Pápai Hírlap – XXXVI. évfolyam – 1939.

1939-01-07 / 1. szám

ÉV Óta s zázezrek dicsérik Kopstein bútorok jóságát, szép kivitelét, olcsóságát. Hálok, ebédlők, kombinált be­rendezések, konyhabútorok és mindennemű kárpitos áruk Kedvező fizetési feltételek! 6 nagy üzlet az ország különböző városaiban. óriási választékban! opstein butorfaáz, Pápa A Kormányzó hadparancsa. A Honvédségi Közlöny január 1-i sz !áma a kormányzó következő hadparancsát közli: HADPARANCS. Ez év november havának 4. napján kelt Hadparancsommal útnak indítottam a magyar királyi honvédség csapatait, hogy ősi Felvi­dékünknek Trianon bilincsei alól felszabadult földjére vonuljanak be. A bevonulás tervszerűen, tökéletes rend­ben és az idegen igát boldogan lerázjó testvé­reink örömujjongása közepette ment végbe. A visszacsatolt országrész azóta már ismét szervesen belekapcsolódott az anyaország vér­keringésébe. a magyar királyi honvédségnek a békelétszámon felül fegyverbe hívott részei pedig leszereltek. E nagyjelentőségű történelmi mozzanat befejezésekor a bevonulás és visszacsatolás előkészítésében és végrehajtásában részt vett minden tisztnek, altisztnek és az egész legény­ségnek elismerésemet nyilvánítom. Az újjá­éledt magyar fegyveres erő ez alkalommal is bizonyságot tett tökéletes szervezettségéről, korszerű kiképzettségi fokáról, szilárd fe­gyelméről és az évezredes hősi hagyományok­ban gyökerező, törhetetlen harci szelleméről. De köszönet lés dicséret illeti a magyar királyi államvasutak, a posta és távirda intéz­ményét és személyzetét, valamint a Felvidék katonai közigazgatásában közreműködött pol­gári tisztviselőket is, mert a bevonulás és a visszacsatolás során igaz magyar testvtéri együttműködéssel, kiváló eredménnyel támo­gatták honvédségünket a közlekedés, szállítás és hírszolgálat, valamint a közigazgatás mun­kájában. Honvédek! Büszkén és bizalommal tekintek rátok. Megmutattátok az egész világnak, hogy a magyarral immár ismét számolni kell, mert van a Haza jussáért minden áldozatra kész hadserege. Előre tehát a megkezdett úton, s Isten után önerőnkbe vetett rendíthetetlen hi­tünk vezéreljen bennünket nemzetünk boldo­gabb jövője felé! Kelt Budapesten, 1939 január 1. napján. Horthy s. k. Vitéz Barthtt s. k. * A legfelsőbb Hadúr ezen elismeréséhez' a nemzet mélyen átérzett hálája csatlakozik. Négyszobás komfortos lakás Jókai Mór utca 10. szám alatt május elsejére kiadó. Bővebbet ugyanott. hozták volna. Ez az előrelátás teszi lehetővé a reformok megindítását is, mert a kormány­zat rendelkezik azok keresztülvitelét biztosító tartaléktőkével, még pedig, amint a miniszter­elnök mondotta, nemcsak anyagi tőkét értve, hanem szellemi erőt is. A kormányzat szük­ség esetén pótolni és helyettesíteni tudja mindazon szellemi erőket, melyeket az új ren­delkezések a gazdasági életből ki fognak kap­csolni. Ez a gondosság és előrelátás adja meg a kormányzatnak azt a nagy nyugalmat és biz­tonságot, mellyel munkáját minden destruk­tív támadás ellenére is folytatja, meghátrá­lás és habozás nélkül, úgy, amint azt a mi­niszterelnök többizben is programszerűen az országban ismertette. Ez az előrelátó gazda­sági politika teszi lehetővé, hogy évenként most már minimálisan százezer holdat tudjon a kormány kisemberek kezére juttatni, anél­kül, hogy ezzel a programmal a gazdasági életben a termelt javak csökkenését és az árak esését érné el. De biztosítja egyben azt is ez a gazdasági politika, hogy az új tulajdonos megfelelő tőkével rendelkezhessék ahhozi, hogy a földből mindazt kihozza, ami abból a területből csak kihozható. Az ónodi beszéd, (y.) Imrédy Béla miniszterelnök ónodi programbeszéde nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar társadalom minden rétege: falu és a város, mezőgazdaság, ipar és ke­reskedelem együttesen tiszta képet kapjon ar­ról a reformmunkáról, melynek újból való megkezdése szorosan összefügg a parlamenti szünet lejártával. A törvényhozás azonnal foly­tatni akarja reformmunkáját s tárgyalás alá akarja venni a már beterjesztett úgynevezíett »zsidójavaslatot«, hogy utána nyomban meg­kezdhesse a földreformjavaslat tárgyalását is. Ez érthetően az egész ország közvéleményét érdekli, hisz ez azt a kérdést van hivatva nyugvópontra hozni, amivel voltaképen nagy­atádi Szabó István kezdette meg ismert moz­galmát. Nem könnyű ez a kérdés ma sem. De Imrédy Béla nem az a férfiú, aki meg­hátrálna a nehézségek elől s aki egyszer vál­lalt programmját, ha annak megvalósítása bár­mily nehézségekkel találkozik is, háttérbe szo­rítaná, vagy épen elejtené. — Az a politika — mondotta Ónodon a miniszterelnök —, amelyet én képviselek, a tiszta magyar politika s így célja és tengelye inem lehet más, mint a magyarság megerősí­tése. De biztosítani kell fejlődését is, hogy a magyar nemzet hivatását és történelmi ren­deltetését a Duna medencéjében betölthesse. Azt is kifejti a miniszterelnök, hogy mi a feltétele és lehetősége annak, hogy vállalt programmját valóra is válthassa. — A rend és a reformok politikáját kell követnünk. Egyik feltételezi a másikat. Rend nélkül nincsen reform és reformok nélkül nem születhet meg a kívánt belső nyugalom és béke. így kapcsolódik tehát a két feltétel egy­másba. És itt — szinte közbevetve — rátért arra a romboló munkára is, amit röviden és köz­ismerten a »destrukció« szó fejez ki. Mert ez folyton munkában van, hol titokban, hol el­szántabb és merészebb formában, csak azért, hogy bizalom "helyett kételyt, hit helyett csüg­gedést, szárnyalás helyett szárnyraszegettsé­get támaszthasson. Ez a destrukció hirdeti folyton a küszöbön álló gazdasági válságot és csak természetes és érthető, ha Imrédy Béla, mint gyakorlati pénzember, rövidén és velő­sen el is intézi ezt a romboló munkát. Kézzel­foghatólag bizonyítja be, hogy mennyire el­számolják magukat a rémhírterjesztők, akik még mindig zavarosra vágynak, csakhogy ab­ban kedvük szerint halászhassanak. Pedig min­den próbálkozásuk hiábavaló. Ha valaha, úgy most igaz a francia megállapítás, hogy:»kor­mányozni annyi, mint előre látni!« S Imrédy bizonyítékkal is szolgál, hogy a kormányzat előrelátását igazolja. Annyira előrelátó volt a kormány, hogy még olyan események sem hozták zavarba, amelyekre valóban senki sem számíthatott, mint például a Felvidék szeren­csés visszacsatolása, amelynek .alkalmából, amint tudjuk, egy számottevő és új felszere­lésű hadsereget kellett rövid idő alatt moz­gósítani és készenlétben tartani, ami valóban igénybe vette a kincstárt, anélkül, hogy an­nak kiadásai azt egyetlen pillanatra is zavarba Összhang. Ha egy kis időt szakítunk, amúgy is kevés időnkből s kikerülve a mindennapi robotból, elkalandozunk a régmúlt szomorú előidőkbe és véletlenül az 1850. év március 24-ről kelt császári rendelet ósdi sorait böngésszük, igen érdékes dolgokra bukkanunk. Ezt a körrendeletet a teljhatalmú császári biztos 46. szám alatt adta ki és a telekadóról szól. A rendelet 2. pontjában a telekadó alapot a következőképpen állapítja meg: »a) föld­adó az ország termő felszíne tiszta jövedel­mének percentjei szerint szedetik be, b) az oly helységekben fekvő épületek jövedelme, melyekben a házak legnagyobb része kibérel­hetőnek tekinthető, a bérdíj által kitudandó, más helységekben pedig minden egyes házak lakrészeinek száma szerint bizonyos határo­zott adóösszeg vettetik ki.« Mily kísértetiesen egybehangzók e sorok és elvek a ma is érvényben lévő FF. H. Ö. és H. H. Ö. szakmegjelöléseivel... Vájjon azóta a közteherviselés terén más elvek nem születhettek? A nagy világégés és annak el­lenére sem, hogy a császári elnyomatás kora, mely a csehek odaadó segítségével folyt, már elmúlt és mi magunk eljutottunk függetlensé­günk csonka boldogságához... Talán ma is ez a legjobb alapja a közteherviselésnek vagy kényelmesebb a régi nyomokon haladni to­vább? Vájjon az 1848-as dicső magyar idők szabadon létrejött jogelveiből hány van még ma is változatlanul életben s a fő elv, a libe­ralizmus akkor dicső elve, mikép fest a mai gúnyában? Csak éppen e gyűlölt, idejétmúlt pátenseknek kell még ma is helyet adnunk a mi magyar jogszabályaink között? És vájjon csak szórványos eset ez? Nin­csen-e ezen szellem még ma is beágyazva a magyar közigazgatás és főleg pénzügyi igaz­gatás egész vonalán? Vájjon nem ezen szel­leminek csökevénye-e még ma is, hogy a7 egyik, államéletünket biztosító polgári, sőt hazafias kötelem, az adófizetés, mintegy bé­lyeget visel magán? A statisztikák és egyéb hivatalos dokumentumok nem mintegy men­telmi jogot nyernek-e az adóhatóságok egyenlő és igazságos teherviselést célzó törekvésével szemben? Miért? Mert az a régmúlt és begyö­keresedett közfelfogás, hogy adót ne fizes­sünk, lehetőleg kibújjunk a teherviselés alól, így nyer polgárjogot a hivatalos szabalyok, rendeletek keretei között! Ez nem az őszinte magyar felfogáshoz simuló szellem! S vájjon a mi mai közigazgatásunk nyelve, a minden második szavában retorzióval fe­nyegető parancsoló mód, nem ezen ásatag szellem csökevénye-e? Ez a szellem, 'mint fagyöngy, rátekeredett, beleette magát a köz­igazgatás egész vonalán az életerős törzsbe. Ettől nincs mód megszabadulni? Ez a szel­lem a magyar gondolkozással homlokegye­nest ellenkező s a magyar vérmérsékletből folyó szabad rendelkezési vágyat tagadó akkor is, amidőn lefoglalja a marhalevelet, [mert adó­hátralék forog fenn. S ez folyik januártól végig, tekintet nélkül a falusi gazdálkodó

Next

/
Oldalképek
Tartalom