Pápai Hírlap – XXV. évfolyam – 1928.

1928-11-03 / 44. szám

Női-, gyermek- és leányka-kabáf újdonságaink megérkeztek. Nagy válaszfék télikabát- és öltöny-kelmékben KRAUSZ ÉS KORÉIN divatáruházában. | Bársony-újdonságok. Hímzett függönyök j Előnyös fizetési feltételek. Teljes intézeti és menyasszonyi kelengyék | — Főigazgatói látogatás. Sarudy Ottó tanítóképző-intézeti kir. főigazgató október hó 27-kétől 31-ikéig városunkban tartózkodott és iskolalátogatást végzett az állami tanítóképző­intézetben. — Reformációi ünnepek. A hitújítás emléknapján a ref. templomban dr. Vass Vince theol. tanár mondott inagasszárnyalású emlék­beszédet. 11-kor a nönevelő-intézetben volt ün­nepély, melynek középpontjában Varga Gyula tanárnak a „történelmi átértékelési" kísérleteket erővel teljesen és meggyőzően cáfoló értékes beszéde állott. Ritókh Istvánnak egy Tompa szövegére irt gyönyörii szerzeményét a szerző személyes vezénylésével a megszokott nagy ha­tást érve el, énekelte a képzősök kara. Buday Irma és Frank Erzsi egyaránt nagyon szépen szavaltak. Hodossy Éva harmónium-játékkal egészítette ki a műsort. — Délután a theoló­gusok Tóth Ferenc önképzőköre rendezett szé­pen sikerült ünnepet. Bakos L?.jos áhítatot keltő imája ulán Tóth Lajos akad. igazgató mondott tartalmas és magvas megnyitót. Lelkeshangú emlékbeszédet tartott Németh János szénior a lelki szabadságról. Foétikusan szép volt Varga Gyula bibliamagyarázata. A műsort Császár Károly lendületes szavalattal s a főiskolai kán­tus Tóth Lajos tanár kiváló vezetésével szép énekszámokkal egészítette ki. — Az evangélikus templomban az október 31-ét megelőző négy estén át Schöck Gyula adminisztrátor tartott magas színvonalú sorozatos előadásokat a re­formáció jelentőségéről. A 31-íki estélyen elő­adása Lutherről szólott, a nagy reformátor re­mek jellemzésével igyekezvén emelni az evan­gélikus öntudatot. Pócza Irén és Eichele Róbert szép szavalataikkal működtek közre, a gyülek. vegyeskar pedig sikerült énekével emelte az ünnepi hangulatot. — Vármegyei rendkívüli közgyűlés lesz f. hó 10-én, melynek tárgysorozatán a tör­vényhatósági útalapnak 1929. évi költségelő­irányzatán kivül több községnek új Írnoki, illetve segédjegyzői állás szervezése ügyében hozott határozata s a devecseri és zirci kórházak záró­számadásai szerepelnek. — Gyászrovat. Haidentzi Hunkár Dénesné szül. alsó- és felső kumopai Simontsits Olga, néhai Hunkár Dénes, vármegyénk főispánjának özvegye, október hó 27-én életének 73-ik évé­ben elhunyt. A megboldogult nagyasszonyban Hunkár Andor szolgagyőri nagybirtokos és Hunkár Béla nyeszkenyei nagybirtokos, volt főispán felejthetetlen édesanyjukat siratják. Velük együtt gyászolják elhunytat a Hunkár­Gyapay- és Fricke-családok tagjai is. Goldberg Gyula nyomdatulajdonost, régi lapkiadót súlyos csapás érte, 49 év óta hűséges élettársának Goldberg Gyuláné szül. Lőwy Jankának október 31-én délelőtt 10 órakor, életének 71 -ik évében történt gyászos elhunytá­val. A megboldogultat, kit szerető férjén kivül gyermekei: Ida Gonda Sándorné, Irma Fabényi Sándorné, testvére Lukács Ernő és nagy rokon­ság gyászol, november 1-én helyezték a család sok ismerősének részvételével örök nyugalomra. — Építési engedélyek. Molnár Nándor Teleki-utca 2. sz. alatt kétszoba-konyhás lakás-, Szabó Imre vaszari úti telkén egyszoba-konyhás lakás-, Petrovics István tókerti telkén egyszoba­konyhás lakás-, Vajda Sándor tókerti telkén kétszoba-konyhás lakás-, Inhauser Vince Jókai­utca 51. sz. házánál toldalék kétszoba-konyhás lakás-, Cz. Horváth Pál tókerti telkén egyszoba­konyhás lakás-, Sámpár József Bezerédy-utcai telkén egyszoba-konyhás lakás-, Szabó Sámuel tókerti telkén egyszoba-konyhás lakás-, Kolonics Gábor tókerti telkén kétszoba-konyhás lakás építésére, Rácz Mihály Laki-uíca 16. sz. alatti házának cseréppel fedésére engedélyt nyert. Minél piszkosabb — annál A tisztaságról majd mások gondoskodnak Tyüh Pista, a ruha piszkos — Baj lesz ebből, annyi biztos! Nem lesz semmi, csak ne félj, — Játssz nyugodtan kis legény. Ha ruhád maszatos, nem hiba, — Nem szid össze anyuka. Mert Rinso-val mossa 9 ruhát, — így megtakarít sok munkát, Beáztatja, kifőzi, — A dolgot Így már meggyőzi, Bárhogy is igyekeznek a kicsinyek, minél inkább jepiszkitani a ruhát és fehérneműt, a Rinso mégis minden piszkot kivesz, anélkül, hogy a dolgoknak ártana. A mosás gondjaitól már milliószámra mente­sítette a háziasszonyokat és mindenki, ak! megkísér relte, lelkesen dicséri A Rinso ugyanabban a gyárban késtől, mfat a Lux. A Rinso beáztatja a ruhát, mossa ét klfőfi, ahogy éppen óhajtja és önnek csak néhány kézmo* dulatnyl a dolga. Megtakarítja önnek mindama kel­lékeket, melyeket különben használna. A ZiASKOE Á c t-cjr ö/í^e/ésífe/Zé/e/eA SINGER VÁ R R Ó G É P RÉSZVÉNYTÁRSASÁG* PÁPA, KOSSUTH LAJOS UTCA 30. — Kamarai közgyűlés. A győri keres­kedelmi és iparkamara — a választások miniszteri megerősítése után — folyó hó 29-én tartotta első közgyűlését. Mindenekelőtt Erdélyi Iván tanácsos közbenjöttével megtörtént a régi ügy­vitel és 194.486 P vagyon átvétele. Majd Halbritter Károly elnök mondott köszönetet a maga és tiszttársai megválasztatásáért, kiemelve, hogy az ipar- és kereskedelem érdekét minden körülmények között megvédeni szándékoznak. Ezután titkos szavazással az iparosok és keres­kedők közül 5—5 tagot választottak a közös bizottságba s megalakították a fegyelmi-, nyugdíj-, számvizsgáló- és illetékügyi bizott­ságokat.. — Eljegyzés. Koltnann Bertust Szombat­helyről eljegyezte Bischitz Tivadar Pápa. (Minden külön értesítés helyett.) — Különleges rendelkezések a Ma­gyar Hétre. A kereskedelmi miniszter rende­letet adott ki, amely a „Magyar Hét" tartama alatt, vagyis november 3—11-ig Budapesten és vidéken is az üzletek záróráját este 6 órától 7 óráig meghosszabbította. Megengedte továbbá, hogy a vidéki városokban a „Magyar Hét" má­sodik vasárnapján, vagyis november 11-én az üzleteket tulajdonosaik vasárnap reggel 7 órától déli 12 óráig nyitva tarthassák. Fájdalmas és körömbenövéseit ne kezeltesse hozzá netn értő egyénekkel, hanem fáradjon le a gőzfürdőbe, hol (fürdés nélkül is) megszabadítom tyúkszemeitől és körömbenövtseitől. PESTI fürdőbérlő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom