Pápai Hírlap – XXXIII. évfolyam – 1936.

1936-10-31 / 44. szám

ÖN IS NÉZZE MEG! Lőwy butoráruház állandó kiállítását Győr, Gróf Tisza István tér 5. szám. (Városházzal szemben.) az asszony pedig gyárba, vagy hivatalba jár és a gyermekáldást minden eszközzel meg­akadályozzák, ha pedig van gyermek, akkor azt mondhatni, hogy anya nélkül, vagy leg­alább is anyai gondozás nélkül nő fel, ami er­kölcsi és testi épségére egyaránt rossz lesz. Családi élet anya nélkül, a háztartás vezetése nő nélkül elképzelhetetlen. Ezeket az állapoto­kat meg kell változtatnunk. Az első lépés a városi lakosságra vonat­kozólag talán az lenne, hogy szabályoznánk, hogy ha a nőnek állása van 'és munkanélküli férfiúhoz megy feleségül, állását átadhassa férjének, ha ez megfelelő képzettséggel ren­delkezik. Sőt, ne csak átadhassa, hanem köte­les is legyen átadni ezt az állást. Ilyen módon látom jobban biztosítva a családvédelmet. Ha az illető nő nyugdíjképes tisztviselőnő, akkor eddigi szolgálati évei automatikusan férjének volnának beszámítandók. Ha pedig ilyen házas­ság felbontatnék, akkor az maradjon meg az állásban, illetve kapja vissza az állást, akit a válóper után a bíróság Ítéletében ártatlannak mond. Ezzel a családvédelmet, keresztyén er­kölcsöt és vallást egyaránt szolgálnánk, mert nagyon meggondolná mindkét fél azt, hogy a könnyelmű válással úgy saját, mint családja életét feldúlja. Azt hiszem, ezzel főleg a városi nép soraiban szaporíttatnék a házasságok száma, a családi élet szliárdabb alapot nyerne, a nő újra a neki megfelelőbb és Istentől neki rendelt hivatást töltené be és egészséges csa­ládi életben a gyermekáldás és a gyermek egészséges nevelése is biztosítva volna. A családalapítást azzal is elő lehetne se­gíteni, ha a (női munkát nem volna szabad ala­csonyabban fizetni, mint a férfi munkát. Azt hiszem, ebben az esetben a munkaadók — ha nem olyan munkáról lenne szó, amelyet csak nő végezhet — minden esetre férfiakat alkal­maznának, ezek a férfiak pedig keresethez jutva, családot tudnának alapítani. A férfiakat kötelezném, hogy ha állásuk van és egészsé­gesek, 30, legfellebb 35 éves korukig háza­sodjanak meg, ellenkező esetben agglegény­adót fizessenek. Természetesen a sokgyerme­kes családokat az államnak a legmesszebb­A XX. század közszük­ségleti cikke az irógép. Ha irógép, legyen j mert megbízható, gyors­járatú, nagyteljesítményű. Minden erszénynek megfelelő modellek ! Előnyös fizetési feltételek! Kérjen még ma díj­talan ism ertetést ! IRÓGÉP BEHOZATALI RT. Budapest, V., Nádor-utca 24. LEGOLCSÓBB A LEGJOBB! Kapható PÁPÁN: SUGÁR ÁRPÁD ÉS ENDRE CÉGNÉL Kossuth Lajos utea 16. menő támogatásban kell részesítenie, így pl. progresszív családi pótlékkal, progresszív adó­kedvezménnyel. Eképpen ki lehetne küszöbölni az egykét és ha ez a rendelkezés nem volna elégséges, akkor drákói törvényt hoznék az egyke ellen. Ugyanilyen szigorral járnék el a gyermekei­hajtások ügyében is és a legsúlyosabb börtön­büntetést szabnám úgy az anyára, mint a bá­bára és általában a bűntársakra. Képviselői kerületemben élő példáját láttam annak, hogy egy magáról megfeledkezett bába milyen pusz­títást vihet véghez. Évekig alig volt születés abban a községben és amikor a bábát rajta­kapták gyilkos üzelmein és lecsukták, már az első évben megtízszereződött a születések száma. A családvédelemben természetesen az ál­lamnak az egyházakkal karöltve kell eljárnia. Az egyházak állandóan harcolnak a családi élet szentségének helyreállításáért és a keresztyén erkölcs diadaláért és a vallás az ember lelké­nek az az erőssége, amely minden megpró­báltatást, minden szenvedést elviselhetővé tesz. Melczer Lilla országgyűlési képviselő. Bőrgombokaf, övcsatokat a ruha anyagából készítünk. Kész bőrövekben nagy választék Győri böröndösnél Pápa, Kossuth Lajos utca 22. szám. Leona Flood és Szilvássy Margit hangversenye. Szerdán este zajlott le a Közművelődési Egyesület évadnyitó első bérleti hangversenye a Griff zsúfolt nagytermében. Leona Flood, a tizenkilencesztendős Los Angeles-i hegedűmüvésznő az európai fővárosok­ban aratott sikerei után hazánkba is elérkezett, s a budapesti két hangversenye előtt Pápán lépett előszpr a magyar közönség elé. Bach „E-dur szonátá"-jának már a műsorra tűzése is jelezte művészi igényeinek előkelőségét. A csak keve­seknek szóló szonáta — főkép első tételének — tolmácsolásában Bachból, a nagy barokk muzsikusból művészetének fenségét, kompozíciós erőteljességét, formáinak kristálytisztaságát jut­tatta érvényre, megbámult, kissé szinte hideg dinamikával. Meglepő volt aztán a másik pólu­son Schubert „Ave Maria"-jának szenvedélyes, gazdag szinpompájú interpretálása. Desplanes „Intrada"-jának tüze, Chopin „ Keringő "-jének meleg líraisága, Scarlatescu „Bagatell"-jének bizarr szépsége és a Kreizler „Cigánytánc"-rá­adás újabb és újabb oldalról világította meg a fiatal hegedűs interpretáló művészetének tisztult­ságát, virtuóz technikáját, teljességre törekvő klasszikus stílusformálását, melyek nagy fejlő­dési perspektívákat nyitnak meg előtte. Szilvássy Margit, a m. kir. Operaház drámai szopránénekesnője a fiatal nemzedék egyik leg­erőteljesebb tehetségeként mutatkozott be a pápaiaknak. Már megjelenése is csupa tűz volt. Wagner Tannháuser-jének II. felvonásából „Er­zsébet belépőjét" énekelte elsőként, mely komoly fokmérője volt művészetének. Skálájának széles terjedelme, hangjának átütő ereje, gazdag fény­és színhatása, melegsége, meg finom énekstílusa és imponáló technikája dinamikus ábrázoló­erejével, szinészi kvalitásaival és egyéniségének bájával párosultan jelent meg előttünk. Mind­ezek olyan énekművészi erények, hogy pár év múlva bizonyára a külföld figyelmét is magára vonják. Strauss Richárd „Stándchen"-je, Pon­chielli „Giocondá"-jának egy áriája, Hubay „Mi­nek turbékoltok" című dala, Lehár „Giuditta" valcerje és egy ráadás tették ki műsorát. Utoljára — de nem utolsóként — a pápai pódiumon már ismert dr. Hertz Ottóról emlé­kezünk meg, aki mindkét művésznő zongora­kíséretét szolgáltatta. Hertz Ottót mint önálló előadóművészt is elmélyült zenei intelligencia, gazdag művészi lélek és brilliáns technika jel­lemzi, aki különös tehetséggel tud a tolmácsolt művészek szellemébe behatolni. Ez képesíti őt arra, hogy mint kísérő nemcsak aláfest, kiegészít, hanem újrakölt és irányít, s a hegedűst és éne­kest művészete maximumára inspirálja. A művészek sikere igen forró, s zajos volt. Horváth Elek. Magyar és külföldi újdonságok érkeztek a „Corvin 4 6 kölcsönkönyvtárba Pápa, Korvin-utca 15. sz. A világirodalom legkitűnőbb művei közül választ­hat. Iratkozzék be! Magyar és német könyvek. Kölcsönzés vidékre is. — Rott püspök áldozópapi jubileuma. Dr. Rott Nándor, a veszprémi egyházmegye áldásosán működő főpásztora, e héten érte el áldozópappá történt felszentelésének negyve­nedik évfordulóját. A megyéspüspök áldozó­papi jubileumát Rómában ülte meg, ahol an­nak idején pappá felszentelték. Római útjára a püspököt dr. Hoss József prelátus kanonok, püspöki irodaigazgató kisérte el. — Templomszentelő ünnep. A pápai ref. anyaegyházhoz tartozó »Celldömölk és vi­déke« fiókegyház nov. 8-án templomszentelő ünnepet tart. A felszentelés szertartását Med­gyasszay Vince püspök végzi. Ez lesz az első alkalom, hogy Celldömölk nagyközséget re­formátus püspök felkeresi. Az új templom fel­szentelése előtt, melyen a püspökön kívül Ja­kab Áron esperes, Végh János és Ólé Sándor lelkészek működnek közre, búcsúistentisztelet lesz az ev. iskolában, ahol a hivek eddig ha­vonként egyszer istentiszteleteiket tartották. — Városi közgyűlés. Pápa város kép­viselőtesülette ma (pénteken) d. u. 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melynek napirend­jére Tóth Sándor irnok nyugdíjazási ügye, a Tókertvárosban napközi Otthon céljaira a Késmárki-utca 28. sz. ház megvétele, a Csóka­utcában egy háznak utcarendezés céljából való megvétele és a Máday-féle telekvásárlási szer­ződés szerepelnek. — Gyászünnep a hősök sírjánál. A hősök sírjánál november 1-én délután 3 órakor a város vezetősége a helyi katonai parancsnok­sággal karöltve hazafias gyászünnepet rendez. Az ünnepi beszédet Schöck Gyula ev. lelkész mondja. Énekel a Kárpát-dalkör. — Vármegyei választások. A belügymi­niszter engedélyt adott arra, hogy a Veszprém vármegyénél eddig üresedésben volt várm. árvaszéki ülnöki állást s azzal kapcsolatban esetleg megüresedő más állásokat betöltsék. Az alispán már ki is írta a pályázatokat s az állások választás útján történő betöltése a decemberi közgyűlésen fog megtörténni. — Reformációi ünnepek. A nőnevelő­intézet október 31-én d. e. V 212 órakor saját dísztermében tartja emlékünnepélyét a következő műsorral: 1. 236. dicséret: Erős várunk nekünk az Isten. Közének. 2. Bódás János: Kálvin. Sza­valja: Kálmán Emilia III. képzős n. 3. Grieg. A tavaszhoz. Zongorázza: Kiszely Dóra IV. képzős n. 4. Kálvin Genfben. Irta és felolvassa Bertalan Ibolya polgári iskolai vallástanár. 5. Balassa-Geszler: Könyörgés. Énekli a tanítónő­képző énekkara Ritoók István zenetanár veze­tésével. 6. Muraközy Gyula: Kálvin. Szavalja: Kántor Sári IV. polg. o. n. 7. Liszt: Vigasztalás. Zongorázza: Kovács Erzsébet V. képzős n. 8. Reményik Sándor: Békesség Istentől. Szavalja: Kiss Jolán V. képzős n. 9. XC. zsoltár: Te­benned bíztunk. Közének. — Belépődíj nincs; önkéntes adományokat a Segítő-Egyesület javára hálás köszönettel fogadnak. A ref. theologusok Tóth Ferenc Önképző­köre okt. 31-én este 6 órakor a régi templomban reformációi emlékünnepélyt rendez, melyre a szives érdeklődőket ez úton is szeretettel meg­hívja. Műsor: 1. Közének: XLVI. zsolt. 1. v. 2. Imádkozik Varga István IV. é. theologus. 3. Megnyitó beszédet mond dr. Török István theol. tanár. 4. Kodály Z.: »A 150. genfi zsol­tár«; énekli a theol. énekkar Gáti Samu he­lyettes ének- és zenetanár vezetésével. 5. A keresztyén ember szabadságáról előadást tart dr. Karácsony Sándor egyetemi m. tanár. 6. Szabolcska M.—Ivánka Z.: »Hiszek egy...«; énekli Zámbó István IV. é. theologus, orgonán kiséri Gáti Samu helyettes ének- és zenetanár. 7. Szkhárosi Horváth András: Az átokról. Sza­valja Tótpál Márton II. é. theologus. 8. Bib­liát magyaráz és imádkozik Fáber Kovács

Next

/
Oldalképek
Tartalom