Pápai Hírlap – XXXIX. évfolyam – 1942.

1942-03-07 / 10. szám

Minőségben és ízlésben Kopstein-butor vezet. Kedvező fizetési feltótelek! Fő-tér 14. A kihallgatások után kezdődött meg a MÉP választmányi ülése, amelyet vitéz Kar­csay Béla nyitott meg, aki üdvözölve Antal államtitkárt és a megjelenteket, egyhangú he­lyesléstől kísérve javasolta, hogy a választ­mányi ülés táviratilag üdvözölje a "kormányzó­helyettes: vitéz nagybányai Horthy István Öfőméltóságát. Ezután Antal képviselőnk 'tar­totta meg tájékoztató előadását, amely igen sok és érdekes részletkérdést tartalmazott. A tájékoztató előadás foglalkozott a közellátás kérdéseivel, de főképpen külpolitikai vonalon mozgott s hangsúlyozta a bolsevizmus meg­semmisítésének szükségességét. Rámutatott arra, hogy e küzdelem elől nem térhet ki a magyarság, mert e küzdelem sikerétől függ 1 léte és jövője. A bolsevizmus megsemmisítése nemcsak a magyarságra nézve létkérdés, de az egész keresztyén civilizáció fennmaradásá­nak kérdése is. Ezért a nemzetnek teljes ere­jét az önvédelmi harcra kell fordítani, hogy azután az új elrendezésben elfoglalhassa méltó helyét. A beszédet sokszor szakította meg lelkes ftap's s befejezés után melegen ünnepelték An­tal (államtitkárt, aki másnap a 'kora reggeli órákban már visszatért a fővárosba. (Sz. D.) A kék plakátok. Az ország egész területén újabb ható­sági árjegyzéket függesztettek ki. A közellá­tási miniszter intézkedésére a kékszínű pla­kátokon mintegy száz olyan iparcikk legmaga­sabb árát tüntetik fel, amelyek főként a mezőr gazdasági lakosság számára nélkülözhetetlenek. A magyar árpolitika voltaképpen 1939 augusztus 26-án kezdte meg az árak irányí­tását, bizonyos árrögzítéssel. Az első árrög­zítés nem kötötte meg teljesen az árakat, mert káros lett volna az egész közgazdasági életre a tökéletes megmerevítés. A cél elsősorban az volt, hogy a háborús pánik árdrágító hatását visszaszorítsa, másrészt pedig az, hogy kiin­duló alap legyen az áralakulások irányítására. Ekkor kezdődött meg a magyar irányított ár­rendszer kiépítése, amelynek igen nehéz fel­iadatai voltak, mert hiszen figyelembe kellett venni az egyéni, helyi és minőségi különböző­ségeket. Az árúkat és árakat e szempontok szerint csoportosítani kellett s a gazdasági élet elkerülhetetlen nyomása alatt a rögzített (egyéni árakhoz úgynevezett felárakat kellett engedélyezni. Rozváczy Lajos közellátásügyi miniszteri államtitkár a mezőgazdasági termelés folyta­tásához szükséges eszközök ármegállapításáról szólva hangsúlyozta, hogy az első időben ho­zott árrögzítő jogszabályok tulajdonképen csak elvi jelentőségűek voltak. Az árszabá­lyozó rendeleteket bonyolultságuk miatt jófor­mán csak a szakemberek értették meg, mert minden rendelet javarészt árkiszámítjísi kép­letek, könyveléstechnikai rendelkezések, kal­kulációs sémák sorozata volt. Mégis ez intéz­kedésekkel sikerült megakadályozni a háborús viszonyok között is a nagyobb áremelkedése­ket, a veszedelmes drágulást. Emlékezetes még, hogy a mult év őszén a legmagasabb árak kiplakátirozásával fékezték meg a drágu­lást. Valamennyi piacon minden élelmiszer­iárusító üzletben külön plakátokat függesztet­tek ki mintegy száz közszükségleti cikk leg­magasabb árának feltüntetésével. E plakátok­nak köszönhetően, valamint a közönség fe­gyelmezettségének és a magyar kereskedelem becsületességének segítségével sikerült hatá­lyosan ellenőrizni az árakat, üldözni a jogta­lan és lelkiismeretlen árdrágítást. A közellátási miniszter harca a drágaság ellen folyamatos munka, amely most újabb fejezetéhez érkezik. Az árplakátrendszer si­kere indokolttá teszi e rendszer