Pápai Hírlap – XXXVI. évfolyam – 1939.

1939-10-28 / 43. szám

sukért börtönbüntetést vagy meghurcoltatást szenvedtek. A honvédtörvényszék ezen a héten nyil­vánosságra hozta azt az ítéletét, amely jogerő­sen 13 egyént 3 évtől 15 évig terjedő fegyház­büntetéssel, a határsávokból, egyes városokból való kitiltással sújtja „idegen államok javára elkövetett kémkedés miatt". Az elitéltek túl­nyomó része magyar nevü, s minthogy az or­szágból nem utasíttattak ki, tehát magyar állam­polgárok is. Aljas pénzvágyból hová lehet sü­lyedni ? Moszkvában e hét elején újból megkez­dődtek a finn-orosz tárgyalások, melyeken finn részről Tanner miniszter, a finn szociáldemok­rata párt elnöke is részt vesz. A tárgyalásokat szerdán félbeszakították és Palsiviki, a küldött­ség vezetője és Tanner visszautaztak Helsinkibe, hogy ott az új orosz javaslatokat közöljék. Hivatalos finn jelentés szerint ez egyáltalán nem tekintendő rossz jelnek, de a finn katonai elő­készületek azért teljes erővel folynak. Danzigban Ribbentrop német birodalmi külügyminiszter mondott e héten nagy figyelmet keltett beszédet. Ribbentrop beszédében a len­gyel-német háború miatti felelősséget teljes egé­szében a lengyel kormányra és főkép Angliára hárította A Chamberlain által hangoztatott szó­szegés vádját ís Angliára hárította vissza, amely ezt 1919-ben Versaillesben kezdte meg. Bejelen­tette, hogy a szovjet-német viszony mindjobban fog elmélyülni, valamint azt is, hogy Német­ország elfogadja Anglia kihívását. A német birodalomba visszaköltöztetnek számos más állam területén megtelepedett né­meteket. Teljes erővel megindult a balti állam­beli, elsősorban az észtországi németek vissza­telepítése. Hasonlóképen folyamatban van a dél­tiroli (Bozen- és Merán-vidéki) németeknek Olaszországból való elvándoroltatása. Újabban jugoszláviai németek visszatelepítése is szóban van, de — mint bánáti és szlovén lapokban olvasható — ezek közül sokan jelenlegi hazá­jukban kívánnak maradni. A visszaköltöztetettek a volt lengyel területeken nyernek elhelyezést. A nyugati hadszintéren e héten sem történt, nevezetesebb hadiesemény. Mindkét fél jelentése csak kisebb járőrharcokról számol be. A tengeren pár angol és más nemzetiségű gőzös elsülyesztéséről, illetve aknára futásáról számol­nak be a jelentések. Washingtonban a semlegességi javaslat vitája során 61 szóval 21 ellenében elvetették Danaher szenátornak az elnök jogainak korlá­tozására vonatkozó javaslatát és elfogadták Pittmam szenátorét, mely a törvény alkalmazá­sát az elnökre bizza. A szavazás eredményét a kormány nagy győzelmének tekintik. Vásároljon a készítőnél, a Győri szak­képzett Bőrdíszműves és Bőröndösnél bőröndöt, retikült, pénztárcát olcsó árban Pápa, Kossuth Lajos utca 1. szám. Pápa város hivatalos közleményei Házbérbevallási ívek benyújtása. Pápa megyei város adóhivatala felhívja az összes háztulajdonosok figyelmét, hogy az 1940. évre szóló házbérbevallási iveket folyó évi novem­ber 1-től 20-ig kell fenti hivatalnál beadni, ahol a szükséges nyomtatvány már beszerez­hető. Házbérbevallást mindenegyes épületről kell adni, akár adóköteles, akár ideiglenesen vagy állandóan adómentes is az. Egyben közli a hivatal az érdekelt háztulajdonosokkal, hogy az október hónapban üresen állott helyiségek novemberben történő bérbeadását, illetve el­foglalását, vagy ugyanezen hónapban történő valamely megüresedést nem elég csupán a házbérbevallási íven bejelenteni, hanem azt .november 8-ig — birság terhe mellett — kü­lön írásban is be kell jelenteni. Rét- és legelőgazdasági tanfolyam. A m. kir. földmívelésügyi miniszter rét- és legelő­gazdasági alsófokú tanfolyamot rendez. A tan­folyamot november 15 és 1940. évi február 15 közti időben tartják. A tanfolyam tartama tíz nap és a pápai .gazdasági szakiskolában nyilik meg. Részvételi díj 5 P, de ezt az összeget a tanfolyam sikeres elvégzése után az illetők­nek visszatérítik. Az ellátás és lakás ingyenes. A felvételi kérvények bélyegmentesen a pápai gazdasági szakiskola igazgatóságához legké­sőbben október 31-ig küldendők be. SPORT. Perutz—Várpalotai Unió 2:0 (1:0). I. o. b. Pápa. Vezette Schramm. Végig gyenge iramú, unalmas játékban győzött az állóképe­sebb Perutz. Á győzelem reális. Perutz so­kat támadott, de hiányzott a kapuelőtti eré­lyesség. Limperger sokat cselezett, de mit ért lel vele, ha 10—15 méternyire a kaputól el­lőtte a labdát. Magyari gyenge, minden tá­madásnak ő volt az elakasztója. Legjobb volt a közvetlen védelem. Ebben Ferber vezet. Németh a legjobb pápai kapus. Bátor, vak­merő, nem retten vissza a közelharctól sem. Az Unió csapata csalódást keltett. Tóth kapus és a közvetlen védelem látta el elfogadhatóan a feladatát. A 38. percben Ács lövése a kapu­fáról bepattan (1:0). Gyenge színvonalon mo­zog a játék, Unió szórványos támadásai is ve­szélytelenek. A szünet utáni 20. perc öngólt hoz. Mátrai éles lövése saját kapujába vágó­dik (2:0). Schramm jó. MÁV-Kinizsi—Előre 3:2 (0:2). I. o. b. Vezette Bruckner. A nap legnagyobb megle­petését Kinizsi szolgáltatta, amely az ottho­nában játszó Előrét toldozott-foltozott csapat­tal győzte le. A fehérváriak már 2: 0-ra vezet­tek, sőt ezután 11-est is rúgtak a Kinizsi el­len, de ezt mellé lőtték, utána pedig a nagy hévvel támadó pápai csapat Bősze és Lengyel góljaival nemcsak kiegyenlített, hanem Lin­zer erős lövésével a győzelmet is megsze­rezte. Az elparentált Kinizsi íme feltámadt. 3: 2 után fergetegesen támadott az Előre, de volt annyi lelki erő a gárdában, hogy ezt a ritka győzelmi babért nem engedte ki a kezé­ből. Lengyel kitűnően látta el a középfedezet posztját. Jó volt még Szalmássy—Bősze, a védelemben Tarr és Zsámboki, aki sérülést szenvedett. Bruckner tárgyilagosan vezetett. Koestlin—Perutz II. 4:1 (2:0). II. o. b. Vezette Mickl. Durva mérkőzés. A gyenge Mickl megengedte a kemény játékot és ennek volt köszönhető, hogy később emberre menő összecsapások tarkították a mérkőzést. Mind­két csapatból ki kellett volna állítani azokat a sportszerűtlenül játszó játékosokat, akik a jobb érzésű közönségben méltán felkeltették a megbotránkozást. A mérkőzést egyébként (megérdemelten nyerték a győri csokoládé­gyáriak. s Vasárnapi események a sportban. Vasár­nap a MÁV-Kinizsi Várpalotára, Prém Móric csapatához utazik. — Perutz idehaza veszélyes ellenfelet kap Haladás II. együttesében. — Perutz II. előmérkőzést játszik TSC II-vel. II. o. bajnoki lesz ez a mérkőzés. Villanyerőre berendezett, eszterga-paddal felszerelt gépjavító műhelyem berendezését eladom részletekben is. Két - szoba - konyhás la kás, mellékhelyiségekkel, gyümölcsös kerttel, műhelyhelyiség, garage kiadó. Özv. Csősz Nándorné, Vásár-utca 7. Hirdetmény. r A Pápai Altalános Bank Rt. 1939. évi november 6-án délután 4 órakor üzlethelyiségében Pápán, Főtér 13. szám alatt rendkiviili közgyűlést tart, melyre t. részvényeseit meghívja. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Az alapszabályok 8. §-ának módosítása. 2. Egy igazgatósági tag választása. Az alapszabályok 23. §-a szerint szavazati jogát csak az a részvényes gyakorolhatja, aki részvényét a közgyűlést megelőző harmadik napig, vagyis 1939. évi november hó 3-ig a részvénytársaság pénztáránál el­ismervény ellenében letette. Pápa, 1939. évi október hó 27-én. A Pápai Altalános Bank Rt. Igazgatósága. Építkezés miatt szünetelt „Csúzi"=malmi daráló ismét tizemben van. Jókai Mór utca 110. A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy könyvkötészetemet Kossuth Lajos utca 22. szám alatt, az Elite-kávéház udvari helyiségében megnyitottam. Kérem a n. é. közönség becses pártfogását Rhédi Károly könyvkötő-mester. B Minden szombaton és vasárnap este Disznótoros vacsora az Edelényi=vendéglőben. 10.727/939. M. kir. államépítészeti hivatal Veszprém. KÍYOMÍOS versenytárgyalási hirdetmény. A borszörcsöki rk. egyházközség a bor­szörcsöki rk. iskola bővítési munkálataira nyilvános versenytárgyalást hirdet. A vonatkozó teljes szövegű hirdetményt és annak mellékleteit a veszprémi m kir. államépítészeti hivatalnál és a somlóvásárhelyi plébánián a hivatalos órák alatt lehet megtekinteni, illetve onnan díjtalanul megszerezni. Az ajánlat benyújtásának határ­ideje 1939. évi november hó 8-án d. e. 10 óra. Veszprém, 1939. évi október hó 23-án. M. kir. Államépítészeti Hivatal. A pápai piac hivatalos árai. 1939 október 27. Búza . . . 19-30—19-50 P Rozs . . . 14-50—14-50 „ Árpa . . . 18 00—18 50 „ Zab ... 16-50—17 00 „ Tengeri . . 8-50—9-00 „ Foghagyma ... 40 fill. Vöröshagyma . . 14 „ Kelkáposzta . 14—14 „ Fejeskáposzta 10—10 „ Burgonya . 5-50—6 50 P Marhahús . . 1-20—1-36 „ Borjúhús . . 1'20-1-60 „ Sertéshús . 1*60—1-76 „ Zsirszalonna ... 1-56 „ bőr nélk. 1-60 „ Háj 1-68 „ Sózott szalonna Zsir Vaj ... . 2-80­Turó . . . Tejfel . . . 80­Tojás . . . 11 Nullásliszt Főzőliszt . Kenyérliszt Bab ... 40­Zöldség . . Sárgarépa . Tej. . . . 18­Széna . . 0 00­Szalma . . o-oo­kocsiszám. 1-50 P 1-68 „ -3 60 „ 70 fill. -90 „ [-12 . 38 „ 36 „ 30 „ -44 , 14 „ 10 „ -18 „ -0 00 P -0-00 „ Állami anyakönyvi kivonat. 1939 október 20—26. SZÜLETTEK: Okt. 21. Gyenge Lajos napszámos és neje Ná~ dasdi Karolin, fia: Károly, ref. Okt. 22. Mészáros János szövőgyári munkás és neje Pintér Erzsébet, fia: István, rk. Okt. 23. Major Imre gépész kovácssegéd és neje Pödör Juliánná, leánya: Anna, rk. Okt. 24. Nagy József földmívelő és neje Farkas Jolán, fia: József, ev. Okt. 25. Ausch Mihály fakereskedősegéd és neje Bodánszky Rózsa, fia: Jenő, izr. MEGHALTAK: Okt. 20. Szabó János téglagyári munkás, ev., 73 éves, szervi szívbaj. — Horváth Károly Ferenc, rk., 18 napos, általános vérmérgezés. — Tér Ferencné Meizer Anna, rk., 73 éves, szívizomelfajulás. — Polhammer Sándorné Bodnár Ilona, ref., 35 éves, vesezsugorodás. Okt. 21. Fábián Dánielné Terelmes Anna, ref.,. 74 éves, agyvérzés (érelmeszesedés). Okt. 22. Fritsch Emmánuel nyug. ezredes, rk., 78 éves, érelmeszesedés (szívizomelfajulás). Okt. 23. Újvári József napszámos, rk., 75 éves, gyomorrák. Okt. 26. Mesterházy Mária, rk., 41 éves, mellrák. HÁZASSAGOT KÖTÖTTEK: Okt. 26. Blau Ferenc Szaniszló szövőgyári tiszt­viselő, izr. és Fellner Jozefa, izr. Felelős kiadó: Sándor Pál. . A kiadóhivatal vezetője: Nánik Pál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom