Pápai Hírlap – XXXVIII. évfolyam – 1941.

1941-08-30 / 35. szám

1941 augusztu s 30. >i iiwmiFW.wi'w taas3MBL»«)in..f Hálók, ebédlők, kombinált szobák, konyhák nagy választékban Korcsmárosnál Bmorr'zem: Batthyányi. 23, Raktár: SzécheovTu. 5. — Textilnagykereskedői kijelölés. A közellátási miniszter 207.322. számú rendeleté­vel gróf Lubienski Constance-t textilnagykeres­kedővé (Pápa, Corvin-utca 4.) kijelölte. — A terményértékesítés ellenőrzése. A Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara tuda­tában annak a sok panasznak, amely az elmúlt évi terményértékesítéssel kapcsolatban felme­rült, az Országos Mezőgazdasági Kamarával egyetértésben és annak szervezésében a saját kebelén belül is beállította a terményértéke­sítési tájékoztató szolgálatot. Ennek célja rész­ben a gazdaközönség körében a számos kor­mányrendelet következtében fennálló tájéko­zatlanság megszüntetése, részben pedig azok­nak a panaszoknak helyszíni vagy a kormány­zat útján való orvoslása. A Kamara e munká­ját nem kizárólag a kamarai központban végzi, hanem e szolgálatot vármegyénként szervezte meg, miért is arra kérjük vármegyénk gazda­közönségét, hogy konkrét panaszaival fordul­jon közvetlenül Töpler Ernő kamarai kiren­deltségvezetőhöz Veszprém, Vármegyeháza. — Tenyészállatdíjazás. A Veszprémvár­megyei Gazdasági Egyesület az M. kir. Gazda­sági Felügyelőséggel, a Veszprémvármegyei Állattenyésztő Egyesülettel, a Vármegyei-, Já­rási- és Városi Mezőgazdasági Bizottságokkal karöltve, a M. kir. Földmívelésügyi Miniszter, Veszprém vármegye Törvényhatósága és a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara er­kölcsi és anyagi támogatása mellett, f. évi 'szeptember hó 14-én (vasárnap) Pápán, a vásártéren járási tenyészállatdíjazást és fogat­bemutatót rendez. Felhajthatók: bikák (csak törzskönyvezettek), tehenek, üszők, melegvérű kancák, kancacsikók, mangalica- és hússertés íkanok és kocák, kosok és anyajuhok, apró háziállatok, melegvérű és könnyű igásfogatok (fogatokban heréltek is), köztenyésztést szol­gáló apaállatok. A felhajtás ideje reggel 8 óráig. Belépődíj személyenként 20 f. Kiállítók belépődíjat nem fizetnek. — Negyedszer virágzik egy körtefa Szentgotthárdon. A szentgotthárdi evangélikus templom kertjében van egy csodálatosan ter­mékeny körtefa. A tízéves körtefának már évek óta sok érdeklődője akadt, mert eddig minden évben többször virágzott és meg is hozta a termését. A körtefa idén háromszor hozott már gyümölcsöt és — most virágzik negyedszer. Ez a negyedik virágzás is éppen olyan pompába öltöztette a ritkaérdekességü körtefát, mint az első. Az egész fa most negyedszer is teljes vi­rágba borult és a virágok már kötnek is. Ha megmarad a mostani jó idő, a fa beérleli negyedik gyümölcsét is. Kertészek és szakér­tők tanulmányozzák a fát, hogy megtudják állapítani az évenként megismétlődő nagy ter­mékenység okát. — Fiatalkorú tolvajbanda garázdálko­dik. A rendőrség feljentésre megindította a nyo­mozást gyümölcstolvajlás ügyében. A feljelentők beadványukban előadják, hogy éjszaka leple alatt nagyobb társaság a kerítések kitörésével behatol a kertekbe és ott alaposan megdézsmálja a gyümölcsfákat. A rendőri nyomozást siker koronázta a napokban, mert öt fiatalkorú, 13— 16 év közötti suhancokat elfogott és kihallgatá­suk során valamennyien bevallották tettüket. A rendőrség tovább folytatja az eljárást ellenük. — A Veszprémvarsány—sárvári út építése. A veszprémi m. kir. államépítészeti hivatal értesített bennünket, hogy a 822. számú Veszprémvarsány—sárvári út fent jelzett sza­kaszán a vasúti töltés magasbítása által kelet­kezett bukkanó kiküszöbölése és az út jobb magassági vonalvezetése érdekében szükséges földmunkát f. évi szeptember hó 1-én megin­dítja. Az út az építés alatt nehezen, nedves időben valószínűleg egyáltalában nem lesz jár­ható. Terelő út Pápa felé haladó irányban köz­vetlenül az építendő útszakasz kezdetén ágazik el és Béb—ügod—Homokbödöge—Adásztevel községeken át végig kiépített th. út. A terelő út táblákkal lesz megjelölve. — Pótbeirások a Ref. Nő­nevelő-intézetben, a leány­líceum és tanítónőképzőben kint­lakó növendékeknek szeptember 5-én, bentlakó növendékeknek szept. 8-án d. e. 8—12 óráig. — indul a szinházi szezon, erről közöl a Film—Szinház—Iro­dalom e heti száma nagy képes ri­portot. Pompás képekben mutatja be az első próbákat, az új igazgatókat és vezető színésznőket, amint szer­ződésüket aláírják. Közli ezenkívül az új színházak teljes tagnévsorát. Pipi újabb kalandjai, a pompás Tarka-barka, Ujhely József novellája, Laczkó Géza regénye és sok más érdekesség egészíti ki az új számot, amelynek ára csak 40 fillér. — A Pcsíi Tőzsde új számá­ban dr. Kresz Károly a bankok tél­évi mérlegéről irt cikket. Gebhardt Domonkos a biztosítók problémáiról nyilatkozott, dr. Nyári Pál az illeték­emelésekről, Hardy Sándor a textil­ipari aktuális problémáiról. — Érdekes és tanulságos tartalommal most jelent meg a Vá­rosok Lapja augusztus 15-i száma. A vezércikk a főváros szociális la­káspolitikáját ismerteti és kimutatja, hogy Budapest az utolsó években 10 millió pengőt fordított kislakások építésére. — Taíáltatottegydrb. kerék­pár; igazolt tulajdonosa a rendőr­kapitányságon átveheti. Tiszta hangon hozza Európa fontosabb rádió­adóit közép- és hosszúhullámon az Orion 202. Fém óraskála, dinamikus hangszóró. Kis áram­fogyasztás, egyszerű kezelés, élethű hangszín — Elfogott piaci tolvaj. Benedek Attilámé pápai asszony feljelentést tett a rendőrségen ifj. Seregély Gyuláné 22 éves rovottmultú tolvajnő ellen, aki a piacon zsebéből erszényét kilopta. A gyanúsított tagadta bűnösségét, a lopásnak azonban szemtanuja van. Miután Se­regélyné ellen jelenleg is bűnvádi eljárás fo­lyik, bűnlajstromának összeállítása végett őri­zetbe vették és átkísérték a győri ügyészségre. Itt lopás vétsége címén vádat emelnek ellene. Államilag engedélyezett gyorsíró- és Pápán. Vezeti: Gáti Samu szaktanár. A tanítás: 1941 szept. 9-én kezdődik. Beiratkozás: (Pótbeíratás) 1941 szeptember 2-án és 3-án Pápa, Jókai utca 28. sz. alatt (a szakiskolában) Tantárgyak: gyorsírás és gépírás, amelyből állami bizottság előtt tesznek vizsgát a tanulók. szépírás, helyesírás, irodai ismeretek — irodai kiképzés. Vidékről kedvezményes vasúti jeggyel lehet bejárni. Tanév: 1941 szept—1942 június. — Őszi vetőmagkiosztás kisgazdák részére. Bánffy Dániel báró földmívelésügyi miniszter elrendelte, hogy azok a gazdák, akik a földjük bevetéséhez szükséges őszi buza- és rozsvetőmaggal nem rendelkeznek, vetőmag ki­osztásában részesüljenek. A buza- és rozsvető­magot részben kölcsön, részben pedig kedvez­ményes áron adják ki. A kölcsönvetőmag pénzbeli egyenértékét a jövő év őszén kell visszafizetni. Készpénzfizetés ellenében azok a 100 kat. holdnál nem nagyobb szántóföldterü­lettel rendelkező gazdák kaphatnak vetőmagot, akiknek meg van ugyan a megfelelő anyagi ere­jük, de jó vetőmagot a környéken beszerezni nem tudnak. Ezek a gazdák a búzát méter­mázsánként 30 pengőért, a rozsot pedig 28 pengőért kapják zsák nélkül, a rendeltetési állomásra szállítva. A községek szerint össze­írt igényléseket a rozsvetőmagra nézve hala­déktalanul, a búzavetőmagra nézve pedig leg­később szeptember hó 15-ig kell bejelenteni a vármegyei gazdasági felügyelőségnél. — Tengeri és árpa őrlésé. Tengerit és ár­pát emberi táplálkozásra kereskedelmi for­galombahozatal céljából csak azok a malmok őrölhetnek, amelyeket a közellátási miniszter az iparügyi miniszterrel egyetértve a malmi érdekeltségek és a Hombár előterjesztésének figyelembevételével kijelölt. A kijelölt malom köteles 100 kg. 15-o/o-nál nem több nedvessé­get tartalmazó tengeriből összesen 85 !kg. ten­geri lisztnek és tisztított tengeri darának kiőr­lésére. A 85 kg. őrleményből a tisztított dara 5 kg.-nál kevesebb és 10 kg.-nál több nem le­het. — Az árpa őrlésére kijelölt malomnak minden őrlésre felöntött 100 kg. árpából leg­alább 65 kg. árpalisztet kell kiőrölnie. — óratolvaj suhanc. Csendőrkézre került egy pápai suhanc, aki Tét községben 66 pengő értékű órát lopott. A nyomozás során rögtön tisztázódott a tettes személye. Lovászi István­19 éves pápai suhanc Téten kihasználva egy gazdálkodó jóindulatát, óvatlan percben el­emielte zsebóráját. A károsult feljelentésére a csendőrség megindította a nyomozást és rö­vid idő múlva a tettest elfogták. Miután tettét beismerte, átkísérték a győri ügyészség fog­házába. Fa- és széntelep áthelyezés! Tisztelettel értesítem Pápa m. város nagyérdemű közönségét, hogy telepemet Kisfaludy-utca 2 6. szám alól Vásár-utca 10. szám alá a volt Deutsch-féle fatelep helyére iiielye^teiia át. Telefon: 12-27. Teljes tisztelettel: Barcsi Ferenc tűzifa- és szénoagykereskedő

Next

/
Oldalképek
Tartalom