további kiépí­tését. Ezúttal elsősorban azoknak az iparcik­keknek árrögzítéséről van szó, amelyek a mezőgazdasági népesség számára nélkülözhe­tetlenek. Amint az államtitkár jelezte, körren­delet ment a közigazgatás valamennyi szer­véhez arról intézkedve, hogy az ország egész területén újabb hatósági árjegyzéket kell ki­függeszteni. Az új árjegyzék száz cikke között szerepel a csizma és javításának ára, típusci­pők, mezőgazdasági szerszámok, műtrágyák, növényvédőszerek, különféle vaseszközök és zománcedények, stb. Egyelőre százezer plakát kerül kifüggesztésre, de ,az árhivatal máris gondoskodott további plakátok kibocsátásáról. Bizonyos, hogy mezőgazdasági lakossá­gunk megnyugvással fogadja a kékszínű pla­kátokat, amelyeknek segítségével maga ellen­jőrizheti a megállapított árak becsületes betar­tását. Vigyázat! A Cteítsiíol hashajtót utánozzák. ÖgjflWfpai, mert minden tablettán a ja^MWÍOL" szónak és T alakú bevfáffásoak kell lenni. Kimondot­tad «8ssletí csomagolásban kérje. A Pápai Takarékpénztár közgyűlése. Március hó 1-én, vasárnap délelőtt váro­sunk és a vidék gazdasági életének úgyszólván minden számottevő képviselője dr. Uzonyi ' Kálmán h. polgármesterrel az élén megjelent az »Öreg Takarék« dísztermében, hogy részt­vegyen az intézet immár 79-ik évi közgyűlésén. A közgyűlést Karlovitz Adolf m. kir. kor­mányfőtanácsos, intézeti elnök nyitotta meg az elmúlt év gazdasági életének hü jellemzésével. Megemlékezett a visszatért országrészek, gaz­dasági jelentőségéről, majd különösen ki­emelte a megnagyobbodott honvédelmi és egyéb állami feladatok, így különösen az egyre növekvő szociális terhek kielégítésére irányuló intézkedéseknek gazdasági életünkre való hatásait. A megnyitót, melyből kicsen­dült az országgyarapokás feletti öröm és a jövő iránti bizalom, a közgyűlés nagy tetszés­sel fogadta. A tárgysorozatot dr. Molnár Imre intézeti ügyész-titkár ismertette. A közgyűlés minden előterjesztést egyhangú helyesléssel fogadott el, ugyancsak egyhangúlag választotta meg az igazgatóság, felügyelő-bizottság és igaz­gatótanács tagjait, közöttük új tagnak dr. Kolbe Lajos orvost és Nagy Zoltán keres­kedőt. Városunknak ez a legrégibb és legtőke­erősebb intézete milliós saját vagyonával az elmúlt évben is hagyományaihoz hűen a leg­nagyobb előzékenységgel állott a hitelt kereső közönség rendelkezésére. Zárszámadásainak és üzleti jelentésének adatai szerint új betétet {közel 5 milliót vittek az intézetbe, új kölcsö­nöket pedig 3 és felmillió pengőt meghaladó összegben folyósított. Adókra és beruházási hozzájárulásra a mult évben 70.000 pengőn felüli összeget fi­zetett, jótékony célokra évközben és a közgyű­lés határozatából 2000 pengőt meghaladó ösz­szeget fordított. Az előírton túlmenő tartalékolás fután részvényenként 4 pengőt fizet részvényesei­nek osztalékul. A részvényesek nevében dr. Uzonyi Kál­mán üdvözölte a vezetőséget, kifejtve, hogy a Pápai Takarékpénztár a városi és vidéki kö­zönségnek áll hitellel rendelkezésre, így köz­vetlenül belekapcsolódik a ma annyira "fon­tos nemzeti termelő munkába. Éppen ezért munkásságáért és eredményéért csak tiszte­let és elismerés illeti. Az „Iglói diákok" reprize. Ismét megjelentek az „iglói diákok" a pápai színpadon s mi ép oly szívesen fogad­tuk most is őket, mint pár évvel, hogy ne mondjuk.- pár évtizeddel ezelőtt. Most március 2-án a pápai Levente-Egyesület előadásában, Horváth István szakavatott rendezésében került színre Farkas Imre bájos hangulatú, kedves, mókás operettje. Az előadást zsúfolt ház nézte végig, mert egyrészt az előadásra is kíváncsi volt, másrészt, mert ezen az estén hirdették ki a vidéki leventék színielőadásainak eredményét. Még vidékről is sokan jöttek be. Maga az előadás szokott jó volt, amire garancia volt több „régi gárdista" fölvonulta­tása. A főrendező Horváth István (Simák pe­dellus) és Briglevics Gyula (Odrobina) játéka kabinetalakítás volt. Sokszor kaptak nyíltszíni tapsot. Matkovics Béla (Holéczy Pista) tisztán és szépen énekelt; Kőszeghy János (Petky) amorozója kifogástalan volt; partnere Fekete Edit (Éviké) úgy „anyáskodó" szerepében, mint szerelméért aggódó jeleneteiben s végül boldog­ságában rendkívül decens és biztos fellépésű játékosnak bizonyult. A „tanárok" közül jákó Ernő és Sáros Mihály tűnt ki jellemző alakítá­sával. Fajszy Árpád (polgármester) pityizáló monológja elég jól sikerült. A diákok, akik ezúttal diáklányok voltak (Bozóky Éva, Csépány Kató, Szügyi Viktória, Nádasdy Ida, Michna Magda, Kunt Edit) helyesen szerepeltek, ked­vesen táncoltak és bájosan „mulattak". A kisebb szerepekben Kovács Zoltán, Szalay Károly, Dedinszky Imre, Horváth István II. és Farkas I. igyekeztek az előadás sikerét előmozdítani. Az előadás általában élvezetes volt. A tömeg­jeleneteknek még néhány próba elkelt volna. Á díszletek hiányosak. (Mindenütt ugyanaz a szoba!) Végül a maszkírozás az utolsó felvonás­ban (tíz évvel később!) elmaradt, s az illúzió­rontó volt. (Jeati d' Or.) Az iskolai selyeratenyésztések eredménye. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter a selyemtenyésztési miniszteri meg­hatalmazott előterjesztésére 1941 április ha­vában rendeletet adott ki a tankerületi fő­igazgatóknak, hogy a hazánkban még mindig nem eléggé értékelt se 1 yemhernyótenyésztés,t a tanulóifjúságon keresztül fokozottabban ka­rolják fel és népszerűsítsék. Rámutatott a mi­niszter ebben a rendeletben arra, hogy a selyemtenyésztés nemcsak nemzetgazdasági szempontból nagyjelentőségű termelési ág, de a hernyóselyem nélkülözhetetlen hadiipari és ipari nyersanyag is. A gazdasági és honvé­delmi érdekből egyaránt kívánatos tehát, hogy a népiskolák hathatósan bekapcsolódjanak iebbe a munkába. Az iskolai selyemtenyésztés elrendelésével a kultuszminiszter olyan intéz­kedést tett a magyar selyemkultúra érdeké­ben, amelyet 100 esztendővel ezelőtt Szé­chenyi és Kossuth is szorgalmazott. Bár a miniszteri rendelet a tanfelügyelő­ségek útján az iskolák csak akkor kaphatták meg, amikor az országos selyemtenyésztési felügyelőség a kis selyemhernyókat már java­részt kiosztotta s így az iskolák igényléseit nem mindenütt tudták kielégíteni, az iskolai selyemtenyésztések már az első évben is biz­tató eredményt hoztak. Mindössze 49 iskola, illetve osztály végzett közös tenyésztést és a tanulóifjúság köréből négyszáznegyvenen vál­lalkoztak egyéni tenyésztésre. így is 4204.50 P vételárat vettek föl. Hozzávetőleges szá­mítás szerint ez azt jelenti, hogyha az ország minden iskolája kivenné részét ebből a mun­kából, amelyet a tanulók csak játszva, szinte szórakozásképen végeznek, mintegy 200.000 kg. gubótöbblethez jutna évente a selyem­fonó ipar és a gyermekek munkája a várható beváltási árak mellett kb. félmillió pengővel emelné a nemzeti jövedelmet. Érdekes meg­említeni, hogy a mult évi tenyésztés során számos iskola ért el 100—150 pengős kerese­tet, több osztály tenyésztése pedig 250 pengő körüli beváltási árat eredményezett. Sok sa­ját kezdeményezéséből tenyésztő iskolásfiú ért el 5 0—70 pengős bevételt, többen pedig 000—> 120 pengős jövedelemre tettek szert. Vannak? középiskolai tanulók, akik az egész évi tan­díjukat és könyveik árát is megkeresték a se­lyemtenyésztésből. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom