Pápai Hírlap – XXX. évfolyam – 1933.

1933-01-07 / 1. szám

XXX. évfolyam. 1. szám. Pápa, 1933 január 7. p A eo l.T<5th £ MK MINDEN SZOMBATON. eren c Qdíc ePZőkör ii e ]-yben (my.) Tyler népszövetségi biztos jelenté­sében drasztikus intézkedéseket követel a költ­ségvetési kiadások leszállítására. Az ellenzéki kórus viharosan helyeselt ehhez és a népszö­vetségi pénzügyi szakértő nimbuszába ka­paszkodva erélyesen követeli a kormánytól, hogy átmenet nélkül egyszerre 150—200 mil­lió pengővel csökkentse a költségvetés kiadási oldalát. Mintha ez olyan egyszerű, könnyű Idolog volna és csakis a kormány akaratán, vagy nem akarásán múlna! Csakhogy az a baj, hogy az ellenzéki vezérek óvatosan ieltit­ikolják, miképen képzelik is tulaj donkép en ezt a radikális leszállítást. Mit és mennyit akar­mak csökkenteni a kiadások közül? A kormány világosan körvonalazta a maga álláspontját tebben a kérdésben. Semmiesetre sem kapható az államháztartás kiadásainak olyan reduk­ciójára, amely a gazdasági élet megcsappant teljesítőképességét, a munkaalkalmakat, a fo­gyasztást, a forgalmat még az eddiginél is veszedelmesebben megbénítaná, a szociális nyomort növelné, a gazdasági vérkeringést még lomhábbá tenné és végeredményben az állami bevételek alakulására is hátrányosanj hatna. Ezzel szemben már most az ellenzék kötelessége, hogy egyenként megjelölje, mely kiadásokat óhajtja törölni, vagy lényegesen csökkenteni és ezen az úton 150—200 milliós megtakarítást elérni. Pedig enélkül az ilyen radikális csökkentés hirdetése nem egyéb por­hintésnél és szemfényvesztésnél. Tessék nyíl­tan kiállani a közvélemény elé és egyenként megjelölni azokat a kiadási tételeket, amelyek­nek törléséből egy ilyen nagy, a jelenlegi költ­ségvetésnek csaknem negyedrészét kitevő csök­kentés elérhető volna. Ugyebár elsősorban a személyzeti kiadások nagyarányú leszállítása kellene ahhoz, hogy ekkora kiadási csökkentés •egyáltalán szóba is kerülhessen. Hiszen a személyzeti kiadások a közigazgatási költség­vetés 53 százalékára rúgnak. Ilyen arányú személyzeti kiadásbeli megtakarítás csakis az állami alkalmazottak létszámának hirtelen nagymérvű csökkentésével és ezenfelül a meg­maradt tisztviselők fizetésének újabb súlyos leszállításával volna keresztülvihető. Ezt akarja az ellenzék? Mert ha ezt nem akarfa, úgy ki van zárva az általa követelt kiadási redukció.) Tessék tehát nyiltan odaállni az ország elé és hirdetni a tisztviselők elbocsátását és újabb fizetés redukcióját, valamint a nyug­díjak további leszállítását. És tessék vállalni az ezzel feltétlenül járó népszerűtlenséget! De bármily mértékben történnének is tiszt­viselőelbocsátások, végzetes B-listázások és a tisztviselői járandóságokat bármennyire is le­szorítanák a létminimum színvonala alá, eb­ből még mindig nem állana elő a kiadásoknak ez a követelt 150—200 milliós, csökkentései Ehhez még a dologi kiadásoknak is további lényeges leszállítása volna szükséges. De mit jelentene ez? Először is igen sok intézmény­nek a beszüntetését, vagy legalább leépítését,, és ezzel kapcsolatosan kereseti és munkaalkal­mak feladását. Ilyen nagyarányú dologi ki­adásbeli csökkentés jelentené az iskolák egy részének bezárását a tanszemélyzet szélnek­eresztésével; klinikák és kórházak megszünte­tését, vagy az ápoltak számának lényeges le­szállítását. Kultúrintézmények leépítését, a vasutak lerongyolódását, nagyszerű állami in­tézmények lezüllesztését, a beruházási tevé­kenység abszolút megállítását, az utak le­romlását. Egyszóval Magyarországnak kultúr­és jogállamból balkáni színvonalra lesüllyesz­tését. Akarja-e ezt a tisztelt ellenzéki vezérkar: igen-e, vagy nem? Itt nyiltan szint kell val­lani. Itt nem lehet tovább kertelni. Vagy vál­lalja az ország elbalkánizálódását, vagy abba hagyja a drasztikus redukció követelését. De BEFfi május Lftptttiajdono* főszerkesztő? DR. KÖRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar könyv- üj papírkereskedésében. odaállni az ország elé és nagy garral hirdetni a költségvetés kiadási oldalán egy ilyen radi­kális csökkentés lehetőségét, viszont elhall­gatni, hogy egy ilyen redukció mit jelentenel a gyakorlatban, milyen borzalmas következ­ményekkel járna szociális, gazdasági és kultu­rális hatásaiban, ezt a kétszínű játékot büntet­lenül tovább űzni nem lehet. A költségvetés en block leszállításának hirdetésével népsze­rűséget hajhászni, de a valóság feltárásával! egybekötött népszerűtlenséget nem vállalni: ezt a magyar nép józansága és politikai ér­zéke nem veszi be. Nyilt kártyákkal becsüle­tes játékot kérünk. Elég volt ebből a széltoló bűvészkedésből, amelynek épeszű ember nem ül fel többé. Restitutio in integrum. Állítsuk vissza azt, ami régen volt. A feszült várakozásnak azt a csöndjét, mely a küszöbön álló polgármesterválasztással kapcsolatban a lelkeket megfeküdte, a mult hét, egyúttal a mult esztendő utolsó napján kínos szenzáció zavarta fel. Több fővárosi lap egyidejűleg hírt hozott a mi városházunkon egy még 14 hónap előtt történt, de csak most leleplezett újabb sikkasztási esetről, amellyel kapcsolatban egyidejűleg a fegyelmi és bün­tetőjogi eljárás is megindult Magáról a sajnálatos esetről, amelyet egy, a város kötelékéből elbocsátott tisztviselő fel­jelentése hozott a nyilvánosságra, e helyen szólani nem kívánunk. Ez a volt vároísi alkal­mazott saját állítása szerint nem találta igaz­ságosnak azt, hogy kétféle mértékkel mérve,, egyik büntetlenül megússza azt, amiért —­avagy tán aminél csekélyebbért is — viszont a másik állása elvesztésével, sőt még súlyo­sabb bűnhődéssel fizetett meg. Ez a szeren­csétlen, hivatalát vesztett ember, akinek igazát lebben az ügyben a megindított eljárás 24 órán belül igazolta, még más hasonló lelep­lezéseket is helyezett kilátásba. Szerintünk helyesen tette volna, ha valóban még tud va­lamit, ha bármiféle visszaélés megtörténtére konkrét adatai vannak, ha azt azonnal tudtára adta volna az eljáró hatóságoknak. A közér­dekre mindenesetre sokkal üdvös eb b volna, ha ezeknek a szégyenteljes ügyeknek a számlá­ját már egyszer véglegesen egyszer és min­denkorra lezárhatnék s nem kellene újból és újból izgatni vele a közönséget, amely így szukcesszive elvesztheti a köztisztességbe ve­tett minden bizalmát, míg ha egyszerre radi­kálisan elintéződnék minden, akkor egyetlen Inagy tisztító vihar visszahozhatná a leikék nyugalmát. A város közbékéje és a városháza, sajnos* most ismét megtépázott tekintélye érdekében, mi a magunk részéről szívből óhajtanok, ha az állítólagos további leleplezések meg nem történnek, illetve meg nem történhetnének; ha azok a fenyegetődzések csak egy sorssúj­totta ember elkeseredésének kitörései lenné­nek, amiket konkrétumok nélkül bizonyára nem is fog, aminthogy nem is szabad, ismé­telnie. Feltéve és remélve, sőt őszintén meg­valljuk — mivel a botránynak nem vagyunk barátai — szívből óhajtva, hogy ez a sikkasz-* tási eset utolsó lesz abban a sorban, amelynek folyamán az utolsó 5—6 esztendőben kényszerű nyugdíjazások, fegyelmik és bűnvádi eljárá­sok, egyszerű hivatali elbocsátások és birói ítélettel történt állástól való megfosztások, börtönbüntetések és tönkrement egszisztenciák vonultak el szemeink előtt, feltéve és remélve,, mondom, ezt a jobbik esetet, akkor is ele­gendő okunk van arra, hogy emlékezetéhe idézzük t. olvasóinknak mindazt, amit »Pol­gármesterválasztás előtt« c. cikkünkben a múlt héten elmondottunk. Ez a cikk. amely minden személyi állásfoglalás nélkül, megrajzolta a »régi« és »új« polgármesternek típusát, mint arról nagyon sok oldalról szóban és Írásban is értesültünk, erős hatást ért el, az emberen ket és pedig a nagyközönséget épúgy, mint a döntésre hivatott tényezőket, gondolkozóba lejtette és felkeltette a lelkekben a vágyat) arra, amit a római ember a maga klasszikus tömörségével restitutio in integrum-nsLk ne­vez s amit mi magyarra így fordítottunk le: »állítsuk vissza azt, ami hajdan volt«, amikor azonban a hajdan volt nem fedi teljesen az integrumot, amelyben a hajdan, régi az épsé­get, sértetlenséget, a tisztességet és a becsü­letet is jelenti. Hogy mi hozza vissza az integrumot? Mi hozza vissza azt az időt, amikor nem kel­lett rettegnünk attól, hogy ma ezért,, holnap amazért pellengérre állítják városunkat, arra már megadtuk a választ mult heti cikkünkben. Ma még ehhez csupán azt kívánjuk hozzá­tenni, hogy megingathatlan meggyőződésünk szerint gyökeres változásra, az egész szellem újjáalakulására van szükség a mi városházán­kon. Teljesen tudatában vagyunk annak, hogy abban a hivatalnoki karban és alkalmazott­seregben, amely nálunk a közigazgatás gépe­zetének szolgálatában áll, túlnyomó többség­ben vannak együtt a teljesen intakt, derék munkások, akik megközelíthetetlenek és fedd­hetetlenek, akiknek maguknak legjobban fáj­nak azok az események, amelyek múltban és jelenben árnyat vetettek a pápai városházára s benne — teljesen ártatlanul —• az ő legjobb szándékú munkásságukra. Tudjuk azt is, hogy mások, mikor kötelességeiket csak úgy tessék­lássék módra teljesítették, a magasabb helyen látott rossz példa által érezték magukat erre feljogosítva. Nem most írjuk először, a négy év előtti polgármesterválasztáskor is megírtuk, intelmül, útravalóul adtuk az akkor egyhangú­lag megválasztottnak: csak akkor várhat becsü­letes munkát alárendeltjeitől, ha maga is be­csületesen végzi el munkáját. A becsületes munkavégzésbe persze nemcsak a hivatali órák pontos kitöltését, hanem a hivatali órák alatti komoly munkát és mindenekfelett és első sorban a becsület, a feddhetetlenség, meg­vesztegethetetlenség szellemébein végzett mun­kát is értettük. Tűzifa, szén és épületanyag legfuíáűnyo$£rt>£> forrása a gróf Esterházy fatelepen működő RAUSCHER és BODÓ cégnél Telep: Pápa, Győri-ut 26. — Telefonszám : 124. Városi rendelésfelvételi iroda: Horthy Miklós Fő-utca 3. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom