Pápai Hírlap – XXXIII. évfolyam – 1936.

1936-01-04 / 1. szám

XXXIII. évfolyam. 1. szám, Pápa, 1936 január 4. Tp. Tek. Főiskolai Könyvtár Ref. Főiskola. Helyben. IK MINDEN SZOMBATON Szerkesztőség: Liget-utca 6. szám. Előfizetési ár negyedévre 2 pengő. Egyes szám ára 20 fillér. Telefonszámok: Szerkesztőség 171. Kiadóhivatal 131. ­Laptulajdonos főszerkesztő: DR. KÖRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar könyv- és papirkereskedésében. Mit hoz az újév, mit hoz ennek a foly­tonos reménykedéseiben már-már kimerülni kezdő, de az isteni gondviselés hitéből újból és újból erőt nyerő magyar nemzetnek, ez a kérdés tölti el szorongó érzéssel minden magyar ember lelkét, amikor ó-év után újnak robotját megkezdi. Nem saját magára gondol senki sem, 18 esztendő óta annyira a közösségbe olvad minden magyar ember, hogy nem a saját sorsa, nem a saját boldogulása érdekli elsősorban, hanem a hazájának sorsa, a hazája boldogulása. Igaz, hogy a közösség java szolgálja mindig az egyénét is. Igaz, hogy ha valami is meg­valósulna abból, amiért annyi álmatlan éjszakán annyit epekedtünk, ha e haza csak valamivel is többet számít az országok versenyterén, abból az egyesnek is üdve és haszna lesz. Ámde és ezt meg ismételten hangsúlyozzuk, nem önző egyéni érdekek irányítják e magyar föld minden lakóját, amikor hazája sorsának kedvezőbb for­dulatáért epekedik, reménykedik, imádkozik. Hogyan érhető el ez az egyetemes, ez a minden­kinek egyaránt lelki megnyugvást, új életkedvet, új életlehetőségeket megteremtő változás? Tudom a választ: Revízióval! És hogy állunk a revízió­val ? Hazánk nagy barátja, Rothermere lord, megérettnek látja immár e problémát s e most következő esztendőt e szempontból döntő ered­ményeket hozónak jósolja. Vajha azok a jelek, a meg nem szűnő ojáh és szerb elnyomás, csak úgy, mint az a kedvezés, amit viszont az új cseh államfő kezd mutatni, csalnának meg ben­nünket. Vajha az oláh és cseh végső dühökben erőszakoskodnának csupán, a cseh pedig egy esetleges népszavazástól való félelmében akarná kedvezően hangolni a magyar „kisebbséget". A nemzetközi feszültség, a háborús veszély ki­sértő réme, alig-alig hisszük, hogy kedvező at­moszférát teremthetnének a mi ügyünk, a mi egyetlen nagy ügyünk elintézésére. Ám kétség­telen, hogy éppen a veszélyek között megőrzött higgadtság, méltóság, okosság nagyban elő­segíthetik törekvéseinknek ha nem is megvaló­sulását, de legalább ennek biztos előkészítését. És még egy fontos tényező van, ami már eddig is nem csekély súllyal esett a mérlegünk ser­penyőjébe : maradjon meg hazánk továbbra is a rend és fegyelem országa! Ne kerekedjenek felül a szélsőségek, igyekezzünk minden gyűlöl­ködés nélkül, kölcsönös elnézéssel emberi gyarlóságaink iránt, egymás mellett megtenni, egymással, egy közös célra törve, együtt élni. Ne üljünk fel az ellentéteket szítani és saját céljaikra kihasználni akaróknak, akik üzletet csinálnak felekezeti, vagy faji gyűlölet felkeltésé­ből. Maradjunk meg a rend, a béke, a munka ösvényén. Nehéz ösvény ez, szenvedésekkel, nélkülözésekkel teljes, de elérünk, el kell ér­nünk rajta mindnyájunk közös céljához. Mikor lesz ez a mi célhoz jutásunk, nem tudhatjuk, nem sejthetjük, de hogy közelebb, sokkal köze­lebb jutunk hozzá ez új esztendőben, azt hivő lélekkel hisszük és valljuk mi is. A magyar élei nagy problémái. (my.) Hat kérdésre tartalmaz feleletet a miniszterelnök karácsonyi nyilatkozata. Szól a belső és külső politikáról, az Alföld nagy prob­lémáiról és az ifjúság elhelyezéséről. A hat kérdésre adott válasz annyira összefüggő egé­szet alkot, annyira jellemző a mai magyar élet s a mai nemzeti munka problémáira és üte­mére, hogy ebből a nyilatkozatból mindenki világosan láthatja a inai kormányzati program­mot, azokat a célokat, amelyeknek elérésére Gömbös Gyula kormánya törekszik. De talán mindennél jellemzőbb az a lakonikus rövidség, amellyel a miniszterelnök a belső pártpolitika, jelesen az ellenzéki kritika kérdésével végez, amivel éllentétben belemerül a részletekbe akkor, amikor gazdasági és szociális térre megy át s az Alföldről vagy a magyar ifjúság­ról beszél. Kétségtelen, hogy a miniszterelnök és kormánya csak eszköznek tekintik a belső