Pápai Hírlap – XXXIX. évfolyam – 1942.

1942-08-15 / 33. szám

Minőségben és ízlésben vezet. Kedvező fizetési feltételek 1 Fő-tér 14. Fürdői levéL Hajdúszoboszló, 1942 augusztus 10 Harmadik napja, hogy vendége vagyok ennek a csodás, ország-világszerte ismert für­dőnek, de még csak ma Ígérkezik az első meleg nap. Két napig ugyanis szakadt a mil­liókat érő eső (öt hét óta, mint mondják, egy csepp sem volt) és nyakunkba szakadt vele legyütt a hideg idő is. Ez nem jelenti jazt, hogy fürödni ne lehetett volna. A fedett gyógyfür­dők és külön kádfürdők ezrivel fogadták be 34—36—38 fokos vizükbe a gyógyulni kívá­nókat. Hogy mekkora a látogatottsága a szo­boszlói fürdőnek, elég arra hivatkoznunk, hogy vasárnap 6—8 ezer ember szorongott a különben nagy, tágas medencékben; de hát ilyenkor a helybeli és közel vidéki emberek is ráérnek s ellepik reggel 6-tól este 8-ig a forró, a meleg, vagy hüvöses víztartalmú me­dencéket. Két napig valóságos ködtenger úszott a víz felületén, oly erős volt a párolgás. így aztán nemcsak ültünk a vízben, hanem termé­szetes inhalálást is végeztünk. Ma aztán, mikor a Nap már kora reggel »hegyesen« sütött, vi­dáman lubickoltunk, vagy krokodilok mód­jára ernyedten feküdtünk a napsugaras hővi­zekben. Sokat, nagyon sokat lehetne írni az itteni 73—78°-os csodaforrások eredményes hatásá­ról, de legjobb, ha mindenki »sajáttestüleg« próbálja ki. Aki már volt itt csak egyszer is és nemcsak fürdött, hanem a szoboszlói gyógy­vizet rendszeresen issza is, vágyik annak szíve vissza, a nóta szerint. A fürdőidény ápr. 15—okt. 31-ig tart. A mult évi fürdések száma kereken 450.000 volt. Az idén eddig 11.234 bejelentett fürdővendég szállt meg a város néhány pompás szállodájá­ban, otthonaiban, pihenőiben, üdülőiben és a száz-megszáz magánlakás kiadó szobáiban. Az árak nem magasak. Lakás 2.50—4P közt válta­kozik, míg az ellátás napi háromszori étkezés­zéssel a fürdő vendéglőjében, egyéb éttermek­ben és magánházaknál 4—5 P között váltako­zik. Négyfogásos ebédért mindenütt 2.40 P-t kérnek (a kötelező étkezési szelvények ellené­ben), de ez az ebéd nemcsak bőséges, hanem ízletes és tápláló is. Benne van az alföldi ma­gyar konyhának minden íze és zamata. A ke­nyér olyan fehér, mint a hó. Penzió-árak napi 6—10 P közt váltakoznak. Gyógydíj és zene­díj nincs. Maga a fürdőtelep tavaly óta is óriásit fejlődött. A fürdőigazgatóság nem kímél semmi költséget, csakhogy a vendégek kényelmét és testi-lelki szükségleteit kielégítse. Ez a leg­jobb reklám! A telepen immár hat priási ce­mentmedence van. Három éve készült él Ma­gyarország legnagyobb hullámfürdője. S most újabb szenzáció készül. Nagy befogadó képes­ségű pezsgő-fürdőmedence épül, mely állító­lag még e hóban megnyílik. Külön pakoló, masszírozó és pihenőhelyek is vannak. A telepen belül ivócsarnok, inhalatórium, hatalmas csónakázó tó, kívül pedig gyönyö­rűen ápolt park csodás virágokkal, !árnyas fák­kal és pihenőkkel! A városban mozi, színház állandó. Most épen Laurisin Lajos és Latabár fővárosi művészek vendégfelléptét hirdetik e hétre. Unatkozni nem lehet. Pápaiak a mult hóban sokan voltak itt, most még nem találkoztam senkivel, csak egy ismerős nevet hívtak a telep rádióhivata­lához. A vasúthoz, mely bizony elég messze van, állandó és sokszorosított aúfójáratok (40 fill.) közlekednek. Vonatjárat is elég szép a mostani háborús viszonyokhoz képest. De bi­zony a hatalmas interurbalis autocarok elma­radtak, csak a hortobágyi közlekedik néha­néha. Egy hiányát tapasztaltuk még az utasok kényelmének. Nincs ugyanis a telepnél az autóbusz végállomásánál egy fedett várakozó hely, ahol az érkező és indulni kész utasok rossz időben, esőben-sárban is nyugodtan vá­rakozhatnának, míg a szállító eszközök értük jönnek, vagy míg biztos szállásra nem me­hetnek az ú. n. »szálláskalauzok« segítségével. Reméljük, hogy a figyelmes vezetőség jövőre ezen a lehetetlen hiányon is segíteni fog. Egyébként a szoboszlói hőforrások leírá­sát, a város történetét, a hőforrások energiá­jának felhasználásának ismertetését bárki meg- j tudhatja a térképpel és a vendéglátó helyek­nek közlésével készült »Idegenforgalmi Tájé­koztatóbból, melyet Veress Béla fürdőigaz­gató 80 fill. levélbélyeg ellenében minden ér­deklődőnek megküld. Lapunk olvasóinak szíves üdvözletét küldi Sándor Pál szerkesztő. A KARCZAG! nagyillatszertár ajánlata: 1 kis tubus Lysoform fogkrém . . 072 P (tubustérités 10 fillér) 1 nagy „ „ „ . - 1T6 P (tubustérítés 20 fillér) 1 nagy „ » szájvíz . . 3T1 P 1 üveg super „ fertőtlenítő. 1T0 P 1 csomag „ toilettepapir 0'42 P 1 nagy tubus „ babakrém . L34 P 1 nagy doboz „ babahintőpor 1 37 P (bádog doboz) ÚJDONSÁGOK. — Hazafias ünnepély. Mult szombaton este a belvárosi kathoükus körben nagyszámú és előkelő közönség előtt jól sikerült hazafias ünnepéllyel egybekötött táncmulatságot ren­deztek. A keleti harctéren küzdő magyar hon­védeink javára tartották az ünnepélyt, melynek tiszta jövedelmét a Vöröskeresztnek már el is küldték. Németh József apátplébános ün­nepi beszédben hangsúlyozta, hogy ezt az estet azért rendeztük meg, hogy támogassuk azt a nemes, minden kultúrnemzet életében meglevő egyesületet, amely a felebaráti szeretet jegyé­ben született, s amelynek hajtóereje ugyancsak a felebaráti szeretet. Utána Matkovich Béla tanító magyar nótákat énekelt cigányzene kí­sérete mellett. Mátis Jenő tanítójelölt nagy hatással adta elő »Erdély feltámadt« című verset. Présing János énekszámát a közönség megtapsolta. A kathoükus kör leányai magyar táncokat mutattak be, amiket Sálvári Gergely tánctanár tanított sikerrel. Utána záróráig tánc­mulatság volt. — Pápa hősi halottai. Szomorú hírt hozott a napokban a posta a keleti frontról. Katonai szolgálatuk teljesítése közben hősi ha­lált haltak Csípő Lajos koll. tanáron kívül Bodó Endre tanító, Kamondi József, Domonkos István, Gergyessy László pápai lakosok. Utóbbi az Izsák-féle festékkereskedésnek volt egyik érdemes alkalmazottja. — A délvidéki tanítók tanfolyamának megnyitása. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter rendeletének megfelelően folyó hó 10-én megkezdődött a nem magyar képesítésű tanítók és tanítónők három hetes tanfolyama. Az ünne­pélyes megnyitó 9 órakor kezdődött az állami tanítóképzőintézet tornatermében, amelyen a vallás- és közoktatásügyi minisztert Madocsai Pál tanügyi tanácsos képviselte. Megjelentek Hamuth János polgármester, Bozóky Tasziló ezredes, honvéd állomásparancsnok, továbbá az egyházak és iskolák képviselői. A Himnusz eléneklése után Madocsai Pál tanügyi tanácsos rámutatott a tanári és tanítói továbbképző és átképző tanfolyamok értékes munkájára, köszön­tötte a vendégeket, a tanfolyam előadóit és hallgatóit. Utána dr. vitéz Erőss Arisztid mi­niszteri titkár, a tanfolyam vezetője ismertette a tanfolyam célját, bemutatta az előadókat s közölte a munkarendet. Ezután Hamuth János polgármester a város nevében üdvözölte a tan­folyam résztvevőit. Tiz órakor megkezdődtek az Agyi©!! olcsón! Tarka toll 70 f, jobb 1*60, sz. vegyes, fosztott 2'—, jobb 2*60, még jobb 3*—, finom, szürke 3*60. Fehéres fosztoct libatoll 4'50, jobb, fehér 5*50, még jobb 650, kimondott jóminőségű 7*50, pehelyest 9'— P-től szállít 5 kilós papir­zsák-csomagolásban, bérmentve, utánvéttel. Tisztviselőknek 3% kedvezmény. Varga Antal ágytollvállalata, Kiskunfélegyháza, Szent János-tér 30. előadások, amelyek párhuzamosan folynak az állami tanítóképzőben 120 tanító és a reformá­tus tanítónőképző-intézetben 100 tanítónő rész­vételével. A hallgatóság nagy figyelemmel fo­gadja a délelőtt 5 órában, délután 2 órában folyó mintatanításokat és szakszerű előadásokat. Szerdán este a Varró-féle kerthelyiségben ked­ves műsorra] összekötött jól sikerült ismerke­dési estet tartottak. 15-én a Balaton megtekin­tésére indultak. — Előléptetések. A honvédelmi minisz­ter v. Karcsay Miklós, Vér Gyula és Gondol Dániel pápai lakosokat főhadnagyokká léptette elő. — Évkönyvismertetés. A pápai refor­mátus Főiskola ezidei Évkönyve most jelent meg dr. Pongrácz József theol. akad. és Rab István gimnáziumi igazgatók szerkesztésében. A hatalmas és tartalmas Évkönyv két elhalt tanárnak, lic. Rácz Kálmán és Nagy Gábor vallástanárok arcképét, életrajzát és a temeté­sükön elhangzott búcsúbeszédeket közli, melye­ket Fazekas Mihály, Ólé Sándor és Rab István tartottak. Majd dr. Pongrácz József főisk. igaz­gató részletes és gondosan kidolgozott jelentése következik az 1941—42. iskolai évről. Beszámol a Főiskola alkotó részeinek: a teológiának, a gimnáziumnak és a kereskedelmi iskolának munkájáról; beszámol a sok személyi változás­ról, amely az intézeteknél az év folyamán volt. Nyugalomba vonult Fejes Zsigmond gimn. igaz­gató és Sándor Pál tanár; eltávozott dr. Török István theol., Nagy Jenő és Nagy Endre gimn. tanár; új tanárokúi működtek Szatmáry Lajos, Zsadon László, Fejes Sándor, Mester Gábor, dr. Rácz István, Lovas Jenő és Zimányi Alajos. Hivatalos iskolalátogatás az év folyamán sok volt. A jótékonyság és segítség forrása az in­tézetek iránt gazdagon buzogott. 4 A teológián 5 r. tanár, két magántanár és 5 előadó működött. A hallgatók létszáma na­gyon megcsökkent: csak 31 volt. Alapvizsgát az év folyamán 11 hallgató tett, míg minősítő vizsgát az év végén 5 első éves.- Köztartási segélyezés, illetőleg szénior-dispenzátor egy évi ellátása címén 3350 P-t élveztek a teológusok, míg a legáció 15.965'20 P-t hozott segélyül a hallgatóknak. A hallgatók önmunkássága hat szemináriumban eredményes volt. A gimnáziumban a sok és gyakori hadi­szolgálatra való behívás ellenére is simán és eredményesen folyt a tanítás munkája óraadó tanárokkal. A gimnáziumban 24 tanár, 11 hit­oktató, illetőleg óraadó tanított. A gimnáziumi növendékek száma 557, a kereskedelmi növen­dékek száma 145 a három évfolyamon. Itt jö­vőre nyílík meg a IV. osztály és 1943-ban lesz az első érettségi. — Egészségi állapot általában jó. Öreg diákok érettségi találkozója kétszer volt. Az ifjúsági egyesületek rendkívül élénk tevé­kenységet fejtettek ki. Most alakult meg a Fotó­kör. Kilenc rendkívüli tárgyat tanulhattak a nö­vendékek. Teljes érettségi vizsgálatra állott 74 növendék. Segélyek, jutalmak, ösztöndíjak címén 37.550-17 P-t élveztek a középiskolás diákok. A kereskedelmi középiskolában 3 keresk. tanár és 12 óraadó működött. Az egész főiskoláról terjedelmes és részletes statisztika számol be. Vallás szerint ref. növendék volt 335, ev. 164, rk. 158, izr. 22. Előmenetel szerint kitűnő és jeles rendű volt 94, jó rendű 176; elégtelen volt 79. Ismétlő összesen 15 járt a két közép­iskolába. Az internátusban 73 volt a létszám, míg a főisk. köztartáson 298 növendék étkezett. Az Évkönyv végén Tájékoztató és Tankönyv­jegyzék olvasható. — Megalakult Pápán a „Magyar Kö­zösség". Megalakult városunkban a „Magyar Közösség", mely a szórványbeli magyar gyer­mekek közül többnek gondozását és nevelését vállalja. Már történtek lépések, hogy ezek a gyerekek mielőbb Pápára érkezzenek. Tíz te­hetséges gyermek nevelését és iskoláztatását vállalták Pápán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom