Pápai Hirlap – III. évfolyam – 1890.

1890-04-27 / 17. szám

akár egyik, akár másik. Kénytelen tehát ha megszorul, zálogházba adni olyasvala­mit, ami nem értéktelen ugyan, de nagyob pénzintézet nem adna reá egy garast sem. Oda dobja a reá nézve sokszor igen nagy értéket képviselő kézi zálogot a zálog­háztulajdonosnak tetszés szerinti megbecsü­lésre ; a ki aztán a meglehetős alacsonyra szabott kölcsönösszegből legelőbb is le­húzza a még tűrhetőnek mondhat 20— 25 0/°-os kamatokat. Vannak mindamellet, el kell ismer­nünk, igen tisztességes, humánus gondol­kozással biró zálog-üzlet tulajdonosok is. De ezek száma csekély. Legnagyobb ré­szük mindenképen arra törekszik, hogy a hozzájuk folyamodókat lehetőleg megko­passzák. S hogy könnyen el ne tudjon a kölcsönvevő a törvényes intézkedések mó­dozatai felett igazodni : zálogczéduláikra csakis annyit tudtak kinyomatni, amennyi a „látszat"-hoz okvetlenül megkívántatik. Hogy a zálog-üzlet tulajdonosok né­mely kivételes esetekben rizikóra dolgoz­nak, az bizonyos. Hogy^foglalkozásuk nem éppen kellemes az is bizonyos. De hogy a nem épen nagymérvű rizikó daczára üzletük bizony eléggé jövedelmező : az még bizonyosabb ! Jövedelmező volna pe­dig még az .esetben is. ha szorosan a törvény szabványaihoz alkalmazkodnának s nem szednék saját tetszésük szerint a ka­matokat. Mert ha jövedelmet nem hajtana; bizony nem foglalkoznának ily — szinre nem óppen|tetszető — üzlettel. Zálog-üzletre, főként nagyobb váro­sokban, mindig volt szükség s lesz ezen­túl is. Szorult anyagihelyzettel biró embe­rek mindig lesznek nemcsak azok közt, is akik szolidul szeretnek élni. S az ily egyé­nek, a kik nagyobb pénzintézeteknél nem képesek maguknak hitelt szerezni, hova fordulhatnának, ha hirtelen megakadnak más kisegitő módszerhez, mindaz ily zá­logüzletekhez. Egyik kisebb-nagyobb ér­tékkel biró ékszerét, másik netalán össze­takarított pénzén vásárolt, vagy örökségül kapott értékpapírját adja oda biztositókul (véglegesen megválni attól nem akarván), hogy némi kölcsönhöz juthasson s pilla­natnyi pénzzavarán segíthessen. — Min­denesetre jó, hogy van hova fordulnia. De aztán nagyon kívánatos az is, hogy az ily megszorult egyének kedvezőtlen anyagi helyzetük miatt túlságosan ki ne aknáz­tassanak. Kívánatos volna, hogy az őket ellenőrző hatóság után nézve működésük­nek, s követelnó tőlük, hogy a bevételeik­ről vezetett könyveket előmutassák. És ha visszaéléseket követnek el, ellenükben a törvényen intézkedések vétessenek foga­natba. Ha Budapest tanácsa kellő figyelmet fordít működésükre : a vidéki városok hatóságai szintúgy figyelemre méltathat­nák őket. Az ellenőrzés nem árt a társa­dalom szegényebb osztályaihoz tartozók bizonyára igen megköszönnék ezt az ily áron tanúsított éber ellenőrködóst.*) *) Tudtunkkal Pápán ez megtörténik és egyéb­ként a Pápán fennáll egy zálogház tulajdonosai el­len c 8 e k é 1 y panasz hozható föl, sőt ellenke­zőleg, tudva van róluk, hogy ezek a pénzre szorult közönséggel a legméltányosabban járnak el és a lejárt íálogokat sohasem pocsékolják el. Czikkiró. Közgazdasági czikk. — Biztosítás ügyéről. — (Folyt, és vége.) Immár sokan vagyunk a szövetségben — dijaink már túlhaladják óvenkint a félmilliót — de még mindig nem elegen. Ebben a szö­vetségben s'erotném látni, — s hiszem, re­ménylem. fogom is látni egykoron — minden magyar ga"da fársamat, a kinek praktikus, jó­zan magyar esze és ösztöne van. A ki azt mondja, hogy még olcsóbban is lehet biztosatani, mint a mennyibe a biz­tosítás kerül, — az szédelgő. A ki pedig an­nyiért akar biztosítani, a mennyiből a 'cárokra is jut és a spekulánsnak nyereségre is marad, az már drágábban biztosit, mint az első ma­gyar biztositó-társaság a szövetséges gazdák részére Nincs tehát — a magyar gazdák köz­érdeke szempontjából — semmiféle lótoka, vagy létjoga annak, hogy most itt Magyaror­szágban a külföldi tőke uj jégbiztositási vál­latokban emésztessék fel. Mert ha olcsóbbak lesznek a külföldi tőke jégbiztosítás dijai, mi­nők a mienk, akkor a károk és költségek nem­csak a dijat fogjék fölemészteni, hanem a vállalkozó tőkét is. Ha pedig az uj vállat di­jai drágábbak lesznek, akkor akadni fog olyan jó botond, a ki ott biztosit nem nálunk. Do van még egy eset. Lehet hogy a kül­földi verseny — a már létező és a még va­júdó egyaránt — paralell fogja kiszabni a jégbiztositási dijakat velünk. De a társaságok még igy sem lennének méltó versenytársai a szövetségnek, mert az esetleges dijfölösleg visszatérítésére nem kö­telezhetik magukat, az lévén éppen üzleti czéljuk, hogy dijfölösloget érjenek el részvé­nyeseik, nem pedig biztosító feleik javára. Ugyanezen üzleti czél szabná esetleg igen szűkre a versenyző társaságok kártérítéseit, mig a szövetség, a kárbecslések felett független bizalmi férfiaí által öröködik. Szóval előnyösebb, vagy olyan előnyös biztosítási feltóteleket, mint a s?övetség, egy társaság nem szabhat, se a kartelre lépett régi külföldi társaságok, se az alakulóban levő uj jégbiztositó társaság, Mert a szövetségben megtalálja a bizto­sítás tegfőbb előnyét: a fix dijat El van azon­ban kerülve a szövetségi biztositásnál a szö­vetkeztek legnagyobb hátránya : az esetleges után fizetés. Mindemellett a szövetség erkölcsi ós a­nyagi granszjiái a legnagyobbak. Mögötte áll, korlátlan szavatossággal, a dúsgazdag és becsü­letes első magyar általános biztosító társaság. És valamint ez a társaság, ugy a szö­vetség is, ellentótben va'amennyi versenytár­sukkal, kizárólag magyar belföldi intézmény. Mi a magyar gazdák nem vagyunk kozmopo­liták, előttünk ez is nagy és komoly előny. Mi szükség van tehát itt uj jégbiztosi­grttndolásokra ? Semmi. Egyáltalában nem tu­dom felfogni, hogy miért akar éppen a tri­eszti „Generáli" egy uj jégbiztositási társa­ságot gründolni, mikor azon ténynyel, hogy * jógüzlettől ö maga tényleg visszavonul, effek­tire beismeri, miszerint a jégbiztosítás terén a magyar intézményekkel a versenyt nem bírja. Ugyanezt beismerte a többi külföldi társaság is azon ténynyel, hogy szoros kartelre léktek s egyesülten vélik legyőzhetni a verseny azon akadályait, melyekben egyenkint felbuktak. Meddő erőlködés az uj gründolás,meddő erőlködés a kartel. A szövetséggel szemben a részvénytársasági jégbiztosítás megkezdte a visszavonulást. Ma már besimertók ezt, de a külföldi társaságok még kapkodnák a remény szalmaszálához: tán még megfordíthatják mesterségesen a tőlük természetesen elpártoló szerencsét. Ámde ezen reménykedésből is ki fogja Őket ábrándítani egy-két jégveréses esztendő. A jégbiztosítás m i már spekuláczió tár­gya Magyarországban nem lehet A kik ma még csak rendesen hátrálnak, egy két év múlva megzavarodottan fognak futni. Lasz megint bőven krach bukás, felszámolás fúzió, újjáalakulás — szóval botrány, Azért a magyar gazda biztosítási dolgai­ban is csak józan esze és ösztöne sugallatára halgasson. Ez nem tanácsolhat neki mást, mint hogy inkább a több előnyt ós több ga­rancziát nyújtó belföldi, magyar biztosító in­tézményekre bizza magát, mint drágább, gyön­gébb és efemer életű külföldi vállalatokra. Melczer Gyula, Borsodmegye alispánja, a magyar gazdák jégbiztositási szövetségének alelnöke. Hogy leszünk május elsején ? — Levél a szerkesztőhöz. —­— Karczolat. — No tekintetes szerkesztő ur, olyat újsá­golok most, amiért dupla honoráriumot mél­tán kérhetnék s ismervén az ön nagylelkűségét és azon jótulajdonságát, hogy szimplán szá­mítva nettó 0000 frt és krban szokta a ho­noráriumokat megállapítani: bizonyos vagyok benne, hogy meg is adná kivételesen most is nekem azt. Nem kevesebbről van szó, mict hogy si­került megtudnom, mi minden készül május elsejére. Hogy ezt megtudhasam, három hétig előzetesen nem beretválkoztam, hajamtól a ke­fét, bajszomtól a pedrőt, arczomtól a vizet megvontam, petróleumot ittam borszéki spric­czer helyett és sötét szomöldököt húztam vas­tag korommal a szemem fölé. Mindehhez járult még azon körülmény, hogy a m. kir. államvasutak szénhordászati szakosztályában napi 60 krért ideiglenes alkal­mazást nyertem. Igy átszellemülve bejuthattam a „Nép szava" által az „elvtársak és elvtársnó'k"-nek oly annjira figyelmébe ajánlt értekezletre, a hol május 1-jének programmját megállapí­tották. Nem akarom untatni az Ön lapja olvasó közönségét azzal, hogy e programmot a maga hivatalos, tehát unalmas mivoltában mutassa be, hanem elmondom egyszerűen, mi történik önnel is és mással io május elsején. Korán reggel felébredvén, megfogja ön nyomni a villamos csengetyü gombját. Miután ezt mintegy 17-szer ismételte, észlelni fogja, hogy vaj amit erélyesen a szoba ajtajához vágtak kívülről, ugy hogy a vakolat hullani kezd. Részletesebb körültekintés után tapasztalni fogja, hogy az odavágott holmi személyazonossága megegyez ,az ön czipojével azon különbséggel mégis, hogy máskor tisztí­tott állapotban és szeliden becsúsztatott mi­nőségben jelentkezik, e napon azonban tisztí ­tatlanul, s egy vörös papirossal benne, melyen e szavak fognak kékelleni: „Május 1. Abczug gazda éljen a cseléd streik." Ezen kellemetlennek talált inczidens után szokott módon a kávéházat látogatja meg, hol azonban azekott helyén a szokott „Pesti Napló" esti lappal kezében a főpinczért és alpinczért találja, kik rákiáltanak önre, hogy » hozzon már vizetK Ön leül, kávét kér, erre Önt kinevetik. A kasszajószivü hölgye megszánja végre, elé tesz egy csészét; a csésze üres, benne egy vö­rös czédula fekete betűkkel: „Május 1. Abczug vendég. -— Éljen a streik 1" Oda akarja hagyni a különös kávéházat, azonban rákiáltanak a csibukozva csevegő pinczérek, kávéslegények és billiárd-gyerme­kek, kik lábaikat egytől-egylg as asztalra rakták: „Ne menjen el, mert pórul jár! — Szolgáljon fel ! Ma az urak mi vagyunk, má­jus 1-je van! Hozzon gyufát! 1" Erre ön teljesen felháborodik s rendőr­ért kiált. A rendőr önt meglátván, feléje siet s igy szól;

Next

/
Oldalképek
Tartalom