pártpolitikát és elgondolásának * súlya a gaz- j dasági kérdéseken és a külpolitikán nyugszik. Látnia kell a közvéleménynek, hogy a mai kormány nemcsak programmot hirdet, hanem a programmot meg is valósítja. Megmondja őszintén a miniszterelnök, hogy nem hisz az egységes ellenzéki frontban, nem hiszi a vi­lágnézeti ellentétek áthidalhatóságát, nem Túsz tehát a személyek megbuktatására irányuló szövetkezés komolyságában. Megelégszik te­hát ennek a mindnyájunk által érzett kettős ! igazságnak rövid hangoztatásával, de részié Elegáns, finom Kivitelű, íöRé­leies ruí) át csalt Lőrinci úri szzalbó íc é s z í í Ö n n e 1c Vápa, Dedlc Ferenc utca 1. sz. 1IMDETMÉNY. A Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1936 január hó 1-én megalakította XVIII-ISC ÉVTÁRSULATI ÖNSEGÉLYZŐ-EGYLETÉT háro m és ö 1 évi időtartammal részletenként és hetenként e cj y pengő befizetéssel. Tetszés szerinti heti részletek jegyezhetők. A betétek havi részletekben is fizethetők. A jegyzett betétrészek arányában kölcsön igényelhető. Takarék- és folyószámlabetéteket legmagasabban gyümölcsöztet, kölcsönöket folyósít. — Mint főügynökség képviseli a „DUNA" Általános Biztosító Részvény­társaságot. A pápa i Hitelbank Részvénytársaság. tesebben okolja meg, hogy a reformoknak produktív hatásuk lesz, mert kedvezően fog­ják befolyásolni széles néprétegek életviszo­nyait. A gazdaadósságrendezés, a hitbizományi reform és telepítés mozgást és lendületetí visznek a gazdasági életbe. A kisember föld­höz, a földet adó birtokos forgótőkéhez jut, az előbbi új munkahelyet és fogyasztó-egysé­get létesít, az utóbbi invesztálhat. Benne van ebben a megállapításban az agrárreformok teljes és tökéletes értékelése . Az Alföld problémája különösen szívügye Gömbös Gyulának. Fát, vi^ét és utat kiván a miniszterelnök az Alföldnek juttatni, el akarja tüntetni az Alföld és a Dunántúl közt az exportviszonylatban látható nagy különbséget. Évi százmillió facsemete, viztárolási munkák, útépítés és tarifareformok. Olyan tizéves prog­ram, amely kubikosnak és földmunkásnak is ad biztos kenyeret. Le vannak rakva az alapjai annak a mezőgazdasági kultúrának, amely a miniszterelnök szerint specifikusan alföldi kul­túra lesz. Az útépítési program a transkontinentá­lis úthoz indul. Kiegészíti ezt a munkát az iskolai és egészségügyi reform. Az Alföldnek tehát nemcsak fája, vize és útja, hanem kultú­rája is lesz. A munka éppen ezért korszakal­kotó és igaza van a miniszterelnöknek: ahhoz minden magyar közreműködése kell. Másik szívügye a miniszterelnöknek az ifjúság kérdése. Gazdasági térre irányítja a magyar ifjút, álljon a képzett magyar fiatal­ember a pult mögé, tanulja meg az ipari mun­kát, tanulja meg a bankokban a pénz életét és misztikumát. Kezdje alsórendű sarzsikban, hogy képzett elnök és vezérigazgató lehessen belőle. Soha ne feledje el, hogy célt csak az tud érni, ak ifelolvad a maga munkakörében és fanatikusan szereti azt a feladatot, amelyet rábíztak. Üzenet ez a magyar ifjúságnak és a ma­gyar munkaadóknak. Ha meghallgatják és ha a gazdasági élet javulásával új munkateriiletek nyílnak, megszűnik a tanácstalanság és felvir­rad a magyar nemzeti munka új hajnala. Áttért végül a miniszterelnök a ^külpo­litikára. Hangoztatta, hogy Magyarország min­dig a béke ügyét szolgálja. Ragaszkodik bará­taihoz és a magyar kisebbségek jogainak! fo­kozottabb érvényesítéséhez. Meggyőződése, hogy ezeknek az elveknek hangoztatása nem­zetközi vonatkozásokban is visszhangra ta­lál és növeli Magyarország tekintélyét. Meg­állapítja, hogy külpolitikai súlyunk máris nö­vekedett és hogy nemzetközi gazdasági kap­csolataink további kimélyítése egyik legfon­tosabb gazdasági érdekünk, nemcsak mező­gazdasági, hanem ipari vonatkozásban is. Nagy vonásokban összesüríti a nyilat­kozat az egész kormánypolitikát. És ha mér­legre tesszük az egyes kijelentéseket, jogosnak kell minősítenünk a karácsonyi miniszterelnöki nyilatkozatból kicsendülő egészséges optimiz­must. A magyar glóbuszon olyan céltudatos nemzeti munka folyik, amely jogossá teszi a jobb jövőbe vetett reményt. KORCSMAROS géperőre berendezett butorüzemében. Raktár: Széchenyi-utca 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom