Pápai Hírlap – XXXI. évfolyam – 1934.

1934-10-20 / 42. szám

Győrfi Pensio Budapest, V., Harmincad-utca 3. Dépendance IV., Mária Valéria-utca 7. Pápaiaknak 10°/ 0 kedvezményt ad. Kérjen prospektust! Szoba 3 P-től, Pensioval 6 P-től. — Rendkívüli kedvezményes vonat Párisba az Ibusz rendezésében, november hó 4-től november hó 12-ig. Részvételi díjak: Csak vasúti jegy, amely az oda- és visszautazásra érvényes: II. oszt. 234\— P, III. oszt. 165*— P. Vasúti jegy és 6 napi teljes ellátás és lakás: II. oszt. 324-— P, III. oszt. 225'- P. Jelent­kezni lehet október hó 24-ig a Pápai Leszá­mitoló és Közgazdasági Bank menetjegyirodá­jában. Ugyanott minden irányú felvilágosítás is nyerhető. — Körözés. Árpás községben (Sopron m.) egy darab vöröstarka, lefelé álló szarvú, kb. 8 éves tehenet találtak. A tehén oldalán kék jelzőkrétával K. A. betűk vannak írva. Igazolt tulajdonosa a tehenet az árpási bírónál átveheti. — Tervszerű gazdálkodásra van szükség a inai időkben, hogy a föld birtokosai az átmenet nehéz­ségein átküzdhessék magukat. Ehhez szükséges, hogy nemcsak a belföldi, hanem a világpiac árait és helyze­tét is figyelemmel kisérjék. Ezen a téren a gazdálkodók egyik legfontosabb támassza a rádió. Akinek rádiója van, tudni fogja mit és hogyan termelhet leggazdasá­gosabban. Terményeit milyen áron értékesítheti és sok más hasznos dologról tájékozódik. Ezenfelül minden­napos szórakozást is nyújt a családnak. Akinek még nincs rádiója, vagy a régi helyett jobbat akar, forduljon a legközelebbi Orion rádiókereskedőhöz és kérje a 34-2 lámpás 303-as Orion rádió bemutatását. Ez egy tökéle­tesen modern készülék és mindazt nyújtja, amit ma egy jó rádiótól követelhetünk. — Gaál Franciska tízezer pengős ruhája. ! A Szinházi Élet új számában rendkívül érde­kes cikk jelent meg ezzel a címmel. Elmondja a cikk, hogyan került a filmgyárnak Oaál Franciska egyetlen ruhája tízezer pengőbe. A Cirkusz csillaga bécsi premiérjéről pompás, képek számolnak be. Hatvany Lili a hét szin­házi eseményeiről referál, Hunyady Sándor a Tanítónő feltámadásáról ír. Rendkívül érde­kes az a riport, amely egy ismert pesti társa­ságbeli urileányról szól, akiből Ámerikában neves színpadi szerző lett. Rengeteg sok más cikk és kép van még a Szinházi Élet új számá­ban, amely háromfelvonásos szindarabmellék­letül a Muzsikusok című darabot közli, Rádi,ó­világhiradó, gyermekújság és kézi|munka-mel­léklet egészíti ki a Sziinházi Élet új számát, amelynek ára 60 fillér. Előfizetési díj negyed évre 6.50 P. Kiadóhivatal: Budapest VII., Er­zsébet-körut 7. — »A Magyar Üzíetasszony« c. rovatot gyakorlati tapasztalatain felépítve, megindí­totta dr. Bródy Ernőné a Dolgozó Asszonyok Lapja legújabb számában. Érdekes cikket ír­tak: Dr. Kovácsné Tüdős Ilona, Fülöp Mar­git, Horváth Irén, Földes Jolán, Várnai Zseni, Földes Éva, Feuer Gusztáv. Hírek a nagyvi­lágból, háztartási rovat, divat, sport, képek tarkítják a szines és tartalmas számot. A lap megjelenik havonta kétszer. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, I., Fery Oszkár utca 78. Telefon: 519—29. Újságos bódékban áru­sítják. Mutatványszám kapható. — A Pesti Tőzsde új számában Kienböck, az Osztrák Nemzeti Bank elnöke, dr. Hirsch Albert, Knapp Miksa vezérigazgató nyilatkoz­nak. Az export-import üzletek új rendjéről, az Ügetőverseny Egyesület botrányos inzolvenciá­járól, az Áru- és Értéktőzsde, a kötvénypiac eseményeiről, a legújabb útépítési pályázat eredményéről nélkülözhetetlen információkat kŐLöí a lap, amelynek textil, biztosítási, ve­gyészeti, vas- és gépipari rovatai is igen ér­dekesek. — A fehér fakír csodája. Egy különös ember csodálatos fakírmutatványokkal ejti ámu­latba egész Európát. Koporsóba záratja magát, a koporsót víz alá sülyesztik és csak órák múlva emelik ki újra. A fakír életben marad. Erről a rendkívüli emberről érdekes cikkben számol be Tolnai Világlapja új száma, amely nagy terje­delemben és gazdag tartalommal jelent meg. Remek képek, pompás cikkek, érdekes foly­tatásos regény és rengeteg érdekesség van a népszerű képeslapban. Tolnai Világlapja egy száma 20 fillér. — Trükkök és intimitások. A szín­padok kulisszatitkairól, a filmgyártás trükkjei­ről és a filmvilág intimitásairól szebbnél-szebb képekben és érdekesebbnél érdekesebb cikkek­ben 'számol be a Délibáb új száma, amely 100 oldal terjedelemben és gaydag tartalommal jelent meg. Gazdagon illusztrált budapesti és külföldi rádióműsorokat, folytatásos regényt, egyfelvoná­sos színdarabot, slágerszövegeket, szinházi be­számolókat és pompás rovatokat közöl a kitűnő szinházi képeslap. A Délibáb egy száma 20 fillér. — 10 gramm = 1 dekagramm, 10 Lumen = 1 Dekalumen. Ezzel a most még új, de rövidesen meg­szokottá váló mértékegységgel jelölik az új Tungsram D Dekalumensorozatu izzólámpákat, hogy azoknak min­den eddigit felülmúló gazdaságossága már a vásárlás­nál szembetűnjék. A vezető izzólámpagyárak hosszú, fáradságos kutatómunka révén jöttek rá arra, hogy na­gyobb fényteljesítmény úgy érhető el, ha a már jól be­vált gáztöltésű lámpában kétszeresen tekercselt izzó­testet, duplaspirált alkalmaznak. A gáztöltésű Tungsram D Duplaspirállámpa Dekalumensorozatban takaréko­sabbá teszi világítását. — HegedÜtanitást naturalista módszer szerint, a legjobb eredménnyel vállal Füredi Kálmán népzenész, prímás. Jótékony célokra vidéken is közreműködik, díjtalanul. Lakása: Czuczor Gergely utca 5. szám alatt mm* -nál őszi férfi divat­cikkek, kalapok, esernyők, ingek és nyakkendők dús választékban! RAIDL KŐRÖS ENDRE 'k KÖLTEMÉNYEK TARTALOM: I. Harctéri költemények. II. Más versek és műfordítások. III. Két verses elbeszélés. (Kocsi-Csergő Bálint és A nóta története.) <5> Kapható Kis Tivadarnál. Ára 2 P. Hazánkból s a nagyvilágból Szombattól — szombatig. Gömbös Gyula miniszterelnök a hét vé­gén utazik Varsóba és Krakkóba s a jövő hét keddjén vagy szerdáján tér vissza Buda­pestre. Néhány napig Budapesten marad a miniszterelnök, majd Rómába utazik, hogy Mussolini miniszterelnökkel tanácskozzék. Ró­mából úgy tér vissza, hogy résztvehessen a parlament meginduló érdemleges tanácskozá­saiban. A képviselőház nyári szünete után októ- ; ber 22-én ül újra ös%ze. Az első ülés termé-, j szetesen csak formális lesz, érdemleges ta- ; nácskozásokra csak pár nap múlva, kerül a sor. j A győr-hegyeshalmi vasúti vonalon a ' villamosítás teljes befejezést nyert és a próba- | járatokat is megtartották már. E hó végére a ! személyszállító vonatokat Budapestről az or- | szághatárig már villamosmozdonyok fogják vontatni. Ha kellő számú villamos mozdony rendelkezésre fog állani, a tehervonatok is r TUNGSRA 40EKALUHEI^ SOROZATBAN villamosítva fognak lenni. — A folytatólagos hegyesbalom-bécsi vonalon az osztrák kor­mány egyelőre nem vállalta a villamosítás be­rendezését. Nagykanizsán október 28-án avatják fel Nagymagyarország emlékművét, amelyet a vá­ros hálás szülöttének, az Ausztriában élő Schless Istvánnak 24.000 P-s adományából lé­tesített. Az emlékmű a történelmi Magyaror­szág összes vármegyéinek véráldozatokkal megpecsételt örök összetartozandóságát szim­bolizálja. Pécsett, illetve a Pécs körüli bányákban szokatlan és izgalmas bányászsztrájk volt e héten. A bányákban foglalkoztatott munkások jelentős része — mintegy ezren — lementek a tárnákba s onnan — kitéve magukat az éhen­halásnak — nem akartak addig feljönni, mig bérköveteléseiket nem teljesítik. A megindult tárgyalások, melyeket a kormány megbízásá­ból, Szapáry gróf főispán vezetett s melyben Budapestről leutazott szoc. dem. képviselők is részt vettek, három nap után eredményre ve­zetett. a bányatulajdonos Dunagőzhajózási Társaság részben honorálta a munkások kí­vánságait, mire a bányászok családtagjaik nagy örömére feljöttek a tárnákból. Hétfőn a bánya rendes üzeme megindul. A Hangya-szövetkezet elnöke, Zichy Ala­dár gróf és vezérigazgatója Balogh Elemér lemondottak e tisztségükről. Balogh Elemért, aki a Hangyának majd félszázad előtti alapí­tása óta vezetője volt, elnökké, helyébe pedig vezérigazgatónak dr. Wünscher Frigyest, a Magyar Távirati Iroda igazgatóját választot­ták meg. Wünscher, aki november l-jén fog­lalja el hivatalát, a MTI-nak továbbra is igaz­gatósági tagja marad. Belgrádban óriási gyászpompa és rész­vét mellett ment végbe a meggyilkolt Sándor király temetése. A gyászszertartáson á ki^

Next

/
Oldalképek
Tartalom