Pápai Hírlap – XXXI. évfolyam – 1934.

1934-10-20 / 42. szám

Olcsó szőrmék! 1866. év óta fennálló sasücsfi^I^teiKitaeo. a leg­divatosabb prémeket bámulatos olcsón árusítom. Kiíogásíalam Sígalbák&i^ gyermeke biuidcált. Férfi s^örnaetoéléselcljol állandó raktár. Átalakításokat, prémezéseket olcsón és gyorsan készítek. Munkámról évtizedek óta tudja a n. é. közönség, hogy az a legelső főváros! munkákkal vetekszik. Ne kísérletezzen tehát sehol, mert megbízható jó munkát adok és olcsó árakat számítok. Tisztelettel: képesített szűcsmester Kossuth Lajos utca X. A Bocsor István yfeáhaíi fekvő, mintegy 2640 •-ölnyi, házhelyeknek Is alkalmas terűi Érdeklődők forduljanak dr. Hoffner Sándor ügyvédhez. jítagijar gazdáknak — JlfCaggar nőknek! í Egy úrinő Ajánlok „ P FA FF" rendszerű Csepel varrógépeket teljes jótállással, csekély részletfizetéssel, melyen himzés, szőnyegkészítés és mindenféle kézi­munkát ingyen tanulhat! Szecskavágó, répavágó, újfajta páncél­acél-eke, vasfogasok a legmesszebb menő fizetési kedvezménnyel nálam kaphatók. Mint az „Alfa" Separator Rt. kizáróla­gos képviselője, szállítok mindenféle tejfeldol­gozó gépet, takarmányfülSesztőt, melyben 50 kg. burgonyát 4 kg. fával rövidesen gőzön megfőz. Ajánlok továbbá újfajta köves-daráló­kat 7—10 pengős havi részletre stb. "Wéber Jllbert géprakíátos Jpápa, goldogasszomj-úíia 3. 1375/1931. vght. sz. Árverési hirdetmény. Dr. Bátyka Zoltán ügyvéd által képviselt Autó-hitel R.-t. javára .... ellen 210 P tőke és több követelés és járulékai erejéig, a pápai kir. járásbíróság 1930. évi több végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 11-én lefog­lalt, 1460 P- re becsült ingóságokra a pápai kir. járásbíróság Pk. 9403/1934. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, s továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatálya igénykereset folyamatban nincs, — végrehajtást szenvedő lakásán Pápán, Jókai­utca 22. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1934. évi október hó 27. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a birói lefoglalt bútorok, sirkő s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek, de legalább a becsár 2/ 3-részéért, készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Pápa, 1934. évi október hó 7-én. líj- Jílek: Ferenc kir. járásbirósági végrehajtó. egy magános úrnőnél. Cím a kiadóhivatalban. minden időben Pénteken halászlé Szombaton disznótor -utca. a város legszebb helyén lakást és teljes ellátást kap A pápai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 5760/1934. tk. szám. Árverési hirdetmény-kivonat, A Pápai Takarékpénztár végrehajtatónak végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utó­ajánlatra az újabb árverést 919 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pápai kir. járás­bíróság területén levő, Pápateszér községben fekvő, s Kiss Kálmán és neje Török Annának a pápateszéri 268. sz. tkvi betétben I. 1., sor-, 769. hrsz. ingatlanukra 60 P, 2—4. sor-, 1336., 1337., 1338. hrsz. ingatlanukra 1 100 P, 5—7. sor-, 1920., 1921., 1922. hrsz. ingatlanukra 377 P, 8 — 9. sor-, 2848., 2849. hrsz. ingatlanukra 787 P, 10—11. sor-, 4278., 4279. hrsz. ingat­lanukra 158 P, 12. sorsz. ingatlanukra 198 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1934. évi november hó 19. napján délután 2 órakor Pápateszér község­házánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiál­tási árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánat­pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatá­rozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges birói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni (1908: XLI. 25. §.). Pápa, 1934. évi szeptember hó 12. napján. A kiadmány hiteléül: Vass s, k. Kapossy s. k. tkvvezető. (P. H.) járásbiró. — Baleset. Cseke Sándor 30 éves nap­számos, pápai lakos, e hó 16-án favágás köz­ben bal kezét a fejszével elvágta. Súlyos ál­lapotban vitték az irgalmasok kórházába. Schneider k 6 ta ragó-és ^rv^^^jx^^tmzr-. •• ! '••••••'•••lllilillilillllUHIin szobrász-munkái kivitelben művésziek, árban jutányosak. Adókedvezmény a villamos világítás bevezetésére! Aki házába vagy lakásába a villany­világítást folyó év végéig bevezetteti, vagy régi villanyvezetékét falba sűlyeszteti, a bevezetési költségek 60%-át adóban visszakapja. Forduljon sürgősen részletes felvilágosításért műszerész és villanyszerelő céghez, Pápa, Kossuth Lajos utca 22., hol előnyös részletfizetési feltételeket is kap. VI anyego garantált minőségben -ért = csak nálam kapható. Pápai termény piac október 19-én. Búza . . . Rozs . . . Árpa . . . Zab . . . Tengeri (m.) Burgonya új 14 50—14 80 12 00—12 20 1400 — 1400 12-00 —12-50 10 00—11-00 3'00— 4-00 Állami anyakönyvi kivonat. 1934 okt. 12—okt. 19-íg. SZÜLETTEK: Okt. 12. Limperger Károly kőmivessegéd és neje Zsirai Erzsébet fia: Károly István, rk. — Steínhof Sán­dor szállítmányozó és neje Koritschoner Margit leánya : Zsuzsánna Veronika, izr. — Linzenaer János Béla hölgy­fodrász és neje Horváth ilona leánya; Veronika Gizella, rk. Okt. 13. lványi Sándor háziszolga és neje Varga Juliánná fia: László, rk. Okt. 14. Boros Ilona takarítónő fia: János, rk. Okt. 15. Kiss Lajos kőmivessegéd és neje Boros Mária leánya: halvaszületett. Okt. 16. Bódai Gyula kőmivessegéd és neje Bódai Anna fia: Dezső, rk. Okt. 17. Soós Sándor lakatossegéd és neje Grób Katalin fia : halvaszületett. — Csizmadia Gyula ácssegéd és neje Nyárs Margit leánya: Edit, rk. Okt. 18. Pomher István és neje Kiss Anna fia: István, rk. MEGHALTAK: Okt. 12. Bognár Terézia Mária, rk., 3 hónapos, tüdőlob. Okt. 14. Özv. Tálos Istvánné Lampert Zsófia, ref., 82 éves, elaggulás. Okt. 15. Horváth Margit gazdasági munkásnő, rk., 26 éves, genyrrtell. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Okt. 13 Balázsy Lajos m. kir. pénzügyi szám­ellenőr, ref. és Freund Vilma, rk. — Józsa Sándor csizmadiasegéd, ev. és Horváth Jolán, ev. Okt. 19. Schlinger Sándor kereskedelmi utazó, izr. és Ziffer Jolán, izr. A kiadóhivatal vezetője: Nánik Pál. I Pápa, 1934. Főiskolai könyvnyomda. — Felelős vezető: Nánik Pá *

Next

/
Oldalképek
Tartalom