Pápai Hírlap – XXX. évfolyam – 1933.

1933-02-25 / 8. szám

Hazánkból s a nagyvilágból. Szombattól — szombatig. A képviselőházban kedden Biró Pál, Pet­rovácz Gyula és Fábián Béla felszólalásai és Kállay Miklós földmívelésügyi miniszter vita­bezáró beszéde után egyhangúlag elfogadták az osztrák-magyar kereskedelmi szerződésről szóló jelentést. Ezután áttértek a vizi társula­tok díjainak pengőértékben való számításáról szóló törvényjavaslatra. A napirend megállapí­tása során Esztergályos János és Györki Imre a mezőkeresztesi választással kapcsolatban az (elnökkel szemben renitenskedtek, mire tumul­tuózus jelenetek közt a szót megvonták tőlük. — A szerdai ülésen, amely az interpellációk özöne miatt belenyúlt a hajnali órákba, sok szó esett a mezőkeresztesi és jászberényi vá­lasztásokról. Legfontosabb volt Farkas Tibor­nak a három szomszédos állam között újabban létrejött szerződés ügyében beterjesztett inter­pellációja, amelyre válaszolva a miniszterelnök kijelentette, hogy eddigi értesülése szerint a megállapodások gazdasági természetűek, a megállapodás szövege azonban még nem isme­retes. Magyarország élni akar és békés eszkö­rökkel akarja céljait elérni. Ugyanezen tárgy­ban Pallavicini György őrgrófnak válaszolva kijelentette a miniszterelnök, hogy hazánk nél­kül a Duna medencében nincs megoldás, s ve­lünk csak egyenjogúságunk elismerése mellett lehet tárgyalni. A hadirokkantak, hadiözvegyek és árvák érdekében törvényjavaslatot nyújtott be Göm­bös Gyula miniszterelnök a képviselőházban. A törvény összefoglalja és egységesíti mind­azokat a rendelkezéseket, amelyek eddig a hadirokkantak, özvegyek és árvák érdekében kiadattak. Az állam 19 millió P erejéig nyújt nekik segélyt, 10o/o-ukat pedig a gazdasági és kormányzati igazgatás révén juttatja kere­sethez. Mezőkeresztesen és Igaion is a Nemzeti Egység pártjának jelöltjeit választották meg képviselőnek. Mezőkeresztesi képviselő Papp­Szabó Károly lett, aki a pótválasztáson 4832 szavazatot kapott, Tildy Zoltán független kis­gazda 4234 szavazatával szemben, Igalon pe­dig Bánó Iván 7481 szóval győzött Rajniss Ferenc 5029 szavazatával szemben. A Gerle nevü repülőgépen 1800 km.-es Földközi tenger körüli repülésre indultak Bán­hidi Antal és Bisits Tibor magyar pilóták. Az utat részletekben teszik meg, saját készítményü gépükön és az első harmadot eddig már si­kerrel be is végezték. A budapesti rendőrség politikai osztálya újabb kommunista szervezkedést leplezett le. Mintegy harminc résztvevőt letartóztatott, akik között van tanár, orvos, bölcsészettanhallgató, művésznövendék és más szellemi foglalkozású is. A szervezkedés céljául kis gyermekek: ele­misták és ovodások kommunista irányú neve­lését tűzték ki. Miskolcon már régóta húzódik az Appoló mozival kapcsolatos vizsgálat ügye, amely most döntő fordulathoz érkezett, amikor dr. Plank Miklós városi főjegyzőt, aki a város részéről megbízott ellenőrző volt, különböző visszaélé­sek gyanúja miatt letartóztatták. Hirtenberg, egy kis osztrák gyárvároska, volt a lefolyt héten át a nemzetközi sajtó napi­rendjén abból az alkalomból, hogy az osztrá­kok egy olasz cégtől javítás céljából 50.000 fegyvert fogadtak el. E miatt a franciák és an­golok az 1919—20-as évek szellemében jegy­zéket intéztek az osztrákokhoz, akik a fegyve­reket kijavítás után vámtanusítvány felmuta­tása mellett fogják a megrendelő cégnek visszaszállítani. A kisantant, mely az ügyben a feljelentő szerepét játszotta, személyesen szeretné a szállítmányt ellenőrizni, az angolok azonban megelégesznek az elintézés tervezett módjával. Parisban a Daladier-kormány összes ta­karékossági javaslatait — kivéve a hadseregre, flottára és légi flottára vonatkozókat — a sze­nátus is megszavazta. Daladier hangoztatta utolsó f elszólalásában, hogy Franciaország biz­tonsága előreláthatólag biztosítva van, a hadi felszerelésnél azonban nem vetette fel a bi­zalmi kérdést s így a szenátus megelégedett azzal, hogy elvi szempontból 1000 frank csök­kentést vett fel a költségvetésbe. Daladier egyébként a diplomáciai helyzetről is igen bi­zakodó hangon emlékezett meg. A távolkeleten, bár még Japán ma is tagja a Népszövetségnek, teljes erővel megindult a háború. A japánok Jehol tartományt akarják birtokukba venni és már el is foglalták a ha­táron levő Pei Kiao várost. Egy kínai tábornok 15.000 emberével átpártolt a japánokhoz, il­letve az ő fenhatósága alá tartozó új matidsu kormányhoz, a kínaiak azonban kétségbeesett ellenállásra készülnek, 150.000 emberük áll harcra készen. 20 millió dollár kölcsönt vesz­nek fel a háború céljaira. Roosevelt merénylőjét, Zaugurát, a miamii bíróság négyrendbeli gyilkossági kísérletért egyenként 20, összesen 80 évi fegyházra Ítélte. Az egyik ártatlan áldozatnak, Cermak csikagói polgármesternek állapota újabban rosszabbra fordult, ha meghalna, ez esetben az ügy újabb tárgyalás alá kerül, s ez esetben Zaugura nem kerülheti el a villamos széket. Állami anyakönyvi kivonat. 1933 február 17-től — február 23-Ig. SZÜLETTEK: Febr. 17. Perger József szövőgyári munkás és neje Holbek Juliánná fia: József Ferenc, rk. — Németh János fuvaros és neje Kovács Borbála fia: János Ottó, rk. Febr. 19. Nagy Gyula asztalossegéd és neje Németh Juliánná fia : Gyula, ev. — Spielmann Fe­renc piaci árus és neje Tákó Erzsébet fia : Zoltán, rk. Febr. 20. Györgyi András m. kir. posta ki­segítő szolga és neje Horváth Mária leánya : Éva, rk. Febr. 21. Gyúrom Ferenc földmivelő és neje I Flődreich Margit leánya: Terézia, rk. Febr. 22. Kecskés József cipészsegéd és neje | Tóth Eszter fia: József Sándor, ev. MEGHALTAK: Febr. 17. Özv. Grácsman Ferencné Klein Terézia, rk., 82 éves, érelmeszesedés. — Somogyi Gyula kötélgyártó, ev., 42 éves, tüdővész. Febr. 18. Tóth Ferenc Géza, rk., 12 hónapos, bélhurut. Febr. 19. Csukárdi Lajos népzenész, rk., 57 éves, tüdőtágulat. Febr. 20. Gombás Ferenc napszámos, rk., 72 éves, tüdőüszök. Febr. Özv. Szekeres Istvánné Tamás Mária, rk., 61 éves, tüdőlob. Febr. 22. Kunt István építészmérnök, rk., 31 éves, agyhártyalob. Febr. 23. Mezei Ferenc lakatossegéd, rk., 21 éves, bélelzáródás. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Febr. 18. Kocsis József (özv.) földmivelő, ref. és Francsics Lidia (özv.) dohánygyári munkásnő, ev. — Szedlmayer István molnár, rk. és Megyesi Lujza, rk. —. Kovács Mihály cipőfelsőrész-készítő, rk. és Polgár Veronika dohánygyári munkásnő, rk. Febr. 21. Soha József m. kir. postaaltiszt, rk. és Pados Margit, rk. — Horváth Károly kántor­tanító, rk. és Jáhny Magdolna Erzsébet Alojzia, rk. A ki ad óhivatal vezetője: Nánik Pái. Pápa, 1933. Főiskolai könyvnyomda. — Felelős vezető: NAnlk Ptl. Hirdessen a „PÁPAI HIRLÁP u-ban! Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen jó fiam, illetőleg testvérem : SOMOGYI GYULA elhunyta alkalmából fájdalmunkat részvé­tükkel enyhíteni, a ravatalra virágot, koszo­rút helyezni, vagy a temetésen megjelenni szívesek voltak, — ez úton mondunk há­lás köszönetet. De külön is köszönetet mondunk a Pápai Football Club igen tisztelt vezető­ségének a boldogult ravatalára helyezett koszorúért és a Club tagjainak a temeté­sen testületileg való szives megjelenésükért. Pápa, 1933 február 22. A gyászoló család. A Pápai Testvériség Sport Egye­sület mélységes fájdalommal jelenti, hogy football csapatának kiváló játékosa MEZEY FERENC súlyos vakbéloperáció következtében f. hó 22-én délelőtt elköltözött az élők sorából. Mint igazi, mindvégig kitartó, lelkes játékost mintaszerű játékáért az MLSz nyugati kerülete két ízben is kitüntette fair díjával, s bár elment közülünk, őt soha­sem fogjuk elfeledni, s emlékét örökre szivünkben fogjuk őrizni. Pápa, 1933 február 23. Nyugodjék békével! Pápai terménypiac február 24-én. Buza 12-25-12-50 P -f boletta I Zab . . 7-00—7-50 P Rozs 5-00- 5-20 P + boletta Teng. . 7*50—8*00 P Árpa .... 8-50 - 9 00.P | Burgonya 4 00—4-50 P A boletta 4 pengő. A Levente-utcában emeleti modern háromszobás lakás május 1-re kiadó. Bővebbet Kunt Testvérek építőmestereknél, Pápa. INGATLANFORGALMI ÜGYEKBEN forduljon bizalommal a Pápai Hiteiszövetkezethez Pápa, Széchenyi-tér 8. Igen ügyes és olcsó családi házak csekély összeggel átvehetők. MEGHÍVÓ. A Pápai Vendéglősök Szikvizgyár Szövetkezete 1-933. évi március hó 13-án délután 3 órakor tartja XXV. évi rendes közgyűlését Pápán, Árok-utca 11-ik számú házának tanácstermében, melyre az üzletrészkönyvbe bejegyzett üzletrésztulajdonosokat tisztelettel meghivja Pápán, 1933. évi február hó 23-án a z igazgatóság-. A közgyűlés tárgysorozata : 1. Az igazgatóság jelentése. 2. A felügyelő Tbizottság jelentése. 3. A számadások felülvizsgálása és a nyereség feletti határozat. 4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése. 5. Esetleges indítványok. Az alapszabályok 25. §-a értelmében a mérleg, az igazgatóság, a felügyelő-bizottság jelentése, a tagok név­jegyzéke a közgyűlést megelőző 14 napon át a szövetkezet helyiségében közszemlére van kitéve, ott az érde­keltek által megtekinthető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom