Pápai Hírlap – XXIX. évfolyam – 1932.

1932-12-03 / 49. szám

x Zálogházi árverés. A Pápai zálogház 1932 december 12-én d. >e. 9 órakor árverést tart, melyen a ki nem váltott, vagy meg nem hosszabbított zálogtárgyak 5577—14.332. szá­mig a hatóság közbejöttével elárvereztetnek. Ékszer, ruha, zongora, cimbalom, kerékpár, Varrógép, olajfestmények stb. — Cigánycsendélet Acsádon. Mult hó 24-én este Nagyacsád községben a cigányzené­fezek összeverekedtek és Nyári Sándort és Nyári Jánost úgy elagyabugyálták, hogy jó­idéig keservesen fognak visszaemlékezni reá. A csendőrség a verekedő muzsikusokat a bí­róságnál feljelentette. x Mit hoz a tél ? A Szinházi Élet ma meg­jelent új számában Sirius mester pontos jövendő­mondást ad, hogy milyen lesz az idei tél az iro­dalomban, színészetben, időjárásban, politikában és közgazdaságban. Incze Sándor hetilapjának új számában Erdős Renée, Hatvany Lili bárónő, Zsolt Béla, Krúdy Gyula, Indig Ottó, Bónyi Adorján, Endrődy Béla, Farkas Imre, Ernőd Tamás és má­sok írtak érdekesebbnél érdekesebb cikkeket. Mit lát egy mai lány a lucaszékrői ? Indig Ottónak „Tüz a Monostoron* c. novellája, amelyből szín­darabját irta és még nagyon sok más érdekes cik­ken és gyönyörű képeken kívül közli az új szám, a Szerelem és a Csók a Világtörténelmét. Három­felvonásos színdarab, kotta-, kézimunka-melléklet és 32 oldalas Gvermekujság van még az új 196 oldalas Szinházi Életben, amelynek ára 60 fillér. Előfizetési díj egy hónapra 2'20 P, negyed évre 6-50 P, félévre 12'50 P, egész évre 24 P. Kiadó­hivatal: Budapest, VI., Aradi-utca 8. x Megindult a nagy gépezet. Hónapok óta folynak Tolnai Világlapja karácsonyi számának előkészítő munkálatai. A nagy gépezet megindult és a hatalmas rotációsok már is nyomják a nép­szerű képeslap karácsonyi számát, amely épen olyan meglepetés lesz, mint eddig minden eszten­dőben. Egyébként Tolnai Világlapjának az az újí­tása, hogy előfizetői, életbiztosítási kötvényt kap­nak, akkora érdeklődést keltett, hogy eddig 682 levél érkezett be a kiadóhivatalba B. listás tiszt­viselőktől, tönkrement kereskedőktől, iparosoktól, sőt családoktól is. A levélírók mindnyájan a bizto­sítással kapcsolatos előfizetők gyűjtésére vállalkoz­nak. Tolnai Világlapja ez úton is kéri őket, hogy legyenek türelemmel, mert ajánlatuk beérkezése sorrendjében fogják őket munkába állítani. x Két óra alatt Pestről Londonba. Ezt az utat ilyen rövid időn belül még senki sem tette meg, de nem tarthatjuk lehetetlenségnek az után, hogy a Tűzhely, ez a ritka elegánciával kiállított, pazar tartalmú családi folyóirat egy sima, fényes és nagyon praktikus modern bútort tud adni mindenkinek, aki a havonként megjelenő lapra 14*40 P-vel egész évre előfizet, holott ez összeget a mindenféle célra használható bútor értéke egy­magában jóval meghaladja. Ugyanilyen előfizetési díj mellett hasonló áldozatkészség meglepetésével szolgál a Tündérujjak, az országszerte népszerű i kézimunkaujság; egész évi előfizetői egy 19 darab­ból álló kávéskészletet kapnak ajándékba. Aki vé­gül — 28'80 P-ért — egyszerre előfizet mind a két lapra, a két ajándékot egy Lingel-féle Gör­Piccolo-val cserélheti fel, s ehhez a pompás gummi­kerekű asztalkához ugyancsak olcsóbban jut, mint a boltban, vagy az áruminta vásáron. S mindez csak ráadás, kedveskedő ajándék két frissen szer­kesztett, tanulságos művészi folyóirat mellé. x Nagyatádi Szabó István szobra ott áll már a parlament mellett a legdíszesebb parkban, Kossuth Lajos és idősb. Andrássy Gyula szobra közelében. A tervek szerint itt állítják fel a vértanú halált halt Tisza István szobrát is. A nagy kisgazda­vezér alakja azonban nemcsak ércbeöntve kapott méltó emléket, inert az ő hivatott nagyságát hir­deti az a hatalmas mű is, melyet dr. Bodrogközy Zoltán irt a Magyar agrármozgalmak története c. alatt, azokról az alulról megindított gazdasági, szociális, társadalmi, kulturális és politikai vonat­kozású mozgalmakról, amelyek nagyatádi Szabó István fellépése után az ő térfoglalásában nyertek alkotmányos irányt, közéleti súlyt s már-már be­tetőzést. Dr. Bodrogközy Zoltán könyve drámai erővel tárja elénk a magyar parasztság, földmunkás­nép és legfőképp a kisgazdatársadalom sorsát a jobbágyság felszabadításától nagyatádi Szabó Ist­ván haláláig, amely nyolc évtized főhősévé épen nagyatádi Szabó Istvánt tette meg a szerző. A könyv rendkívüli aktualitásánál, objektív, örökbecsű megállapításainál fogva nem hiányozhat egyetlen nyilvános, vagy magánkönyvtárból sem, de" nem nélkülözheti senki, aki a közélet ügyei iránt érdek­lődést tanúsít s az építő demokrácia eszmeköré­ben az alsóbb néposztályok felemelésének nemzet­mentő fontosságát vallja s szolgálni kivánja. A mű első kiadását rövid idő alatt szétkapkodták, de most nagyatádi Szabó István szobrának lelep­lezésével kapcsolatban ismét kapható, példányon­ként 12*50 pengőért. Beszerezhető közvetlenül a szerzőnél, Budapest, I., Budaőrsi-út 18. A 1 • Hazánkból s a nagyvilágból. Szombattól — szombatig. A képviselőházban kedden, miután Dréhr Imre mentelmi jogát újabb két ügyből kifo­lyólag felfüggesztették, Pakocs József felszó­lalásával kapcsolatban a debreceni antiszemita diákzavargások ügye került elő. Hóman Bálint 'kultuszminiszter kijelentette, hogy minden rendzavarást megtorol és meggátol. Viszont az ifjúság szociális helyzete érdekében segítő intézkedéseket kell tenni. Szerdán Pallavicini őrgróf elismerését fejezte ki Curchill lord revíziós beszéde felett. Eckhardt Tibor azj adóbehajtások ügyében Imrédy p. ii. minisz­tertől megértő választ kapott. Csütörtökön Apponyi Albert gróf interpellált a kolozsvári lesemények ügyében, hangsúlyozva, hogy a magyar revíziós mozgalmak mindenkor a leg­törvényesebb keretben folytak. Puky Endre külügyminiszter válaszában azt moindta, hogy mindent elvehettek tőlünk, de nemzeti be-t csületünket nem s azt feltétlenül megvédeni fogjuk. Export és import-intézet létesítését hatá­rozta el a csütörtöki minisztertanács és annak szervezésével és vezetésével Péter István kül­ügyminiszteriumi min. tanácsost bizta meg. , Az új intézmény nem foglalkozik üzletkötés­sel, csupán tanácsadó szerve a minisztérium­nak, irányító a közönség számára. — Ugyan­azon min. tanácsban a hadirokkantak, hadi­árvák és a Károlycsapatkeresztesek kis jöve­delmű kategóriája számára adókedvezmények megadását határozták el. A garbócbogdányi választókerületben egy­ségespárti programmal egyhangúlag Melczer Lilla földbirtokost választották meg képvise­lőnek. Ő a parlamentnek harmadik nőtagja, •melyben kívüle a kereszténypárti Odescalchi hercegné és a szociáldemokrata Kéthly Anna foglalnak helyet. Győr-Moson vármegye és Győr város új főispánjává a kormányzó felsőőri Nagy Pál földbirtokos, volt főispánt, Fejérvármegye felsőházi tagját nevezte ki. Á budapesti törvényszék e héten hirdetett ítéletet a Madzsar-féle kommunista szövetke­zés dolgában. Pohl Sándor, a szervezkedés Vezetője 4 évi fegyházat, dr. Madzsar Imre egyet. m. tanár 6 hónapi fogházat kapott. — Szomorú, hogy e héten ismét egy másik kommunista szervezkedést derített fel a rend­őrség, melynek vezetői szintén intelligens em­berek — mérnök^ postatakarékpénztári tiszt­viselő, bankhivatalnokok — voltak. Közülök tizet őrizetbe vettek. Velencében nemzetközi döntőbíróság két egyezményt létesített Ausztria és Magyaror­szág között. Az egyik egyezmény a monarchia idejéből való államadósságokra vonatkozik, a 'másik a bécsi hitbizományi és udvari gyűj­temények magyar vonatkozású könyvtári és múzeumi értékeire. Bár sok mindent (Bocskay koronáját, Attila aranykincsét) nem sikerült visszaszereznünk, iiagy értékű kéziratok (Ano­nymus), Corvinák, szobrok, képek, fegyverek kerülnek vissza hozzánk jogos tulajdonul. Ha­zánkat a tárgyalásokon Szterényi József báró képviselte. Parisban kedden aláirtak a francia-orosz megnemtámadási és barátsági szerződést. Tudvalevőleg hasonló szerződést a szovjet már Lengyelországgal is kötött, tehát azzal az ál­lammal, melytől eddig politikai és nemzeti ellentétek választottók el, mig Franciaország a szovjet-állammal szemben a kapitalisztikus világrendet képviseli. Még szerencse, hogy a szerződésekhez kritikus időkben nem szoktak éppen szigorúan ragaszkodni. A német válság" az egész héten át húzó­dott. Miután Hitler kormányalakítási kísér­letét a birodalmi elnök vétója felborította-, Kaas prelátus, a centrumpárt elnöke próbál­kozott a kormányalakítással. Kiderült, hogy parlamenti többséget ő sem tud a maga szá­mára biztosítani. Ezért ismét a prezideálisi kormány lehetősége került előtérbe Schleicher tábornokkal élén, aki oly irányban folyta­tott tárgyalásokat, hogy a pártok, ha már nem támogatják, legalább tűrjék kormányzását. A döntést péntekre várják. Bukarestben a mult héten, Kolozsvárott e héten revízió ellenes gyűlések ürügye alatt nagy tömegeket csődítettek össze oláh agitá­torok, amelyek amott egy magyar lap nyom­dáját támadták meg, emitt a magyar útlevél­hivatal ellen vonultak fel, a magyar zászlót az épületről letépték, fáklyát dobtak az egyik szobába s ezzel majdnem tűzvészt idéztek elő. A magyar lakosságot minden módon ter­rorizálta a mesterségesen uszított tömeg. Bu­karesti ügyvivőnk elégtételt kért az oláh kül­ügyminisztertől, aki legmélyebb sajnálkozását fejezte ki az 'eseményeken és erélyes intézke­déseket igért. Triesztet, mint egy párisi híradás írja, Olaszország szabad kikötő gyanánt megnyitná Ausztria és Magyarország számára. A vasúti forgalmat mindkét állam Szerbia elkerülésé­vel Villachon át bonyolítaná le. A hírt eddig nem erősítették meg. — Méreglopás. Fülöp Zoltán nyárádi lakos sérelmére f. hó 28-án, ismeretlen tettes 130 pengő értékű mérget a gyógyszertárából ellopott. — Találtatott egy darab váltópénz; iga­zolt tulajdonosa a rendőrkapitányságon átve­heti. Fogunk-e külföldet hallani? Sok gondot okoz máris a rádióhallgatók­Inak, hogy mi lesz a külföldi vétellel, ha az összes reális adók és a budapesti nagy adó­állomás dolgozni kezdenek. Nem fog vájjon minden más vételt lehetetlenné tenni a túl­erős helyi adó? A külföld-vétel lehetősége mindig ellen­lábasa a kényelmes és olcsó helyi vétel le­hetőségének. Minden országban arra törek­szenek, hogy a nemzeti műsort az előfizetők a legegyszerűbb eszközökkel is biztosan hall-t gathassák. Ez érthető és jogos törekvés, ezért szaporítja minden ország az adók számát és ezért emelik az adóenergiát. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ha más országok­ban nem lenne meg ez a törekvés, akkor nej­künk nem állana rendelkezésünkre külföldi műsor, melyekből tetszés szerint válogatha­tunk. Magyarországon mindezideig a helyi adó vétele — Budapest és környékét kivéve —­alig volt könnyebb, mint az erősebb külföldi állomásoké. Kifogástalan helyi vétel sok vi­déki helyen nem volt ez ideig lehetséges an­nak dacára, hogy Budapestet könnyen lehe-i tett szelektálni. A rádiótechnika és készülékek konstruál lásánál ezen körülményeket már az elmúlt évben figyelembe véve, módot nyújt arrajj hogy a helyi adó a legnehezebb körülmények között is kiszűrhető legyen. Mit jelent ez? Röviden összefoglalva azt, hogy a modern készülékek már a következőképen lettek szer­kesztve : 1. A készülékekben jól felépített vesz­teségmentes rezgőkörök vannak. 2. Az antenna csatolása helyesein van megválasztva, azaz az antennakör szelektivi­tását nem befolyásolja kedvezőtlenül. 3. Azon készülékekben, melyekben vissza­csatolás van, a visszacsatolás lágyan áll be és a készülék hangolását nem változtatja meg. 4. Elegendő számú hangolt körök. A negyedik ponthoz hozzáfűzhetjük, hogy a legnehezebb vételi viszonyok között is ele­gendő szelektív a készülék, ha legalább há­rom jó veszteségmentes hangolt köre van, visszacsatolással. Ilyen pl. az a készülék­típus, melyen sávszűrő, bemenőkör, rádió­frekvencia erősítő és visszacsatolt audion van, Vagy visszacsatolás alkalmazása nélkül négy rezgőkör, többfokozatú rádiófrekvenciás erő­sítővel. Mindazok tehát, akik modern készülé­kekkel rendelkeznek, az ország minden részé­bein 'hyugodtan várhatják a reális állomások és inagy adó üzembe helyezését, a szelektá­lás, mint fent ismertettük, semmi gondot nem fog okozni, mert a megjavult helyi vétel mel­lett a külföldi állomások kifogástalan vétele is biztosítva lesz. Tábori Róbert oki. gépészmérnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom