Pápai Hírlap – XXV. évfolyam – 1928.

1928-01-07 / 1. szám

Csipkék, szalagok és rövidáruk kaphatók Raidl Ferencnél Pápa, Kossuth Lajos-utca 6. Telefon: 174. Legnagyobb választékban női és férfi fehér­neműek, harisnyák, keztyiik, ernyők, botok, kalapo k, sapkák, nyakkendők, ridiktilök és bőröndök, stb. özvegyek pápai csoportjának, Tüdőbeteggon­dozó dispensairnek, Anya- és Csecsemővédő Egyesületnek, Ker. Munkásnő Egyesületnek, Pápai Hadviselt Iparosok Temetk. Egyesületének 100—100 P. — Katholikus jótékony egyesüle­teknek: Kath. Munkásnő Egyesületnek 100 P, Kath. Nővédő Egyesületnek 320 P, Irgalmas Nővérek Zárdájának 100 P. — Ref. és ev. jó­tékony egyesületeknek: Ref. Nőegyletnek 180 P, Ev. Nőegyletnek 100 P. — Izraelita jótékony egyesületeknek; Izr. Nőegyletnek 180 P, Izr. Ipa­rosok gyámolító egyesületének, Izr. népkonyhá­nak 100—100 P. — Menzáknak: Bencés fő­gimnázium menzájának, Ref. főgimn. menzájá­nak, Ref. nőnevelő menzájának, Irg. nővérek zárdája menzájának 100—100 P. — Kórházak­nak: Irg. rend kórházának, Izr. kórháznak, Kórházlátogató bizottságnak 100—100 P. — Ápoldáknak: Róm. kath. polgári ápoldának \ 100 P, Szentilonai ápoldának 50 P, Járvány­kórház melletti v. ápoldának 50 P, Izr. ápol­dának 100 P. — Falvaknak: Dákai körjegyzőség­nek 240 P, Pápasalamon községnek 120 P, Mezőlaki körjegyzőségnek 160 P, Mihályháza községnek 120 P, Nemesszalóki körjegyzőség­nek 120 P, Marczalgergelyi körjegyzőségnek 80 P, Külsővat községnek 80 P, Nyárád köz­ségnek 100 P. — Kápláni áthelyezés. Dr. Rott Nán­dor püspök Szalay Miklós káplánt Murakereszt­túrról Pápára helyezte át. — A villamos centrále ügye. Városunk pénzügyi bizottsága e héten két napon át — mindig órák hosszat tartó — ülésekben fog­lalkozott a vármegyei villamossági szövetkezet szerződéstervezetével. A bizottság, melynek ta­nácskozásaiban ezúttal először dr. Antal Géza püspök is résztvett, magáévá tette az elnöke, Karlovitz Adolf és előadója, dr. Fehér Dezső által készített s a kérdés pénzügyi vonatkozá­sait felölelő memorandumot, ugyanakkor azon­ban kimondotta azt is, hogy az egész ügyet, a kérdés pénzügyi részét is megvilágító véle­mény adása céljából kiadják Hanauer Jenő felső ipariskolai tanár, eddig is felkért szak­értőnek és Iglauer István főmérnöknek, aki annak idején villamostelepünket tervezte. A szakértők számára külön kérdőpontokat is össze­állítottak és a válaszok beérkezte után fog a pénzügyi bizottság végleges véleményt nyilvá­nítani. A többi előkészítő bizottságok addig nem jönnek össze és a közgyűlést e tárgyban később meghatározandő időben fogják meg­tartani. — Lloyd-bál. A Pápai LIoyd-Társulat 1928. évi január hó 14-én este 9 órai kezdet­tel a Griff-szálló nagytermében zártkörű tánc­estélyt rendez. Belépő-díj személyenként 4 P, családjegy (3 személyre) 10 P. Felülfizetéseket a Lloyd építkezési- és könyvtár-alapja javára köszönettel fogadnak. — Munkásbiztosító pénztári kineve­zések. A hivatalos lap vasárnapi számában ~ jelentek meg a munkásbiztosító pénztári ki­nevezések. A pápai pénztárhoz, mely tudva­levőleg elvesztette önállóságát és csak mint a veszprémi központ kirendeltsége szerepel, ki­neveztettek : körzeti orvosoknak: dr. Cseh­Szombathy László, dr. Roih Sándor, dr. Kalapos György, dr. Torday- Fülöp István, ellenőrző orvosnak: dr. Nagy Ernő, sebész szakorvos­nak : dr. Friml Jenő, nőgyógyász szakorvosnak : dr.Hirt Miklós, fogász-szakorvosnak: dr. Horváth Dezső, marcaltői körzeti orvosnak: dr. Hirt Miklós, mihályházai körzeti orvosnak: dr. Reiner Mór Emánuel; fogalmazóként kerül Pápára: dr. Strommer György; számvizsgáló Karner Rezső, a pénztár eddigi igazgatója, Waltz Antal számellenőr, Horváth István (régi) és Kiss Károly kezelők. — A kinevezéseknek főkép az orvosokra vonatkozó része városunkban fel­tűnést keltett, nem csupán azért, mert több érdemes orvos hiányzik a névsorból, de azért is, mert kimaradt a kinevezettek közül Weltner Sándor, v. orvos, ki a munkásbiztosító pénz­tárnál több mint két évtizede vezetőként műkö­dött s aki ezt az intézményünket a maga nagy tudásával és kiváló szervező erejével fejlettsé­gének a felsőbbség által is mindenkor elismert magas fokára emelte. Bizonyosra vesszük ugyan, hogy az ő mellőzése kizárólag elvi okból tör­tént, aminthogy ez máskép nem is képzelhető, de leszögezzük azt is, hogy sem a közvélemény, sem a helybeli hivatalos körök nem szándékoz­nak a dolog felett egyszerűen napirendre térni, s keresik az érdem elismertetésének megfelelő módját. Lloyd-Bál január 14-én. — Esküvő. Kohn József (Budapest) és Kaiser Jolán (Pápa) e hó 15-én délután 2 óra­kor tartják esküvőjüket Petőfi-utca 18. szám alatt, melyre jóbarátaikat és ismerőseinket ez úton tisztelettel meghívják. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Casanova — A posta régi helyén marad. Mint­hogy a helybeli postahivatal tudvalevőleg bér­helyiségben van s a bérlet a jelen évben, illetve a hivatalos meghosszabbítás folytán 1929-re lejár, a postakincstár hosszabb idő óta foglalkozott a hivatal elhelyezésének kér­désével. Többirányú tárgyalás után a posta­kincstár végleges megállapodást létesített a jelenlegi házigazdájával, a Pápai Leszámítoló és Pénzváló Bankkal, amelynek épületét 135.000 P-ért azzal a feltétellel megvette, hogy a pince víztelenítését a posta műszaki tervei szerint vasbetonmunkák létesítésével március hó 31-ig végrehajtatja, amikor a postakincstár az épületet ténylegesen birtokába veszi és a szükséges átalakítási és bővítési munkálatokat — a földszinten e célra üresen hagyott bolt­helyiségek is hozzácsatoltatnak a hivatalhoz, mely így lényegesen kényelmesebbé és meg­felelő beosztásúvá vélik — maga elvégezteti. Az adásvételi-szerződést úgy a postaigazgatóság, mint a nevezett bank igazgatósága is már el­fogadta és aláirta. — A vöröskereszt jelmezes táncestélye. A város szerte megindinduit mozgalomból azt látjuk, hogy a „Vöröskereszt Egylet" pápai választmánya által február hó 1-én rendezendő jelmezes táncestély sikere az előző évihez hasonlóan biztosítva van. A választmány ez ideig sem meghívót, sem programmot nem hozott nyilvánosságra, azonban ismerve a választmány és a vele együtt működő rendező­ség agilitását, előre is megállapíthatjuk, hogy az estély a benne résztvevőknek kellemes meg­lepetést, jó mulatást és az egyesületnek pedig szép erkölcsi és anyagi sikert fog hozni. Rész­letes programm jön. biztosítja a fogak épségét és szépségét. Kapható: Hajdú Zsigmond drogériájában, Széchenyi-tér, Pestil X Orvosi hir. Dr. Kóródi Simon fogorvos értesíti a n. é. közönséget, hogy dr. Szűcs Sándor budapesti elsőrendű fogorvos, rmgyar állampolgárral társult és az eddigi technikai személyzettel a fogászati gyakorlatot tovább folytatják. Rendelés 8-tól délután 6-ig Jókai Mór utca 16., I. em. — Ismeretterjesztő előadás. A Köz­művelődési Egyesület kilencedik ismeretterjesztő előadása gyanánt e hó 9-én, hétfőn este fél 7 órai kezdettel Uránia-szerű előadás lesz a szín­házban Spanyolország cimen, mozgóképek be­mutatásával. Az előadást Varga László kollé­giumi tanár tartja. Helyárak: 50 fill. és 1 P. — Építkezési engedély. Prépost József tókerti telkén egyszoba-konyhás lakás építésére engedélyt nyert. — iparengedély, iparbeszüntetés. Krausz Mari a szatócskereskedés önálló üzé­sére engedélyt nyert; Mayer József vegyes­kereskedését, Preisach Lipót gabona- és ter­mény ker. ügynökségét, Papp József bognár­iparát, Bakonyaljai Műmalmi Rt. terményeinek elárusítását, Kohn Izidor gabonakereskedését beszüntette; Singer József rőfös stb. kereske­dését múlt évi december hó 1 - tői szünetelteti. Ivan Mosjoubine^ x Repay Andor zongorahangoló és javító ez úton értesíti a tisztelt közönséget, hogy e hó végén ismét Pápára érkezik. Kéri a zongoráikat hangoltatni óhajtó közönséget, hogy címüket Kis Tivadar könyvkereskedésében vagy a főiskolai nyomdában leadni szíveskedjenek. x Megér Önnek is 20 fillért a most meg­jelent új könyv: „A mi süteményes-könyvünk", mert 80 oldalán 162 képpel megmagyarázva megismerteti a háziasszonyt a cukrászsütemények, mignonok, tor­ták otthoni elkészítésével és a magyar asszonyok leg­jobbjainak 150 nagyszerű sütemény receptjével. Be­szerezhető e hasznos könyv minden füszerüzletben, vagy bérmentve megküldik 30 fillér postapélyeg be­küldése ellenében a kiadók: Váncza és Társa Buda­pest, Tavaszmező-utca 2. es is Pápa, Cl Nyitva reggi A gőz-< nők kedkkiTl egész nap éí férfiak a hé használhatják A kád- é úgy nők, n bármikor rer Ffirdőára 2-50 P, L <5 IL o. kád-, \ fürdő 1-44 h iszappakolást 80 fillér. PAPAI TAKARÉKPENZTAR A MAGYAR NEMZETI BANK MELLÉKHELYE. ^ Alaptőke és nyilttartalékok: Félmillió pengőn felül. Alapíttatott: 1863. Aki kölcsön nélkül óhajt családi házat építeni vagy venni, az váltson annyi jubileumi betétkönyvet a Pápai Takarékpénztárnál, ahány ezer pengőre rug a családi ház épí­tési költsége, vagy vételára, mert minden ilyen jubileumi betétkönyvért választása szerint 5 vagy lO év múlva lOOO pengőt fizet levonás és felmondás nélkül a Pápai Takarékpénztár. A jubileumi betétkönyvecskék igen kis, tetszés szerint heti, havi, negyed­évi vagy félévi részletfizetés ellen kaphatók a Pápai Takarékpénztárnál. Bővebb felvilágosítást ad az üzleti órák alatt A PÁPAI TAKARÉKPÉNZTÁR.

Next

/
Oldalképek
Tartalom