Pápai Hírlap – XXXII. évfolyam – 1935.

1935-05-04 / 18. szám

LŐWY BÜTOKÁRÜHAZ GYŐR ÚR. TISZA ISTVÁN TÉR 5. IDE MENJEN, HA JÓ BÚTORT AKAR, adva nem volna. Milyen széppé, kellemessé teszi egy város képét, üdévé a levegőjét az ilyen tó. S milyen nagy igyekezettel, fárad­sággal létesít minden város magának minél több tavat, vízmedencét, vízfelületet! Meny­nyire alkalmas erre a Szélesviz is, amelyik kellő kiépítéssel egyik legszebb része lehetne a városnak. így, ahogyan a viz természetes munkájával megalkotta, rendezetlen környéké­vel is mennyire kedves, falusias, látogatott helye a városnak. És mit lehetne belőle va­rázsolni! Most pedig vegyük megfontolás tárgyává a következőket. A Szélesvizbe a Jókai-utca mindkét oldalának utcai csatornája és a Vesz­prémi út csatornája torkolik. Gyüjtőmeden­céje tehát a két utca szenny- és esővizének. Ezek a csatornák rengeteg mennyiségű sze­metet, piszkot, sarat hordanak bele. Ha tehát a Szélesvizet megkeskenyítik, s ezáltal a lassúfolyású, ennélfogva a' hordalékot lea­kasztó részét elveszik, ugyanaz a szemét ép­pen úgy belekerül a vizbe ezután is, de gyor­sabb folyása következtében nem közvetlenül itt rakodik le, hanem odább egy-két száz mé­ternyi távolságon, s a partbirtokosok nyakába hordja a piszkot. Ezek lesznek tehát kényte­lenek kitisztítani azt az iszapot, amit a város most tehernek érez. Ha pedig esőzés van, akkor meg két utcára leeső csapadék hatalmas vízmennyisé­gét szállítják igen rövid idő alatt erre az egy pontra a csatornák. Most is teremt bajokat egy-egy esőzés a Tapolca e két malom kö­zötti szakaszán, mert a Tapolcának ebbe a mederszakaszába hirtelen összegyűlő nagy­mennyiségű viz annyira megduzzasztja a Ta­polcát, hogy még a malom-zsilip szabaddá té­tele mellett is gyakran önt ki a viz a partlakók udvarára. Mivel pedig a Szélesviz tulajdoni­képen egy tároló medence, amely több víz­mennyiséget képes befogadni, ennek elsiki­kasztása sok kellemetlenséget okozhat. A Szélesviz kifolyásánál pedig vízhaszná­lati joggal biró vizmű, malom áll, amely az említett okok miatt sok kárt szenvedhet, de a város nem gondolt arra, hogy ennek tulajdo­nosát — melynek vízhasználati jogát minden partbirotkos, még a város is köteles tisztelet­ben tartani — vélemény nyilvánításra kérjen meg. így esetleg kártérítési pörnek teheti ki magát. Városszépítő szempont és a gyakorlati kí­vánalmak egész sora tiltja tehát azt, hogy a Szélesvizet egyoldalú takarékoskodás miatt, sok teher és kár okozásának valószínűségé­vel (annyira hiányzó?) szárazfölddé varázsol­juk! Horváth Elek. Szenzáció! Szenzáció! QF7I ON príma kidolgozásban, sürün rugózva, OA n OCALUil g év i j ótállássa I J9 P DFK"AMIFR ízléses, modern kivitelben, ágy- -.n n nemü-tartóval, 12 évi jótállással 9ö P FOTEL-ÁGY ag-Util l ó" 75 P PAPLANOK készítését és minden e szakmába vágó javításokat a legjobb anyagból izléses, modern kivitelben jutányos árban vállalom. Helmllcl* Sándor kárpitos és paplankészítő Pápa, Szentlászló-utca 5. szám. Dunántúl legnagyobb és legolcsóbb beszerzési forrása! Viszonteladóknak árengedmény! Anna királyi főhercegnő Pápán. Anna királyi főhercegnő férje kíséretéi­ben május 26-án városunkba érkezik, hogy a református kollégiumi 112-es Szondy Zsu­zsánna leánycserkészcsapatot meglátogassa és a városban már a mult évben megalakult »Helyi Tanács« hölgytagjait tisztükbe be­avassa. Mint tudvalevő, a fenséges asszony lel­kes cserkész, kis leányai is mind benn vari­nak a leánycserkész-mozgalomban mint tün­dérkék a kisebbek és mint cserkészleány a legnagyobbik. De nemcsak lelkesedik "(a leánycserkész-mozgalomért, hanem fáradsá­got nem ismerve járja be az ország városait, ahol leánycserkész munka folyik, hogy pél­dájával buzdítsa a fiatal leányokat erre a ne­mes célkitűzésű munkára. A leánycserkészet legnagyobb nevelő ha­tása abban rejlik, hogy a jellemfejlődést nem külső presszióra (szülő és iskola) akarja esz­közölni, hanem arra neveli az ifjúságot, hogy szabad akaratból, önelhatározásra igyekezzék önmagából a legnemesebb képességeket ki­fejteni, ami mindig maradandóbb érték, mintha bizonyos függési viszonyból kifolyó­lag történik. Bár minden szülő felismerné ennek a nagy jelentőségét s rajta lenne, hogy gyermeke ilyen hatás alá kerüljön, mert en­nek a világnak önzéstől mentes, igaz embe^ rekrc van szüksége, hogy vérző sebei begyó­gyuljanak. Mennyire fontos, hogy a jövendő anyák ilyen szellemben nevelkedjenek s ne­mes, tiszta jellemű fiakkal ajándékozzák meg a hazát. A velszi hercegről sok mindent tudtak országszerte, hogy mit csinált mig Budapes­ten volt, de arról kevesen tudnak, hogy mii­kor hazaért, összehívta a vezető embereket az országában s arra kérte, hogy atyja jubi­leuma alkalmával ne ajándékot vegyenek a királynak, hanem az ajándékra szánt össze­get fordítsák ifjúsági munkára, első sorban a cserkészetre; ez fenséges atyja és az ő óhajtása. Bizonyára ő is látja, hogy milyen tehetetlen a világpolitika az emberiség sok nyomorúságával szemben, mert nem állanak szemben őszinte, nyilt és minden néppel szemben jóakaratú emberek. Belátta, hogy az ifjúság nevelésének új irányt kell adni s erre elsősorban a cserkészmunka alkalmas úgy vallásos, mint nemzeti és egyetemes emberi szempontból. Reméljük, hogy Pápa város közönsége szeretettel és meleg érdeklődéssel fogadja magas vendégeit. Dr. Pongrácz józsefné. ÚJDONSÁGOK. — Báró Fiáth Pál korelnöksége. Az országgyűlés felsőházának e héten lefolyt ala­kuló ülésein vármegyei közéletünknek egyik közismert veterán tagja, a 86 éves Fiáth " Pál báró, volt főispán viselte a korelnöki tisztséget. Fiáth Pál báró megemlékezett róla, hogy már hatvan esztendő előtt tagja volt a főrendiház­nak és akkor a korjegyzői tisztet végezte. Meg­ható volt, mikor funkciója végeztével Rákóczi imájának szavaival kérte az agg korelnök Isten áldását hazánkra. ~~ Jakab Áron esperes ünneplése. Jakab Aron nagypiriti református lelkésznek, a pápai ref. egyházmegye nagyérdemű, köztisztelt esperesének 40 éves lelkészi jubileuma alkal­mából mult vasárnap meleg és szép ünneplés­ben volt része a vezetése alatt álló egyház­megye és hivei serege részéről. Az ünnepségre teljes számban egybegyűltek az egyházmegye lelkészei, tanítói, képviseltették magukat a pres­bitériumok is, így a pápai egyház nem keve­sebb, mint 14 tagú küldöttséggel. Az ünnep jelentőségét és fényét emelte Medgyasszay Vince püspök részvétele, aki gyönyörű beszédben hirdette ez alkalomból a nagypiriti régi tisztes templomban az Úrnak igéjét. Istenitisztelet vé­geztével az egyház nevében Jakab esperes meghatott szavakkal üdvözölte a püspököt, aki válaszában méltatta az esperes mintaszerű lel­készi szolgálatát, puritán egyéniségét. Az egy­házmegye üdvözletét a jubiláns esperesnek dr. Jókay-Ihász Miklós ehm. gondnok, a lelkészi karét Végh János ehm. főjegyző, a tanítói karét Kovács Miklós nyárádi igazgató tolmácsolta a jubilánsnak, akit még a helyi testületek vezetői is köszöntöttek. Majd a helybeli iskolában, amely még ma is az építése idejéből való „tanoda" felírást viseli, 100 terítékes társasebéden folyta­tódott az ünnep, amikor felköszöntötte a jubi­lánst dr. Schandl Károly, a devecseri kerület országgyűlési képviselője, valamint Ólé Sándor pápai lelkész is, aki megragadta az alkalmat, hogy kifejezésre juttassa a pápai egyház hálá­ját Jakab esperes iránt, aki a maga hivatali hatáskörében mindenkor a legnagyobb lelkese­déssel támogatta és viszi előre a pápai új templom megépítésének szent ügyét. — Képviselőnk a képviselőház bizott­ságaiban. Dr. Sulyok Dezső országgyűlési képviselőnket a képviselőház bizottságainak csütörtökön történt megalakítása alkalmából az igazságügyi és mentelmi bizottság tagjai közé választották meg. — Bücsúbankett. Török Andrást, a járási testnevelési és népgondozó kirendeltség ve­zetőjét nyugalombavonulása alkalmával mep leg ünneplésben részesítették hivatalos és ba­ráti részről. Vasárnap délben nyolcvan teHtér kes társasebédet rendeztek Böröczky Oéza éttermében Török András tiszteletére. Kovács Miklós (mihályházai községi főjegyző, ,a jegyzőegyesület: elnöke, a jegyzői kar nevé^ ben, Mitsch Ernő békási tanító a járási ok­tatói kar nevében, Uzonyi Kálmán h. polgár­mester pedig a város nevében mondott pohár­köszöntőt az ünnepeltre, aki hivatalos és ba­ráti körben sok tiszteletet, megbecsülést és szeretetet szerzett Pápán s az egész járásban hosszú pápai működése alatt. Az ünnepelt meghatottan köszönte meg a meleg szavakat. A társasebéd résztvevői, a pápai és járási ve­zető emberek az esti órákig maradtak együtt. — Főigazgatói látogatás. Molnár Osz­kár tanítóképző-intézeti kir. főigazgató mult hét végén a helybeli állami tanítóképző-intézetben, e hét első felében pedig a református tanítónő­képző-intézetben végzett hivatalos látogatást. — Magyar név. Mindig örömmel jegyez­zük fel azoknak nevét, akik idegen nevüket magyarral cserélik fel. Főkép örömmel tesszük ezt olyanoknál, akiknek névváltoztatása irányító például szolgálhat másoknak. így van ez a jelen esetben is, amikor közöljük, hogy Hrossó József, a helybeli kir. felmérési felügyelőség főnöke, akit, mint közöltük, központi szolgálat­tételre a fővárosba helyeztek át, nevét a belügy­miniszter engedélyével Russay-ra változtatta. — Meghalt Szávay Gyula. Igaz szívbeli megilletődéssel közöljük a szomorú hírt, hogy Szávay Gyula, a kitűnő költő, publicista és közgazdasági író f. hó 2-án Budapesten 74 éves korában elhunyt. A megboldogult sokoldalú és nagyszabású tevékenysége során sokszor meg­fordult városunkban, mint a győri kereskedelmi és iparkamara főtitkára, mint a Vidéki Hírlap­írók Országos Szövetségének évtizedeken át volt elnöke s főkép, mint a Petőfi-kultusz egyik leglelkesebb apostola, aki a Petőfi-centenáriun­kon tartott ünnepen is régi városi színházunk­ban ünnepi beszédet tartotta. A Jókai-kör pódiu­mán gyakran megfordult s gyönyörködtette vá­rosunk közönségét költeményeivel, szelleme derű­jével. Ezt a derűt sok családi csapás homályo­sította meg az utóbbi években, míg a halál szelíd keze el nem vezette most végre az örök derű hónába, ahol újra találkozik mindazokkal, kik szivének e földön kedvesek voltak. Legyen áldott emlékezete! — Tartalékos tisztek kitüntetése. A kor­mányzó legfelsőbb elhatározásával átlagon fe­lüli háborús teljesítményeik elismeréseképen a tartalékos századosi címet adományozta dr. Csarmasz Ferenc, dr. Fehér Jenő, dr. Kardos Károly, vitéz Kovács Lajos Jenő és dr. Vathy Oábor tartalékos főhadnagyoknak, a tartalér kos főhadnagyi címet pedig dr. Jílek József, Kaufmann Hugó és dr. Sulyok Dezső tartalé­kos hadnagyoknak. — Áthelyezés. A m. kir. honvédelmi miniszter dr. Angyal Ágoston m. kir. főállat­orvost Győrbe helyezte át. A távozó főállatorvos hat évig teljesített szolgálatot a pápai huszár­osztálynál, s mint szakember városszerte jó nevet szerzett, a helybeli úri társaságnak pedig ismert, rokonszenves alakja volt. Távozását sok tisztelője és barátja sajnálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom