Somogy,- Veszprém- és Zalamegyék szin­tén 3—3000 frt szubventiót ígérnek : az igazgatóság jónak látta két nagyobb gő­zös beszerzéséről gondoskodni. A közgy. e jelentést helyeslőleg tudomásul vette, majd elfogadta az igazgatóság amaz in­dítványát, hogy a részvénytőke 80.000 frtról 120.000 frtra emeltessék. Felügyelő bizottsági tagoknak megválasztattak : Ánd­rássy Géza és Sándor grófok, Inkey Ist­ván, Károlyi László gr. ós Vaszary Kolos főapát. Az osztalékot május elsejétől kezdje fizettetik ki. — A devecseri polgári lövész-egylet ex évi ápr. 20-án d. u. 3 órakor tartotta meg az egylet helyiségében rendes közgyűlését. A tagúk szokatlanul nagy számmal jelentek meg ; a mi nyilván arra vall, hogy az egylet felvi­rágoztatása iránt a devecseri közönség élénk érdeklődéssel viseltetik. Beck János, az egylet elnöke, rövid, velős szavakkal üdvözölte a megjelent tagokat s a közgyűlést megnyitotta. A közgyűlés első tárgyát az 1<S90. évi ápr. 13-án tartott bizottmányi gyűlés határozatá­ról felvett jegyzőkönyv felolvasása képezte. Ezt követte Forintos Vincze egyleti pénztáros mult évi számadásának megvizsgálásáról fel­vett számvizsgálói jelentés, mely szerint a bevételi pénztári naplói 320 frt 80 kr. bevé­telt produkál, melynek ellenében a kiadási napló eluökileg elltnjegyzett okmányok szerint 217 frt 36 kr. indokolt kiadást tűntet fel. Teli át tiszta jövedelem volt 103 írt 48 kr. Ehhez hozzáadva az 1888. évi pénztári ma­radványt 27 frt 26 krt, van az egyletnek készpénze 130 frt 74 kr. A számvizsgáló bi­zottság örömmel jelenti a közgyűlésnek, hogy az egyletnek a pénzkezelésére vonatkozó ügyei példás rendben vannak ; miért is nyugodt lelkiismerettel ajánlja a közgyűlésnek, hogy a pénztárosnak a felmentés nyilvánosan meg­adassák. A mi egyhangúlag meg is történt. Ezután az egylet külső felszereléséről felvett leltár felolvasása következett, mely ellen szin­tén nem tetű kifogást senki. Erre az alapsza­bályok értelmében a", elnök s vele együtt az egész tisztikar ünnepélyesen leköszönt, meg­köszönve a bennük nelyezett bizalmat, mely­nek lelkiismeretesen feleltek meg. Egyben pe­dig felhívja a tagokat a leköszönt elnök,hogy intézkedjék a közgyűlés az újonnan megvá­lasztandó tisztikar kijelölése, illetve megvá­lasztása iránt. Ekkor Gál Lajos járásbiró szó­lalt fel a közgyűlés nevében s a volt tiszti­karnak újbóli megválasztatását indítványozta; mert annak működésével — ugy mond — az egyleti tagok teljesen megvoltak elégedve. Ezután az egyleti jegyző a volt tisztikar név­sorát olvasta fel, mi alatt a közgyűlés minden egyes tisztviselő nevének említése után han­gos „éljen^-t kiáltott; igy tehát a tisztvise­lőket egyhangúlag újból megválasztották. A tisztkar a következőkép alakult meg: elnök Beck János, alelnök Puskás Sándor, pénztáros Forintos Vincze, ellenőr Nagy Sándor, jegyző Gasparics Vincze. Bizottmány! tagok : Frászt János, Hersich Ignácz, Hencz József, Nagj Ferencz, Németh János, Patay Izidor, Pezen­hoft'er Alajos, Szagmeiszter liezső, Schaudl István, Singer Bernát, Sima Lajos Erre az elnök azegylotet újból megalakult­nak jelenti ki s kéri a tagokat, hogy a tiszti­karral egyetemben az egylet felvirágozására miuden lehetőt tegyenek meg. Egyúttal elha­tározta a közgyűlés, hogy az egyletet ünne­pélyesen folyó évi május hó 4-én nyitja meg. Kellemetlen idő esetén a megnyitást a követ­kező vasárnapra halasztja el. Az ünnepélyes megnyitás szokás szerint zene- és táncz mel­lett történik, mellyel lövészeti- s tekeverseny lesz egybekötve. A dijak három rendbeliek : Az első egy 20 frankos arauy, a második egy ezüst tallér, a harmadik egy uj ezüst frtos leend. A megnyitás módozatai s feltéte­leinek megállapításával s az italmérési jog kiadásával a közgyűlés a tisztviselői kart bizza meg. Ezzel a tisztviselői kar többszöri óHetése közt a közgyűlés kedélyesen véget ért. — A szépülő Devecser. Esterhásy Ferenc gróf, főispánunk öccse — mint devecseri levezőnk írja, — a devecseri várlakot, — melyet legutóbb óriási költ­séggel átalakított a nélkül, hogy az ódon jelleget érinteni engedte volna, — most pompás angol-kerttel veszi körül. A több holdra terjedő, e célra szánt területet már tavaly bekerítette kőfallal, most pedig a fásításon és parkírozáson dolgoznak lázas sietséggel. A munkálatokat egy kitűnően képzett főkertész vezeti, s nemsokára be is fogja fejezni. A kertben ásott kut hasz­nálatát a nemes gróf megengedi a közön­ségnek, valamint az angol kertet is nyitva tartja számára, a mivel igen nagy hálára kötelezi a devecserieket. — Egy színésznő halála. Gerö'finé Petrovics Ilka, a vidék ünnepelt prima­donnája, ki városunkban is nagy furórét keltett 9 évvé' ezelőtt — Tordán mehalt. Pályája zenithjén akkor volt midőn a népszínházban mint Niniche és Serpolette aratta diadalát. Nyugodjék békével ! — Azönkéntesek ösztöndija.A pénz­ügyminiszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg rendeletet adott ki, melynek értelmében azon tanulók, kik ösztöndijat élveznek, ebben önkéntesi szol­gálat alatt is részesülnek. Azok, lak a második évi szolgálatra is köteleztetnek ez idő alatt nem húzhatják ugyan ösztön­dijukat, de ha ennek letelte után tanul­mányaikat késedelem nélkül folytatják, újra megkaphatják azt. Még azok is él­vezik folytatólag az ösztöndijat, kik ta­nulmányaik teljes bejezése után szolgál­nak önkéntesi minőségben. — Petrcileumgyár Györött. Győ­rött — mint értesülünk, — a győri pénz­emberek bevonásával bécsi pénzmadato­rok petróleumfinomitó gyárat akarnak ál­lítani. A gjár 500,000 frt befektetésre épül az amerikai nyers petróleumot akarja feldolgozni. A félmiliónyi alaptőkét már túljegyezték. A gyár létesülése most már csupán a vasúti szállítási kezvezményektől van függővé téve, a minek elnyerésére Baross Gábor miniszternél a részvénytár­saság a lépéseket megtette. Mihelyt a kért kedvezmények biztosítva lesznek, a részvénytársaság a gyárépítést azonnal megkezdeti, hogy még a folyó évben az üzemet is megkezdhessék. — Fenyvessi Ferencz az ugodi kerület jeles orsz. képviselőjétől uj könyv jelent meg „A görög nyelv tanításának kérdése Magyar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom